EnglishНа русском

Агросвіт № 11, 2017

Н. І. Паляничко

к. е. н., старший науковий співробітник, Національна академія аграрних наук України

ПОТЕНЦІАЛ ЗАЛУЧЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ СТРАХУВАННЯ ПРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ

N. Palianychko

PhD, Senior Research, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

THE POTENTIAL OF THE INSURANCE INSTRUMENT USING FOR AGRICULTURAL LAND USE

І. В. Мартинюк

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ

I. Martyniuk

candidate of economic Sciences, Lecturer, Department of Finance, Odessa national economic university, Odessa

PROBLEMS OF FINANCING ENVIRONMENTAL PROTECTION IN UKRAINE

І. Л. Загребельна

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

Є. О. Олійник

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ПОТЕНЦІАЛ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

I. Zahrebelna

Ph.D. in Economics, elder lecturer in business economics, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

Yе. Oliinyk

Ph.D. in Economics, elder lecturer in business economics, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

POTENTIAL OF THE LABOR RESOURCES OF AGRICULTURE OF THE POLTAVA REGION

І. А. Білоткач

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ОЦІНКА ФОРМАЛЬНИХ І НЕФОРМАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ РИНКУ ОРГАНІЧНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА

I. Bilotkach

Ph.D, associate professor of marketing department, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

EVALUATION OF FORMAL AND NON-FORMAL LIMITS ON THE MARKET FOR ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION

В. М. Штуца

к. е. н., доцент, доцент кафедри національної економіки, Національний університет "Одеська юридична академія", м. Одеса

РОЛЬ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ В УКРАЇНІ

V. Shtutsa

Candidate of Economic Sciences, associate professor of National Economic Department, National University "Odessa Law Academy"

THE ROLE OF ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL INSTRUMENTS IN INTEGRATING PROCESSES IN UKRAINE

О. Д. Шевчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ПРО ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ

O. Shevchuk

Ph.D., assistant professor of State Audit and Control Department Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsia)

ABOUT THE MAIN PROBLEMS AND PROSPECTS OF REORGANIZING THE TAX MILITIA

А. Ю. Полчанов

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Житомирський державний технологічний університет

ВТРАТИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ВІД ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ

A. Polchanov

PhD (Economics), Assistant Professor of Department of Finance and Crediting Zhytomyr State Technological University

LOSSES OF UKRAINIAN ECONOMY FROM THE MILITARY CONFLICT

І. М. Семенчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

А. М. Михайловська

студентка ІІІ курсу, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ПЕРСПЕКТИВНІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ

I. Semenchuk

PhD in economics, associate professor , Associate professor of business economics, Petro Mohyla Black Sea State University

A. Mykhailovska

Third-year student, Petro Mohyla Black Sea State University

PERSPECTIVE ELECTROMECHANICAL SYSTEMS OF SPACE APPLIANCES FOR EARTH REMOTE SENSING

П. О. Фролова

магістрант

В. О. Біленко

к. е. н., викладач

С. С. Чеверда

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Запорізький національній університет

ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ОБ'ЄКТУ МОДЕЛЮВАННЯ

P. Frolova

the Master

V. Bilenko

PhD in Economics

S. Cheverda

PhD in Economics Zaporizhzhya National University

FEATURES OF THE LOCAL GOVERNMENT ELECTRONIC DOCUMENT AS AN OBJECT MODELING

В. І. Вострякова

асистент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ АПК

V. Vostriakova

assistant professor at department of economy of Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa

METHODOLOGICAL APPROACHES TO AGRIFOOD LOGISTIC DISTRIBUTION SYSTEMS MODELING AND EVALUATING

Я. В. Бахарєва

асистент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ

Y. Bahareva

assistant department of economic cybernetics, Vinnytsia National Agrarian University

APPLIED ASPECTS OF INTERNET-SHOPS AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF NATIONAL E-BUSINESS

Я. О. Григоренко

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ АГРАРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Ya. Grigorenko

PhD student of the National Institute for Strategic Studies

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF COMPREHENSIVE EVALUATION OF THE AGRICULTURAL POTENTIAL OF UKRAINE'S REGIONS TO ENSURE ITS ECONOMIC SECURITY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця