Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 10, 2018

Завантажити журнал №10, 2018

О. О. Олійник

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

МЕХАНІЗМ МОТИВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. Oliinyk

Ph.D, associate professor of finance and banking State Agrarian and Economic University, Dnipro

MECHANISM OF MOTIVATION IN THE MANAGEMENT OF CASH FLOWS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Н. О. Афендікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та підприємництва, Запорізький національний технічний університет

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

N. Afendikova

candidate of Ekonomics Sciences, reader, reader Dept. of economic theory and enterprise, Zaporizhzhya national technical university

MODERN APPROACHES OF ENTREPRENEURSHIP'S DEVELOPMENT IN THE AGRICULTURE IN UKRAINE

А. Л. Ковчі

завідувач відділу правового забезпечення та розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин, Український інститут експертизи сортів рослин

Н. С. Орленко

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник відділу науково-технічної інформації, Український інститут експертизи сортів рослин

О. В. Іськова

старший науковий співробітник відділу правового забезпечення та розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин, Український інститут експертизи сортів рослин

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОЗОРОСТІ ПРОВЕДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН

A. Kovchi

Head of the Development legal support and development of laws in the area of plant variety rights protection, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

N. Orlenko

PhD (Economics), associate professor, senior researcher of the department of scientific and technical information, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

O. Iskova

senior researcher of the Development legal support and development of laws in the area of plant variety rights protection, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES AS A CARRY OUT TOOLS FOR PLANT VARIETIES QUALIFICATION EXAMINATION

А. М. Слободяник

к. е. н., старший викладач кафедри біржової діяльності і торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

А. В. Тригубченко

магістр, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ СПЕКУЛЯТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ НА БІРЖОВОМУ ФОНДОВОМУ РИНКУ

A. Slobodyanik

PhD in Economics, Senior Lecturer of Exchange Activities and Trade Department, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

A. Tryhubchenko

master, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

PRACTICAL USE SPECULATIVE OPERATIONS ON THE STOCK EXCHANGE MARKET

О. Д. Балан

к. е. н., доцент кафедри економіки праці та соціального розвитку НУБіП України, м. Київ

Ю. К. Савченко

студентка економічного факультету, спеціальність "Економіка підприємства", ОС "Магістр", НУБіП України, м. Київ

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА ЇЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ

O. Balan

candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Labor Economics and Social Development, NULES of Ukraine, Kyiv

Yu. Savchenko

student of economic faculty, specialty "Enterprise Economics", NULES of Ukraine, Kyiv

LABOR REMUNERATION AND ITS SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS

О. В. Анисенко

старший викладач кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

Т. І. Склярук

член школи молодого вченого кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

КОНСОЛІДАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЯК МЕХАНІЗМ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ

O. Anysenko

Senior Lecturer of Land Management Department, Petro Mohyla Black Sea National University

T. Skliaruk

member of young scientists school, chair of land resources management, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

CONSOLIDATION OF AGRICULTURAL LAND AS A MECHANISM FOR IMPROVING LAND USE MANAGEMENT

Ф. М. Алієв

здобувач, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКУ ЯК НЕВІД'ЄМНОЇ СКЛАДОВОЇ МАТЕРІАЛЬНОГО ПОТОКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

F. Aliyev

Applicant at the Department of Kharkiv national agrarian university named after V.V. Dokuchaev, Kharkiv

SPECIFICS OF THE FORMATION A TRAFFIC FLOW, AS AN INTEGRAL COMPONENT OF THE MATERIAL FLOW THE AGRICULTURAL SECTOR

П. П. Пірникоза

аспірант кафедри податків і фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

АДАПТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ЗАХОДІВ ФІСКАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ З МЕТОЮ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ У ВІТЧИЗНЯНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕАЛІЯХ

P. Pirnykoza

PhD student of taxation and fiscal policy department, Ternopil national economic University

ADAPTATION OF THE FOREIGN EXPERIENCE OF USING FISCAL MEASURES IN ORDER TO REDUCE THE SHADOW ECONOMY IN UKRAINIAN ECONOMIC REALITIES

С. П. Ігнацевич

аспірант, науковий співробітник, Інститут агроекології та природокористування НААН

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЛЕОХОРОННИХ ЗАХОДІВ У СИСТЕМІ СТРАХУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ

S. Ignatsevich

Postgraduate Student, Research Officer, Institute of Agroecology and environmental management NAAS

FINANCIAL AND ECONOMIC SUPPORT OF LAND PROTECTION MEASURES IN THE SYSTEM OF ENVIRONMENTAL RISKS INSURANCE

М. В. Ляшенко

молодший науковий співробітник Інституту стратегічних оцінок

ДО ПИТАННЯ ЩОДО МОТИВАЦІЇ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

M. Liashenko

junior researcher, Institute of Strategic Assessments

TO THE QUESTION ABOUT MOTIVATION OF ECOLOGIZATION OF ANIMAL HUSBANDRY

Н. В. Нечипорук

аспірант, Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

N. Nechyporuk

Postgraduate Student of National Academy of Statistics, Accounting and Audit, Kyiv

ACTUAL QUESTIONS OF ACCOUNTING ACCOUNT OF LAND RESOURCES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет