Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 11, 2015

Завантажити журнал №11, 2015

Л. Л. Мельник

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ПРИБУТКОВІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХНЬОГО СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

L. Melnik

PhD in Economics, Associate Professor, Management of Organizations Department Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University

THE PROFITABILITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AS A FACTOR TO ENSURE THEIR SUSTAINABLE SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT

Я. М. Кашуба

д. е. н., доцент, голова Державної служби зайнятості (Центрального апарату)

ЗМІНА ПАРАДИГМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ: ВІД ВИТРАТНОЇ ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ЩОДО ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Yа. Kashuba

D.Sc. (Ec.), Head, State Employment Service (Head Office)

CHANGING THE PARADIGM OF SOCIAL POLICY: FROM THE COSTLY COMPONENT TO THE INVESTMENT COMPONENT OF EMPLOYMENT

С. А. Харчук

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЯК ІНДИКАТОР РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

S. Kharchuk

PhD of economics, associated professor of the department of economy of enterprises and corporations, The Vinnitsa educational and scientific institute of economics, Ternopil national economic university

PUBLIC EMPLOYMENT AS AN INDICATOR OF THE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES

О. С. Дорош

д. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ

O. Dorosh

Doctor of Economy, Associate Prof., National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

LAND INVENTORY: METHODOLOGICAL APPROACHES TO ITS IMPLEMENTATION

О. Д. Витвицька

д. е. н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

РОЗВИТОК ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА КОРДОНІ З КРАЇНАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

O. Vutvutska

Doctor of Economics, Professor, Head of Department of innovation activities National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

THE DEVELOPMENT OF CROSS-BORDER COOPERATION ENGINEERING COMPANIES ON THE BORDER WITH THE EU: CURRENT STATE AND PROSPECTS

О. Б. Сливінська

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

О. Slyvinska

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Accounting and Audit, Separated Subdivision of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

INTRODUCTION OF THE SYSTEM OF CONTROLLING AT UKRAINIAN ENTERPRISES

І. В. Токмакова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом, Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків

КОНЦЕПЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

I. Tokmakova

Associate Professor, Ph.D., assistant professor of the Department of economics and management of industrial and commercial business, Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkiv

CONCEPT OF BALANCED DEVELOPMENT OF RAILWAY TRANSPORT OF UKRAINE

Г. В. Осовська

к. е. н., професор, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

А. О. Фещенко

асистент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ СИНЕРГЕТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ З РЕСУРСНОЮ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОЮ ТА МАРКЕТИНГОВОЮ СКЛАДОВИМИ БІЗНЕСУ

G. Osovska

Ph.D, professor, Zhytomyr National Agroecologycal University

A. Feshhenko

lecturer assistant of management organization, Zhytomyr National Agroecologycal University

FORMATION OF INNOVATIVE MANAGEMENT ON THE BASIS OF SYNERGETIC INTERACTION WITH TECHNOLOGICAL INNOVATION RESOURCE, ORGANIZATIONAL, MANAGERIAL AND MARKETING COMPONENTS BUSINESS

В. М. Шевченко

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародного обліку і аудиту, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: СУБ'ЄКТНО-ОБ'ЄКТНИЙ ПІДХІД

V. Shevchenko

PhD in Public Administration, Associate Professor of Department of International Audit and Accounting Dnipropetrovs'k Alfred Nobel University

VALUATION INVESTMENT PROPERTIES IN ACCOUNTING: OBJECT-SUBJECT APPROACH

М. В. Корнєєв

к. е. н., доцент

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ У КОНТЕКСТІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДИСБАЛАНСІВ РУХУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В ЕКОНОМІЦІ

M. Korneyev

PhD in Economics

PROVIDING OF DEVELOPMENT FINANCIAL SECTOR IN CONTEXT OF WARNING OF DISBALANCES OF MOTION OF FINANCIAL RESOURCES IN ECONOMY

С. О. Кобернюк

старший викладач кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

АНАЛІЗ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПЕРСПЕКТИВ СВИНАРСТВА УКРАЇНИ

S. Kobernyuk

teacher of the Dnipropetrovsk state agrarian-economic university

ANALYSIS OF EUROPEAN PROSPECTS OF PIGBREEDING OF UKRAINE

М. А. Стариченко

аспірант кафедри фінансів та кредиту, Білоцерківський національний аграрний університет

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

M. Starichenko

graduate student of the Department of Finance and Credit Belotserkovsky national agrarian university

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AGRICULTURAL PRODUCTION

В. В. Рудь

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВАМИ М'ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ

V. Rud

PhD student, Zhytomyr National Agroecological University

THE FORMATION OF VALUE ADDED OF THE MEAT PROCESSING INDUSTRY

Л. Ф. Волчанська

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. Volchanskа

graduate student, Dnepropetrovsk state agrarian and economic university

EVALUATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

М. М. Демидова

ст. викладач кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

АДМІНІСТРАТИВНА ТА КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЗОВНІШНІЙ МОТИВАЦІЙНИЙ ЧИННИК

M. Demidоva

senior lecturer of Management and Law department, Dniprоpetrоvsk state agrarian and ecоnоmic иniversity, Dniprоpetrоvsk

ADMINISTRATIVE AND CRIMINAL LIABILITY OF EMPLOYEES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AS EXTERNAL MOTIVATIONAL FACTOR

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет