Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 11, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11

Завантажити журнал №11, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.4

А. М. Третяк

д. е. н., професор, директор ННІ економіки та екології природокористування, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

В. М. Третяк

д. е. н., професор, професор кафедри екології та економіки землекористування, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

Н. А. Третяк

к. е. н., старший науковий співробітник відділу проблем економіки земельних та лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України"

А. С. Поліщук

аспірант, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

МІФИ ТА РИЗИКИ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ЩОДО ОБІГУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

A. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Director of Scientific Research Institute of Economics and Ecology of Nature Management, State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Ecology and Economics of Land Use, State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management

N. Tretiak

PhD in Economics, Senior Researcher at the Department of Land and Forest Resources Economics, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine"

А. Polishchuk

Postgraduate student, State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management

MYTHS AND RISKS OF THE LAW OF UKRAINE REGARDING THE AGRICULTURAL LAND COMMERCE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.13

Й. М. Дорош

д. е. н., доцент, директор, Інститут землекористування НААН України, м. Київ

Ш. І. Ібатуллін

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН,заступник директора з наукової роботи, Інститут землекористування НААН України, м. Київ

О. І. Шкуратов

д. е. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут землекористування НААН України, м. Київ

Р. А. Харитоненко

к. е. н., молодший науковий співробітник, Інститут землекористування НААН України, м. Київ

СУТНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО КАПІТАЛУ В КОНТЕКСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Y. Dorosh

Doctor of Economics Sciences, Docent, Director, Land Management Institute of NAAS of Ukraine, Kyiv

Sh. Ibatullin

Doctor of Economics Sciences, Professor, Corresponding Member of NAAS, Deputy Director for Research, Land Management Institute of NAAS of Ukraine, Kyiv

O. Shkuratov

Doctor of Economics Sciences, Professor, Leading Researcher, Land Management Institute of NAAS of Ukraine, Kyiv

R. Kharytonenko

PhD in Economics, Junior Researcher, Land Management Institute of NAAS of Ukraine, Kyiv

THE ESSENCE OF LAND CAPITAL IN THE CONTEXT OF INVESTMENT SUPPORT OF THE AGRICULTURAL SECTOR

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.20

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

О. С. Павленко

к. е. н., Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Д. В. Маховський

к. е. н., Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ВИБІР СТРАТЕГІЙ ПІДВИЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

І. Vіnіchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Dnipro State University of Agrarian and Economics

O. Pavlenko

PhD in Economics, Dnipro State University of Agrarian and Economics

D. Makhovsky

PhD in Economics, Dnipro State University of Agrarian and EconomicsDnipro State University of Agrarian and Economics

SELECTION OF STRATEGIES FOR INCREASING COMPETITIVENESS MANAGEMENT OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.26

В. В. Лаврук

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем, Подільський державний аграрно-технічний університет

Л. М. Будняк

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем, Подільський державний аграрно-технічний університет

О. С. Лаврук

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Подільський державний аграрно-технічний університет

ПРОБЛЕМАТИКА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ЕКОНОМІЧНУ МОДЕРНІЗАЦІЮ І ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТВАРИННИЦТВА

V. Lavruk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of finance, banking, insurance and Еlectronic Payment Systems, State Agrarian and Engineering University in Podilia

L. Budnyak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of finance, banking, insurance and Еlectronic Payment Systems, State Agrarian and Engineering University in Podilia

O. Lavruk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Public management and Administration, State Agrarian and Engineering University in Podilia

PROBLEMS OF ATTRACTING INVESTMENTS IN ECONOMIC MODERNIZATION AND INCREASING THE COMPETITIVENESS OF ANIMAL HUSBANDRY

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.37

Y. Grynchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Management department of Bila Tserkva National Agrarian University

N. Коval

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Management department of Bila Tserkva National Agrarian University

IMPROVING THE MANAGEMENT OF THE MILK MARKET DEVELOPMENT TO ENSURE FOOD SECURITY OF UKRAINE

Ю. С. Гринчук

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

Н. В. Коваль

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РИНКУ МОЛОКА З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.42

В. Ф. Доценко

д. т. н., професор, завідувач кафедри готельно-ресторанної справи, Національний університет харчових технологій, м. Київ

Т. Д. Косова

д. е. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ

О. В. Ярошевська

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВО-МАЙНОВОГО СТАНУ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

V. Dotsenko

Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Hotel and Restaurant Business, National University of Food Technology, Kyiv

T. Kosova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Leading Researcher, Institute of Industrial Economics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

O. Yaroshevska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economics of the Classical Private University, Zaporizhzhia

ECONOMIC DIAGNOSTICS OF FINANCIAL AND PROPERTY CONDITION OF HOTEL AND RESTAURANT ESTABLISHMENTS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.50

М. М. Ігнатенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

О. О. Адамчик

аспірант, Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ НА ЗАСАДАХ БРЕНДИНГУ ТА МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ

M. Іhnatenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economics, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav

O. Adamchуk

Postgraduate student, Kherson State Agrarian University, Kherson

IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF RURAL GREEN TOURISM ENTERPRISES ON THE BASIS OF BRANDING AND MARKETING STRATEGIES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.58

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, Київський національний університет технологій та дизайну

О. О. Петрівський

аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну

ВПЛИВ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ M-PESA НА ЕКОНОМІКУ КЕНІЇ

M. Denisenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Kyiv National University of Technologies and Design

O. Petrivsky

Postgraduate student, Kyiv National University of Technologies and Design

M-PESA PAYMENT SYSTEM IMPACT ON KENYA'S ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.66

О. М. Николюк

д. е. н., доцент, заступник керівника навчально-наукового центру інформаційних технологій, Поліський національний університет

В. В. Гуреля

к. с.-г. н., виконуючий обов'язки завідувача кафедри геодезії та землеустрою, Поліський національний університет

П. П. Топольницький

к. т. н., доцент, доцент кафедри комп'ютерних технологій і моделювання систем, Поліський національний університет

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ АЕРОФОТОЗЙОМКИ МАЛИМИ ТА СЕРЕДНІМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

O. Nykolyuk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, deputy head of the Center of Information Technologies, Polissia National University

V. Hurelia

PhD in Agricultural Sciences, acting head of the Department of Geodesy and Land Survey, Polissia National University

P. Topolnitsky

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, associate professor of Computer Technologies and Modelling Systems Department, Polissia National University

ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF USING AERIAL PHOTOGRAPHY TECHNOLOGIES BY SMALL AND MEDIUM-SIZED AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.75

О. В. Ярошевська

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

ПОХІДНІ ЦІННІ ПАПЕРИ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ І УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

O. Yaroshevska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economics of the Classical Private University, Zaporizhzhia

DERIVATIVE SECURITIES IN THE SYSTEM OF CAPITAL FORMATION AND RISK MANAGEMENT OF ECONOMIC ENTITIES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.83

І. С. Крамаренко

к. е. н., доцент, декан факультету права та соціально-освітніх технологій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна"

Л. А. Козаченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Миколаївський національний аграрний університет

О. В. Стиценко

викладач кафедри економіки та інформаційних технологій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна"

К. О. Карабін

здобувач вищої освіти спеціальності "Облік і оподаткування", Миколаївський національний аграрний університет

ІНКЛЮЗИВНИЙ ТУРИЗМ — ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

I. Kramarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Law and Social and Information Technologies,Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of the "Ukraine" University

L. Kozachenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department accounting and taxation, Mykolaiv National Agrarian University

O. Stytsenko

Teacher Department of Economics and Information TechnologyMykolaiv Interregional Institute of Human Development of the "Ukraine" University

K. Karabin

graduate of the specialty "Accounting and Taxation" of the Nikolaev National Agrarian University

INCLUSIVE TOURISM — INVESTMENT COMPONENT OF THE REGION'S ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.90

Д. С. Войт

к. е. н., докторант, Міжнародний університет бізнесу і права

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО МОНІТОРИНГУ РІВНЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

D. Voit

PhD in Economics, Doctoral candidate, International University of Business and Law

IMPROVEMENT OF METHODOLOGICAL APPROACHES TO MONITORING THE LEVEL OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.99

Л. Ф. Соколенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування,Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТОКИ КЕРУЮЧОЇ КОМПАНІЇ В СФЕРІ ЖКГ

L. Sokolenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Business-Economic and Administration of the Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko

INFORMATION FLOWS OF THE MANAGEMENT COMPANY IN THE FIELD OF HOUSING

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.107

O. А. Бриндіна

к. е. н., доцент, Державний університет телекомунікацій

М. C. Труш

старший викладач, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

СТРАТЕГІЧНИЙ НАБІР ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМ ПОРТФЕЛЕМ

O. Bryndina

PhD in Economics, Associate Professor, State University of Telecommunications

M. Trush

Senior Lecturer, State University of Telecommunications, Kyiv

STRATEGIC SET OF PRODUCT POLICY AND STRATEGIES OF PRODUCT LINE MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.115

А. М. Клімова

к. пед. н., доцент кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ЯК СКЛАДОВА УСПІХУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

A. Klimova

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Tourism and Recreation, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

PROFESSIONAL STAFF COMPETENCE AS A COMPONENT OF TOURISM BUSINESS SUCCESS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.122

І. І. Ковтуник

к. геогр. н., ст. викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, економічний факультет, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

ПРИРОДНО-ГЕОГРАФІЧНІ РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ ТА КУРОРТНІ ТЕРИТОРІЇ ПОДІЛЛЯ

I. Kovtunyk

PhD in Geography, senior professor of tourism and hotel-restaurant business chair, economical department, Ivan Ogiyenko Kamyanets-Podilsky national university

NATURAL-GEOGRAPHICAL RECREATION RESOURCES AND RESORT TERRITORIES OF PODILLYA

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.127

М. М. Лук'янова

к. е. н., ст. наук. співр. відділу економіки і політики аграрних перетворень, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

M. Lukianova

PhD in Economics, Senior Researcher of the Department of Economy and Policy of Agrarian Transformations, Institute for Economics and Forecasting, National Academy of Sciences of Ukraine

THE ROLE OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS IN THE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.136

В. І. Дмитренко

к. е. н., професор, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, м. Черкаси

ЗАГРОЗИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

V. Dmytrenko

PhD in Economics, Professor, Cherkasy institute of fire Protection and nameless heroes of Chornobil, Cherkasy

THREATS TO THE DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION COMPANIES: A THEORETICAL ASPECT

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.141

І. І. Бегаль

аспірант, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

ДЕФІНІЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЙ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

I. Behal

Postgraduate student, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv

DEFINITIONS OF ECONOMIC CATEGORIES OF LAND USE REGULATION IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION OF POWER

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.149

А. П. Тараненко

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ІВЕНТИВНИЙ ТУРИЗМ ЯК СУЧАСНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЙОГО КЛАСИФІКАЦІЯ

А. Taranenko

Postgraduate student, Kyiv National University of Trade and Economics

EVENT TOURISM AS A MODERN COMPONENT OF TOURISM DEVELOPMENT AND ITS CLASSIFICATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет