EnglishНа русском

Агросвіт № 10, 2017

В. М. Будзяк

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

О. С. Будзяк

д. е. н., професор, завідувач кафедри екології та економіки землекористування, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, м. Київ

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВНОЦІННОГО РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

V. Budzyak

Doctor of Economics, professor Professor in the Department of International Economic Relations Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

O. Budzyak

Doctor of Economics, professor Head of the Department of Environment and Economy Land Use State Environmental Academy of Postgraduate Education and Management, Kyiv

INSTITUTIONAL SUPPORT OF A FULL-FLEDGED MARKET OF AGRICULTURAL LAND

Н. П. Резнік

д. е. н., професор, завідувач кафедри біржової діяльності і торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ЦІН НА ГОТІВКОВИХ РИНКАХ ЗЕРНА: ДОСВІД США

N. Reznik

Doctor of Economics, head of Department of exchange activities and trade, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

THE FORMATION OF FARM PRICES FOR CASH GRAIN MARKETS: THE U.S. EXPERIENCE

Н. М. Ступень

к. е. н., доцент, доцент кафедри землевпорядкування та кадастру, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

N. Stypen

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Department of Land and Cadastre, Sumy National Agrarian University, Sumy

ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC ANALYSIS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF RURAL GREEN TOURISM IN UKRAINE

І. М. Лепетан

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Lepetan

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Accounting Department,Vinnytsa National Agrarian University, Vinnytsa

FORMATION OF THE CONCEPT OF STRATEGIC COST MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. І. Галенко

к. е. н., доцент, кафедра економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Білоцерківький національний аграрний університет університет, м. Біла Церква

РОЗВИТОК СВІТОВОГО РИНКУ ЗЕРНА: ПРОБЛЕМИ І ТЕНДЕНЦІЇ

O. Halenko

Ph.D., Associate Professor, Department of Economics, Entrepreneurship, Trade and Exchange activities, BilaTserkva National Agrarian University, Bila Tserkva

THE DEVELOPMENT OF WORLD GRAIN MARKET: PROBLEMS AND TENDENCIES

Л. В. Ємельянова

магістрант, Запорізький національній університет

В. О. Біленко

к. е. н., викладач, Запорізький національній університет

С. С. Чеверда

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Запорізький національній університет

СТАЛИЙ РОЗВИТОК АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ ЯК ОБ'ЄКТ МОДЕЛЮВАННЯ

L. Emelyanova

the Master, Zaporizhzhya National University

V. Bilenko

PhD in Economics, Zaporizhzhya National University

S. Cheverda

PhD in Economics, Zaporizhzhya National University

THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRARIAN SPHERE OF UKRAINE AS MODELING OBJECT

С. Я. Ковальчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

В. Ю. Вовк

студентка 3 курсу факультету економіки та підприємництва, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

АГРАРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНА МОДЕЛЬ

S. Kovalchuk

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of economy Vinnitca national agrarian university, Vinnitca

V. Vovk

student of 3 courses of faculty of economy and enterprise Vinnitca national agrarian university, Vinnitca

AGRARIAN TRANSFORMATIONS OF UKRAINE: EUROINTEGRATION MODEL

О. В. Тур

аспірант кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. Київ

МІЖГАЛУЗЕВЕ СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ДЕТЕРМІНАНТА ЗМІЦНЕННЯ РИНКОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

O. Tur

Postgraduate student, Departament of Management and Administration, National University of Food Technologies, Kyiv

INTERSECTORAL STRATEGIC PARTNERSHIP AS AN INSTITUTIONAL DETERMINANT OF STRENGTHENING MARKET RELIABILITY OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES

Ю. П. Пащенко

аспірант, ДВНЗ "Університет банківської справи", м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Y. Pashchenko

PhD student SHEI "Banking University", Kyiv

CONCEPTUAL ASPECTS OF MODERNIZATION OF THE ECONOMIC SYSTEM

В. А. Рубейкін

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТНОСТІ

V. Rubeykin

PhD student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine , Kiev

EFFECTIVE MANAGEMENT DECISIONS BASED ON PERFORMANCE REPORTING

О. П. Яремко

здобувач, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ЛІСОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ

O. Yaremko

aspirant, Institute of Agroecology and Nature Management of NААS, Kyiv

DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE FORESTRY MANAGEMENT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця