Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 10, 2017

В. М. Будзяк

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

О. С. Будзяк

д. е. н., професор, завідувач кафедри екології та економіки землекористування, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, м. Київ

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВНОЦІННОГО РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

V. Budzyak

Doctor of Economics, professor Professor in the Department of International Economic Relations Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

O. Budzyak

Doctor of Economics, professor Head of the Department of Environment and Economy Land Use State Environmental Academy of Postgraduate Education and Management, Kyiv

INSTITUTIONAL SUPPORT OF A FULL-FLEDGED MARKET OF AGRICULTURAL LAND

Н. П. Резнік

д. е. н., професор, завідувач кафедри біржової діяльності і торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ЦІН НА ГОТІВКОВИХ РИНКАХ ЗЕРНА: ДОСВІД США

N. Reznik

Doctor of Economics, head of Department of exchange activities and trade, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

THE FORMATION OF FARM PRICES FOR CASH GRAIN MARKETS: THE U.S. EXPERIENCE

Н. М. Ступень

к. е. н., доцент, доцент кафедри землевпорядкування та кадастру, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

N. Stypen

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Department of Land and Cadastre, Sumy National Agrarian University, Sumy

ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC ANALYSIS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF RURAL GREEN TOURISM IN UKRAINE

І. М. Лепетан

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Lepetan

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Accounting Department,Vinnytsa National Agrarian University, Vinnytsa

FORMATION OF THE CONCEPT OF STRATEGIC COST MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. І. Галенко

к. е. н., доцент, кафедра економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Білоцерківький національний аграрний університет університет, м. Біла Церква

РОЗВИТОК СВІТОВОГО РИНКУ ЗЕРНА: ПРОБЛЕМИ І ТЕНДЕНЦІЇ

O. Halenko

Ph.D., Associate Professor, Department of Economics, Entrepreneurship, Trade and Exchange activities, BilaTserkva National Agrarian University, Bila Tserkva

THE DEVELOPMENT OF WORLD GRAIN MARKET: PROBLEMS AND TENDENCIES

Л. В. Ємельянова

магістрант, Запорізький національній університет

В. О. Біленко

к. е. н., викладач, Запорізький національній університет

С. С. Чеверда

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Запорізький національній університет

СТАЛИЙ РОЗВИТОК АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ ЯК ОБ'ЄКТ МОДЕЛЮВАННЯ

L. Emelyanova

the Master, Zaporizhzhya National University

V. Bilenko

PhD in Economics, Zaporizhzhya National University

S. Cheverda

PhD in Economics, Zaporizhzhya National University

THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRARIAN SPHERE OF UKRAINE AS MODELING OBJECT

С. Я. Ковальчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

В. Ю. Вовк

студентка 3 курсу факультету економіки та підприємництва, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

АГРАРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНА МОДЕЛЬ

S. Kovalchuk

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of economy Vinnitca national agrarian university, Vinnitca

V. Vovk

student of 3 courses of faculty of economy and enterprise Vinnitca national agrarian university, Vinnitca

AGRARIAN TRANSFORMATIONS OF UKRAINE: EUROINTEGRATION MODEL

О. В. Тур

аспірант кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. Київ

МІЖГАЛУЗЕВЕ СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ДЕТЕРМІНАНТА ЗМІЦНЕННЯ РИНКОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

O. Tur

Postgraduate student, Departament of Management and Administration, National University of Food Technologies, Kyiv

INTERSECTORAL STRATEGIC PARTNERSHIP AS AN INSTITUTIONAL DETERMINANT OF STRENGTHENING MARKET RELIABILITY OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES

Ю. П. Пащенко

аспірант, ДВНЗ "Університет банківської справи", м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Y. Pashchenko

PhD student SHEI "Banking University", Kyiv

CONCEPTUAL ASPECTS OF MODERNIZATION OF THE ECONOMIC SYSTEM

В. А. Рубейкін

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТНОСТІ

V. Rubeykin

PhD student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine , Kiev

EFFECTIVE MANAGEMENT DECISIONS BASED ON PERFORMANCE REPORTING

О. П. Яремко

здобувач, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ЛІСОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ

O. Yaremko

aspirant, Institute of Agroecology and Nature Management of NААS, Kyiv

DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE FORESTRY MANAGEMENT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет