EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЇ, ЯК ЧИННИК ПРИСКОРЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
Б. В. Хахула

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.79

УДК: 330.341.1:316.422.44:338.432(477)

Б. В. Хахула

ІННОВАЦІЇ, ЯК ЧИННИК ПРИСКОРЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Анотація

Доведено, що інноваційний процес у сільському господарстві характеризується різноманіттям організаційних форм, які мають принципові відмінності за характером фінансування та економічною основою функціонування. Існують значні відмінності інноваційних формувань і за основною метою функціонування: від розробки техніко-технологічної ідеї до її наукового опрацювання, реалізації (впровадження) та надання інформаційних та консультаційних послуг.
Практичний досвід розвитку інноваційних процесів дозволяє стосовно сільськогосподарського виробництва виділити їх основні етапи: створення інновацій, їх поширення та освоєння товаровиробниками.
Успішний розвиток інноваційних процесів у стадії поширення інновацій значною мірою залежить від інформаційної забезпеченості галузі. Відповідальність за це мають взяти на себе органи управління сільськогосподарським виробництвом та наукові організації — творці інновацій. Вони прямо і безпосередньо зацікавлені в оперативному інформуванні товаровиробників про створені та створювані інновації.
Освоєння інновацій товаровиробниками сільськогосподарського виробництва поступово створює умови для прискорення науково-технічного прогресу у галузі. При цьому у виробництві створюється певний ефект від освоєння інновацій, що виражається у додатковому виході продукції з одиниці площі, скороченні витрат на одиницю продукції та на отримання додаткового доходу. В ідеалі цей сукупний додатковий дохід має перевищувати витрати на створення та освоєння інновацій. При цьому необхідно враховувати, що сукупного додаткового ефекту, який отримується безпосередньо у виробництві від науково-технічного прогресу, недостатньо для фінансування науково-технічної сфери галузі. Тому у всіх країнах науково-технічна сфера фінансується з державного бюджету. І чим більше виділяється коштів на розвиток науки, тим вищі темпи розвитку науково-технічного прогресу. Така закономірність протягом останнього століття стійко проглядається, особливо у державах із досить високим рівнем розвитку науково-технічного потенціалу.
Таким чином, удосконалення системи організації інноваційної діяльності в сільськогосподарському виробництві має носити комплексний характер, охоплювати весь спектр сторін цієї діяльності — від проведення наукових досліджень та розробок, експериментальної перевірки наукових результатів до впровадження у виробництво та оцінки ефективності. Підвищенню обгрунтованості та ефективності вжиття заходів державного впливу у сфері організації інноваційної діяльності в сільськогосподарському виробництві могло б сприяти виділення цієї проблеми в одну з пріоритетних галузей наукових досліджень з аграрних проблем.

Ключові слова: інновація; аграрний сектор; науково-технічний прогрес; сільськогосподарське виробництво; інноваційна діяльність.

Література

1. Свиноус І.В. Інноваційне забезпечення інтенсивного розвитку свинарства. Інноваційна економіка. 2014. № 3. С. 284—285.
2. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи: монографія / Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. та ін. Київ: ННЦ "ІАЕ", 2014. 516 с.
3. Мельник Л.Ю. Інтеграція освіти, науки та виробництва в економіці знань аграрної сфери. Економіка АПК. 2017. №11 С. 67.
4. Місюк М.В. Інноваційно-інвестиційний підхід до формування та підвищення конкурентоспроможності продукції тваринництва. Економіка АПК. 2016. № 3. С. 74.
5. Залізко В.Д., Мартиненков В.І. Сутність інноваційного розвитку економіки сільських територій. Економіка АПК. 2016. № 4 С. 66.
6. Коломієць Т.В. Формування аграрної інноваційної системи як шлях до накопичення інтелектуального капіталу підприємств агросектору. Економіка АПК. 2016. № 11. С. 94.
7. Смолій Л. Інвестиційні аспекти формування інтелектуального капіталу в аграрному виробництві. Галицький екон. вісн. 2014. № 1. С. 62—69.
8. Шпикуляк О.Г., Курило Л.І., Лузан О.Ю. Розвиток інститутів інноваційної діяльності у формуванні інтелектуального капіталу: теоретичний аспект. Економіка АПК. 2013. № 7. С. 92.
9. Братчук Л.М. Інноваційна діяльність: теоретико-методологічні підходи до формування об'єкта обліку. Економіка АПК. 2016. № 10. С. 59.

B. Khakhula

INNOVATION AS AN ACCELERATING FACTOR OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRESS IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

Summary

The innovation process in agriculture is proved to have a variety of organizational forms with fundamental differences in the nature of funding and the economic basis of operation. There are significant differences in innovation formations and in the main purpose of operation ranging from technical and technological idea to its scientific development, implementation and information and consulting services provision.
Practical experience in the development of innovation processes makes it possible to identify their main stages in relation to agricultural production, i.e. the creation of innovations, their spread and implementation by producers.
The successful development of innovation processes at the stage of spreading innovations largely depends on the information security of the industry. Agricultural production management bodies and scientific organizations developing the innovations are to be charged with the innovations security. They are directly and indirectly interested in promptly informing producers about the created innovations and those under creation.
The application of innovations by agricultural commodity producers gradually creates conditions for accelerating scientific and technological progress in the industry. In addition, the production creates a certain effect from the innovations application, which is presented in the additional output per unit area, reducing costs per unit of output and obtaining additional income. Ideally, this total additional income should exceed the cost of innovations developing and application. It should be borne in mind that the total additional effect, which is obtained directly in the production of scientific and technological progress, is not sufficient to finance the scientific and technical sphere of the industry. However, the scientific and technical sphere in all countries is financed from the state budget. Therefore, the more funds are allocated for the development of science, the higher is the scientific and technological progress development rate. This pattern has been steadily observed over the last century, especially in countries with a fairly high level of scientific and technological potential development.
Thus, the improvement of the system of organization of innovative activities in agricultural production should be comprehensive, covering the full range of aspects of this activity — from research and development, experimental testing of scientific results to its implementation and efficiency evaluation. Increased importance and effectiveness of state influence in the field of innovative activities organization in agricultural production could contribute to highlighting this issue as one of the priority areas of research in agriculture.

Keywords: innovation; agricultural sector; scientific and technological progress; agricultural production; innovation activity.

References

1. Svynous, I.V. (2014), "Innovative support of intensive development of pig breeding", Innovatsijna ekonomika, vol. 3, pp. 284—285.
2. Lupenko, Yu.O. Malik, M.J. and Shpykuliak, O.H. (2014), Innovatsijne zabezpechennia rozvytku sil's'koho hospodarstva Ukrainy: problemy ta perspektyvy [Innovative support of agricultural development of Ukraine: problems and prospects], NNTs "IAE", Kyiv, Ukraine.
3. Mel'nyk, L.Yu. (2017), "Integration of education, science and production in the knowledge economy of the agricultural sector", Ekonomika APK, vol. 11, pp. 67.
4. Misiuk, M.V. (2016), "Innovation and investment approach to the formation and increase the competitiveness of livestock products", Ekonomika APK, vol. 3, pp. 74.
5. Zalizko, V.D. and Martynenkov, V.I. (2016), "The essence of innovative development of the economy of rural areas", Ekonomika APK, vol. 4, pp. 66.
6. Kolomiiets', T.V. (2016), "Formation of the agrarian innovation system as a way to the accumulation of intellectual capital of enterprises in the agricultural sector", Ekonomika APK, vol. 11, pp. 94.
7. Smolij, L. (2014), "Investment aspects of the formation of intellectual capital in agricultural production", Halyts'kyj ekon. visn, vol. 1, pp. 62—69.
8. Shpykuliak, O.H. Kurylo, L.I. and Luzan, O.Yu. (2013), "Development of institutes of innovative activity in formation of intellectual capital: theoretical aspect", Ekonomika APK, vol. 7, pp. 92.
9. Bratchuk, L.M. (2016), "Innovative activity: theoretical and methodological approaches to the formation of the object of accounting", Ekonomika APK, vol. 10, pp. 59.

№ 9-10 2022, стор. 79 - 85

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 901

Відомості про авторів

Б. В. Хахула

доктор філософії в галузі економіки, доцент кафедри менеджменту,Білоцерківський національний аграрний університет

B. Khakhula

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management,Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0003-4286-2381

Як цитувати статтю

Хахула Б. В. Інновації, як чинник прискорення науково-технічного прогресу в аграрному секторі України. Агросвіт. 2022. № 9-10. С. 79–85. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.79

Khakhula, B. (2022), “Innovation as an accelerating factor of scientific and technical progress in the agricultural sector of Ukraine”, Agrosvit, vol. 9-10, pp. 79–85. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.79

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.