Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 11, 2017

Н. І. Паляничко

к. е. н., старший науковий співробітник, Національна академія аграрних наук України

ПОТЕНЦІАЛ ЗАЛУЧЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ СТРАХУВАННЯ ПРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ

N. Palianychko

PhD, Senior Research, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

THE POTENTIAL OF THE INSURANCE INSTRUMENT USING FOR AGRICULTURAL LAND USE

І. В. Мартинюк

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ

I. Martyniuk

candidate of economic Sciences, Lecturer, Department of Finance, Odessa national economic university, Odessa

PROBLEMS OF FINANCING ENVIRONMENTAL PROTECTION IN UKRAINE

І. Л. Загребельна

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

Є. О. Олійник

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ПОТЕНЦІАЛ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

I. Zahrebelna

Ph.D. in Economics, elder lecturer in business economics, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

Yе. Oliinyk

Ph.D. in Economics, elder lecturer in business economics, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

POTENTIAL OF THE LABOR RESOURCES OF AGRICULTURE OF THE POLTAVA REGION

І. А. Білоткач

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ОЦІНКА ФОРМАЛЬНИХ І НЕФОРМАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ РИНКУ ОРГАНІЧНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА

I. Bilotkach

Ph.D, associate professor of marketing department, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

EVALUATION OF FORMAL AND NON-FORMAL LIMITS ON THE MARKET FOR ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION

В. М. Штуца

к. е. н., доцент, доцент кафедри національної економіки, Національний університет "Одеська юридична академія", м. Одеса

РОЛЬ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ В УКРАЇНІ

V. Shtutsa

Candidate of Economic Sciences, associate professor of National Economic Department, National University "Odessa Law Academy"

THE ROLE OF ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL INSTRUMENTS IN INTEGRATING PROCESSES IN UKRAINE

О. Д. Шевчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ПРО ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ

O. Shevchuk

Ph.D., assistant professor of State Audit and Control Department Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsia)

ABOUT THE MAIN PROBLEMS AND PROSPECTS OF REORGANIZING THE TAX MILITIA

А. Ю. Полчанов

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Житомирський державний технологічний університет

ВТРАТИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ВІД ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ

A. Polchanov

PhD (Economics), Assistant Professor of Department of Finance and Crediting Zhytomyr State Technological University

LOSSES OF UKRAINIAN ECONOMY FROM THE MILITARY CONFLICT

І. М. Семенчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

А. М. Михайловська

студентка ІІІ курсу, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ПЕРСПЕКТИВНІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ

I. Semenchuk

PhD in economics, associate professor , Associate professor of business economics, Petro Mohyla Black Sea State University

A. Mykhailovska

Third-year student, Petro Mohyla Black Sea State University

PERSPECTIVE ELECTROMECHANICAL SYSTEMS OF SPACE APPLIANCES FOR EARTH REMOTE SENSING

П. О. Фролова

магістрант

В. О. Біленко

к. е. н., викладач

С. С. Чеверда

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Запорізький національній університет

ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ОБ'ЄКТУ МОДЕЛЮВАННЯ

P. Frolova

the Master

V. Bilenko

PhD in Economics

S. Cheverda

PhD in Economics Zaporizhzhya National University

FEATURES OF THE LOCAL GOVERNMENT ELECTRONIC DOCUMENT AS AN OBJECT MODELING

В. І. Вострякова

асистент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ АПК

V. Vostriakova

assistant professor at department of economy of Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa

METHODOLOGICAL APPROACHES TO AGRIFOOD LOGISTIC DISTRIBUTION SYSTEMS MODELING AND EVALUATING

Я. В. Бахарєва

асистент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ

Y. Bahareva

assistant department of economic cybernetics, Vinnytsia National Agrarian University

APPLIED ASPECTS OF INTERNET-SHOPS AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF NATIONAL E-BUSINESS

Я. О. Григоренко

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ АГРАРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Ya. Grigorenko

PhD student of the National Institute for Strategic Studies

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF COMPREHENSIVE EVALUATION OF THE AGRICULTURAL POTENTIAL OF UKRAINE'S REGIONS TO ENSURE ITS ECONOMIC SECURITY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет