Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 1, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1

Завантажити журнал №1, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.3

С. І. Дробязко

д. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та обліку,Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

S. Drobyazko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor Department of Finance and Accounting, Open University of Human Development "Ukraine", Kyiv, Ukraine

IMPROVEMENT OF THE COMPANY'S OWN CAPITAL ACCOUNTING METHODOLOGY

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.9

S. Khalatur

Doctor of Economic Sciences, professor, Professor of Finance, Banking and Insurance Department, Dnipro State Agrarian and Economic University

O. Dubovych

PhD in Law, Associate Professor of Entrepreneurship and Law Department Poltava State Agrarian Academy

A. Kononevych

student of gr. MGFBSz-1-18, Dnipro State Agrarian and Economic University

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE CASH FLOW MANAGEMENT SYSTEM OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISE IN CONDITIONS OF FINANCIAL INSTABILITY

С. М. Халатур

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

О. В. Дубович

к. ю. н., доцент кафедри підприємництва і права, Полтавська державна аграрна академія

А. О. Кононевич

студентка гр. МгФБСз-1-18, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.17

Т. О. Меліхова

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудитуІнженерний інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

Л. В. Корнєва

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

T. Melikhova

Doctor of Economics, professor of Accounting and Auditing Department of Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

L. Korneva

master of Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

IMPROVEMENT OF METHODOLOGICAL APPROACH TO INTERNAL CONTROL OF PAYROLL CALCULATION FOR COMPANY ECONOMIC SECURITY ENHANCEMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.24

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, професор кафедри бізнес-економіки та туризму, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Ю. І. Захарова

студентка, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

M. Denysenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Business Economics and tourism, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

Yu. Zakharova

Student, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

RESERVES FOR INCREASING THE PROFITABILITY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.29

В. П. Пильнова

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

РОЗВИТОК ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ У ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

V. Pylnova

Ph.D., Associate professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchange, State University of Telecommunications, Kyiv

DEVELOPMENT OF LOGISTICAL INFRASTRUCTURE IN AQUATIC MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.37

С. В. Cеліщев

к. е. н., доцент Національного центру обліку та аудиту, Національна академія статистики, обліку та аудиту

ОЦІНКА РИЗИКУ КОНТРОЛЮ ПРИ АУДИТІ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ НА БАЗІ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВА

S. Selishchev

PhD in Economics, Assistant National Center for Accounting and Auditing,National Academy of Statistics, Accounting and Auditing

ASSESSMENT OF THE RISK OF CONTROL IN THE CONTINUITY AUDIT BASED ON DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF THE INTERNAL AUDIT OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.42

І. П. Ситник

к. т. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій;докторант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", Україна

СТРАТЕГІЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ У СУЧАСНИХ КООРДИНАТАХ ПАРАДИГМИ ОНОВЛЕНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

I. Sytnyk

Ph.D in Technical sciences, Docent, department of Finance, National University of Food Technologies;Doctoral student, National Scientific Center "Institute of Agrarian Economics", Ukraine

STRATEGY OF TRANSFORMATION DEVELOPMENT OF PAYMENT SYSTEMS IN MODERN COORDINATES OF THE PARADIGM OF THE UPDATED PAYMENT SYSTEM OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.48

О. О. Любар

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗРАХУНКАМИ З КОНТРАГЕНТАМИ ЗА ТОВАРНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

O. Liubar

PhD in Economics, Associate Professor of the Chair of Accounting,Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ACCOUNTING SUPPORT FOR MANAGEMENT OF PAYMENTS WITH COUNTERPARTIES FOR COMMODITY TRANSACTIONS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.61

Ю. О. Головчук

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та реклами, Вінницький торговельно-економічний інститут, КНТЕУ

Л. П. Середницька

старший викладач кафедри маркетингу та реклами, Вінницький торговельно-економічний інститут, КНТЕУ

МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА — ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Y. Holovchuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Marketing and Advertising Department,Vinnytsia Trade and Economics Institute, KNTEU

L. Serednytska

Senior Lecturer of the Marketing and Advertising Department,Vinnytsia Trade and Economics Institute, KNTEU

MARKETING COMMODITY POLICY SUCH AS IMPROVEMENT TOOL COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.69

О. Melnyk

PhD in Economics, Associate Professor at the Department of Finance, Banking and Insurance, Mykolayiv National Agrarian University

T. Kushchova

Lecturer at the Department of Foreign Languages Mykolayiv National Agrarian University

ENTERPRISE FINANCIAL STRATEGY FORMATION

О. І. Мельник

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Миколаївський національний аграрний університет

Т. О. Кущова

викладач кафедри іноземних мов, Миколаївський національний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.77

В. О. Лаготюк

к. е. н., асистент, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ПТАХІВНИЦТВА ЗАЛЕЖНО ВІД КУПІВЕЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ СПОЖИВАЧІВ

V. Lagotyuk

PhD in Economics, Profesor's assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

PECULIARITIES OF FORMATION THE STRATEGY COMPETITIVENESS ENSURING OF POULTRY INDUSTRY ENTERPRISES DEPENDING ON THE PURCHASING POWER OF POULTRY PRODUCTS CONSUMERS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.83

Є. В. Остропольська

к. е. н., доцент, проректор з наукової роботи, Донбаський інститут техніки та менеджменту, ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", м. Краматорськ

Я. В. Ашиткова

старший викладач кафедри загальноекономічних дисциплін, Донбаський інститут техніки та менеджменту ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", м. Краматорськ

В. Е. Черенкова

старший викладач кафедри загальноекономічних дисциплін, Донбаський інститут техніки та менеджменту, ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", м. Краматорськ

Я. П. Гоптар

старший викладач кафедри загальноекономічних дисциплін, Донбаський інститут техніки та менеджменту ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", м. Краматорськ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СФЕРИ

Y. Ostropolska

PhD in Economics, associate professor, Vice-rector for scientific work, Donbass Institute of Technology and Management of PHEI "International Scientific and Technical University named after Academician Yurii Buhai", Kramatorsk

Y. Ashytkova

senior lecturer of General Economic Disciplines Department, Donbass Institute of Technology and Management of PHEI "International Scientific and Technical University named after Academician Yurii Buhai", Kramatorsk

V. Cherenkova

senior lecturer of General Economic Disciplines Department, Donbass Institute of Technology and Management of PHEI "International Scientific and Technical University named after Academician Yurii Buhai", Kramatorsk

Y. Hoptar

senior lecturer of General Economic Disciplines Department, Donbass Institute of Technology and Management of PHEI "International Scientific and Technical University named after Academician Yurii Buhai", Kramatorsk

STATE POLICY OF FORMATION OF INTELLECTUAL CAPITAL AS A DEVELOPMENT TOOL OF INNOVATION AND INTELLECTUAL SPHERE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.88

С. М. Смирнова

к. геол. н., доцент (бвз) кафедри управління земельними ресурсами,Чорноморський національний університет імені Петра Могили

А. В. Тлустий

магістрант кафедри управління земельними ресурсами,Чорноморський національний університет імені Петра Могили

ЗЕМЛЕУСТРІЙ НА ПОЗИЦІЯХ ЗБЕРЕЖЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТУ

S. Smyrnova

PhD іn Geology, Associate Professor, Department of Land Management,Petro Mohyla Black Sea National University

A. Tlustyj

Master of the Department of Land Management, Petro Mohyla Black Sea National University

LAND DEVICE ОN POSITIONS OF SOIL FERTILITY SAVING

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.96

М. О. Орликовський

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

В. В. Гришковець

магістрант кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

Р. С. Зелінський

магістрант кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

В. В. Мордюк

магістрант кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА ЯК УМОВА ЙОГО ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

M. Orlykovsky

PhD in Economics, assistant professor of the Department of management organizations and administration by M. Polishchuk, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

V. Grishkovets

Master of the the Department of management organizations and administration by M. Polishchuk, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

R. Zelinskyy

Master of the the Department of management organizations and administration by M. Polishchuk, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

V. Morduk

Master of the the Department of management organizations and administration by M. Polishchuk, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

ENTERPRISE PROFIT MANAGEMENT AS A CONDITION FOR ITS EFFECTIVE FUNCTIONING

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет