EnglishНа русском

Агросвіт № 1, 2013

І. О. Банєва

д. е. н., доцент, професор кафедри управління виробництвом та інноваційною діяльністю підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ АДАПТАЦІЇ В УПРАВЛІННІ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

М. М. Одінцов

д. е. н., професор кафедри економіки, Кременчуцький національний університет

ВПЛИВ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

М. В. Калінчик

д. е. н., професор кафедри менеджменту Полтавської національної аграрної академії

І. М. Алексєєнко

к. е. н., менеджер НВП ТОВ "ВінМікс-Софт" (м. Київ)

К. О. Лисенко

асистент кафедри менеджменту Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка

ОПТИМІЗАЦІЯ РАЦІОНІВ ГОДІВЛІ КОРІВ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗІ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА

І. О. Піюренко

к. е. н., доцент, докторант, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ЗАВДАННЯ РЕФОРМУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ХІД ЇХ ВИРІШЕННЯ

О. П. Атаманюк

аспірант, науковий співробітник лабораторії еколого-економічної оцінки природних ресурсів агросфери, Інститут агроекології і природокористування НААН України

АНАЛІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ В ПЕРІОД ЗАВЕРШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ

О. Р. Ковалів

аспірант, НДІ "Украгропромпродуктивність"

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

О. М. Костенко

к. е. н., асистент кафедри статистики та економічного аналізу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК — ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

К. О. Богатирьов

к. п. н., доцент, доцент кафедри "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", ПВНЗ "Херсонський економічно-правовий інститут", м. Херсон

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТА ОЦІНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

В. А. Касьянова

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри інформаційних систем і технологій, Одеський державний аграрний університет

АНАЛІЗ СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Г. О. Бурдельна

к. е. н., доцент ПВНЗ "Європейський університет", м. Миколаїв

А. С. Полторак

ПВНЗ "Європейський університет", м. Миколаїв

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Д. Д. Сухаревська

магістр, Миколаївський національний аграрний університет

ЗНАЧЕННЯ ТА РОЗВИТОК ОБСЛУГОВУЮЧИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Н. І. Галунець

асистент кафедри світового сільського господарства і зовнішньоекономічної діяльності, Миколаївський національний аграрний університет

Л. М. Васько

магістр, Миколаївський національний аграрний університет

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ

Г. С. Галабір

магістрантка, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

К. С. Лядова

магістрантка, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

КООПЕРАЦІЯ НА СЕЛІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА НЕОБХІДНІСТЬ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця