Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 11, 2019

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.11

Завантажити журнал №11, 2019

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.11.3

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

В. О. Лапа

аспірант кафедри економікиДніпровський державний аграрно-економічний університет

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

I. Vinichenko

Doctor of Economic Sciences, Head of the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

V. Lapa

Postgraduate Student at the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

DIRECTION FOR INCREASING THE QUALITY OF HUMAN CAPITAL IN AGRARIAN SPHERE

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.11.10

Л. О. Мармуль

д. е. н., професор, професор кафедри економіки, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", м. Переяслав-Хмельницький

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЇХ РЕСУРСІВ НА ЗАСАДАХ СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОГО АНАЛІЗУ І СИНТЕЗУ

L. Marmul

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics, Pereiaslav-Khmelnytsky Hrygorii Skovoroda State Pedagogical University, Pereiaslav-Khmelnytsky

DETERMINATION OF THE EFFICIENCY OF THE FUNCTIONING OF RECREATIONAL ENTERPRISES AND THE REPRODUCTION OF THEIR RESOURCES ON THE BASIS OF SYSTEM-STRUCTURAL ANALYSIS AND SYNTHESIS

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.11.16

Ю. О. Лупенко

д. е. н., професор, академік НААН, директор, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

Н. І. Патика

к. е. н., доцент, докторант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ НА СВІТОВИХ РИНКАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Yu. Lupenko

doctor of economic sciences, professor, academician of NAAS, director of National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics"

N. Patyka

candidate of economic sciences, associate professor (docent), competitor for doctor`s degree, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics"

THE ROLE OF INNOVATIONS IN ENSURING UKRAINE'S COMPETITIVENESS ON WORLD AGRARIAN MARKETS

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.11.24

В. І. Пілявський

к. е. н., докторант, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

ІНВЕСТИЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ТА МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Piliavskyi

PhD in Economics, Doctoral Student, International University of Business and Law, Kherson

INVESTMENT SOURCES AND MECHANISMS FOR THE DEVELOPMENT OF PRODUCTION POTENTIAL OF AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.11.30

О. Р. Саєнко

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний університет

ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ ЯК ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

O. Saienko

PhD in Economics, assistant professor, department of accounting and taxing, Zaporizhzhiy National University

THE TAX BURDEN AS AN ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF THE TAX SYSTEM IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.11.35

Л. М. Галат

к. е. н., доцент кафедри економіки та фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон, Україна

ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ СВІЖИХ ОВОЧІВ В УКРАЇНІ

L. Galat

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Finance, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson, Ukraine

PERCULIARITIES OF MARKET OF FRESH VEGETABLES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.11.45

Л. С. Іванова

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. Ivanova

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.11.52

Н. М. Горобець

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і права,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

І. А. Чорна

студент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Gorobets

PhD, associate professor of management and law, Dnipro State Agrarian and Economic University

I. Chorna

student, Dnipro State Agrarian and Economic University

OPTIMIZATION OF THE MANUFACTURING PROGRAM IN MANAGEMENT SYSTEM OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.11.59

М. Т. Аббасзаде

д. ф. э., докторант, Институт Экономики НАНА

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В СТИМУЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

M. Abbaszade

Ph.D. in economics, doctorant of Institute of Economics of ANAS

THE ROLE OF GOVERNMENT IN STIMULATING OF ECONOMIC GROWTH

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.11.65

Niu Lichen

Postgraduate student, Sumy National Agrarian University, Sumy

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF LAND USE IN AGRICULTURE OF CHINA

Ню Лічен

аспірант, Сумський національний аграрний університет, Суми

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ КИТАЮ

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.11.74

Л. М. Помазан

аспірант, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ЗЕРНА

L. Pomazan

PhD student of the Dnipro State Agrarian and Economic University

THEORETICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF A METHOD FOR DETERMINING THE INDICATORS OF THE EFFICIENCY OF PRODUCTION AND SALE OF GRAIN

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет