EnglishНа русском

Агросвіт № 11, 2014

Завантажити журнал №11, 2014

В. П. Хомутенко

к. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет

І. C. Луценко

к. е. н., викладач кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА У АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМАТИКА ТА ПРАГМАТИКА

V. Khomutenko

p.h.d., professor, professor of finance, Odessa national economic university

I. Lutsenko

p.h.d., lecturer, department of finance, Odessa national economic university

TAX POLICY IN THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE: PROBLEMS AND PRAGMATICS

К. Є. Двойних

к. е. н., докторант, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ НІШІ ГОДУВАЛЬНОГО ЛАНДШАФТУ: ВЕКТОРНА ІНВАРІАНТНІСТЬ ЕТНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

K. Dvoynykh

PhD (Economics), Doctoral candidate, Odessa national university

THE FEEDING LANDSCAPE ECOLOGICAL NICHE EFFECTIVENESS: ETHNICAL PROCESSES VECTOR INVARIANCE

М. О. Ніконович

к. е. н., доцент кафедри фінансового аналізу і контролю, Київський національний торговельно-економічний університет

ДОКУМЕНТУВАННЯ АУДИТУ ВИТРАТ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

M. Nikonovich

Cand.Econ.Sci., associate Professor of the Department "Financial analysis and control", Kyiv national University of Trade and Economics

DOCUMENTATION OF AUDIT THE COSTS OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE

В. Д. Залізко

к. ф.-м. н., доцент, докторант кафедри аудиту та економічного аналізу, Національний університет державної податкової служби України (м. Ірпінь, Київська обл.)

СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

V. Zalizko

Cand. Phys.-Math. Sci., Docent, Doctoral candidate dept. of Audit and Economic Analysis, National University of State Tax Service of Ukraine (Irpin', Kyiv region)

SOCIAL SECURITY RURAL TERRITORIES: ISSUES AND PROSPECTS

Г. М. Зайкіна

викладач кафедри економічної теорії та аграрної економіки, Одеський державний аграрний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

A. Zaykina

Lecturer, of department economics and business economics, Odessa State Agrarian University

IMPROVEMENT OF CONTROL SYSTEM BY QUALITY AND COMPETITIVENESS OF PRODUCTS OF ENTERPRISE

С. О. Кобернюк

старший викладач кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

О. В. Никитюк

старший викладач кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

О. В. Кравець

старший викладач кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

S. Kobernyuk

teacher of the Dnipropetrovsk state agrarian-economic university

O. Nikityuk

teacher of the Dnipropetrovsk state agrarian-economic university

O. Kravetc

teacher of the Dnipropetrovsk state agrarian-economic university

RESEARCHING FORMING TERMS OF MARKET INFRASTRUCTURE OF THE AGRICULTURAL PRODUCTION

А. В. Рябчик

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

О. П. Волинець

магістрант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

РИНОК ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

A. Ryabchyk

аssociate Professor, Department of marketing and international trade National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

O. Volynets

mahystrant, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

MARKET OF PRODUCTS OF STOCK-RAISING IN UKRAINE: THE MODERN STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Б. М. Берташ

старший викладач, Рівненський державний гуманітарний університет

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕЗВОЛОЖЕНИХ ТА ОСУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ

B. Bertash

Senior Lecturer, Rivne State Humanitarian University

ECOLOGICAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF THE USE OF WATERLOGGED AND DRAINED LANDS

А. С. Бордюжа

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

A. Bordyuzha

postgraduate student, The Institute of Agroecology and Environmental Management of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

ECOLOGICAL-AND-ECONOMIC INDICATORSOF EVALUATION OF STATUS AGRICULTURAL LAND-USE

І. І. Шрамко

старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпропетровський держаний аграрно-економічний університет

ВИКОРИСТАННЯ СRM-СИСТЕМ В МАРКЕТИНГОВІ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

I. Shramko

Lecturer of the Information Systems and Technology Department, Dnipropetrovs'k State Agrarian University

USE OF CRM-SYSTEM IN MARKETING AS A MEANS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF AGRICULTURAL BUSINESS

К. В. Марченко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та економічної теоріі, БДПУ, м. Бердянськ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

К. Marchenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Department of Business Economics and Economic Theory, Berdyansk State Pedagogical University, Berdyansk

THE MAIN DIRECTIONS OF STATE REGULATION OF TNC'S ACTIVITIES IN THE TERRITORY OF UKRAINE

М. С. Федоренко

Київський національний університет імені Тараса Шевченко

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНИ ЯК МАЙБУТНЬОЇ ДЕРЖАВИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

M. Fedorenko

Taras Shevchenko National University of Kyiv

COMPETITIVENESS OF UKRAINE AS THE FUTURE STATE OF EUROPEAN UNION

С. В. Селіщев

асистент, Національний центр обліку та аудиту, Національна академія статистики, обліку та аудиту

ПРОЦЕДУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУДИТУ МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

S. Selishchev

Assistant National Center for Accounting and Auditing, National Academy of Statistics, Accounting and Auditing

PROCEDURAL PROVISION OF AUDIT MATERIAL COSTS OF ENTERPRISES PRODUCING CONCRETE STRUCTURES

Л. А. Буркова

старший викладач кафедри обліку, аналізу, аудиту і адміністрування підприємств ГМК, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

К. С. Єлізарова

асистент кафедри обліку, аналізу, аудиту і адміністрування підприємств ГМК, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

КЕРІВНИК АДМІНІСТРАТИВНОЇ СЛУЖБИ: ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

L. Burkova

senior lecturer of a chair of accounting, analysis, audit and administration of mining enterprises, SIHE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih

K. Elizarova

assistant of a chair of accounting, analysis, audit and administration of mining enterprises, SIHE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih

MANAGER ADMINISTRATIVE SERVICE: IMPACT ON THE QUALITY AND EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця