Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 10, 2015

Завантажити журнал №10, 2015

Р. П. Любар

к. е. н., доцент кафедри організації агробізнесу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОСНОВНІ НАПРЯМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ

R. Lyubar

Ph.D., assistant professor of agricultural business organizations, the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

MAIN AREAS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT FARMS UKRAINE

О. О. Кононова

к. е. н., доц. кафедри маркетингу, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

O. Kononova

PhD Economics, Associate Professor of Marketing, Dnipropetrovsk National University Oles Honchar

IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF INTERNET MARKETING IN MODERN CONDITIONS

О. С. Бондаренко

к. е. н., докторант кафедри фінансів, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ У КОНТЕКСТІ ЛОГІСТИЧНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ

E. Bondarenko

Candidate of economic sciences, doctoral candidate at department of finance, Kyiv national University of technologies and design

CLASSIFICATION OF FINANCIAL FLOWS IN THE CONTEXT OF LOGISTICS-ORIENTED MANAGEMENT

Т. В. Мазана

ст. викладач, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

В. П. Ткаченко

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

РОЗВИТОК ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

T. Mazanaya

p. teacher

V. Tkachenko

Ph.D., Associate Professor, Dnepropetrovsk State Agrarian University of Economics

FARM DEVELOPMENT UKRAINE IN VIEW OF THE WORLD EXPERIENCE

І. А. Білик

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький

ГАЛУЗЕВА ІНСТРУКЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

I. Bilyk

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Accounting and Audit Department, Khmelnytskyi National University, Khmelnytskyi

REGULATORY INSTRUCTION OF ORGANISATION OF ACCOUNTING AS A TOOL OF THE COST ACCOUNTING IMPROOVEMENT AT DAIRY PROCESSING ENTERPRISES

Л. В. Лопотан

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

А. В. Казанджі

аспірант, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ СОНЯШНИКУ В УКРАЇНІ ТА ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ СИРОВИННОЇ БАЗИ ОЛІЙНО-ЖИРОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК

L. Lopotan

candidate of economic Sciences, associate Professor of the Department of economic theory and economics of enterprise, Odessa State Agrarian University, Odessa

A. Kazandzh

postgraduate, Odessa State Agrarian University, Odessa

COMPARATIVE EVALUATION OF SUNFLOWER SEED PRODUCTION IN UKRAINE AND ODESSA REGION AS PART OF THE RESOURCE BASE OF OIL-FAT SUB AIC

Я. Ф. Жовнірчик

д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування Національного університету біоресурсів і природокористування України

НАПРЯМИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ

Ya. Zhovnirchyk

d. derzh. upr., associate professor, head of regional administration and local government faculty of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

DIRECTIONS OF EVALUATION EFFECTIVENESS OF ACTIVITY OF STATE AUTHORITIES AND MANAGEMENT

Л. Л. Сотниченко

к. е. н., доцент, Одеська національна морська академія

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕДУМОВ Й ОБГРУНТУВАННЯ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

L. Sotnichenko

Ph.D., Associate Professor, Odessa National Maritime Academy

DEFINITION OF CONDITIONS AND SUBSTANTIATION OF FACTORS OF DEVELOPMENT OF A TRANSPORT INFRASTRUCTURE OF REGIONS OF UKRAINE

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємства, Київський національнийуніверситет технологій та дизайну

О. В. Зазимко

магістрант, Київський національний університет технологій та дизайну

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ

M. Denysenko

Grand PhD in (Economic) sciences, Professor, Professor of business economics Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

O. Zazymko

Master's Degree student, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

THE MAIN ASPECTS OF EVALUATION OF FINANCIAL CONDITION OF ENTERPRISES

Є. В. Міщук

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

О. В. Колесник

студент, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

Н. В. Брітан

студент, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

УПРАВЛІННЯ АМОРТИЗАЦІЄЮ У БІЗНЕС-ПРОЦЕСАХ ПІДПРИЄМСТВА

Е. Mіschuk

cand. sci. (econ.), assistant professor of accounting, analysis, audit and administration, SHEE "National University of Krivoy Rog"

A. Kolesnik

students, SHEE "National University of Krivoy Rog"

N. Britan

students, SHEE "National University of Krivoy Rog"

DAMPING CONTROL IN BUSINESS PROCESSES

І. Б. Гобир

к. е. н., асистент кафедри економіки природокористування та організації виробництва, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

М. І. Мельник

студентка, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ В КРИЗОВИХ УМОВАХ

I. Gobyr

Ph.D in economics, Assistant of the Department of Economics of Natural Resources and Organization of Production, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

M. Melnyk

Student, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

STATE SUPPORT FOR SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN UKRAINE IN CRISIS

О. О. Бондаренко

к. техн. н., доцент, професор кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ПЕРСОНАЛУ

O. Bondarenko

candidate of engineering sciences , associate professor , professor of finance and the financial and economic security of the Kiev National University of Technology and Design , Kyiv

SOME ASPECTS OF RELIABILITY SUPPORT STAFF

О. С. Ткаченко

викладач кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

КОНТРОЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК

A. Tkachenko

lecturer in accounting and auditing, Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

CONTROLLING AS A TOOL SANITATION AGRICULTURAL SECTOR

І. В. Чирва

аспірант, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ СТАБІЛІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ЦУКРОВОБУРЯКОВОГО ВИРОБНИЦТВА

I. Chyrva

postgraduate student, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

REGIONAL ASPECTS OF STABILIZING OF DEVELOPMENT OF SUGAR BEET PRODUCTION

Н. І. Король

аспірант кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності, Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ

НЕОБХІДНІСТЬ МОДЕРНІЗАЦІЇ АГРОБІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

N. Korol

PhD, administrative management and foreign economic activity department, National university of life and environmental sciences of Ukraine, Kyiv

THE IMPORTANCE OF MODERNIZATION OF AGRIBUSINESS IN CONTEXT OF GLOBALIZATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет