Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 10, 2019

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.10

Завантажити журнал №10, 2019

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.10.3

Р. М. Безус

д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Л. М. Курбацька

к. е. н., доцент, декан факультету менеджменту і маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

І. Г. Кадирус

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ

R. Bezus

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Marketing Department, Dnipro State University of Agriculture and Economics, Dnipro

L. Kurbatska

PhD in Economics, Associate Professor of the Marketing Department, Dean of Management and Marketing Department, Dnipro State University of Agriculture and Economics, Dnipro

I. Kadyrus

PhD in Economics, Associate Professor of Marketing Department, Dnipro State University of Agriculture and Economics, Dnipro

MODERN TRENDS IN FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SERVICE COOPERATIVES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.10.11

Т. О. Меліхова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний інститут Запорізького національного університету

ОЦІНЮВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

T. Melikhova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Engineering Institute Zaporizhzhya National University

BANKRUPTCY PROBABILITY ESTIMATION TO IMPROVE THE FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.10.19

В. Я. Плаксієнко

д. е. н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

І. М. Назаренко

д. е. н., професор кафедри економічного контролю та аудиту, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ДІАГНОСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ

V. Plaksiyenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Accounting, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

I. Nazarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economic Control and Audit, Sumy National Agrarian University, Sumy

DIAGNOSTICS OF THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE ENTERPRISES: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.10.27

С. О. Тульчинська

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

С. О. Кириченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

Н. Ю. Савіцький

магістр факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

S. Tylchynska

Doctor of Economic Sciences, Professor, professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

S. Kyrychenko

PhD in Economics, associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

N. Savits'kyj

master 1 years of study, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

PRACTICAL ASPECTS OF USING INTERNET MARKETING TOOLS IN AN INNOVATIVE ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.10.32

С. М. Данькевич

к. с. н., докторант, Інститут агроекології і природокористування НААН

МОНІТОРИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗБАЛАНСОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

S. Dankevych

Candidate of Agricultural Sciences. Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS

MONITORING AS AN INSTRUMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC MECHANISM OF BALANCED USE OF FORESTRY LANDS

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.10.41

О. В. Бербенець

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

СВІТОВЕ ВИРОБНИЦТВО СОЇ ЯК НЕВИЧЕРПНОГО ДЖЕРЕЛА БІЛКІВ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА МІСЦЕ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ТОРГІВЛІ НЕЮ

О. Berbenets

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Management, Public Management and Administration, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

WORLD-WIDE PRODUCTION OF SOYA AS AN INEXHAUSTIBLE SOURCE OF VEGETABLE PROTEINS AND UKRAINE'S PLACE IN THE GLOBAL TRADING MARKET

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.10.46

О. О. Корчинська

к. е. н., старший викладач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національний університет "Львівська політехніка"

ОКРЕМІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМ ІМІДЖЕМ ПІДПРИЄМСТВА

O. Korchynska

PhD in Economics, senior lecture of Administrative and Financial Management Department,Lviv Polytechnic National University

SEPARATE ASPECTS OF CORPORATE IMAGE MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.10.53

І. В. Вороненко

к. е. н., старший науковий співробітник, докторант,Національний університет біоресурсів і природокористування України

С. О. Костенко

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЕБ-САЙТІВ АГРАРНИХ КОМПАНІЙ ЯК СКЛАДОВА ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

І. Voronenko

PhD in Economics, Senior Researcher, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

S. Kostenko

postgraduate, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

INDICATORS OF THE FUNCTIONING OF THE WEBSITES OF AGRARIAN COMPANIES AS A COMPONENT OF THE DIGITALIZATION OF THE ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.10.61

Л. В. Коваль

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Вінницький національний аграрний університет

М. С. Левчук

магістрант факультету обліку і аудиту, Вінницький національний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

L. Koval

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of AccountingVinnytsia National Agrarian University

M. Levchuk

Master student of theFaculty of Accounting and Auditing, Vinnytsia National Agrarian University

FEATURES OF THE FORMATION OF ACCOUNTING POLICIES IN BUDGETARY INSTITUTIONS

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.10.68

Н. В. Добіжа

к. е. н., доцент, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСОБІВ ФОРМУВАННЯ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ НА ЗАСАДАХ ІННОВАТИВНОСТІ

N. Dobizha

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of the department of finance, banking and insurance, Vinnytsia educational-scientific institute of economics of Ternopil national economic university

IMPROVEMENT OF MEANS OF FORMING AGRICULTURAL MARKET ON INNOVATIVITY FACILITIES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.10.74

І. А. Чіков

аспірант, асистент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет

КОНКУРЕНЦІЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ

I. Chikov

post-graduate student Assistant Professor of the Department of Economic Cybernetics, Vinnytsia National Agrarian University

COMPETITION: THEORETICAL APPROACHES TO UNDERSTANDING THE ESSENCE OF THE CONCEPT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет