EnglishНа русском

Агросвіт № 11, 2015

Завантажити журнал №11, 2015

Л. Л. Мельник

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ПРИБУТКОВІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХНЬОГО СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

L. Melnik

PhD in Economics, Associate Professor, Management of Organizations Department Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University

THE PROFITABILITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AS A FACTOR TO ENSURE THEIR SUSTAINABLE SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT

Я. М. Кашуба

д. е. н., доцент, голова Державної служби зайнятості (Центрального апарату)

ЗМІНА ПАРАДИГМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ: ВІД ВИТРАТНОЇ ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ЩОДО ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Yа. Kashuba

D.Sc. (Ec.), Head, State Employment Service (Head Office)

CHANGING THE PARADIGM OF SOCIAL POLICY: FROM THE COSTLY COMPONENT TO THE INVESTMENT COMPONENT OF EMPLOYMENT

С. А. Харчук

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЯК ІНДИКАТОР РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

S. Kharchuk

PhD of economics, associated professor of the department of economy of enterprises and corporations, The Vinnitsa educational and scientific institute of economics, Ternopil national economic university

PUBLIC EMPLOYMENT AS AN INDICATOR OF THE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES

О. С. Дорош

д. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ

O. Dorosh

Doctor of Economy, Associate Prof., National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

LAND INVENTORY: METHODOLOGICAL APPROACHES TO ITS IMPLEMENTATION

О. Д. Витвицька

д. е. н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

РОЗВИТОК ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА КОРДОНІ З КРАЇНАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

O. Vutvutska

Doctor of Economics, Professor, Head of Department of innovation activities National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

THE DEVELOPMENT OF CROSS-BORDER COOPERATION ENGINEERING COMPANIES ON THE BORDER WITH THE EU: CURRENT STATE AND PROSPECTS

О. Б. Сливінська

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

О. Slyvinska

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Accounting and Audit, Separated Subdivision of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

INTRODUCTION OF THE SYSTEM OF CONTROLLING AT UKRAINIAN ENTERPRISES

І. В. Токмакова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом, Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків

КОНЦЕПЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

I. Tokmakova

Associate Professor, Ph.D., assistant professor of the Department of economics and management of industrial and commercial business, Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkiv

CONCEPT OF BALANCED DEVELOPMENT OF RAILWAY TRANSPORT OF UKRAINE

Г. В. Осовська

к. е. н., професор, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

А. О. Фещенко

асистент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ СИНЕРГЕТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ З РЕСУРСНОЮ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОЮ ТА МАРКЕТИНГОВОЮ СКЛАДОВИМИ БІЗНЕСУ

G. Osovska

Ph.D, professor, Zhytomyr National Agroecologycal University

A. Feshhenko

lecturer assistant of management organization, Zhytomyr National Agroecologycal University

FORMATION OF INNOVATIVE MANAGEMENT ON THE BASIS OF SYNERGETIC INTERACTION WITH TECHNOLOGICAL INNOVATION RESOURCE, ORGANIZATIONAL, MANAGERIAL AND MARKETING COMPONENTS BUSINESS

В. М. Шевченко

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародного обліку і аудиту, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: СУБ'ЄКТНО-ОБ'ЄКТНИЙ ПІДХІД

V. Shevchenko

PhD in Public Administration, Associate Professor of Department of International Audit and Accounting Dnipropetrovs'k Alfred Nobel University

VALUATION INVESTMENT PROPERTIES IN ACCOUNTING: OBJECT-SUBJECT APPROACH

М. В. Корнєєв

к. е. н., доцент

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ У КОНТЕКСТІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДИСБАЛАНСІВ РУХУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В ЕКОНОМІЦІ

M. Korneyev

PhD in Economics

PROVIDING OF DEVELOPMENT FINANCIAL SECTOR IN CONTEXT OF WARNING OF DISBALANCES OF MOTION OF FINANCIAL RESOURCES IN ECONOMY

С. О. Кобернюк

старший викладач кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

АНАЛІЗ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПЕРСПЕКТИВ СВИНАРСТВА УКРАЇНИ

S. Kobernyuk

teacher of the Dnipropetrovsk state agrarian-economic university

ANALYSIS OF EUROPEAN PROSPECTS OF PIGBREEDING OF UKRAINE

М. А. Стариченко

аспірант кафедри фінансів та кредиту, Білоцерківський національний аграрний університет

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

M. Starichenko

graduate student of the Department of Finance and Credit Belotserkovsky national agrarian university

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AGRICULTURAL PRODUCTION

В. В. Рудь

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВАМИ М'ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ

V. Rud

PhD student, Zhytomyr National Agroecological University

THE FORMATION OF VALUE ADDED OF THE MEAT PROCESSING INDUSTRY

Л. Ф. Волчанська

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. Volchanskа

graduate student, Dnepropetrovsk state agrarian and economic university

EVALUATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

М. М. Демидова

ст. викладач кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

АДМІНІСТРАТИВНА ТА КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЗОВНІШНІЙ МОТИВАЦІЙНИЙ ЧИННИК

M. Demidоva

senior lecturer of Management and Law department, Dniprоpetrоvsk state agrarian and ecоnоmic иniversity, Dniprоpetrоvsk

ADMINISTRATIVE AND CRIMINAL LIABILITY OF EMPLOYEES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AS EXTERNAL MOTIVATIONAL FACTOR

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця