Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 1-2, 2021

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.1-2

Завантажити журнал №1-2, 2021

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.1-2.3

А. М. Третяк

д. е. н., професор, головний науковий співробітник, Інститут агроекології і природокористування НААН України

В. М. Третяк

д. е. н., професор, професор кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

A. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS of Ukraine

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

THEORETICAL BASIS OF A MODERN LAND USE SYSTEM DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.1-2.12

С. В. Качула

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

Л. В. Лисяк

д. е. н., професор, професор кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

Я. О. Ляшевський

магістрант кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів,Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ДОХОДУ І РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ (НА ПРИКЛАДІ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "СТРАХОВА ГРУПА" ТАС ")

S. Kachula

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department Finance, Banking and Insurance, Dnipro State University of Agriculture and Economics

L. Lysiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department State, Local and Corporate Finance, University of Customs and Finance

Yа. Liashevskyi

Master's student of the Department of State, Local and Corporate Finance, University of Customs and Finance

ANALYSIS OF INCOME FORMATION AND PROFIT DISTRIBUTION OF INSURANCE COMPANIES (ON THE EXAMPLE OF JOINT STOCK COMPANY "INSURANCE GROUP "TAS"

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.1-2.20

А. П. Макаренко

д. е. н., професор кафедри обліку, аналізу оподаткування та аудиту,Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

О. І. Зарубєжнова

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В ЛОМБАРДАХ

A. Makarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhia National University

O. Zarubezhnova

Master's student of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit,Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhia National University

IMPROVEMENT OF TAXATION, ACCOUNTING AND TAX REPORTING PAYROLL IN THE PAWNSHOPS

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.1-2.33

Н. В. Пришляк

к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ БІОЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИРОВИНИ НА ВИРОБНИЦТВО ТВЕРДОГО БІОПАЛИВА

N. Pryshliak

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsіa

POTENTIAL POSSIBILITIES OF GROWING BIOENERGY CROPS FOR THE PRODUCTION OF SOLID BIOFUELS

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.1-2.46

Л. М. Галат

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій, Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон, Україна

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ЯГІДНИЦТВА УКРАЇНИ

L. Galat

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian and Еconomic University, Kherson, Ukraine

EXPORT POTENTIAL AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE BERRIES OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.1-2.56

Д. К. Семенда

к. е. н., професор, професор кафедри підприємництва торгівлі та біржової діяльності, Уманський національний університет садівництва

О. Вс. Семенда

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва торгівлі та біржової діяльності, Уманський національний університет садівництва

О. В. Семенда

к. е. н., старший викладач кафедри маркетингу, Уманський національний університет садівництва

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОН'ЮНКТУРИ РИНКУ ЗЕРНА

D. Semenda

PhD in Economics, Professor, Professor of the Department of Enterprise, Trade and Exchange Activities, Uman National University of Horticulture

E. Semenda

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Enterprise, Trade and Exchange Activities, Uman National University of Horticulture

O. Semenda

PhD in Economics, Senior lecturer of the Department of marketing, Uman National University of Horticulture

MARKETING RESEARCH OF GRAIN MARKET CONDITIONS

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.1-2.65

Г. О. Коваленко

к. с.-г. н., доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

І. В. Чукіна

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

ЛОГІСТИЧНІ СТРАТЕГІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

H. Kovalenko

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of Management, Uman National University of Hosticulture, Uman Cherkassy region

І. Chukina

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management, Uman National University of Hosticulture, Uman Cherkassy region

LOGISTICS STRATEGIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.1-2.71

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

А. Ю. Прокопенко

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Yu. Podmeshalska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhya

А. Prokopenko

Master's student of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhya

IMPROVING ACCOUNTING AND AUDITING OF REVENUES FROM SALES OF FINISHED PRODUCTS IN TERMS OF INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.1-2.82

С. М. Смирнова

к. геол. н., доцент (бвз) кафедри управління земельними ресурсами,Чорноморський національний університет імені Петра Могили

В. М. Смирнов

к. геол. н., керівник екологічної лабораторії, ТОВ "СЗ "Океан"

А. Ю. Мась

старший викладач кафедри управління земельними ресурсами,Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Д. Р. Шаповаленко

магістрант кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ

S. Smyrnova

PhD іn Geology, Associate Professor, Department of Land Management, Petro Mohyla Black Sea National University

V. Smyrnov

PhD іn Geology, head of the environmental laboratory, Limited Liability Company "Ocean Shipyard"

A. Mas

Senior lecturer, Depаrtment оf Lаnd Mаnаgement, Petrо Mоhylа Blасk Seа Nаtіоnаl Unіversіty

D. Shapovalenko

Master's student of the Department of Land Management, Petro Mohyla Black Sea National University

STRATEGIC LAND USE PLANNING

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.1-2.90

С. О. Кириченко

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

К. І. Половинка

магістрант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ

S. Kyrychenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

K. Polovynka

Master's student, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

PRINCIPLES OF ASSORTMENT STRATEGY FORMATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.1-2.95

В. М. Ходаківський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Поліський національний університет, м. Житомир

М. А. Місевич

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Поліський національний університет, м. Житомир

О. П. Куликівська

магістрант кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Поліський національний університет, м. Житомир

Л. В. Полозун

магістрант кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Поліський національний університет, м. Житомир

ПЛАНУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА УМОВАХ ЇХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

V. Khodakyvskyy

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Business, Polissya National University. Zhytomyr

M. Misevich

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management of Organizations and Administration named after M. P. Polishchuk, Polissya National University, Zhytomyr

O. Kulykivska

Master's student of the Department of Management of Organizations and Administration named after M. P. Polishchuk, Polissya National University, Zhytomyr

L. Polozun

Master's student of the Department of Management of Organizations and Administration named after M. P. Polishchuk, Polissya National University, Zhytomyr

PLANNING ALTERNATIVES FOR INVESTMENT IN AGRICULTURAL ENTERPRISES OF ZHYTOMYR REGION IN TERMS OF THEIR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.1-2.102

А. А. Гайдар

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

ОЦІНКА МОТИВАЦІЙНИХ АСПЕКТІВ СПОЖИВАЧІВ БІОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

A. Haidar

Postgraduate student, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS, Kyiv

EVALUATION OF MOTIVATIONAL ASPECTS OF CONSUMER BIOTECH PRODUCTS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет