EnglishНа русском

Агросвіт № 1, 2014

Завантажити журнал №1, 2014

І. Г. Кадирус

к. е. н., доцент кафедри маркетингу

Л. М. Курбацька

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Kadyrus

Ph.D., professor of marketing

L. Kurbatska

Ph.D., professor of marketing, Dnipropetrovsk state agrarian university

THEORETICAL ASPECTS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES COMPETITIVE STRATEGY

Ю. В. Великий

д. е. н., доцент, професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

Т. О. Крючковська

к. е. н., старший викладач кафедри обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ І АУДИТ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Y. Velikiy

Doctor of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor of Accounting and Audit Cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv

T. Kryuchkovska

PhD in Economics, Senior Lecturer of Accounting and Audit Cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv

INTERNAL CONTROL AND AUDIT IN MODERN TERMS

С. І. Мороз

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпропетровський державний аграрний університет

КАЛЕНДАРНО-РЕСУРСНЕ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В РОСЛИННИЦТВІ

S. Moroz

PhD in Economics, Professor Associate, Associate Professor of the Information Systems and Technology Department, Dnipropetrovs'k State Agrarian University

CALENDAR-RESOURCE COST MANAGEMENT IN CROP PRODUCTION

Т. В. Бутенко

к. е. н., старший викладач, Одеський регіональний інститут стратегічних досліджень НАДУ

Я. В. Солтик

викладач кафедри фінансів, Державний інститут управління кадрами, м. Київ

А. О. Кравчук

асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Одеський державний аграрний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЛАСТЕРІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ

T. Butenko

k. e. n, Senior Lecturer, Odessa Regional Institute for Strategic Studies

J. Soltyk

Lecturer, Department of Finance, National Institute of Personnel Management, Kyiv

A. Kravchuk

Lecturer of Accounting and Auditing, Odessa State Agrarian University

IMPROVING MECHANISMS OF FINANCIAL SUPPORT OF CLUSTERS OF AGRICULTURAL AREAS

В. Ф. Шукалович

к. е. н., доцент кафедри аналізу і статистики, докторант, Житомирський національний агроекологічний університет

ВЕРТИКАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ В АГРОБІЗНЕСІ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОНЯТЬ ТА АНАЛІЗ БАЗОВИХ ТЕОРІЙ

V. Shukalovych

Phd. Economics, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

VERTICAL INTEGRATION IN AGRIBUSINESS: CATEGORIES IDENTIFICATION AND BASIC THEORIES ANALYSIS

Р. М. Безус

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

А. В. Маніло

студентка, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОГО ФІНАНСУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

R. Bezus

Ph.D., Associate Professor, Dnipropetrovs'k State Agrarian University, Ukraine

A. Manlio

Dnipropetrovs'k State Agrarian University, Ukraine

FEATURES BANK FINANCING FARMS

В. П. Клочан

к. е. н., доцент, завідувач кафедрою, економічного аналізу і аудиту, Миколаївський національний аграрний університет

В. О. Гуменюк

магістр обліково-фінансового факультету, Миколаївський національний аграрний університет

НАПРЯМИ І ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Klochan

Ph.D., assistant professor, Head of Economic Analysis and Audit

V. Gumeniuk

Master of Accounting and Finance Department Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

DIRECTION AND FEATURES OF COST MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

А. В. Бурковська

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Миколаївський національний аграрний університет

В. Г. Горошко

магістр обліково-фінансового факультету, Миколаївський національний аграрний університет

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ: ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ В УКРАЇНІ

A. Burkovskaya

Candidate of Economic Sciences, associate Professor, Department of finances and credit, Mykolayiv national agrarian University

V. Horoshko

master of Accounting Finance Department, Mykolayiv national agrarian University

STATEMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE: PECULIARITIES OF PREPARATION FOR THE INTERNATIONAL AND NATIONAL STANDARDS IN UKRAINE

М. М. Гусейнов

к. э. н, доцент, докторант, Азербайджанский Университет Кооперации, г. Баку

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В АПК АЗЕРБАЙДЖАНА

M. Guseynov

PhD, associate professor, Azerbaijan Cooperation University, Baku city

CURRENT TRENDS OF INNOVATIVE PROCESS IN AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX OF AZERBAIJAN

Н. Ю. Чорна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ ХОЛДИНГІВ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

N. Chorna

Ph.D., assistant professor of management and administration, Vinnitsia Trade and Economic Institute KNTEU

SPECIFIC ACTIVITIES OF BANK HOLDING UKRAINE: MAIN ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

І. З. Криховецький

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ У ТУРИЗМІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

I. Kryhovetskyy

PhD, lecturer of the economic theory department of the Ivano-Frankivsk University of Law named after the King Danylo Halitsky

MARKETING STRATEGIES IN TOURISM OF ІVANO-FRANKIVSK REGION

О. А. Хлистун

аспірант, Уманський Національний університет садівництва

ФІНАНСОВА ЗАХИЩЕНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Khlystun

postgraduate, Uman National University of Horticulture

THE FINANCIAL SECURITY ECONOMIC ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. М. Бурлака

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

МЕДОЛОДОГІЧНІ ПІДХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ РЕГІОНУ

O. Burlaka

Postgraduate student, Vinnytsya national agrarian university

MEDOLODOHICHNI APPROACHES TO ENSURE STABILITY DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL INDUSTRY IN THE REGION

К. В. Поліщук

викладач, Кам'янець-Подільське відділення Київського фінансово-економічного коледжу Національного університету державної податкової служби України

О. І. Мужило

студент, Кам'янець-Подільське відділення Київського фінансово-економічного коледжу Національного університету державної податкової служби України

БЮДЖЕТНА ПІДТРИМКА ТА РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРУ НА ПРИКЛАДІ УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ РДА

E. Polishchuk

lecturer of economic sciences Kamyanets-Podilsky department of Kyiv Financial and Economic College of National University of State Tax Service of Ukraine

A. Muzhylo

student Kamyanets-Podilsky department of Kyiv Financial and Economic College of National University of State Tax Service of Ukraine

BUDGET SUPPORT AND DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR AS AN EXAMPLE OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT OF KAMYANETS-PODILSKY RSA

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця