EnglishНа русском

Агросвіт № 10, 2013

О. В. Гончаренко

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОБ'ЄКТИВНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ УКРАЇНИ

O. V. Goncharenko

candidate of sciences, Dnipropetrovck State Agrarian University

OBJECTIVE PRE — CONDITIONS DEVELOPMENT INNOVATIONS IN AGROINDUSTRIAL PRODUCTION OF UKRAINE

Ю. С. Гринчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Y. S. Grіnchuk

с. e. s., аssociate professor, Bіlotserkіvsky national agrarian unіversity

THE ECOLOGICAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF LAND RESOURCES

А. М. Чепеленко

к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств і менеджменту, Українська інженерно-педагогічна академія

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

A. Chepelenko

Ph.D. of еconomics, аssociate professor of business economics and management Ukrainian engineering-pedagogic academy

ECOLOGICAL — ECONOMIC PROBLEMS OF LAND USE

Ю. Ф. Дехтяренко

к. е. н., доцент, заступник начальника відділу стратегічного планування та інформаційно-аналітичного забезпечення, Національна академія державного управління при Президентові України

Ю. М. Манцевич

д. е. н., доцент, зав. секретаріату, Комітет Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики

Ю. М. Палеха

д. г. н., доцент, заступник директора з наукової роботи, Державне підприємство "Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО" імені Ю.М. Білоконя

СИСТЕМНІ ПОМИЛКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ, ЩО БАЗУЮТЬСЯ НА КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЧИСТОГО ОПЕРАЦІЙНОГО АБО РЕНТНОГО ДОХОДУ ТА УРАХУВАННІ ВИТРАТ НА ЗЕМЕЛЬНІ ПОЛІПШЕННЯ

Y. Dechtyarenko

Y. Mantsevitch

Y. Palekha

SYSTEM ERRORS OF EXPERT MONETARY VALUATION OF LANDS: METHODOLOGICAL APPROACHES, BASED ON THE CAPITALIZATION OF THE NET OPERATING OR RENTAL INCOME AND BALANCE SHEETS FOR LAND IMPROVEMENTS

Т. І. Олійник

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Бердянський університет менеджменту і бізнесу

ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ ОТРИМАННЯ АНАЛІТИЧНОЇ ОЦІНКИ З ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Т. І. Oleinik

PhD, assistant professor of accounting, analysis and audit, Berdyansk University of Management and Business

INFORMATION MANAGEMENT ASPECT OF OBTAINING ANALYTICAL EVALUATION OF FIXED ASSETS OF AGRICULTURAL PRODUCTION

Л. М. Курбацька

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрний університет

Т. В. Ільченко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрний університет

І. Г. Кадирус

к. е. н., ст. викл., Дніпропетровський державний аграрний університет

Ю. В. Захарченко

викл., Дніпропетровський державний аграрний університет

МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

L. M. Kurbatska

Ph.D., professor of marketing

T. V. Ilchenko

Ph.D., professor of marketing

I. G. Kadyrus

Ph.D., lecture

Y. V. Zaharchenko

teacher Dnipropetrovsk state agrarian university

MARKETING SUPPORT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE MARKET ENVIRONMENT

О. О. Олійник

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Бердянський університет менеджменту і бізнесу

СЕГМЕНТАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕГРОВАНИХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. О. Oleinik

PhD, assistant professor of accounting, analysis and audit, Berdyansk University of Management and Business, Berdyansk

SEGMENTATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN INTEGRATED AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. І. Ковалів

к. е. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу інтелектуальної власності та маркетингу інновацій, Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

ПРИСКОРЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ ЗА УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ (З ВЛАСНОГО ДОСВІДУ)

Aleksander Kovaliv

PhD in Economics, Senior scientific Researcher, Head of the Department of Intellectual Property and Marketing Innovation, at the Institute of Agroecology and Nature Management of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

THE AGRARIAN ECONOMY SECTOR REFORM ACCELERATION BY THE PRESIDENT OF UKRAINE DECREE (FROM OWN EXPERIENCE)

Н. С. Коткова

к. е. н., асистент кафедри прикладної економіки, НУХТ

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СПИРТОВОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ПЕРСПЕКТИВА ВПЛИВУ НА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

N. S. Kotkovа

Ph.D. in Economics, аssistant Professor of Applied Economics National University of Food Technologies

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ALCOHOL PRODUCTION AS THE PROSPECT OF IMPACT ON PRODUCTION COSTS

О. М. Рибаченко

к. е. н., с. н. с, завідуюча лабораторії економічних досліджень та маркетингу

І. С. Воронецька

к. е. н, доцент, старший науковий співробітник, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН

О. О. Корнійчук

аспірант, ННЦ "Інститут аграрної економіки"

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАГОТІВЛІ КОРМІВ НА ОСНОВІ ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЦІННОСТІ

O. M. Rybachenko

Ph.D., Senior Scientist, Head of the Laboratory for Economic Research and Marketing, Institute of forage and agricultural skirts Podіllya

I. S. Voronetska

Ph.D., Associate Professor, Senior Fellow, Institute for forage and agricultural skirts Podіllya

О. O. Korniychuk

graduate student, NSC "Institute of Agrarian Economy"

ECONOMIC EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE FEED HARVESTING ON THE BASIS OF THE DEFINITION OF THERE ENERGY VALUE

О. Л. Польова

к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ЕНЕРГООЩАДНІСТЬ У СКОТАРСТВІ — ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ОТРИМАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

O. L. Polyova

PhD, Vinnitsa National Agrarian University

COSERVATION ENERGY IN CATTLE — THE BASIS FOR EFFICIENCY AND OBTAINING ALTERNATIVE SOURCES OF ENERGY

Л. В. Булавка

аспірант, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

L. W. Bulavka

graduate student, Uman national university of gardening, Uman

GOVERNMENT CONTROL OF DEVELOPMENT OF THE PERSONAL PEASANT ECONOMIES OF POPULATION IS IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця