EnglishНа русском

Агросвіт № 11, 2016

Завантажити журнал №11, 2016

Н. А. Добрянська

д. е. н., професор кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

О. М. Попович

к. е. н., доцент кафедри економіки і менеджменту, ПВНЗ "Університет сучасних знань", м. Вінниця

М. О. Варгатюк

аспірант, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МЕТОДУ БЕНЧМАРКІНГУ ВІДНОСНО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

N. Dobriansky

Ph.D., Professor, chair of economic theory and economy of enterprise, Odessa State Agrarian University, Odessa

O. Popovych

Ph.D., associate Professor of economics and management, PHEI University of modern knowledge, Vinnitsa

M. Varhatiuk

graduate, Odessa State Agrarian University, Odessa

THE ESSENCE AND VALUE OF THE BENCHMARKING METHOD REGARDING THE EVALUATION OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE

О. А. Марченко

д. е. н., доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького

КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ПРАЦІВНИКІВ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. Marchenko

doctor of economic sciences, associate professor, Melitopol State Pedagogical University named after Bogdan Khmelnitsky

PERSONNEL MANAGEMENT AND MOTIVATION OF STAFF, EMPLOYEES OF TOURISM ENTERPRISES

І. А. Романюк

к. е. н., Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

I. Romaniuk

Candidate of Economic Sciences, Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture

FEATURES OF THE REPRODUCTIVE PROCESS IN THE AGRICULTURAL SECTOR

О. С. Чан-хі

к. е. н., старший викладач кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

O. Chan-khi

PhD in Economics, Senior Lecture Chair of Administrative Management and Foreign Economic Activity, National University of Life and Environmental Science

FOREIGN TRADE PERSPECTIVES OF UKRAINE'S AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

О. І. Галенко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН У ХЛІБОПЕКАРСЬКІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

O. Galenko

Phd in Economics, associate professor of Economics of Enterprise, Departament, Bila Therva National Agrarian Univesity

PROBLEMS OF PRICE CONTROL IN THE BACERY INDUSTRY IN UKRAINE

Н. О. Шура

к. е. н., доцент, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

ПРАКТИКА ОЦІНКИ ТА ЗМЕНШЕННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

N. Shura

Candidate of Sciences (Economic), Associate Professor SHEE "Krivorozhskiy national university" Kriviy Rig

THE PRACTICE OF ESTIMATION AND DIMINISHING OF FINANCIAL RISKS IS IN ACTIVITY OF PUBLIC JOINT-STOCK COMPANIES

Д. В. Горобченко

к. е. н., старший викладач кафедри економіки та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет, м. Суми

В. І. Вороненко

к. е. н., асистент кафедри економіки та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет, м. Суми

МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ СЕСТЕЙНОВОГО (СТАЛОГО) РОЗВИТКУ

D. Gorobchenko

PhD (Econ.), Senior Lecturer of Economics and Business Administration Department, Sumy State University

V. Voronenko

PhD (Econ.), Assistant of Economics and Business Administration Department, Sumy State University

MACROECONOMIC EVALUATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

І. І. Ковтуник

к. геогр. н., ст. викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи економічного факультету, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

ТЕКТОНІЧНІ РЕСУРСИ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕКОЛОГІЇ КРАЮ

I. Kovtunyk

PhD in Geography, senior professor of tourism and hotel-restaurant business chair of economical department, Ivan Ogiyenko Kamyanets-Podilsky national university

TECTONIC RESOURCES OF KHMELNYTSKA REGION AND ITS IMPORTANCE FOR THE CONSERVATION OF THE REGION ENVIRONMENT

Т. В. Мазана

ст. викладач кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

В. П. Ткаченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

T. Mazanaya

Senior teacher of department of management of organizations, Dnipropetrovsk State University of Agriculture and Economics

V. Tkachenko

Ph.D., Associate Professor, associate professor of department of management of organizations, Dnipropetrovsk State University of Agriculture and Economics

INVESTING ACTIVITY IN AGRICULTURAL PRODUCTION

С. В. Маловичко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та менеджменту, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В СВІТОВІЙ ТА НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

S. Malovychko

PhD in Economics, associate Professor of Department of marketing and management , Donetsk National University of Economics and Ttrade named after Mykhaylo Tugan-Baranovsky

RESEARCH OF FORMING AND DEVELOPMENT OF E-COMMERCE IN A WORLD AND NATIONAL ECONOMY

Г. П. Вислободська

асистент кафедри статистики та аналізу, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

СТАН РИНКУ ВИРОБНИЧИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПОСЛУГ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

H. Vyslobodska

assistant of Statistics and Analysis Department, Lviv National Agrarian University

STATE AND PROSPECTS OF THE MARKET PRODUCTION OF AGRICULTURAL SERVICES LVIV REGION

Л. А. Феняк

асистент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГАЛУЗІ САДІВНИЦТВА У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

L. Fenyak

assistant of department of Management of foreign activity, hotel and restaurant business and tourism, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

DIRECTIONS OF IMROVING THE EFFICIENGY OF INDUSTRIAL CAPACITY OF GARDENING IN VINNYTSIA REGION

О. А. Алексєєнко

аспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИРОБНИЧОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ М'ЯСОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

O. Aleksieienko

Candidate to Ph.D. position Vinnytsia National Agrarian University

THE THEORETICAL BASIS OF FORMING OF ORGANIZATIONAL AND PRODUCTION MODEL MANAGEMENT OF ENTERPRISES OF MEAT PRODUCTS SUB COMPLEX

Я. Є. Москвяк

старший викладач кафедри теорії і практики туризму та готельного господарства, Львівський інститут економіки і туризму, Львів

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ

Y. Moskviak

Senior Lecturer of the department of theory and practice of tourism and hotel industry, Lviv Institute of Economy and Tourism, Lviv

INNOVATIVE APPROACHES TO THE MODERNIZATION OF RURAL TOURISM ENTERPRISES MANAGEMENT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця