Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 1, 2015

Завантажити журнал №1, 2015

Л. Л. Мельник

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

С. В. Васильєв

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

В. О. Олексюк

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

НАЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА НАПРЯМИ ЇЇ НАБЛИЖЕННЯ ДО МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНЕНИХ КРАЇН СВІТУ

L. Melnik

PhD in Economics, Associate Professor of Management of Organizations Department

S. Vasil'ev

PhD in Economics, Associate Professor of Economic Theory and Economics of Agriculture Department

V. Oleksuk

PhD in Economics, Associate Professor of Economic Theory and Economics of Agriculture Department Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University

THE NATIONAL MODEL OF AGRICULTURE AND DIRECTION OF THE FORTHCOMING TO THE MODELS OF DEVELOPMENT COUNTRIES

Н. М. Давиденко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів і кредиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ФІНАНСОВИЙ ЛЕВЕРИДЖ В ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

N. Davydenko

Doctor in Economics, Associate Prof., National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

FINANCIAL LEVERAGE TO OPTIMIZE THE CAPITAL STRUCTURE OF JOINT STOCK COMPANIES

Т. О. Зінчук

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Житомирський національний агроекологічний університет

Н. М. Куцмус

докторант, Житомирський національний агроекологічний університет

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ РОЛІ СІЛЬСЬКИХ ЖІНОК

T. Zintchuk

doctor of economy, professor, the head of department of management of foreign economic affairs

N. Kutsmus

doctorant, Zhitomir national agroecological university

FORMING OF SOCIO-ECONOMICAL POTENTIAL OF AGRICULTURE UNDER CONDITIONS OF ACTIVATION OF RURAL WOMEN'S ROLE

В. В. Кужель

к. е. н., докторант, Чернігівський національний технологічний університет

Ю. М. Атаманчук

к. пед. н., докторант, Чернігівський національний технологічний університет

ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРОПРОДОВОЛЬЧІЙ СФЕРІ НА ЗАСАДАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

V. Kuzhel

candidate of economic sciences, Doctoral Chernihiv National Technological University

U. Atamanchuk

candidate of opedagogic sciences, Doctoral Chernihiv National Technological University

PROBLEMS OF ACTIVATION OF SOCIAL PROCESSES IN THE AGRI-FOOD SECTOR ON THE BASIS ON INNOVATION

Р. М. Скриньковський

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

С. Р. Леськів

аспірант кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

R. Skrynkovskyy

PhD in Economics, Associated Professor of the Department of Business Economics and Information Technology, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv

S. Leskiv

Postgraduate student of the Department of Judiciary, Prosecution and Advocacy, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv

THE FORMATION OF INCOMES OF HOUSEHOLDS AND THEIR IMPACT ON LIVING STANDARDS

О. С. Колесов

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

І. С. Сарафонова

аспірантка, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ПРОДУКЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

O. Kolesov

PhD, Associate Professor of Department of International Economy, Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsia

I. Sarafonova

postgraduate, Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa

REGULATION OF OPERATIONS OF ENTERPRISES ON FAT-AND-OIL MARKET: THEORETICAL ASPECT

А. С. Полторак

к. е. н., доцент кафедри економіки і менеджменту Миколаївської філії ПВНЗ "Європейський університет", м. Миколаїв

Ю. О. Тимошенко

аспірантка кафедри фінансів та банківської справи, ПВНЗ "Європейський університет", м. Київ

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

A. Poltorak

Ph.D., Associate Professor of the Department of Economics and management European University, Mykolaiv

Yu. Tymoshenko

Graduate student at the Department of Finance and Banking, European University, Kyiv

EFFECTIVE MANAGEMENT OF FINANCIAL RISKS IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

О. А. Кузьменко

викладач кафедри маркетингу та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань

СТАН І ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНА КРУП'ЯНИХ КУЛЬТУР У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

O. Kuz'menko

lecturer in marketing and business management Uman state pedagogical University named after Pavlo Tychyna, Uman

THE STATE AND ECONOMIC EFFICIENCY OF CULTIVATION OF GRAIN AND CEREAL CROPS IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

М. А. Горшков

асистент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

СУЧАСНІ ЗМІНИ В СТРУКТУРІ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

M. Gorshkov

Department of Management and Administration, Vinnytsia Trade and Economic Institute KNTEU

MODERN CHANGES IN THE STRUCTURE OF RESOURCE POTENTIAL AGRARIAN SECTOR

О. В. Воронченко

ст. викладач кафедри фінансових ринків, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь, Україна

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ОПТОВИХ РИНКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ

O. Voronchenko

senior teacher, National University of State Tax Service of Ukraine

EVALUATION OF THE FINANCIAL CONDITION OF WHOLESALE MARKETS OF AGRICULTURAL PRODUCTS UKRAINE

С. І. Ус

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

S. Us

postgraduate, National university of life and environmental sciences of Ukraine, Kyiv

THE EFFECTIVENESS OF PRODUCTION IN AGRICULTURAL ENTERPRISES OF CHERKASSY REGION

В. П. Фурса

старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту, Черкаська філія ПВНЗ "Європейський університет", м. Черкаси

АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ОБЛІКУ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ

V. Fursa

senior lecturer of department of Finance, account and audit The Cherkasy branch of Private Higher Educational Establishment is the "European university"

ASPECTS OF IMPROVEMENT OF DOCUMENTATION AND REGISTRATION OF INTERNET ADVERTISING

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет