Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 11, 2021

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.11

Завантажити журнал №11, 2021

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.11.3

А. М. Третяк

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН України, професор кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру, Білоцерківський національний аграрний університет

В. М. Третяк

д. е. н., професор, професор кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

І. П. Гетманьчик

к. е. н., заступник директора, ВСП "Боярський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України"

Л. А. Гунько

к. е. н., доцент кафедри землевпорядного проектування, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ЕКОНОМІКИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

A. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher, Bila Tserkva National Agrarian University

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

І. Hetmanchyk

PhD in Economics, Deputy Director, Detached Subdivision "Boyarka Professional College of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

L. Hunko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of land-use planning, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

THE CONCEPT AND ESSENCE OF THE ECONOMY OF LAND ORGANIZATION AND LAND PLANNING IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.11.11

Н. А. Канцедал

к. е. н., доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавська державна аграрна академія

О. В. Лега

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавська державна аграрна академія

ІНФОРМАЦІЙНА РОЛЬ ОБЛІКУ В РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Kantsedal

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy

O. Leha

PhD in Economics, Associate Professor Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy

INFORMATIVE ROLE OF ACCOUNTING IN EFFECTIVENESS OF AGRARIAN ENTERPRISES' INVESTMENT STRATEGY

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.11.21

П. В. Пивовар

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції, Поліський національний університет

А. М. Пивовар

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Поліський національний університет

ФОРМУВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "СІЛЬСЬКІ ТЕРИТОРІЇ" ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

P. Pyvovar

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations and European Integration, Polissia National University

A. Pyvovar

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management of Organization and Administration named after M.P. Polishchuk, Polissia National University

FORMATION OF THE DEFINITION OF THE CONCEPT OF "RURAL AREAS" AS AN ECONOMIC CATEGORY

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.11.34

T. Busarieva

PhD in Economics, Associate Professor, Specialist for ensuring the work of the Supervisory Board of NPC "Ukrenergo"

WAYS OF TRANSNATIONALIZATION OF NATIONAL UKRAINIAN COMPANIES

Т. Г. Бусарєва

к. е. н., доцент, фахівець по забезпеченню роботи, Наглядова Рада НЕК "Укренерго"

ШЛЯХИ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.11.41

Т. І. Галаган

к. е. н., доцент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

А. Є. Величко

к. е. н., Степовий зональний науково-дослідний центр продуктивності АПК

ЕКОНОМІЧНІ, ЕКОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ПІД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО

T. Galagan

PhD in Economics, Associate Professor, Dnipro State University of Agrarian and Economics

А. Velichko

PhD in Economics, director, Stepoviy zone research center productivity of agroindustrial complex

ECONOMIC, ECOLOGICAL AND SOCIAL ASPECTS OF LAND RECLAMATION FOR AGRICULTURAL PRODUCTION

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.11.45

С. М. Данькевич

к. с.-г. н., докторант, Інститут агроекології і природокористування НААН

ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ ЛІСІВ УКРАЇНИ ЯК ФІНАНСОВОГО ІНСТРУМЕНТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

S. Dankevych

PhD in Agricultural Sciences, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS

DEVELOPMENT POTENTIAL OF FOREST ECOSYSTEM SERVICES IN UKRAINE AS A FINANCIAL TOOL TO ENSURE BALANCED LAND USE

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.11.57

О. В. Самборський

к. е. н., доцент, професор кафедри аудита, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

П. В. Гласов

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

СУЧАСНА КЛАСТЕРНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

O. Samborskyi

PhD in Economics, Associate Professor, Kiev National Economic University named after Vadym Getman

P. Hlasov

Postgraduate student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

MODERN CLUSTER POLICY OF UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.11.65

Г. Т. Михальчинець

старший викладач кафедри економіки та фінансів, Мукачівський державний університет

МОДЕЛЮВАННЯ СЕКТОРАЛЬНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

H. Mykhalchynets

Senior Lecturer of the Department of economics and finance, Mukachevo State University

MODELING OF THE SECTORIAL PERFORMANCE OF THE FINANCIAL MARKET

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.11.73

П. О. Довгань

аспірант 3-го року навчання, кафедра обліку та оподаткування в галузях економіки,факультет обліку та аудиту, Вінницький національний аграрний університет

ОСНОВИ КЛАСИФІКАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ПІДХОДИ ДО ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ

P. Dovhan

Postgraduate student of 3 years of study, Department of Accounting and Taxation in the fields of economics, Faculty of Accounting and Auditing, Vinnytsia National Agrarian University

FUNDAMENTALS OF CLASSIFICATION OF NON-CURRENT ASSETS AND APPROACHES TO THEIR IMPROVEMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.11.82

Ю. А. Лошакова

аспірант, Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ

НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ІНДИКАТОРІВ ОЦІНКИ СТАЛОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Y. Loshakova

Postgraduate student, National university of life and environmental science of Ukraine, Kyiv

SCIENTIFIC FOUNDATION OF INDICATORS OF SUSTAINABLE LAND USE ASSESSMENT AT THE REGIONAL LEVEL

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет