EnglishНа русском

Агросвіт № 11, 2018

Завантажити журнал №11, 2018

О. І. Мельник

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

В. С. Підгірна

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Ю. О. Белінська

дослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АГРОХОЛДИНГІВ У НАПРЯМІ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

О. Melnyk

Ph.D. in Economic Sciences, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

V. Pidhirna

Ph.D. in Economic Sciences, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Y. Belinska

researcher, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL HOLDINGS IN UKRAINE

А. А. Постол

к. політ. н., доцент, докторант, Херсонський державний аграрний університет

Ю. М. Кривець

к. е. н., докторант, Херсонський державний аграрний університет

РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНИХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ НОВИХ ФОРМ, МЕТОДІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ Й ПІДТРИМКИ

A. Postol

candidate of political sciences, associate professor, doctoral candidate, Kherson State Agrarian University

Yu. Krivets

candidate of economic sciences, doctoral candidate, Kherson State Agrarian University

DEVELOPMENT OF DOMESTIC AGRARIAN ENTERPRISES ON THE BASIS OF NEW FORMS, METHODS AND INSTRUMENTS OF STATE REGULATION AND SUPPORT

І. О. Сєвідова

к. е. н., доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, Харків, Україна

АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

I. Sievidova

PhD in Economics, Associate Professor of Department of applied Economics and international economic relations, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchajev Kharkiv, Ukraine

ANALYSIS OF THE STATE OF THE VEGETABLE MARKET IN UKRAINE AND IN THE WORLD

М. М. Бабич

к. е. н., доцент, докторант факультету менеджменту, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ОЦІНКА МАРНОГО ВИТРАЧАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ НА ВТРАЧЕНЕ ПРОДОВОЛЬСТВО ТА ХАРЧОВІ ВІДХОДИ

М. Babych

PhD, Assistant Professor, The doctoral student of department of business of economy Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

ESTIMATION OF WASTEFUL DRINKING WATER CONSUMPTION FOR LOST FOOD AND FOOD WASTE

А. М. Прощаликіна

к. е. н., доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Т. С. Петренко

студентка, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

МІСЦЕ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ АПК

A. Proshchalykina

Ph.D., assistant professor of economics and International Economics department, Cherkasy National University Bohdan Khmelnitsky, Ukraine

T. Petrenko

Student, Cherkasy National University Bohdan Khmelnitsky, Ukraine

UKRAINE'S PLACE IN THE WORLD MARKET OF AGRICULTURAL PRODUCTS

В. А. Биба

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

Р. Я. Корінець

к. е. н., Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ

V. Byba

post-graduate student, Bila Tserkva National Agrarian University

R. Korinets

PhD in Economics of the National Association

ECONOMIC ASPECTS OF STATE SUPPORT OF UKRAINIAN FARM HOUSEHOLDS

Д. М. Мельник

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ В УКРАЇНУ

D. Melnyk

Postgraduate student of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

THEORETICAL PRINCIPLES OF FORMATION OF TERRITORIAL COMMUNITIES: IMPLEMENTATION OF WORLD EXPERIENCE IN UKRAINE

Л. І. Федоришина

к. і. н., доцент кафедри аналізу та статистики, Вінницький національний аграрний університет

А. О. Цуркан

студентка, Вінницький національний аграрний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

L. Fedorishina

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of Analysis and Statistics, Vinnitsa National Agrarian University

A. Tsurkan

student of Vinnytsia National Agrarian University

IMPROVING METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE CREDITWORTHINESS OF A COMMERCIAL BANK BORROWER

А. С. Бойко

аспірантка, Університет державної фіскальної служби України, м. Київ

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ ЛІКВІДНОСТІ В УКРАЇНІ

A. Boyko

рostgraduate student, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Kyiv

FACTORS OF INFLUENCING ON BANKING LIQUIDITY IN UKRAINE

Я. В. Бахарєва

асистент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет

МОБІЛЬНИЙ БАНКІНГ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Yа. Baharevа

assistant, Cybernetics Department, Vinnytsia National Agrarian University

MOBILE BANKING AS A PERSPECTIVE DIRECTION FOR THE DEVELOPMENT OF BANKING INFORMATION SYSTEMS

О. В. Анисенко

старший викладач кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

Д. О. Бабіна

Школа молодого вченого, факультет економічних наук, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

РОЗВИТОК КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

O. Anysenko

Senior Lecturer of Land Management Department, Petro Mohyla Black Sea State University

D. Babina

"School of a young scientist", faculty of Economic Sciences, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

DEVELOPMENT OF THE SPACE INDUSTRY IN UKRAINE

В. П. Голівер

аспірант, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНЦЕПЦІЇ ПІРАМІДИ ЕФЕКТИВНОСТІ

V. Holiver

postgraduate student, SHEE "Krivorozhskiy national university", Kriviy Rig

QUANTITATIVE EVALUATION OF THE EXECUTIVE BODY ACTIVITY EFFICIENCY USING EFFICIENCY PYRAMID CONCEPT

Д. М. Утеченко

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ "ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ"

D. Utechenko

graduate student, Bila Tserkva National Agrarian University

METHODICAL APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF "HUMAN CAPITAL"

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця