EnglishНа русском

Агросвіт № 1-2, 2017

Н. І. Паляничко

к. е. н., старший науковий співробітник; Національна академія аграрних наук України, м. Київ

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЯГНЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РІВНЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

N. Palyanychko

Ph.D Candidate of Economic Science, Senior Research Fellow The National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv

INSTITUTIONAL BASIS OF ACHIEVING SUSTAINABLE LAND USE

М. Г. Михайлов

к. техн. н., докторант, ННЦ "Інститут аграрної економіки"

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Мyhaulov

candidate of engineering sciences, National Scientific Center "Institute of agrarian economy"

METHODICAL APPROACHES ARE TO FORMING OF ESTIMATION OF DEVELOPMENT OF MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF AGRARIAN ENTERPRISES

Н. А. Карасьова

к. е. н., доцент, докторант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

ЕКСПОРТНА ПЕРСПЕКТИВА НІШЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРА

N. Karasova

ph. d. in Economics, National Science Center "The institute of agricultural economics"

EXPORT PROSPECTS OF NICHE PRODUCTS FOR SMALL AND MEDIUM AGRICULTURAL ENTERPRISES

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, доцент кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит, Запорізька державна інженерна академія

М. М. Бикова

магістр ОПД-15, Запорізька державна інженерна академія

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АУДИТУ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

T. Melikhova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

M. Bykova

Group of studing the theory of taxation — 15 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

THE DEVELOPMENT OF THE INCOME TAX AUDIT PROGRAMME FOR INCREASING THE FINANCIAL SECURITY AT THE ENTERPRISE

О. М. Комарніцька

викладач, Кам'янець-Подільський планово-економічний технікум-інтернат, м. Кам'янець-Подільський

ЗАРОДЖЕННЯ, ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ТА ЕКОНОМІЧНА ЗНАЧИМІСТЬ КАТЕГОРІЇ "ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ"

O. Komarnitska

teacher, Kamenets Planning and Economics College boarding, Kamenets

THE ORIGIN, EVOLUTION AND DEVELOPMENT OF ECONOMIC IMPORTANCECATEGORY "EMPLOYMENT POTENTIAL"

М. М. Кривоберець

докторант, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

СТАНДАРТИ ISO СЕРІЇ 9000: ЗОВНІШНІ ПЕРЕВАГИ, СТУПІНЬ ДОВІРИ, ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖНАРОДНИМ ВИМОГАМ

M. Kryvoberets

doctoral candidate, Iinterregional Academy of personnel management, Kyiv

THE ISO 9000 STANDARDS: THE EXTERNAL BENEFITS, THE LEVEL OF TRUST, COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL REQUIREMENTS

Г. Б. Невінська

здобувач, ЛНАУ

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

G. Nevinska

PROBLEMATIC ASPECTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION

О. М. Галицький

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії та економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АДАПТИВНИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ

A. Galitskiy

PhD, Assoc., head of economics and business economics, Odessa State Agrarian University

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF ADAPTIVE MANAGEMENT MODELS

Т. П. Погорєлова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аудиту та УФЕБ, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

О. Р. Сьоміна

магістр, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС: ЙОГО СУТНІСТЬ, ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ СКЛАДАННЯ

T. Pogorelovа

Ph.D. in Economic Sciences, Associate professor of Accounting, Auditing and MFES, Dnepropetrovsk State Agrarian and Economic University

О. Symina

Master of Dnepropetrovsk State Agrarian and Economic University

BALANCE SHEET: ITS NATURE, HISTORY AND ASSEMBLY TECHNOLOGY

О. Г. Чепець

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аудиту та УФЕБ, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

В. Г. Чічкань

магістр, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

O. Chepets

Ph.D. in Economic Sciences, Associate professor of Accounting, Auditing and MFES, Dnepropetrovsk State Agrarian and Economic University

V. Chichkan

Master of Dnepropetrovsk State Agrarian and Economic University

THE NECESSITY OF INTRODUCTION OF MANAGERIAL ACCOUNTING IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця