Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 11, 2018

Завантажити журнал №11, 2018

О. І. Мельник

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

В. С. Підгірна

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Ю. О. Белінська

дослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АГРОХОЛДИНГІВ У НАПРЯМІ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

О. Melnyk

Ph.D. in Economic Sciences, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

V. Pidhirna

Ph.D. in Economic Sciences, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Y. Belinska

researcher, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL HOLDINGS IN UKRAINE

А. А. Постол

к. політ. н., доцент, докторант, Херсонський державний аграрний університет

Ю. М. Кривець

к. е. н., докторант, Херсонський державний аграрний університет

РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНИХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ НОВИХ ФОРМ, МЕТОДІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ Й ПІДТРИМКИ

A. Postol

candidate of political sciences, associate professor, doctoral candidate, Kherson State Agrarian University

Yu. Krivets

candidate of economic sciences, doctoral candidate, Kherson State Agrarian University

DEVELOPMENT OF DOMESTIC AGRARIAN ENTERPRISES ON THE BASIS OF NEW FORMS, METHODS AND INSTRUMENTS OF STATE REGULATION AND SUPPORT

І. О. Сєвідова

к. е. н., доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, Харків, Україна

АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

I. Sievidova

PhD in Economics, Associate Professor of Department of applied Economics and international economic relations, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchajev Kharkiv, Ukraine

ANALYSIS OF THE STATE OF THE VEGETABLE MARKET IN UKRAINE AND IN THE WORLD

М. М. Бабич

к. е. н., доцент, докторант факультету менеджменту, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ОЦІНКА МАРНОГО ВИТРАЧАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ НА ВТРАЧЕНЕ ПРОДОВОЛЬСТВО ТА ХАРЧОВІ ВІДХОДИ

М. Babych

PhD, Assistant Professor, The doctoral student of department of business of economy Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

ESTIMATION OF WASTEFUL DRINKING WATER CONSUMPTION FOR LOST FOOD AND FOOD WASTE

А. М. Прощаликіна

к. е. н., доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Т. С. Петренко

студентка, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

МІСЦЕ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ АПК

A. Proshchalykina

Ph.D., assistant professor of economics and International Economics department, Cherkasy National University Bohdan Khmelnitsky, Ukraine

T. Petrenko

Student, Cherkasy National University Bohdan Khmelnitsky, Ukraine

UKRAINE'S PLACE IN THE WORLD MARKET OF AGRICULTURAL PRODUCTS

В. А. Биба

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

Р. Я. Корінець

к. е. н., Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ

V. Byba

post-graduate student, Bila Tserkva National Agrarian University

R. Korinets

PhD in Economics of the National Association

ECONOMIC ASPECTS OF STATE SUPPORT OF UKRAINIAN FARM HOUSEHOLDS

Д. М. Мельник

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ В УКРАЇНУ

D. Melnyk

Postgraduate student of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

THEORETICAL PRINCIPLES OF FORMATION OF TERRITORIAL COMMUNITIES: IMPLEMENTATION OF WORLD EXPERIENCE IN UKRAINE

Л. І. Федоришина

к. і. н., доцент кафедри аналізу та статистики, Вінницький національний аграрний університет

А. О. Цуркан

студентка, Вінницький національний аграрний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

L. Fedorishina

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of Analysis and Statistics, Vinnitsa National Agrarian University

A. Tsurkan

student of Vinnytsia National Agrarian University

IMPROVING METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE CREDITWORTHINESS OF A COMMERCIAL BANK BORROWER

А. С. Бойко

аспірантка, Університет державної фіскальної служби України, м. Київ

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ ЛІКВІДНОСТІ В УКРАЇНІ

A. Boyko

рostgraduate student, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Kyiv

FACTORS OF INFLUENCING ON BANKING LIQUIDITY IN UKRAINE

Я. В. Бахарєва

асистент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет

МОБІЛЬНИЙ БАНКІНГ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Yа. Baharevа

assistant, Cybernetics Department, Vinnytsia National Agrarian University

MOBILE BANKING AS A PERSPECTIVE DIRECTION FOR THE DEVELOPMENT OF BANKING INFORMATION SYSTEMS

О. В. Анисенко

старший викладач кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

Д. О. Бабіна

Школа молодого вченого, факультет економічних наук, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

РОЗВИТОК КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

O. Anysenko

Senior Lecturer of Land Management Department, Petro Mohyla Black Sea State University

D. Babina

"School of a young scientist", faculty of Economic Sciences, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

DEVELOPMENT OF THE SPACE INDUSTRY IN UKRAINE

В. П. Голівер

аспірант, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНЦЕПЦІЇ ПІРАМІДИ ЕФЕКТИВНОСТІ

V. Holiver

postgraduate student, SHEE "Krivorozhskiy national university", Kriviy Rig

QUANTITATIVE EVALUATION OF THE EXECUTIVE BODY ACTIVITY EFFICIENCY USING EFFICIENCY PYRAMID CONCEPT

Д. М. Утеченко

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ "ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ"

D. Utechenko

graduate student, Bila Tserkva National Agrarian University

METHODICAL APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF "HUMAN CAPITAL"

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет