EnglishНа русском

Агросвіт № 11, 2013

Ю. В. Ушкаренко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, Херсонський національний технічний університет

АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

J. Ushkarenko

d. e. s., professor, manager of department of economic theory, Kherson national technical university

ANALYSIS THE SYSTEM OF INDEXES OF SOCIAL AND ECOLOGICAL EFFICIENCY AND DEVELOPMENT OF FOOD INDUSTRY

О. В. Назаренко

к. е. н., доцент кафедри економічного контролю та аудиту, Сумський національний аграрний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ВІДОБРАЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. V. Nazarenko

candidate of sciences, associate professor of economic control and audit Sumy National Agrarian University

CONCEPTUAL FOUNDATIONS TO IMAGE OF LAND RESOURCES IN AGRICULTURAL ENTERPRISES ACCOUNTING

В. В. Ткачук

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН

І. М. Назаренко

к. е. н., доцент кафедри економічного контролю та аудиту, Сумський національний аграрний університет

ЦІННІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА — ГОЛОВНИЙ ОРІЄНТИР СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

I. M. Nazarenko

candidate of sciences, associate professor of economic control and audit Sumy National Agrarian University

ENTERPRISE VALUE — IS THE MAIN REFERENCE POINT OF STRATEGIC MANAGEMENT

О. В. Зигрій

к. е. н., доцент, доцент кафедри фундаментальних дисциплін, Чортківський інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ЦУКРУ

Olha Zyhrii

Ph. D., associate professor, assistant professor of fundamental disciplines Chortkiv Institute of Entrepreneurship and Business Ternopil National Economic University, Ternopil

FEATURES OF FORMATION AND FUNCTIONING OF REGIONAL SUGAR MARKET

І. П. Мігус

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

С. А. Черненко

аспірант кафедри менеджменту, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ОЦІНКА ЛОЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

I. P. Mihus

Ph.D., Associate Professor, Head of the Management Department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky

S. A. Chernenko

a graduate student, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky

ASSESSMENT OF PERSONNEL LOYALTY IN PROVIDING ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE

І. В. Хлівна

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Уманська філія ПВНЗ "Європейський університет"

МОДЕЛІ АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

I. V. Hlivna

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor of Finance and Accounting Branch Uman PVNZ "European University"

MODEL ANALYSIS AND FORECASTING EMPLOYMENT

О. А. Гайдай

магістр обліково-фінансового факультету, Миколаївський національний аграрний університет

О. М. Вишневська

д. е. н., професор, Миколаївський національний аграрний університет

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ АГРАРНОГО СЕКТОРА У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

A. Gayday

master of Finance and accounting faculty

O. Vishnevskaya

doctor of economic Sciences, Professor Nikolaev state agrarian University

THE COMPETITIVENESS OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION CHANGES

А. С. Іванова

асистент кафедри стратегії підприємств, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

ДЕКОМПОЗИЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВИ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

A. S. Ivanova

assistant strategy's faculty kneu

DECOMPOSITION OF THE ENTERPRISE TECHNOLOGICAL STRUCTURE AS BASIS OF COMPETITIVE ADVANTAGES

О. В. Макарова

к. э. н., доцент кафедры учета и аудита, Керченский государственный морской технологический университет

Т. Г. Князева

старший преподаватель кафедры учета и аудита, Керченский государственный морской технологический университет

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

O. V. Makarova

Ph.D., assistant professor of accounting and auditing of the Kerch State Marine Technical University

T. G. Knyazev

Senior Lecturer, Department of Accounting and Auditing of the Kerch State Marine Technical University

QUESTIONS ACCOUNTING ORGANIZATION OF SETTLEMENTS WITH CUSTOMERS FROM SMALL BUSINESSES

М. Ф. Аверкина

к. е. н., докторант кафедри менеджменту та маркетингу, Луцький національний технічний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ МІСТА

M. F. Averkyna

candidate of sciences (Economics), post doctoral student of department management and marketing, Lutsk National Technical University

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES IN FORMATION OF THE MECHANISM ENSURING URBAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT

А. В. Фролова

аспірант, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

A. Frolova

PhD student, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine"

ECOLOGICAL POLICY AND ITS LEGAL PROVIDING

Л. С. Ринейська

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Ю. О. Легуш

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКОНОМІКИ

L. S. Ryneyska

candidate of economic sciences, associate professor of department of international economy, Poltava national technical university the name of Yuriy Kondratyuk

Yu. O. Legush

student, Poltava national technical university the name of Yuriy Kondratyuk

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF MODERN ECOLOGICAL ECONOMY ORGANIZATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця