EnglishНа русском

Агросвіт № 11, 2010

М. А. Міненко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту ЗЕД, Національний університет харчових технологій

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ОБ'ЄДНАНЬ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

В. В. Лаврук

к. е. н., докторант, Подільський державний аграрно-технічний університет

ОБГРУНТУВАННЯ CТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ У СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

І. І. Вініченко

к. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрний університет

КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ Й ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Р. М. Безус

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО АГРАРНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЦЕНТРУ (ВАІЦ)

Л. Д. Водянка

здобувач, ДУ Інститут економіки та прогнозування НАН України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВИХ ГАЛУЗЕЙ УКРАЇНИ

Н. І. Демчук

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

Н. П. Дуброва

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

М. В. Щурик

доктор економічних наук, професор, Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ФЕРМЕРСЬКИМИ ГОСПОДАРСТВАМИ КАРПАТСЬКОГО МАКРОРЕГІОНУ

А. О. Дубас

ст. викладач, Державна академія житлово-комунального господарства

СТАЛЕ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ ТА ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Н. В. Яшкіна

кандидат технічних наук, в.о. доцента кафедри менеджменту, Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ

АНАЛІЗ СЕКТОРІВ БІЗНЕСУ ПІДПРИЄМСТВА (МОДЕЛЬ BCG)

Р. І. Олексенко

к. е. н. ст., викл. каф. менеджменту та туристичної індустрії, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького

УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

В. Л. Сачок

викладач кафедри фінансів, Вінницький інститут економіки ТНЕУ

ВИЗНАЧЕННЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МЕТОДИКИ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ

В. В. Савельєв

аспірант, економічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА ПРИ ФОРМУВАННІ ГЛОБАЛЬНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ

О. О. Миронова

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ І ОПИСУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця