EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Л. М. Пронько

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.62

УДК: 331.101.262:711.437

Л. М. Пронько

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

Стаття присвячена оцінці економічних аспектів відтворення людського капіталу сільських територій. Встановлено, що на сучасному етапі формування сталого розвитку сільських територій пріоритетним завданням є підвищення рівня людського капіталу. Незважаючи на динамічні процеси в аграрному секторі економіки України, розвиток сільських територій відбувається нерівномірно, частина їх втрачає освоєність, прискорюються процеси старіння сільського населення, збільшується відтік молоді. Залучення та утримання людського капіталу в сільських територіях дозволить вирішити пріоритетні завдання щодо прискорення модернізації сільського господарства, раціональний підхід до використання якого забезпечить сталий розвиток сільських територій.
Вважаємо, що на структуру й динаміку сільського населення впливають і демографічні процеси, що сформувались у попередні роки. Так, після 2010 р. у працездатний вік почало входити покоління, яке народилося у період низької народжуваності — середини 90-х років минулого століття. Як наслідок, розпочався процес не лише скорочення чисельності працездатного населення, але і якісного його погіршення — старіння економічно активної частини.
Доведено, що відтік і деградація сільського населення призвели до його дефіциту, що позначається на відсутності якісних людських ресурсів, здатних забезпечити перехід до інформаційного типу економічного зростання в сільському господарстві. Господарства корпоративного сектору аграрної економіки з високим рівнем організації виробництва, що застосовують новітні агротехнології та техніку, відчувають нині дефіцит кваліфікованих кадрів, з одного боку, а з іншого — автоматизація та роботизація технологічних процесів скорочує пропозицію місць зайнятості.
Ключові демографічні загрози й обмеження пов'язані зі скороченням числа осіб працездатного віку, депопуляцією сільського населення, демографічним старінням села, яке підвищує навантаження на соціальні статті державного і регіональних бюджетів. В умовах скорочення чисельності осіб працездатного віку підвищується значимість якісних характеристик трудових ресурсів села. Отже, необхідні інвестиції в людський капітал, здоров'я, освіту, якість життя сільського населення. Стратегічним пріоритетом соціально-економічного розвитку сучасного села є поліпшення здоров'я і скорочення смертності сільського населення.

Ключові слова: людський капітал; сільські території; зайнятість; трудові ресурси; сільське населення.

Література

1. Варченко О.М., Свиноус І.В., Понедільчук Т.В. Розвиток підприємництва на базі особистих селянських господарств як засіб покращення якісної складової людського капіталу сільських територій. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону.2021 Вип. 16. Т. 2. C. 114—125
2. Проценко Н.М. Людський капітал сільських територій в контексті інноваційного розвитку сільського господарства. Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки. 2013. №11. С. 193—200.
3. Литвинов А. І. Людський капітал в системі вiдтворення сільськогосподарських підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 8 (2). С. 5—8.
4. Малік М.Й., Мамчур В.А. Самозайнятість та розвиток несільськогосподарського підприємництва на селі. Економіка АПК. 2019. № 4. С. 39.
5. Коденська М.Ю. Людський капітал в системі соціально-економічних відносин: монографія; Уман. нац. ун-т садівництва. Умань: Сочінський М.М. [вид.], 2017. 171 с.
6. Саблук Г.І. Оцінка стану демографічної ситуації на сільських територіях. Економіка АПК. 2015. №3. С. 75—78.
7. Самборська О.Ю. Людський капітал як фактор економічного зростання. Економіка АПК. 2019. № 6. С. 64—72.
8. Шеленко Д.І., Баланюк І.Ф., Баланюк В.С. Соціальний капітал у розвитку соціального підприємництва. Економіка АПК. 2021. № 11. С. 44—53.
9. Мацибора Т.В. Інвестиції в людський капітал як умова розвитку інноваційної економіки. Економіка АПК. 2016. № 12. С. 69.

L. Pronko

ECONOMIC ASPECTS OF HUMAN CAPITAL REPRODUCTION IN RURAL AREAS

Summary

The article is devoted to the assessment of economic aspects of human capital reproduction in rural areas. It is established that at the present stage of formation of sustainable development of rural areas the priority is to increase the level of human capital. Despite the dynamic processes in the agricultural sector of Ukraine's economy, the development of rural areas is uneven, some of them are losing development, the aging of the rural population is accelerating, the outflow of youth is increasing. Attracting and retaining human capital in rural areas will solve the priority tasks of accelerating the modernization of agriculture, a rational approach to the use of which will ensure sustainable development of rural areas.
We believe that the structure and dynamics of the rural population are influenced by demographic processes that have developed in previous years. Thus, after 2010, the working age began to include the generation born in the period of low birth rate — the mid-90s of last century. As a result, the process of not only reducing the working population, but also its qualitative deterioration — the aging of the economically active part.
It is proved that the outflow and degradation of the rural population has led to its deficit, which affects the lack of quality human resources that can ensure the transition to the information type of economic growth in agriculture.Farms in the corporate sector of the agricultural economy with a high level of production organization, using the latest agricultural technologies and equipment, are currently experiencing a shortage of qualified personnel, on the one hand, and on the other — automation and robotization of technological processes reduces employment.
Key demographic threats and constraints are related to the reduction of the working age, depopulation of the rural population, demographic aging of the village, which increases the burden on social items of state and regional budgets. In the conditions of reduction of the number of persons of working age the importance of qualitative characteristics of labor resources of the village increases. Therefore, investments in human capital, health, education, and the quality of life of the rural population are needed. Improving the health and mortality of the rural population is a strategic priority of the socio-economic development of the modern village.

Keywords: human capital; rural areas; employment; labor resources; rural population.

References

1. Varchenko, O.M. Svynous, I.V. and Ponedil'chuk, T.V. (2021), "Development of entrepreneurship on the basis of personal farms as a means of improving the quality of human capital in rural areas", Aktual'ni problemy rozvytku ekonomiky rehionu, vol. 16, no. 2, pp. 114—125.
2. Protsenko, N.M. (2013), "Human capital of rural areas in the context of innovative agricultural development", Visnyk KhNAU. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 11, pp. 193—200.
3. Lytvynov, A.I. (2016), "Human capital in the system of reproduction of agricultural enterprises", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 8 (2), pp. 5—8.
4. Malik, M.J. and Mamchur, V.A. (2019), "Self-employment and development of non-agricultural entrepreneurship in rural areas", Ekonomika APK, vol. 4, pp. 39.
5. Kodens'ka, M.Yu. (2017), Liuds'kyj kapital v systemi sotsial'no-ekonomichnykh vidnosyn [Human capital in the system of socio-economic relations], Uman. nats. un-t sadivnytstva, Uman', Ukraine.
6. Sabluk, H.I. (2015), "Assessment of the demographic situation in rural areas", Ekonomika APK, vol. 3, pp. 75—78.
7. Sambors'ka, O.Yu. (2019), "Human capital as a factor of economic growth", Ekonomika APK, vol. 6, pp. 64—72.
8. Shelenko, D.I. Balaniuk, I.F. and Balaniuk, V.S. (2021), "Social capital in the development of social entrepreneurship", Ekonomika APK, vol. 11, pp. 44—53.
9. Matsybora, T.V. (2016), "Investment in human capital as a condition for the development of innovative economy", Ekonomika APK, vol. 12, pp. 69.

№ 9-10 2022, стор. 62 - 68

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 954

Відомості про авторів

Л. М. Пронько

к. е. н., доцент, доцент адміністративного менеджменту та державного управління, Вінницький національний аграрний університет

L. Pronko

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-5633-901Х

Як цитувати статтю

Пронько Л. М. Економічні аспекти відтворення людського капіталу сільських територій. Агросвіт. 2022. № 9-10. С. 62–68. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.62

Pronko, L. (2022), “Economic aspects of human capital reproduction in rural areas”, Agrosvit, vol. 9-10, pp. 62–68. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.62

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.