Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 12, 2012

Г. М. Калетнік

д. е. н., професор, ректор, Вінницький національний аграрний університет

С. В. Козловський

д. е. н., доцент, завідувач кафедри адміністративного менеджменту та державного управління, Вінницький національний аграрний університет

В. М. Ціхановська

к. е. н., доцент, декан факультету менеджменту, Вінницький національний аграрний університет

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ

Л. М. Худолій

д. е. н., професор, завідувач кафедри податкової та страхової справи, Національний університет біоресурсів та природокористування України

ГЕНЕЗИС НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА ЗАЛУЧЕННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ ДОМОГОСПОДАРСТВ У ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ

Л. Л. Мельник

к. е. н., доц., Дніпропетровський державний аграрний університет

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇХ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

І. М. Зеліско

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ

Р. В. Лавров

к. е. н., доцент кафедри банківської справи, Чернігівський державний інститут економіки і управління

КРЕДИТНІ РИЗИКИ ТА СПЕЦИФІКА ОБСЛУГОВУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ БАНКАМИ

К. А. Пріб

к. е. н., доцент, докторант, ННЦ "Інститут аграрної економіки"

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ОСНОВ АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

І. О. Іртищева

д. е. н., професор, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

О. Є. Гросицька

здобувач, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

В. П. Приходько

к. і. н., заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ УМОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В СИСТЕМІ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Н. М. Тимченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та морського права, Херсонська державна морська академія

М. В. Мозгова

к. е. н., начальник розрахункового центру, ДП "Миколаївський морський торговельний порт"

БЕНЧМАРКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАКСИМІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

І. І. Андрощук

аспірант, Луцький національний технічний університет

ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ

А. В. Осипов

аспірант відділення фінансів, обліку та інвестицій Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

ПРОБЛЕМИ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

О. С. Біліченко

здобувач, Миколаївський державний аграрний університет

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

Я. М. Безнесюк

викладач кафедри економіки, організації та обліку в АПК, Одеський національний економічний університет

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ

М. В. Полторацький

студент, фізико-математичного факультету, НТУУ "КПІ"

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПОТЕНЦІАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕЛИЧИНИ КОЕФІЦІЄНТА НАФТОВІДДАЧІ ПЛАСТІВ НА НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет