EnglishНа русском

Агросвіт № 10, 2016

Завантажити журнал №10, 2016

І. С. Гурська

к. е. н., доцент, ВП НУБіП України "Бережаський агротехнічний інститут"

І. О. Федуняк

к. е. н., доцент, ВП НУБіП України "Бережаський агротехнічний інститут"

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

I. Hurska

Ph.D., Associate Professor, SS of NULES of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

I. Feduniak

Ph.D., Associate Professor, SS of NULES of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

FUTURE DEVELOPMENT OF BREAST IN TERNOPIL REGION

З. В. Колос

к. е. н., доцент, ВП НУБіП України " Бережанський агротехнічний інститут"

ПРОБЛЕМИ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Z. Colos

Candidate of Economics Sciences, Associate Professor, SS NULES of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

THE PROBLEMS OF SALES ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

А. С. Попов

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління земельними ресурсами та кадастру, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

ЗЕМЛЕУСТРІЙ — ОСНОВНИЙ МЕХАНІЗМ ПРОВЕДЕННЯ КОНСОЛІДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

A. Popov

Ph.D. in Economics, docent, Associate professor of Land Management and Cadastre Department, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchayev

LAND READJUSTMENT — THE BASIC INSTRUMENT OF PROVIDING OF THE AGRICULTURAL LAND CONSOLIDATION

Є. Ю. Маркова

к. е. н., здобувач, Харківський національний технічний університет сільського господарства

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ РИБНОЇ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ

E. Markova

Ph.D, applicant, Kharkov National Technical University of Agriculture

STATE REGULATION OFENTERPRISESIN THE FISHING INDUSTRY TO INCREASEITS COMPETITIVENESS

О. В. Дикань

к. е. н., доцент, доцент кафедри "Менеджмент і адміністрування", Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків

ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

О. Dykan

Associate Professor, Ph.D., assistant professor of the Department "Management and administration", Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkiv

DETERMINANTS OF DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF RAILWAY TRANSPORT

Л. В. Марценюк

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

Т. В. Полішко

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, декан факультету "Економіко-гуманітарний", Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

ПРИКЛАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ У РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

L. Martseniuk

Dep. "Economics and Management", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipropetrovsk

T. Polishko

Dep. "Economics and Management", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipropetrovsk

THE EXAMPLES OF RAIL TRAVEL IN DIFFERENT COUNTRIES

А. А. Попович

здобувач, Інститут агроекології і природокористування НААН

ОЦІНКА СТАЛОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

A. Popovych

Researcher, Institute of Agroecology and Environmental Management NAAS

ASSESSMENT OF THE SUSTAINABILITY OF AGRICULTURAL LAND USE IN UKRAINE

Т. Є. Проненко

аспірант кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИЙНЯТТЯ Й ОЦІНКИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ

T. Pronenko

aspіrant Department of management and low, DSAEU

EFFICIENCYF ACCEPTANCE AND ESTIMATION OF ADMINISTRATIVE DECISIONS IS IN THE SYSTEM OF MANAGEMENT

В. В. Ліщук

аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

V. Lishchuk

graduate student, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

ASSESSMENT OF THE INVESTMENT CLIMATE AS A BASIS FOR ATTRACTING FOREIGN CAPITAL INTO THE ECONOMY OF UKRAINE

Е. С. Нигматова

аспирант, Луганский национальный аграрный университет, г. Харьков

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ БРЕНДА ОРГАНИЧЕСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Y. Nigmatova

PhD student, Lugansk National Agrarian University

THE THEORETICAL ASPECTS OF DETERMINING THE BRAND VALUE OF ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTS

М. А. Полегенька

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ "ЕФЕКТИВНІСТЬ"

M. Polehenka

postgraduate student of the Dnepropetrovsk State Agricultural and Economic University

THE THEORETICAL ESSENCE OF ECONOMIC CATEGORIES "EFFICIENCY"

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця