Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 1-2, 2017

Н. І. Паляничко

к. е. н., старший науковий співробітник; Національна академія аграрних наук України, м. Київ

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЯГНЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РІВНЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

N. Palyanychko

Ph.D Candidate of Economic Science, Senior Research Fellow The National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv

INSTITUTIONAL BASIS OF ACHIEVING SUSTAINABLE LAND USE

М. Г. Михайлов

к. техн. н., докторант, ННЦ "Інститут аграрної економіки"

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Мyhaulov

candidate of engineering sciences, National Scientific Center "Institute of agrarian economy"

METHODICAL APPROACHES ARE TO FORMING OF ESTIMATION OF DEVELOPMENT OF MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF AGRARIAN ENTERPRISES

Н. А. Карасьова

к. е. н., доцент, докторант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

ЕКСПОРТНА ПЕРСПЕКТИВА НІШЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРА

N. Karasova

ph. d. in Economics, National Science Center "The institute of agricultural economics"

EXPORT PROSPECTS OF NICHE PRODUCTS FOR SMALL AND MEDIUM AGRICULTURAL ENTERPRISES

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, доцент кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит, Запорізька державна інженерна академія

М. М. Бикова

магістр ОПД-15, Запорізька державна інженерна академія

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АУДИТУ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

T. Melikhova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

M. Bykova

Group of studing the theory of taxation — 15 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

THE DEVELOPMENT OF THE INCOME TAX AUDIT PROGRAMME FOR INCREASING THE FINANCIAL SECURITY AT THE ENTERPRISE

О. М. Комарніцька

викладач, Кам'янець-Подільський планово-економічний технікум-інтернат, м. Кам'янець-Подільський

ЗАРОДЖЕННЯ, ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ТА ЕКОНОМІЧНА ЗНАЧИМІСТЬ КАТЕГОРІЇ "ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ"

O. Komarnitska

teacher, Kamenets Planning and Economics College boarding, Kamenets

THE ORIGIN, EVOLUTION AND DEVELOPMENT OF ECONOMIC IMPORTANCECATEGORY "EMPLOYMENT POTENTIAL"

М. М. Кривоберець

докторант, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

СТАНДАРТИ ISO СЕРІЇ 9000: ЗОВНІШНІ ПЕРЕВАГИ, СТУПІНЬ ДОВІРИ, ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖНАРОДНИМ ВИМОГАМ

M. Kryvoberets

doctoral candidate, Iinterregional Academy of personnel management, Kyiv

THE ISO 9000 STANDARDS: THE EXTERNAL BENEFITS, THE LEVEL OF TRUST, COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL REQUIREMENTS

Г. Б. Невінська

здобувач, ЛНАУ

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

G. Nevinska

PROBLEMATIC ASPECTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION

О. М. Галицький

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії та економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АДАПТИВНИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ

A. Galitskiy

PhD, Assoc., head of economics and business economics, Odessa State Agrarian University

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF ADAPTIVE MANAGEMENT MODELS

Т. П. Погорєлова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аудиту та УФЕБ, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

О. Р. Сьоміна

магістр, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС: ЙОГО СУТНІСТЬ, ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ СКЛАДАННЯ

T. Pogorelovа

Ph.D. in Economic Sciences, Associate professor of Accounting, Auditing and MFES, Dnepropetrovsk State Agrarian and Economic University

О. Symina

Master of Dnepropetrovsk State Agrarian and Economic University

BALANCE SHEET: ITS NATURE, HISTORY AND ASSEMBLY TECHNOLOGY

О. Г. Чепець

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аудиту та УФЕБ, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

В. Г. Чічкань

магістр, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

O. Chepets

Ph.D. in Economic Sciences, Associate professor of Accounting, Auditing and MFES, Dnepropetrovsk State Agrarian and Economic University

V. Chichkan

Master of Dnepropetrovsk State Agrarian and Economic University

THE NECESSITY OF INTRODUCTION OF MANAGERIAL ACCOUNTING IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет