Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 1-2, 2016

Завантажити журнал №1-2, 2016

О. Ф. Присяжнюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

М. Ф. Плотнікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту інвестиційної діяльності, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

O. Prysiazhniuk

Ph.D., Associate Professor, Department of management of organizations, Zhytomyr national agroecological University, Zhytomyr

M. Plotnikova

Ph.D., Associate Professor, Department of investment management, Zhytomyr national agroecological University, Zhytomyr

ADMINISTRATION PROBLEMS OF RURAL SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF ZHYTOMYR REGION

Л. В. Вовк

к. фіз.-мат. н., доцент, доцент кафедри економіки, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ЛОГІСТИКА ЯК СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. Vovk

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Economics, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

LOGISTICS AS A STRATEGY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Ю. В. Великий

д. э. н., профессор, профессор кафедры учета и аудита, Черноморский государственный университет им. П. Могилы

К. Л. Нетудыхата

к. э. н., доцент, доцент кафедры финансов и кредита, Черноморский государственный университет им. П. Могилы

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ

Y. Velikiy

Doctor of Economic Science, Professor, Professor of Accounting and Audit Cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

K. Netudyhata

Candidate of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor of Finance and Credit Cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

ANALYSIS OF THE STATE AND EFFECTIVENESS OF THE CURRENT ASSETS OF THE MACHINE-BUILDING ENTERPRISES IN UKRAINE

Р. В. Шамрін

к. е. н., старший викладач кафедри економічної кібернетики, Криворізький факультет ДВНЗ "Запорізький національний університет" Міністерства освіти і науки України, м. Кривий Ріг

РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

R. Shamrin

PhD in Economics, Senior Lecturer of Department of Economic Cybernetics, the Kryvyi Rih faculty of State Higher Educational Institution "Zaporizhzhya National University" of the Ministry of education and science of Ukraine, Kryvyi Rih

DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF MODELING THE ECONOMIC SECURITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISE

Є. Є. Іонін

д. е. н., проф., завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту, Донецький національний університет, м. Вінниця

М. О. Клепакова

студентка, Донецький національний університет, м. Вінниця

ГУДВІЛ: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СТРУКТУРА

E. Ionin

Grand PhD in Econonic Sciences, Professor, Head of the "Accounting, analysis and audit" Department, Donetsk National University, Vinnytsia

М. Клепакова

Student, Donetsk National University, Vinnytsia

GOODWILL: APPROACHES TO DEFINITION, CLASSIFICATION AND STRUCTURE

Н. М. Жидовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Львівський національний аграрний університет, м. Львів

О. В. Семенюк

студентка, Львівський національний аграрний університет, м. Львів

ДО ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

N. Zhydovska

Ph.D., associate professor of accounting and audit, Lviv National Agrarian University, Lviv

O. Semenyuk

Student, Lviv National Agrarian University, Lviv

THE ISSUE OF THE REFORM OF THE TAX SYSTEM OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE CHALLENGE OF GLOBALIZATION

Г. С. Лояніч

к. т. н., доцент кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

Ю. О. Химич

здобувач, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

РОЗВИТОК РИНКУ ОЛІЄЖИРОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

H. Loyanich

Ph. D., associate Professor of commodity science, expertise and trading enterprise of Vinnitsa trade and Economics Institute, Vinnitsa

Y. Khymych

applicant OS "master" Vinnitsa trade and Economics Institute, Vinnitsa

THE DEVELOPMENT OF THE MARKET OF OIL AND FAT PRODUCTS IN UKRAINE

І. С. Степанова

аспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС ЯК РЕЗУЛЬТАТ АКТИВІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

I. Stepanova

post-graduate, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitca

THE FUNCTIONING OF A FREE TRADE ZONE BETWEEN UKRAINE AND THE EU AS A RESULT OF THE INTENSIFICATION OF INTEGRATION PROCESSES

Я. Ю. Шурубура

магістрант, Київський політехнічний інститут

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Y. Shurubura

master student, Kyiv Polytechnic Institute

PRESSURE ON MANAGEMENT LABOR POTENTIAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет