Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 10, 2016

Завантажити журнал №10, 2016

І. С. Гурська

к. е. н., доцент, ВП НУБіП України "Бережаський агротехнічний інститут"

І. О. Федуняк

к. е. н., доцент, ВП НУБіП України "Бережаський агротехнічний інститут"

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

I. Hurska

Ph.D., Associate Professor, SS of NULES of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

I. Feduniak

Ph.D., Associate Professor, SS of NULES of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

FUTURE DEVELOPMENT OF BREAST IN TERNOPIL REGION

З. В. Колос

к. е. н., доцент, ВП НУБіП України " Бережанський агротехнічний інститут"

ПРОБЛЕМИ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Z. Colos

Candidate of Economics Sciences, Associate Professor, SS NULES of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

THE PROBLEMS OF SALES ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

А. С. Попов

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління земельними ресурсами та кадастру, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

ЗЕМЛЕУСТРІЙ — ОСНОВНИЙ МЕХАНІЗМ ПРОВЕДЕННЯ КОНСОЛІДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

A. Popov

Ph.D. in Economics, docent, Associate professor of Land Management and Cadastre Department, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchayev

LAND READJUSTMENT — THE BASIC INSTRUMENT OF PROVIDING OF THE AGRICULTURAL LAND CONSOLIDATION

Є. Ю. Маркова

к. е. н., здобувач, Харківський національний технічний університет сільського господарства

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ РИБНОЇ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ

E. Markova

Ph.D, applicant, Kharkov National Technical University of Agriculture

STATE REGULATION OFENTERPRISESIN THE FISHING INDUSTRY TO INCREASEITS COMPETITIVENESS

О. В. Дикань

к. е. н., доцент, доцент кафедри "Менеджмент і адміністрування", Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків

ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

О. Dykan

Associate Professor, Ph.D., assistant professor of the Department "Management and administration", Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkiv

DETERMINANTS OF DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF RAILWAY TRANSPORT

Л. В. Марценюк

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

Т. В. Полішко

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, декан факультету "Економіко-гуманітарний", Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

ПРИКЛАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ У РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

L. Martseniuk

Dep. "Economics and Management", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipropetrovsk

T. Polishko

Dep. "Economics and Management", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipropetrovsk

THE EXAMPLES OF RAIL TRAVEL IN DIFFERENT COUNTRIES

А. А. Попович

здобувач, Інститут агроекології і природокористування НААН

ОЦІНКА СТАЛОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

A. Popovych

Researcher, Institute of Agroecology and Environmental Management NAAS

ASSESSMENT OF THE SUSTAINABILITY OF AGRICULTURAL LAND USE IN UKRAINE

Т. Є. Проненко

аспірант кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИЙНЯТТЯ Й ОЦІНКИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ

T. Pronenko

aspіrant Department of management and low, DSAEU

EFFICIENCYF ACCEPTANCE AND ESTIMATION OF ADMINISTRATIVE DECISIONS IS IN THE SYSTEM OF MANAGEMENT

В. В. Ліщук

аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

V. Lishchuk

graduate student, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

ASSESSMENT OF THE INVESTMENT CLIMATE AS A BASIS FOR ATTRACTING FOREIGN CAPITAL INTO THE ECONOMY OF UKRAINE

Е. С. Нигматова

аспирант, Луганский национальный аграрный университет, г. Харьков

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ БРЕНДА ОРГАНИЧЕСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Y. Nigmatova

PhD student, Lugansk National Agrarian University

THE THEORETICAL ASPECTS OF DETERMINING THE BRAND VALUE OF ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTS

М. А. Полегенька

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ "ЕФЕКТИВНІСТЬ"

M. Polehenka

postgraduate student of the Dnepropetrovsk State Agricultural and Economic University

THE THEORETICAL ESSENCE OF ECONOMIC CATEGORIES "EFFICIENCY"

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет