EnglishНа русском

Агросвіт № 1-2, 2016

Завантажити журнал №1-2, 2016

О. Ф. Присяжнюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

М. Ф. Плотнікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту інвестиційної діяльності, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

O. Prysiazhniuk

Ph.D., Associate Professor, Department of management of organizations, Zhytomyr national agroecological University, Zhytomyr

M. Plotnikova

Ph.D., Associate Professor, Department of investment management, Zhytomyr national agroecological University, Zhytomyr

ADMINISTRATION PROBLEMS OF RURAL SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF ZHYTOMYR REGION

Л. В. Вовк

к. фіз.-мат. н., доцент, доцент кафедри економіки, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ЛОГІСТИКА ЯК СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. Vovk

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Economics, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

LOGISTICS AS A STRATEGY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Ю. В. Великий

д. э. н., профессор, профессор кафедры учета и аудита, Черноморский государственный университет им. П. Могилы

К. Л. Нетудыхата

к. э. н., доцент, доцент кафедры финансов и кредита, Черноморский государственный университет им. П. Могилы

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ

Y. Velikiy

Doctor of Economic Science, Professor, Professor of Accounting and Audit Cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

K. Netudyhata

Candidate of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor of Finance and Credit Cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

ANALYSIS OF THE STATE AND EFFECTIVENESS OF THE CURRENT ASSETS OF THE MACHINE-BUILDING ENTERPRISES IN UKRAINE

Р. В. Шамрін

к. е. н., старший викладач кафедри економічної кібернетики, Криворізький факультет ДВНЗ "Запорізький національний університет" Міністерства освіти і науки України, м. Кривий Ріг

РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

R. Shamrin

PhD in Economics, Senior Lecturer of Department of Economic Cybernetics, the Kryvyi Rih faculty of State Higher Educational Institution "Zaporizhzhya National University" of the Ministry of education and science of Ukraine, Kryvyi Rih

DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF MODELING THE ECONOMIC SECURITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISE

Є. Є. Іонін

д. е. н., проф., завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту, Донецький національний університет, м. Вінниця

М. О. Клепакова

студентка, Донецький національний університет, м. Вінниця

ГУДВІЛ: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СТРУКТУРА

E. Ionin

Grand PhD in Econonic Sciences, Professor, Head of the "Accounting, analysis and audit" Department, Donetsk National University, Vinnytsia

М. Клепакова

Student, Donetsk National University, Vinnytsia

GOODWILL: APPROACHES TO DEFINITION, CLASSIFICATION AND STRUCTURE

Н. М. Жидовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Львівський національний аграрний університет, м. Львів

О. В. Семенюк

студентка, Львівський національний аграрний університет, м. Львів

ДО ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

N. Zhydovska

Ph.D., associate professor of accounting and audit, Lviv National Agrarian University, Lviv

O. Semenyuk

Student, Lviv National Agrarian University, Lviv

THE ISSUE OF THE REFORM OF THE TAX SYSTEM OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE CHALLENGE OF GLOBALIZATION

Г. С. Лояніч

к. т. н., доцент кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

Ю. О. Химич

здобувач, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

РОЗВИТОК РИНКУ ОЛІЄЖИРОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

H. Loyanich

Ph. D., associate Professor of commodity science, expertise and trading enterprise of Vinnitsa trade and Economics Institute, Vinnitsa

Y. Khymych

applicant OS "master" Vinnitsa trade and Economics Institute, Vinnitsa

THE DEVELOPMENT OF THE MARKET OF OIL AND FAT PRODUCTS IN UKRAINE

І. С. Степанова

аспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС ЯК РЕЗУЛЬТАТ АКТИВІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

I. Stepanova

post-graduate, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitca

THE FUNCTIONING OF A FREE TRADE ZONE BETWEEN UKRAINE AND THE EU AS A RESULT OF THE INTENSIFICATION OF INTEGRATION PROCESSES

Я. Ю. Шурубура

магістрант, Київський політехнічний інститут

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Y. Shurubura

master student, Kyiv Polytechnic Institute

PRESSURE ON MANAGEMENT LABOR POTENTIAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця