Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 10, 2013

О. В. Гончаренко

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОБ'ЄКТИВНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ УКРАЇНИ

O. V. Goncharenko

candidate of sciences, Dnipropetrovck State Agrarian University

OBJECTIVE PRE — CONDITIONS DEVELOPMENT INNOVATIONS IN AGROINDUSTRIAL PRODUCTION OF UKRAINE

Ю. С. Гринчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Y. S. Grіnchuk

с. e. s., аssociate professor, Bіlotserkіvsky national agrarian unіversity

THE ECOLOGICAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF LAND RESOURCES

А. М. Чепеленко

к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств і менеджменту, Українська інженерно-педагогічна академія

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

A. Chepelenko

Ph.D. of еconomics, аssociate professor of business economics and management Ukrainian engineering-pedagogic academy

ECOLOGICAL — ECONOMIC PROBLEMS OF LAND USE

Ю. Ф. Дехтяренко

к. е. н., доцент, заступник начальника відділу стратегічного планування та інформаційно-аналітичного забезпечення, Національна академія державного управління при Президентові України

Ю. М. Манцевич

д. е. н., доцент, зав. секретаріату, Комітет Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики

Ю. М. Палеха

д. г. н., доцент, заступник директора з наукової роботи, Державне підприємство "Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО" імені Ю.М. Білоконя

СИСТЕМНІ ПОМИЛКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ, ЩО БАЗУЮТЬСЯ НА КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЧИСТОГО ОПЕРАЦІЙНОГО АБО РЕНТНОГО ДОХОДУ ТА УРАХУВАННІ ВИТРАТ НА ЗЕМЕЛЬНІ ПОЛІПШЕННЯ

Y. Dechtyarenko

Y. Mantsevitch

Y. Palekha

SYSTEM ERRORS OF EXPERT MONETARY VALUATION OF LANDS: METHODOLOGICAL APPROACHES, BASED ON THE CAPITALIZATION OF THE NET OPERATING OR RENTAL INCOME AND BALANCE SHEETS FOR LAND IMPROVEMENTS

Т. І. Олійник

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Бердянський університет менеджменту і бізнесу

ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ ОТРИМАННЯ АНАЛІТИЧНОЇ ОЦІНКИ З ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Т. І. Oleinik

PhD, assistant professor of accounting, analysis and audit, Berdyansk University of Management and Business

INFORMATION MANAGEMENT ASPECT OF OBTAINING ANALYTICAL EVALUATION OF FIXED ASSETS OF AGRICULTURAL PRODUCTION

Л. М. Курбацька

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрний університет

Т. В. Ільченко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрний університет

І. Г. Кадирус

к. е. н., ст. викл., Дніпропетровський державний аграрний університет

Ю. В. Захарченко

викл., Дніпропетровський державний аграрний університет

МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

L. M. Kurbatska

Ph.D., professor of marketing

T. V. Ilchenko

Ph.D., professor of marketing

I. G. Kadyrus

Ph.D., lecture

Y. V. Zaharchenko

teacher Dnipropetrovsk state agrarian university

MARKETING SUPPORT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE MARKET ENVIRONMENT

О. О. Олійник

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Бердянський університет менеджменту і бізнесу

СЕГМЕНТАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕГРОВАНИХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. О. Oleinik

PhD, assistant professor of accounting, analysis and audit, Berdyansk University of Management and Business, Berdyansk

SEGMENTATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN INTEGRATED AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. І. Ковалів

к. е. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу інтелектуальної власності та маркетингу інновацій, Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

ПРИСКОРЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ ЗА УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ (З ВЛАСНОГО ДОСВІДУ)

Aleksander Kovaliv

PhD in Economics, Senior scientific Researcher, Head of the Department of Intellectual Property and Marketing Innovation, at the Institute of Agroecology and Nature Management of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

THE AGRARIAN ECONOMY SECTOR REFORM ACCELERATION BY THE PRESIDENT OF UKRAINE DECREE (FROM OWN EXPERIENCE)

Н. С. Коткова

к. е. н., асистент кафедри прикладної економіки, НУХТ

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СПИРТОВОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ПЕРСПЕКТИВА ВПЛИВУ НА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

N. S. Kotkovа

Ph.D. in Economics, аssistant Professor of Applied Economics National University of Food Technologies

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ALCOHOL PRODUCTION AS THE PROSPECT OF IMPACT ON PRODUCTION COSTS

О. М. Рибаченко

к. е. н., с. н. с, завідуюча лабораторії економічних досліджень та маркетингу

І. С. Воронецька

к. е. н, доцент, старший науковий співробітник, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН

О. О. Корнійчук

аспірант, ННЦ "Інститут аграрної економіки"

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАГОТІВЛІ КОРМІВ НА ОСНОВІ ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЦІННОСТІ

O. M. Rybachenko

Ph.D., Senior Scientist, Head of the Laboratory for Economic Research and Marketing, Institute of forage and agricultural skirts Podіllya

I. S. Voronetska

Ph.D., Associate Professor, Senior Fellow, Institute for forage and agricultural skirts Podіllya

О. O. Korniychuk

graduate student, NSC "Institute of Agrarian Economy"

ECONOMIC EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE FEED HARVESTING ON THE BASIS OF THE DEFINITION OF THERE ENERGY VALUE

О. Л. Польова

к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ЕНЕРГООЩАДНІСТЬ У СКОТАРСТВІ — ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ОТРИМАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

O. L. Polyova

PhD, Vinnitsa National Agrarian University

COSERVATION ENERGY IN CATTLE — THE BASIS FOR EFFICIENCY AND OBTAINING ALTERNATIVE SOURCES OF ENERGY

Л. В. Булавка

аспірант, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

L. W. Bulavka

graduate student, Uman national university of gardening, Uman

GOVERNMENT CONTROL OF DEVELOPMENT OF THE PERSONAL PEASANT ECONOMIES OF POPULATION IS IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет