Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 1, 2022

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.1

Завантажити журнал №1, 2022

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.1.3

А. М. Третяк

д. е. н., професор, член-коресподент НААН України, Білоцерківський національний аграрний університет

В. М. Третяк

д. е. н., професор, Сумський національний аграрний університет

Т. М. Прядка

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

Н. О. Капінос

к. е. н., доцент кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

Ю. В. Лобунько

к. е. н., Подільський державний університет

ЗЕМЕЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ

A. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher, Bila Tserkva National Agrarian University

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

T. Priadka

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

N. Kapinos

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

Yu. Lobunko

PhD in Economics, State Podillia University

LAND MONITORING IN UKRAINE: CONCEPT AND METHODOLOGY OF FORMATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.1.13

Л. М. Березіна

д. е. н., професор, Полтавський державний аграрний університет

О. М. Помаз

к. е. н., доцент, Полтавський державний аграрний університет

СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

L. Berezina

Doctor of Economic Sciences, Professor, Poltava State Agrarian University

O. Pomaz

PhD in Economics, Associate Professor, Poltava State Agrarian University

SOCIO-CULTURAL FACTORS OF FORMATION OF THE MODERN SOCIO-ECONOMIC SYSTEM OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.1.20

В. В. Макарова

д. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та логістики,Сумський національний аграрний університет

В. А. Муштай

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та логістики,Сумський національний аграрний університет

ІНСАЙТ-ТЕХНОЛОГІЯ ПРИ ФОРМУВАННІ КУПІВЕЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГУ ВІДНОСИН

V. Маkarova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Logistics, Sumy National Agrarian University

V. Мushtay

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Logistics, Sumy National Agrarian University

INSIGHT TECHNOLOGY IN THE FORMATION OF CONSUMER CONSUMPTION BEHAVIOR IN CONDITIONS OF RELATIONSHIP MARKETING

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.1.27

С. М. Данькевич

к. с.-г. н., докторант, Інститут агроекології і природокористування НААН

ПОТЕНЦІАЛ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ В УСУНЕННІ ДИСБАЛАНСІВ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

S. Dankevych

PhD in Agricultural Sciences, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS

THE POTENTIAL OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC MECHANISM IN ELIMINATING IMBALANCES IN FORESTRY LAND USE

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.1.36

Н. М. Горобець

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і права,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

N. Gorobets

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Law, Dnipro State Agrarian and Economic University

DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF STRATEGIC MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.1.44

V. Boskova

Applicant of the first (bachelor's) level of higher education in the specialty "Economics", Kherson Branch of Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Kherson, Ukraine

A. Rusnak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics, Kherson Branch of Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Kherson, Ukraine

I. Nadtochii

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economics, Kherson Branch of Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Kherson, Ukraine

THE ESSENCE OF BUSINESS-PROCESSES AND PROCESS-ORIENTED MANAGEMENT IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

В. В. Боскова

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю "Економіка", Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Херсон, Україна

А. В. Руснак

д. е. н., професор, професор кафедри економіки, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Херсон, Україна

І. І. Надточій

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Херсон, Україна

СУТНІСТЬ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ТА ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.1.53

А. О. Сітковська

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

О. А. Савенко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

М. Ю. Капуста

магістрант, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

A. Sitkovska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics, Dnipro State University of Agriculture and Economics, Dnipro

O. Savenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Law,Dnipro State University of Agriculture and Economics, Dnipro

M. Kapusta

Master's student, Dnipro State University of Agriculture and Economics, Dnipro

TECHNICAL SUPPORT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AS A FACTOR OF INCREASING COMPETITIVENESS

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.1.58

О. В. Лопушинська

доктор філософії з менеджменту, доцент кафедри менеджменту імені І. А. Маркіної, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

А. О. Микитенко

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент",Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

К. О. Смірнова

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент",Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА МЕНЕДЖМЕНТУ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

O. Lopushynska

PhD in Management, Associate Professor of Management named after I.A. Markina, Poltava State Agrarian University, Poltava

A. Mykytenko

Applicant for higher education specialty Management, Poltava State Agrarian University, Poltava

K. Smyrnova

Applicant for higher education specialty Management, Poltava State Agrarian University, Poltava

ECOLOGICAL COMPONENT OF RESOURCE SAVING MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.1.65

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

С. В. Решетніков

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

ОБЛІК, ОПОДАТКУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ Е-ЛІКАРНЯНИХ НА ТОРГІВЕЛЬНИХ ТА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Yu. Podmeshalska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhya

S. Reshetnikov

Master's student of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhya

ACCOUNTING, TAXATION AND CONTROL OF E-HOSPITALS IN COMMERCIAL AND INDUSTRIAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.1.72

Н. М. Чернікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту імені І.А. Маркіної,Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Д. Р. Зеленський

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент",Полтавський державний аграрний університет

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

N. Chernikova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor the Department of Management named after I. A. Markina, Poltava State Agrarian University, Poltava

D. Zelenskyi

Applicant for higher education specialty Management, Poltava State Agrarian University, Poltava

ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN CONDITIONS OF COVID-19 PANDEMIC

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.1.78

Л. О. Єфімцева

старший викладач, Київський кооперативний інститут бізнесу і права

ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ПРИДБАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ВИРОБНИКАМИ ОСНОВНИХ ВИДІВ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ

L. Yefimtseva

Senior Lecturer, Kyiv Cooperative Institute of business and law

DETERMINING THE FEASIBILITY OF PURCHASING BASIC TYPES OF TECHNICAL MEANS BY AGRICULTURAL PRODUCERS

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.1.88

В. І. Чугунов

аспірант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

V. Chugunov

Postgraduate student of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

BUDGET POLICY OF ECONOMIC GROWTH

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет