EnglishНа русском

Агросвіт № 12, 2012

Г. М. Калетнік

д. е. н., професор, ректор, Вінницький національний аграрний університет

С. В. Козловський

д. е. н., доцент, завідувач кафедри адміністративного менеджменту та державного управління, Вінницький національний аграрний університет

В. М. Ціхановська

к. е. н., доцент, декан факультету менеджменту, Вінницький національний аграрний університет

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ

Л. М. Худолій

д. е. н., професор, завідувач кафедри податкової та страхової справи, Національний університет біоресурсів та природокористування України

ГЕНЕЗИС НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА ЗАЛУЧЕННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ ДОМОГОСПОДАРСТВ У ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ

Л. Л. Мельник

к. е. н., доц., Дніпропетровський державний аграрний університет

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇХ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

І. М. Зеліско

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ

Р. В. Лавров

к. е. н., доцент кафедри банківської справи, Чернігівський державний інститут економіки і управління

КРЕДИТНІ РИЗИКИ ТА СПЕЦИФІКА ОБСЛУГОВУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ БАНКАМИ

К. А. Пріб

к. е. н., доцент, докторант, ННЦ "Інститут аграрної економіки"

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ОСНОВ АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

І. О. Іртищева

д. е. н., професор, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

О. Є. Гросицька

здобувач, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

В. П. Приходько

к. і. н., заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ УМОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В СИСТЕМІ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Н. М. Тимченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та морського права, Херсонська державна морська академія

М. В. Мозгова

к. е. н., начальник розрахункового центру, ДП "Миколаївський морський торговельний порт"

БЕНЧМАРКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАКСИМІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

І. І. Андрощук

аспірант, Луцький національний технічний університет

ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ

А. В. Осипов

аспірант відділення фінансів, обліку та інвестицій Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

ПРОБЛЕМИ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

О. С. Біліченко

здобувач, Миколаївський державний аграрний університет

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

Я. М. Безнесюк

викладач кафедри економіки, організації та обліку в АПК, Одеський національний економічний університет

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ

М. В. Полторацький

студент, фізико-математичного факультету, НТУУ "КПІ"

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПОТЕНЦІАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕЛИЧИНИ КОЕФІЦІЄНТА НАФТОВІДДАЧІ ПЛАСТІВ НА НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця