EnglishНа русском

Агросвіт № 10, 2018

Завантажити журнал №10, 2018

О. О. Олійник

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

МЕХАНІЗМ МОТИВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. Oliinyk

Ph.D, associate professor of finance and banking State Agrarian and Economic University, Dnipro

MECHANISM OF MOTIVATION IN THE MANAGEMENT OF CASH FLOWS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Н. О. Афендікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та підприємництва, Запорізький національний технічний університет

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

N. Afendikova

candidate of Ekonomics Sciences, reader, reader Dept. of economic theory and enterprise, Zaporizhzhya national technical university

MODERN APPROACHES OF ENTREPRENEURSHIP'S DEVELOPMENT IN THE AGRICULTURE IN UKRAINE

А. Л. Ковчі

завідувач відділу правового забезпечення та розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин, Український інститут експертизи сортів рослин

Н. С. Орленко

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник відділу науково-технічної інформації, Український інститут експертизи сортів рослин

О. В. Іськова

старший науковий співробітник відділу правового забезпечення та розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин, Український інститут експертизи сортів рослин

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОЗОРОСТІ ПРОВЕДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН

A. Kovchi

Head of the Development legal support and development of laws in the area of plant variety rights protection, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

N. Orlenko

PhD (Economics), associate professor, senior researcher of the department of scientific and technical information, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

O. Iskova

senior researcher of the Development legal support and development of laws in the area of plant variety rights protection, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES AS A CARRY OUT TOOLS FOR PLANT VARIETIES QUALIFICATION EXAMINATION

А. М. Слободяник

к. е. н., старший викладач кафедри біржової діяльності і торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

А. В. Тригубченко

магістр, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ СПЕКУЛЯТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ НА БІРЖОВОМУ ФОНДОВОМУ РИНКУ

A. Slobodyanik

PhD in Economics, Senior Lecturer of Exchange Activities and Trade Department, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

A. Tryhubchenko

master, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

PRACTICAL USE SPECULATIVE OPERATIONS ON THE STOCK EXCHANGE MARKET

О. Д. Балан

к. е. н., доцент кафедри економіки праці та соціального розвитку НУБіП України, м. Київ

Ю. К. Савченко

студентка економічного факультету, спеціальність "Економіка підприємства", ОС "Магістр", НУБіП України, м. Київ

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА ЇЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ

O. Balan

candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Labor Economics and Social Development, NULES of Ukraine, Kyiv

Yu. Savchenko

student of economic faculty, specialty "Enterprise Economics", NULES of Ukraine, Kyiv

LABOR REMUNERATION AND ITS SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS

О. В. Анисенко

старший викладач кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

Т. І. Склярук

член школи молодого вченого кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

КОНСОЛІДАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЯК МЕХАНІЗМ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ

O. Anysenko

Senior Lecturer of Land Management Department, Petro Mohyla Black Sea National University

T. Skliaruk

member of young scientists school, chair of land resources management, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

CONSOLIDATION OF AGRICULTURAL LAND AS A MECHANISM FOR IMPROVING LAND USE MANAGEMENT

Ф. М. Алієв

здобувач, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКУ ЯК НЕВІД'ЄМНОЇ СКЛАДОВОЇ МАТЕРІАЛЬНОГО ПОТОКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

F. Aliyev

Applicant at the Department of Kharkiv national agrarian university named after V.V. Dokuchaev, Kharkiv

SPECIFICS OF THE FORMATION A TRAFFIC FLOW, AS AN INTEGRAL COMPONENT OF THE MATERIAL FLOW THE AGRICULTURAL SECTOR

П. П. Пірникоза

аспірант кафедри податків і фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

АДАПТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ЗАХОДІВ ФІСКАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ З МЕТОЮ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ У ВІТЧИЗНЯНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕАЛІЯХ

P. Pirnykoza

PhD student of taxation and fiscal policy department, Ternopil national economic University

ADAPTATION OF THE FOREIGN EXPERIENCE OF USING FISCAL MEASURES IN ORDER TO REDUCE THE SHADOW ECONOMY IN UKRAINIAN ECONOMIC REALITIES

С. П. Ігнацевич

аспірант, науковий співробітник, Інститут агроекології та природокористування НААН

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЛЕОХОРОННИХ ЗАХОДІВ У СИСТЕМІ СТРАХУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ

S. Ignatsevich

Postgraduate Student, Research Officer, Institute of Agroecology and environmental management NAAS

FINANCIAL AND ECONOMIC SUPPORT OF LAND PROTECTION MEASURES IN THE SYSTEM OF ENVIRONMENTAL RISKS INSURANCE

М. В. Ляшенко

молодший науковий співробітник Інституту стратегічних оцінок

ДО ПИТАННЯ ЩОДО МОТИВАЦІЇ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

M. Liashenko

junior researcher, Institute of Strategic Assessments

TO THE QUESTION ABOUT MOTIVATION OF ECOLOGIZATION OF ANIMAL HUSBANDRY

Н. В. Нечипорук

аспірант, Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

N. Nechyporuk

Postgraduate Student of National Academy of Statistics, Accounting and Audit, Kyiv

ACTUAL QUESTIONS OF ACCOUNTING ACCOUNT OF LAND RESOURCES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця