Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 10, 2014

Завантажити журнал №10, 2014

О. І. Шаманська

к. е. н., доцент кафедри охорони праці та дорадництва, Вінницький національний аграрний університет

ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТУВАННЯ РОЗВИТКУ АПК УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

O. Shamanska

Ph.D. in economic sciences, associate professor, the head of safety and extension department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

PROBLEMS INVESTMENT AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN UKRAINE AND WAYS TO OVERCOME THEM

І. А. Ажаман

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та управління проектами, Одеська державна академія будівництва та архітектури

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК АГРАРНИХ ЛОГІСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ

I. Azhaman

PhD, Associate Professor, Department of Management and Management by Projects, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture

FORMATION AND DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL LOGISTICS CENTERS

О. В. Гончаренко

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ АГРОІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: ЕВОЛЮЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

O. Goncharenko

PhD, Associate Professor, associate professor of department of economic theory but agrarian economics, Dnepropetrovsk state agrarian university

DEVELOPMENT INSTITUTE AHROINNOVATSIY IN UKRAINE: EVOLUTIONAL LIMITATIONS AND PROSPECTS

Т. С. Муляр

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет

КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ ГАЛУЗІ ХМЕЛЯРСТВА

T. Mulyar

the Candidate of Economic Science, assistant professor, the chair of management of organizatios Zhytomyr National Agroecological University

THE CLUSTER FPPROACH TO HOP ENTERPRISE MANAGEMENT

Ю. П. Майданевич

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

МЕХАНІЗМ, ІНСТРУМЕНТИ ТА МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ

Y. Maidanevych

candidate of economic Sciences, associate Professor of the Department of accounting and audit Taurida national University. V.I. Vernadsky

MECHANISMS, TOOLS AND METHODS OF REGULATION OF PROCESSING ENTERPRISES OF AGRARIAN SPHERE

І. В. Котькалова-Литвин

к. е. н., доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

РОЗРОБКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

I. Kotkalova-Litvin

Candidate of Economic Sciences; docent, finance and financial security sub-faculty, Ukrainian state university of finance and international trade

DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE FINANCIAL SECURITY MANAGEMENT CONTROL SYSTEM

Т. А. Говорушко

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій, м. Київ

І. П. Ситник

к. т. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій, м. Київ

Д. В. Хівренко

бакалавр, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ПРО НОВІТНІ ПРОДУКТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ У ФІНАНСАХ

T. Govoryshko

Doctor of Economics sciences, professor, a head of Department of Finance, National University of Food Technologies

I. Sytnyk

Ph.D., Associate Professor of Finance

D. Khivrenko

Bachelor, National University of Food Technologies

ABOUT LATEST PRODUCTS AND INFORMATION SYSTEMS IN FINANCIAL

В. М. Ковтуненко

асистент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет, м. Київ

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

V. Kovtunenko

Assistant, National Aviation University, Kiev

PROBLEMS OF ACCOUNTS RECEIVABLE MANAGEMENT AND SOLUTION'S PRACTICAL ASPECTS

Ю. В. Біляк

доцент кафедри менеджменту ім. Й. Завадського, НУБіП

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Y. Biliak

associate Professor of Management named Y.Zavadskoho, NUBiP

CORPORATE CULTURE AS A TOOL FOR EFFECTIVE MANAGEMENT OF STAFF

В. А. Криклій

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

V. Kryklij

postgraduate student, Kyiv National Taras Shevchenko University

MODELLING OF THE FINANCIAL AND INVESTMENT STRATEGIES OF NON-STATE PENSION FUNDS

Е. А. Кірєєва

асистент, Вінницький національний аграрний університет

О. Г. Кубай

доцент, Вінницький національний аграрний університет

В. М. Житник

студентка, Вінницький національний аграрний університет

СУЧАСНИЙ СТАН ТА УПРАВЛІННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЮ БЕЗПЕКОЮ УКРАЇНИ

E. Kirieieva

Assistant, Vinnytsia National Agrarian University

O. Kubay

Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

V. Zhitnik

Student, Vinnytsia National Agrarian Universit

STATE REGULATION OF COUNTRY'S FOOD SECURITY PROVISION

М. В. Шашина

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

В. В. Старицька

студентка кафедри економіки підприємcтва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

M. Shashyna

PhD, associate professor of the department of economic of enterprise, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

V. Starytska

Student of the department of economic of enterprise, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

FACTORS OF INFLUENCE ON THE DEVELOPING OF PRODUCTIVE CAPACITY

О. В. Корнух

к. е. н., доцент, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

А. Л. Боякова

магістрант, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

РОЛЬ ПІЛЬГОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ У СТИМУЛЮВАННІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

O. Kornuch

Ph. D. in economics, associate professor, Kryvyi Rih National University

А. Boiakova

Master student, Kryvyi Rih National University

THE ROLE OF TAX RELIEFS IN STIMULATING INNOVATION PROCESSES IN INDUSTRIAL ENTERPRISES

О. Д. Реутская

студентка, Запорожский национальный технический университет

Е. А. Нечай

к. э. н., доцент кафедры Международных экономических отношений, Запорожский национальный технический университет

ВЕКТОРНОСТЬ ВНЕШНЕЄКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАПОРОЖСКОГО РЕГИОНА

O. Reutskaya

student, speciality of Inernational economic relations, Zaporizhzhye national technical university

O. Nechay

Cand. Of Econ. sciences, Zaporizhzhye national technical university

FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY DIRECTIONS OF ZAPOROZHZHJE REGION

О. В. Костюнік

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет, м. Київ

К. П. Павлюк

студентка, Національний авіаційний університет, м. Київ

КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

O. Kostynik

candidate of Economic Sciences, associate professor, department of finance, accounting and auditing, National Aviation University, Kiev

K. Pavliuk

student, National Aviation University, Kiev

СLASSIFICATION OF DEBT RECEIVABLES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет