EnglishНа русском

Агросвіт № 1, 2015

Завантажити журнал №1, 2015

Л. Л. Мельник

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

С. В. Васильєв

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

В. О. Олексюк

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

НАЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА НАПРЯМИ ЇЇ НАБЛИЖЕННЯ ДО МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНЕНИХ КРАЇН СВІТУ

L. Melnik

PhD in Economics, Associate Professor of Management of Organizations Department

S. Vasil'ev

PhD in Economics, Associate Professor of Economic Theory and Economics of Agriculture Department

V. Oleksuk

PhD in Economics, Associate Professor of Economic Theory and Economics of Agriculture Department Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University

THE NATIONAL MODEL OF AGRICULTURE AND DIRECTION OF THE FORTHCOMING TO THE MODELS OF DEVELOPMENT COUNTRIES

Н. М. Давиденко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів і кредиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ФІНАНСОВИЙ ЛЕВЕРИДЖ В ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

N. Davydenko

Doctor in Economics, Associate Prof., National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

FINANCIAL LEVERAGE TO OPTIMIZE THE CAPITAL STRUCTURE OF JOINT STOCK COMPANIES

Т. О. Зінчук

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Житомирський національний агроекологічний університет

Н. М. Куцмус

докторант, Житомирський національний агроекологічний університет

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ РОЛІ СІЛЬСЬКИХ ЖІНОК

T. Zintchuk

doctor of economy, professor, the head of department of management of foreign economic affairs

N. Kutsmus

doctorant, Zhitomir national agroecological university

FORMING OF SOCIO-ECONOMICAL POTENTIAL OF AGRICULTURE UNDER CONDITIONS OF ACTIVATION OF RURAL WOMEN'S ROLE

В. В. Кужель

к. е. н., докторант, Чернігівський національний технологічний університет

Ю. М. Атаманчук

к. пед. н., докторант, Чернігівський національний технологічний університет

ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРОПРОДОВОЛЬЧІЙ СФЕРІ НА ЗАСАДАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

V. Kuzhel

candidate of economic sciences, Doctoral Chernihiv National Technological University

U. Atamanchuk

candidate of opedagogic sciences, Doctoral Chernihiv National Technological University

PROBLEMS OF ACTIVATION OF SOCIAL PROCESSES IN THE AGRI-FOOD SECTOR ON THE BASIS ON INNOVATION

Р. М. Скриньковський

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

С. Р. Леськів

аспірант кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

R. Skrynkovskyy

PhD in Economics, Associated Professor of the Department of Business Economics and Information Technology, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv

S. Leskiv

Postgraduate student of the Department of Judiciary, Prosecution and Advocacy, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv

THE FORMATION OF INCOMES OF HOUSEHOLDS AND THEIR IMPACT ON LIVING STANDARDS

О. С. Колесов

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

І. С. Сарафонова

аспірантка, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ПРОДУКЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

O. Kolesov

PhD, Associate Professor of Department of International Economy, Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsia

I. Sarafonova

postgraduate, Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa

REGULATION OF OPERATIONS OF ENTERPRISES ON FAT-AND-OIL MARKET: THEORETICAL ASPECT

А. С. Полторак

к. е. н., доцент кафедри економіки і менеджменту Миколаївської філії ПВНЗ "Європейський університет", м. Миколаїв

Ю. О. Тимошенко

аспірантка кафедри фінансів та банківської справи, ПВНЗ "Європейський університет", м. Київ

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

A. Poltorak

Ph.D., Associate Professor of the Department of Economics and management European University, Mykolaiv

Yu. Tymoshenko

Graduate student at the Department of Finance and Banking, European University, Kyiv

EFFECTIVE MANAGEMENT OF FINANCIAL RISKS IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

О. А. Кузьменко

викладач кафедри маркетингу та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань

СТАН І ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНА КРУП'ЯНИХ КУЛЬТУР У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

O. Kuz'menko

lecturer in marketing and business management Uman state pedagogical University named after Pavlo Tychyna, Uman

THE STATE AND ECONOMIC EFFICIENCY OF CULTIVATION OF GRAIN AND CEREAL CROPS IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

М. А. Горшков

асистент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

СУЧАСНІ ЗМІНИ В СТРУКТУРІ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

M. Gorshkov

Department of Management and Administration, Vinnytsia Trade and Economic Institute KNTEU

MODERN CHANGES IN THE STRUCTURE OF RESOURCE POTENTIAL AGRARIAN SECTOR

О. В. Воронченко

ст. викладач кафедри фінансових ринків, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь, Україна

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ОПТОВИХ РИНКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ

O. Voronchenko

senior teacher, National University of State Tax Service of Ukraine

EVALUATION OF THE FINANCIAL CONDITION OF WHOLESALE MARKETS OF AGRICULTURAL PRODUCTS UKRAINE

С. І. Ус

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

S. Us

postgraduate, National university of life and environmental sciences of Ukraine, Kyiv

THE EFFECTIVENESS OF PRODUCTION IN AGRICULTURAL ENTERPRISES OF CHERKASSY REGION

В. П. Фурса

старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту, Черкаська філія ПВНЗ "Європейський університет", м. Черкаси

АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ОБЛІКУ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ

V. Fursa

senior lecturer of department of Finance, account and audit The Cherkasy branch of Private Higher Educational Establishment is the "European university"

ASPECTS OF IMPROVEMENT OF DOCUMENTATION AND REGISTRATION OF INTERNET ADVERTISING

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця