Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 10, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10

Завантажити журнал №10, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.4

М. М. Ігнатенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, м. Переяслав

Л. Ю. Леваєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, м. Переяслав

Л. О. Мармуль

д. е. н., професор, професор кафедри економіки, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, м. Переяслав

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ЯК ДЖЕРЕЛА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Іhnatenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economics, Pereiaslav-Khmelnytsky Hrygorii Skovoroda State Pedagogical University, Pereiaslav

L. Levaieva

PhD in Economics, assistant professor, assistant professor of the Department of Economics, Pereiaslav-Khmelnytsky Hrygorii Skovoroda State Pedagogical University, Pereiaslav

L. Marmul

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics, Pereiaslav-Khmelnytsky Hrygorii Skovoroda State Pedagogical University, Pereiaslav

COMPETITIVE ADVANTAGES AS A SOURCE OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRIORITIES FOR THE DEVELOPMENT OF FARMS AND AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.11

А. М. Штангрет

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування, Українська академія друкарства

І. Р. Безпелько

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва та маркетингу, Українська академія друкарства

БЕЗПЕКОВІ АСПЕКТИ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ НЕОІНДУСТРІАЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

A. Shtangret

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Financial and Economic Security, Accounting and Taxation, Ukrainian Academy of Printing

I. Bezpalko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Business and Marketing Ukrainian Academy of Printing

SECURITY ASPECTS IN THE MANAGEMENT OF ENTERPRISES OF THE HIGH-TECH SECTOR OF THE ECONOMY IN THE CONDITIONS OF NEO-INDUSTRIAL MODERNIZATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.16

Н. В. Семенченко

д. е. н., професор,Національній технічний університет Україні "КПІ імені І. Сікорського"

Н. В. Рощина

к. е. н., доцент,Національний технічний університет України "КПІ імені І. Сікорського"

Л. С. Борданова

к. е. н., старший викладач,Національний технічний університет України "КПІ імені І. Сікорського"

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМАТИКА

N. Semenchenko

Doctor of Economic Sciences, professor of National technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"

N. Roshchina

PhD in Economics of National technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"

L. Bordanova

PhD in Economics, associate professor of National technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"

EXCISE TAX: MODERN TRENDS AND PROBLEMS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.24

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

С. С. Булкін

здобувач, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ БЕЗЗБИТКОВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

І. Vіnіchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Dnipro State University of Agrarian and Economics

S. Bulkin

сandidate for a degree, Dnipro State University of Agrarian and Economics

ALGORITHM OF BREAK-EVEN POINT FORMATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.29

О. О. Томілін

д. е. н., професор кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

М. О. Вовк

аспірант кафедри менеджменту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ПОТУЖНОСТЯМИ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

O. Tomilin

Doctor of Economic Sciences, Professor, Department of Finance and Credit, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

M. Vovk

Postgraduate student of the Department of management,Poltava State Agrarian Academy, Poltava

SHAPING MANAGEMENT STRATEGY OF AGRICULTURAL ENTERPRISE PRODUCTION CAPACITIES IN THE GLOBALIZATION REALITIES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.37

В. Г. Грановська

д. е. н., доцент, професор кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"

Т. М. Стукан

аспірант, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"

КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТУРИЗМ ХЕРСОНЩИНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

V. Hranovska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Hotel-Restaurant and Tourism Business, Kherson State Agrarian University

T. Stukan

Postgraduate student, Kherson State Agrarian University

CULTURAL AND COGNITIVE TOURISM OF KHERSON REGION: STATE AND PROSPECTS OF FURTHER DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.43

О. О. Маслиган

к. е. н., доцент кафедри туризму і географії, Мукачівський державний університет

Г. В. Машіка

д. геогр. н., доцент кафедри туризму і географії, Мукачівський державний університет

РЕГІОНАЛІСТИЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КЛАСТЕРІВ ТУРИЗМУ І РЕКРЕАЦІЇ

O. Maslihan

PhD in Economics, Associate Professor of Tourism and Geography, Mukachevo State University

H. Mashika

Doctor of Science in Geography, Associate Professor of Tourism and Geography, Mukachevo State University

REGIONAL TOURISM AND RECREATION CLUSTER MANAGEMENT MODEL

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.52

І. А. Абрамович

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Д. В. Воловик

к. е. н., доцент кафедри маркетингу,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЄЮ

I. Abramovich

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor, Department of Marketing,Dnipro State Agrarian and Economic University

D. Volovik

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Marketing,Dnipro State Agrarian and Economic University

MARKETING ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE AND CONTROL OF ITS IMPLEMENTATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.57

В. П. Горин

к. е. н., доцент,докторант кафедри фінансів імені С. І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ В СВІТЛІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ПІДХОДУ ДО НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

V. Horyn

PhD in Economics, Associate Professor, Doctoral student of S. Yuriy Department of Finance, Ternopil National Economic University

THE FINANCIAL MECHANISM OF PUBLIC WELFARE ENSURING IN THE LIGHT OF THE INSTITUTIONAL APPROACH TO SCIENTIFIC KNOWLEDGE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.65

В. І. Дмитренко

к. е. н., професор, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, м. Черкаси

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

V. Dmytrenko

PhD in Economics, professor, Cherkasy institute of fire Protection and nameless heroes of Chornobil, Cherkasy

IMPLEMENTATION OF THE INTERNATIONAL EXPERIENCE OF STATE AUDIT TO ENSURE THE ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.71

О. М. Лобода

к. т. н., доцент, доцент кафедри прикладної математики та економічної кібернетики, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"

УДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ ВВЕДЕННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ЗАСОБІВ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВАЗ УРАХУВАННЯ ФАКТОРУ ЗАПІЗНЮВАННЯ

O. Loboda

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of applied mathematics and economic cybernetics, SHEI "Kherson state agrarian university"

IMPROVEMENT THE MODEL INTRODUCTION A FIXED ASSETS AN AGRICULTURAL ENTERPRISES TAKING INTO ACCOUNT DELAY FACTOR

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.78

С. Ю. Боліла

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"

Н. В. Кириченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"

І. В. Осадчук

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"

КЛІЄНТОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ М'ЯСОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЛОКАЛЬНОМУ РИНКУ

S. Bolila

PhD in Agricultural Sciences, associate professor, associate professor of Management оrganizations department, SHEI "Kherson state agrarian university"

N. Kyrychenko

PhD in Economics, associate professor, associate professor of Management оrganizations department, SHEI "Kherson state agrarian university"

I. Osadchuk

PhD in Agricultural Sciences, associate professor, associate professor of Management оrganizations department, SHEI "Kherson state agrarian university"

CUSTOMER-ORIENTED TECHNOLOGIES FOR FORMING THE COMPETITIVE ADVANTAGES OF A MEAT PROCESSING ENTERPRISE IN THE LOCAL MARKET

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.87

Н. О. Аверчева

к. е. н., доцент, в. о. завідувача кафедри загальноекономічної підготовки, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"

СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РИНКУ ХАРЧОВИХ ЯЄЦЬ

N. Avercheva

PhD in Economics, Associate Professor, head of the Department of General Economic Training, State higher education institution "Kherson State Agrarian University"

MODERN ASPECTS OF TABLE EGG MARKET DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.99

Т. П. Моташко

к. е. н., асистент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Х. Р. Панчулідзе

студентка 2 курсу магістратури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

АГРОСТРАХУВАННЯ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ

T. Motashko

PhD in Economics, Assistant of Department of insurance, banking and riskmanagement, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

K. Panchulidze

Master, 2nd year, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

AGRICULTURAL INSURANCE IN THE CONDITIONS OF CLIMATE CHANGE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.105

О. А. Сметанюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та моделювання в економіці,Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

А. В. Бондарчук

студентка факультету менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В IT-КОМПАНІЯХ

О. Smetaniuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Modeling in Economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

A. Bondarchuk

student of the Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

CHARACTERISTICS OF THE PROJECT MANAGEMENT SYSTEM OF IT-COMPANIES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.112

С. М. Лутковська

к. пед. н., доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, проректор з науково-педагогічної роботи, євроінтеграції та міжнародної діяльності, Вінницький національний аграрний університет

ІНCТИТУЦIOНAЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ EКOЛOГIЧНОЇ БEЗПEКИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

S. Lutkovska

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Administrative Management and Alternative Energy Sources, Vice-Rector for Scientific and Pedagogical Work, European integration and international activities,Vinnytsia National Agrarian University

INSTITUTIONAL SUPPORT OF MODERNIZATION OF THE ECOLOGICAL SAFETY SYSTEM IN THE CONDITIONS OF ECONOMY TRANSFORMATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.118

Л. П. Слєпцова

науковий співробітник відділу наукових досліджень з питань економіки, методології, інтелектуальної власності та інновацій, Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ЯК ПЕРЕДУМОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ САДІВНИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. Slyeptsova

Research Worker of the Department of the Researches on Economics, Methodology, Intellectual Property and Innovation, Institute of Horticulture of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

STATE SUPPORT AS A REASON FOR THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF HORTICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.124

І. А. Семчук

асистент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет, заступник директора з навчальної роботи, Технологічно-промисловий коледж Вінницького національного аграрного університету

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ — ВИРОБНИКІВ БІОПАЛИВА

I. Semchyk

Assistant of the Administrative Management and Alternative Energy Sources Department, Vinnytsia National Agrarian University, Deputy Director for Education, Technological and Industrial college of Vinnytsia National Agrarian University

RESEARCH OF SUPPLY CHAINS IN THE ORGANIZATION OF INTERACTION BETWEEN AGRICULTURAL ENTERPRISES PRODUCING BIOFUELS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.132

K. Борицький

магістр ділового адміністрування, м. Торунь, Польща

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РИНКУ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ В ПОЛЬЩІ

K. Borycki

Master of Business Administration, Torun, Poland

THE STEEL STRUCTURES MARKET IN POLAND: A STATISTICAL ANALYSIS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.136

В. І. Гевко

магістр, Вінницький національний аграрний університет

ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

V. Hevko

Master's, Vinnitsa National agrarian university

STATE INNOVATION POLICY AS A FACTOR OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.144

П. М. Скрипчук

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Національний університет водного господарства та природокористування

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ "ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ" (АВТОРИ: ДОРОШ Й. М., ІБАТУЛЛІН Ш. І., ШКУРАТОВ О. І.)

P. Skrypchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, National University of Water Management and Nature Resources Use

REVIEW OF THE BOOK "INSTITUTIONAL PROVIDING OF CAPITALIZATION OF LAND RESOURCES IN AGRICULTURE " (AUTHORS: DOROSH Y., IBATULLIN SH., SHKURATOV O.)

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет