EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Т. О. Мулик

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.69

УДК: 657.153.8

Т. О. Мулик

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Досліджено роль та значення дебіторської заборгованості в діяльності підприємства та визначено необхідність управління нею. Охарактеризовано проблеми, які мають місце в системі управління дебіторською заборгованістю. Розкрито завдання, мету та джерела аналізу дебіторської заборгованості а також представлено організаційно-економічну модель аналізу дебіторської заборгованості підприємства, де визначено також об'єкти та суб'єкти аналізу, систему економічних показників аналізу поточної дебіторської заборгованості та узагальнення і реалізація результатів аналізу поточної дебіторської заборгованості. Розглянуто методику та організацію аналізу дебіторської заборгованості на прикладі конкретного підприємства — ТОВ "Курланд", яке займається виробництвом сільськогосподарської продукції. Зокрема, охарактеризовано склад дебіторської заборгованості в динаміці ТОВ "Курланд", її обсяги за видами та рух, структуру розрахунків із замовниками, показники ліквідності підприємства, оборотності заборгованості тощо. Зазначено, що показники оборотності дебіторської заборгованості корисно порівнювати з оборотністю кредиторської заборгованості. За результатами аналізу запропоновано заходи, які будуть сприяти поліпшенню ефективності управлінських рішень в сфері управління дебіторською заборгованістю. Серед них: побудова ефективних систем контролю за рухом і своєчасним погашенням заборгованості підприємства, посиленням контролю за нею; аналіз складу, структури та динаміки змін дебіторської заборгованості підприємства; моніторинг діяльності потенційних дебіторів щодо розроблення рейтингу їх кредитоспроможності; запроваджування схем погашення дебіторської заборгованості; розрахунок терміну та обсягу комерційного кредиту, що надається покупцям та обгрунтування оптимального терміну надання відстрочки оплати рахунків; зміцнення платіжної дисципліни на підприємстві; використання новітніх форм рефінансування дебіторської заборгованості; здійснення заходів щодо запобігання формування безнадійної та простроченої заборгованості; розроблення та вжиття плану заходів з реструктуризації дебіторської заборгованості та координації у цій сфері. В статті також представлено заходи, що сприятимуть раціоналізації інформаційного забезпечення для управління дебіторською заборгованістю. Наслідками впровадження в практику підприємств даних заходів мають стати: забезпечення безперервної роботи суб'єктів господарювання; прискорення обігу оборотних засобів; максимізація прибутку господарюючого суб'єкту; поліпшення його конкурентоспроможності, підвищення рівня економічної безпеки тощо.

Ключові слова: аналітичне забезпечення; аналіз дебіторської заборгованості; управління дебіторською заборгованістю; дебіторська заборгованість; методичний інструментарій аналізу дебіторської заборгованості.

Література

1. Кручак Л.В. Аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості суб'єкта господарювання. Економічний аналіз. 2016. Том 25. № 2. С. 93—98.
2. Кручак Л.В. Методика аналізу дебіторської заборгованості в системі управління підприємством. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2016. Вип. 22. С. 161—165.
3. Міщук Є.В., Сідорова І.І. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості: проблемні аспекти. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 2. С. 54—57.
4. Бондарчук Н.В., Тімашова А.М. Модель аналізу дебіторської заборгованості: основні показники. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. 3 (2). С. 170—177.
5. Томчук О.Ф., Сидоренко І.М. Методика проведення аналізу дебіторської заборгованості в системі управління підприємством. Фiнанси, облiк, банки. 2019. № 1 (24). С. 94—101.
6. Томчук О.Ф. Аналітичне забезпечення управління кредиторською заборгованістю підприємства. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. Серія: Економічні науки. 2016. Т. 18, № 2. С. 160—164.
7. Ямненко Г.Є. Інформаційне забезпечення управління дебіторською заборгованістю. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 16. С. 530— 533.
8. Грицай О., Станасюк Н. Управління дебіторською заборгованістю підприємства в контексті її обліково-аналітичного забезпечення. Економіка і суспільство. 2018. № 15. С. 825—832.
9. Мулик Т.О. Томчук О.Ф., Федоришина Л.І. Аналітичне забезпечення заборгованості підприємства в умовах антикризового управління. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 1 (41). С. 146—160.
10. Мулик Т.О., Федоришина Л.І. Організація аналітичної роботи в сільськогосподарських підприємствах: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури. 2020. 236 с.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість": наказ Міністерства фінансів № 237 від 08.10.1999 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99#Text
12. Мулик Т.О., Материнська О.А., Пльонсак О.Л. Аналіз господарської діяльності: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури. 2017. 288 с.
13. Бутинець Ф.Ф., Олійник О.В., Шигун М.М., Шулепова М.С. Організація бухгалтерського обліку: навч. посібник для студентів вузів. Житомир: ЖІТІ, 2001. 576 с.
14. Показники ділової активності підприємства. URL: https://fin-admin.com/ua/fnansovij-analz/42-pokazniki-dlovo-aktivnost-pdprimstva.html
15. Mulyk T., Mulyk Ya. Debts of the enterprise in the conditions of anti-crisis management: analytical and control aspects. Norwegian Journal of development of the International Science.2020. № 48. Р. 3—11.
16. Правдюк Н. Л., Мулик Т.О., Мулик Я.І. Управління фінансовою безпекою підприємств: обліково-аналітичний аспект: монографія. Київ: Центр учбової літератури. 2019. 224 с.

T. Mulyk

ANALYTICAL PROVISION OF RECEIVABLES IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

Summary

The role and significance of receivables in the activities of the enterprise are studied and the need for its management is determined. The problems that take place in the system of receivables management are described. The tasks, purpose and sources of receivables analysis are revealed, as well as the organizational and economic model of receivables analysis of the enterprise, which also defines the objects and subjects of analysis, the system of economic indicators of current receivables analysis and generalization and implementation of current receivables analysis. The method and organization of the analysis of receivables on the example of a specific enterprise — LLC "Courland", which is engaged in the production of agricultural products. In particular, the composition of receivables in the dynamics of LLC "Courland", its volume by type and movement, the structure of settlements with customers, the liquidity of the enterprise, the turnover of debt and more. It is noted that the turnover of receivables is useful to compare with the turnover of accounts payable. Based on the results of the analysis, measures are proposed that will help improve the effectiveness of management decisions in the field of receivables management. Among them: construction of effective systems of control over the movement and timely repayment of debt of the enterprise, strengthening control over it; analysis of the composition, structure and dynamics of changes in receivables of the enterprise; monitoring the activities of potential debtors to develop a rating of their creditworthiness; introduction of receivables repayment schemes; calculation of the term and amount of commercial credit provided to buyers and justification of the optimal term for deferral of payment of bills; strengthening payment discipline at the enterprise; use of the latest forms of refinancing receivables; implementation of measures to prevent the formation of bad and overdue debts; development and implementation of a plan of measures for the restructuring of receivables and coordination in this area. The article also presents measures that will help streamline information support for receivables management. The consequences of the implementation of these measures in the practice of enterprises should be: ensuring the continuous operation of economic entities; accelerating the circulation of working capital; maximizing the profit of the business entity; improving its competitiveness, increasing the level of economic security, etc.

Keywords: analytical support; analysis of receivables; management of receivables; receivables; methodological tools for the analysis of receivables.

References

1. Kruchak, L. V. (2016), "Analysis of the state of receivables and payables of the entity", Ekonomichnyi analiz, vol. 25, pp. 93—98.
2. Kruchak, L. V. (2016), "Methods of analysis of receivables in the enterprise management system", Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, vol. 22, pp. 161—165.
3. Mishchuk, Ye. V. and Sidorova, I. I. (2018), "Analysis of receivables and payables: problematic aspects ", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 54—57.
4. Bondarchuk, N. V. and Timashova, A. M. (2019), " Accounts receivable analysis model: main indicators", Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vol. 3 (2), pp. 170—177.
5. Tomchuk, O. F. and Sydorenko, I. M. (2019), "Methods of analysis of receivables in the enterprise management system", Finansy, oblik, banky, vol. 1 (24), pp. 94—101.
6. Tomchuk, O.F. (2016), "Analytical support of accounts payable management of enterprises", Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni S. Z. Gzhytskoho. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 2, pp. 160—164.
7. Iamnenko, H.Ie. (2017), "Information support of receivables management", Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 16, pp. 530—533.
8. Hrytsai, O. and Stanasiuk, N. (2018), "Management of receivables of the enterprise in the context of its accounting and analytical support", Ekonomika i suspilstvo, vol. 15, pp. 825—832.
9. Mulyk,T.O. Tomchuk, O.F. and Fedoryshyna, L.I. (2019), "Analytical support of the company's debt in the conditions of anti-crisis management", Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol. 1 (41), pp. 146—160.
10. Mulyk, T.O. and Fedoryshyna, L.I. (2020), Orhanizatsiia analitychnoi roboty v silskohospodarskykh pidpryiemstvakh [Organization of analytical work in agricultural enterprises], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
11. Ministry of Finance of Ukraine (1999), "Regulation (standard) of accounting 10 "Accounts receivable", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99#Text (Accessed 2 May 2022).
12. Mulyk, T. O. Materynska, O. A., and Plonsak, O. L. (2017), Analiz hospodarskoi diialnosti [Analysis of economic activity], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
13. Butynets, F.F. Oliinyk, O.V. and Shyhun, M.M., Shulepova, M.S. (2001), Orhanizatsiia bukhhalterskoho obliku [Organization of accounting], ZhITI, Zhytomyr, Ukraine.
14. fin-admin (2022), "Indicators of business activity of the enterprise", available at: https://fin-admin.com/ua/fnansovij-analz/42-pokazniki-dlovo-aktivnost-pdprimstva.html (Accessed 2 May 2022).
15. Mulyk, T. and Mulyk, Ya. (2020), "Debts of the enterprise in the conditions of anti-crisis management: analytical and control aspects", Norwegian Journal of development of the International Science, vol. 48, pp. 3—11.
16. Pravdiuk, N. L. Mulyk, T.O. and Mulyk, Ya.I. (2019), Upravlinnia finansovoiu bezpekoiu pidpryiemstv [Management of financial security of enterprises: accounting and analytical aspect], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

№ 9-10 2022, стор. 69 - 78

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 1439

Відомості про авторів

Т. О. Мулик

к. е. н., доцент, доцент кафедри аналізу та аудиту, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

T. Mulyk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Analysis and Audit, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0003-1109-2265

Як цитувати статтю

Мулик Т. О. Аналітичне забезпечення дебіторської заборгованості в системі управління підприємства. Агросвіт. 2022. № 9-10. С. 69–78. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.69

Mulyk, T. (2022), “Analytical provision of receivables in the enterprise management system”, Agrosvit, vol. 9-10, pp. 69–78. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.69

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.