EnglishНа русском

Агросвіт № 1, 2018

Завантажити журнал №1, 2018

О. С. Будзяк

д. е. н., професор, завідувач кафедри екології та економіки землекористування Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, м. Київ

В. М. Будзяк

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

ПЛАНУВАННЯ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ

O. Budzyak

Doctor of Economics, professor Head of the Department of Ecology and Land Use Economics State Ecology Academy of Postgraduate Education and Management

V. Budzуak

Вoctor of economics, professor Professor of the Department of International Economic Relations Kyiv National University of Trade and Economics

PLANNING OF ENVIRONMENTAL USE OF LAND UNITS OF UKRAINE IN CONDITIONS OF CLIMATE CHANGE

В. В. Стадник

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту Хмельницького національного університету

П. Г. Іжевський

к. е. н., доцент, докторант кафедри менеджменту Хмельницького національного університету

ТЕХНОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ЗМІН СТРУКТУРИ АПК: РЕТРОСПЕКТИВА І ПЕРСПЕКТИВА ДЛЯ УКРАЇНИ

V. Stadnyk

Doctor of Economics, Professor, Professor of management department, Khmelnytskyi national university, Ukraine

P. Izhevskiy

PhD in Economics, Associate Professor, Doctoral candidate of management department, Khmelnytskyi national university, Ukraine

TECHNOLOGICAL DETERMINANTS OF PARADIGMATIC CHANGES IN THE STRUCTURE OF THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX: RETROSPECTIVE AND PROSPECT FOR UKRAINE

Л. О. Кустріч

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

L. Kustrich

PhD (Economics), Associate Professor department of management Uman National University of Horticulture, Uman

THE EVALUATION OF EFFICIENCY USING FINANCIAL RESOURCES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AT THE REGIONAL LEVEL

І. М. Семенчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

В. А. Рощенко

"Школа молодого вченого", факультет економічних наук, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

Д. Р. Шаповаленко

"Школа молодого вченого", факультет економічних наук, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ

I. Semenchuk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of department of enterprise economics, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

V. Roshchenko

"School of the Young Scientist", faculty of Economic Sciences, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

D. Shapovalenko

"School of the Young Scientist", faculty of Economic Sciences, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

FEATURES OF LAND MANAGEMENT IN UKRAINE

І. Ю. Приварникова

к. е. н., доцент, Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

Я. М. Лисиця

магістр, Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

ТУРИЗМ ЯК РУШІЙНА СИЛА РОЗВИТКУ РИНКУ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ В УКРАЇНІ

I. Privarnikova

Candidate of Economics, Associate Professor, Oles Honchar Dnipro's National University

Y. Lisitsya

Master, Oles Honchar Dnipro's National University

TOURISM AS A DRIVING FORCE FOR THE DEVELOPMENT OF THE EQUIPMENT'S MARKET FOR ACTIVE RECREATION IN UKRAINE

В. М. Ковтуненко

асистент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет, м. Київ

Б. М. П'ятецька

cтудентка, Національний авіаційний університет, м. Київ

ЛІЗИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

V. Kovtunenko

Assistant, department of finance, accounting and auditing, National Aviation University, Kiev

B. Piatetska

Student, National Aviation University, Kiev

LEASING AS AN EFFICIENT INSTRUMENT FOR DEVELOPMENT OF THE AVIATION INDUSTRY OF UKRAINE

І. Л. Кобзиста

аспірант кафедри підприємництва та права, Полтавська державна аграрна академія

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГРЕЙДИНГОВОЇ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

І. Kobzista

postgraduate student, Poltava state agrarian academy

FEATURES OF USING THE GRADING SYSTEM OF LABOR PAYMENT ON ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця