EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
О. А. Ніконенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.86

УДК: 338.439:351.778.2:005.551

О. А. Ніконенко

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

Дослідженням встановлено, що для України проблема продовольчої безпеки набуває особливої гостроти, що пов'язано з рядом обставин, які зумовлені як глобальними змінами, так й глибокою і системною економічною кризою, що спричинила масштабний спад виробництва у всіх народногосподарських сферах, у т. ч. і в агропродовольчому комплексі. Як результат значно скоротилися загальні фонди споживання продовольчих товарів, а в окремі роки і запаси деяких продуктів. По-друге, через надзвичайну фінансову напруженість, платіжну кризу, скоротилися реальні доходи більшої частини населення і, як наслідок, обмежилась доступність харчових продуктів для збіднілих верств населення. Скорочення доходів основної маси населення спричинило тенденцію до натуралізації сільського господарства. А останнім часом визріває проблема переорієнтація ресурсів підприємств рослинницької галузі на вирощування технічних культур: ріпаку та сої.
Необхідність забезпечення продовольчої безпеки України вимагає підтримання відповідного рівня продовольчого самозабезпечення, що передбачає використання державної підтримки вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції та вжиття заходів по контролю за імпортом з метою захисту власних виробників від іноземної конкуренції. Надійність забезпечення продовольчої безпеки полягає як у достатньому самозабезпеченні продуктами харчування, так і в наявності коштів для їх імпорту в необхідних обсягах за умов мінімальної потенційної вразливості продовольчого забезпечення населення у разі виникнення ускладнень з імпортом продовольства (зростання цін, ембарго тощо).
Підсумовуючи вищесказане, можна зазначити, що продовольча проблема має три форми прояву: перевищення пропозиції над попитом за умови стабільної платоспроможності (профіцитний продовольчий ринок); перевищення попиту над пропозицією за умови стабільної платоспроможності (дефіцитний ринок); зниження попиту через скорочення платоспроможності, що призводить до зниження пропозиції та зростання вартості виробництва (ринок, що деградує).
Узагальнюючи вищезазначене, продовольча безпека визначається наявністю на продовольчому ринку достатньої кількості якісного продовольства (незалежно від місця виробництва цієї продукції, а звідси і наявності інфраструктури, що забезпечує швидке постачання і зберігання, та факторів макроекономічної нестабільності) та економічної доступності для всіх верств населення в обсягах не менше раціональних норм їх споживання, необхідних для активного та здорового способу життя. Де раціональні норми вимагають формування раціону харчування людини не лише у напрямі необхідної калорійності, але й збалансованості за поживними речовинами — білками, жирами, вуглеводами, вітамінами та мінералами, тобто харчування повинно бути повноцінним.

Ключові слова: продовольча безпека; держава; продовольче забезпечення; харчування; економічна доступність.

Література

1. Свиноус І. В. Щодо проблеми продовольчої безпеки у контексті зміни умов господарювання. Інноваційна економіка. 2013. № 3. С. 206-20.
2. Мудрак Р. П. Продовольча безпека в умовах економічної кризи. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2017. Вип. 90 (2). С. 115—127.
3. Рудніченко Є.М., Гавловська Н.І. Продовольча безпека та здоров'я населення як елемент економічної безпеки макрорівня. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2017. №4. С. 54—57.
4. Стариченко Є.М. Продовольча безпека країни як соціально-економічна категорія. Агросвіт. 2018. № 13. С. 42—48.
5. Мельник С.І., Курляк М.Д. Дослідження категорії "національна продовольча безпека". Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. 2015. Вип. 1. С. 127—136.
6. Прунцева Г.О. Економічна сутність поняття "продовольча безпека" країни. Інноваційна економіка. 2016. №1-2. С. 34—37.
7. Тернавська І.Б. Дефініція категорії продовольча безпека та її еволюція. Економіка та держава. 2015. № 7. С. 44—48.
8. Орленко Я.Ю. Особливості категорії "продовольча безпека": теоретичні засади. Інвестиції: практика та досвід. 2013. №11. С. 123—125.
9. Шелудько Л. Генезис формування дефініції "продовольча безпека". Соціально-економічні проблеми і держава. 2019. Вип. 2. С. 301—311.

O. Nykonenko

METHODOLOGICAL SUPPORT FOR THE FORMATION OF FOOD SECURITY IN UKRAINE

Summary

The study found that the problem of food security is particularly acute for Ukraine, due to a number of circumstances caused by both global change and the deep and systemic economic crisis that has led to a large-scale decline in production in all economic spheres, including and in the agri-food complex. As a result, the general funds of food consumption have significantly decreased, and in some years the stocks of some products.
Secondly, due to extreme financial tensions, the payment crisis, the real incomes of the majority of the population have declined and, as a result, the availability of food for the impoverished has been limited. The decline in the income of the majority of the population has led to a tendency to naturalize agriculture. And recently the problem of reorientation of resources of the enterprises of plant-growing branch on cultivation of industrial cultures: rape and soybeans arises.
The need to ensure food security in Ukraine requires maintaining an appropriate level of food self-sufficiency, which includes the use of state support for domestic agricultural producers and measures to control imports to protect their own producers from foreign competition. Reliability of food security is both sufficient self-sufficiency in food and the availability of funds for their import in the necessary amounts with minimal potential vulnerability of food security in the event of difficulties with food imports (rising prices, embargoes, etc.).
Summarizing the above, we can say that the food problem has three forms: the excess of supply over demand, provided stable solvency (surplus food market); excess of demand over supply under conditions of stable solvency (deficit market); reduction of demand due to reduced solvency, which leads to lower supply and increased cost of production (degrading market).
Summarizing the above, food security is determined by the availability of sufficient quality food in the food market (regardless of the place of production of this product, and hence the availability of infrastructure to ensure rapid supply and storage, and macroeconomic instability) and affordability for all segments of the population. less rational norms of their consumption necessary for an active and healthy lifestyle.
Where rational norms require the formation of a person's diet not only in the direction of the required calories, but also a balance of nutrients — proteins, fats, carbohydrates, vitamins and minerals, ie nutrition should be complete.

Keywords: food security; state; food security; food; affordability.

References

1. Svynous, I.V. (2013), "On the problem of food security in the context of changing economic conditions", Innovatsijna ekonomika, vol. 3, pp. 206-20.
2. Mudrak, R.P. (2017), "Food security in the economic crisis", Zbirnyk naukovykh prats' Umans'koho natsional'noho universytetu sadivnytstva, vol. 90 (2), pp. 115—127.
3. Rudnichenko, Ye.M. and Havlovs'ka, N.I. (2017), "Food security and public health as an element of macro-level economic security", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 4, pp. 54—57.
4. Starychenko, Ye. (2018), "Food security of the country as a socio-economic category", Agrosvit, vol. 13, pp. 42—48.
5. Mel'nyk, S.I. and Kurliak, M.D. (2015), "Research of the category "national food security"", Naukovyj visnyk L'vivs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia ekonomichna, vol. 1, pp. 127—136.
6. Pruntseva, H.O. (2016), "The economic essence of the concept of "food security" of the country", Innovatsijna ekonomika, vol. 1—2, pp. 34—37.
7. Ternavs'ka, I.B. (2015), "Definition of the category of food security and its evolution", Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 44—48.
8. Orlenko, Ya.Yu. (2013), "Features of the category "food safety": theoretical foundations", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 123—125.
9. Shelud'ko, L. (2019), "The genesis of the definition of "food security"", Sotsial'no-ekonomichni problemy i derzhava, vol. 2, pp. 301—311.

№ 9-10 2022, стор. 86 - 92

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 958

Відомості про авторів

О. А. Ніконенко

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

O. Nykonenko

Postgraduate student, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-4601-8076

Як цитувати статтю

Ніконенко О. А. Методичне забезпечення формування продовольчої безпеки України. Агросвіт. 2022. № 9-10. С. 86–92. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.86

Nykonenko, O. (2022), “Methodological support for the formation of food security in Ukraine”, Agrosvit, vol. 9-10, pp. 86–92. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.86

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.