EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО (ЗБАЛАНСОВАНОГО) ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ — БАЗОВА ОСНОВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ В УКРАЇНІ
Л. А. Гунько

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.51

УДК: 332.2:332.3

Л. А. Гунько

ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО (ЗБАЛАНСОВАНОГО) ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ — БАЗОВА ОСНОВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

З'ясовано, що виникнення проблеми обмеженості земельних та інших природних ресурсів і, насамперед, земельних ресурсів, їх ціннісні характеристики безпосередньо пов'язані з виробничою діяльністю, їх цільовою орієнтацією та мотивацією. Саме економічний інтерес, спрямований на поточне споживання матеріальних та нематеріальних благ та послуг, а також їх накопичення без урахування стану та обмеженості найважливіших та незамінних земельних ресурсів життєдіяльності людини, призвели до виникнення екологічних потреб. Враховуючи, що термін "стале (збалансоване) землекористування" трактується більш широко: "… це така система організації використання та охорони землі і інших природних ресурсів й біорізноманіття та відповідних їй земельних відносин, що відповідають відносинам суспільного розвитку, при якій досягається оптимальне співвідношення між соціальними, екологічними та економічними факторами розвитку землекористування, нормалізацією якісного стану земельних та інших природних ресурсів (нейтральною деградацією), задоволенням матеріальних і духовних потреб нинішнього та прийдешніх поколінь", то саме землевпорядкування направлене на збалансування екологічних, соціальних, економічних та інституціональних факторів впливу на формування сталого землекористування. Обгрунтовано, що модель сталого (збалансованого) землекористування для України — це не лише земля, ефективне землекористування, а й відповідна структура земельного устрою та інституціональне середовище системи землевпорядкування. Модель сталого (збалансованого) землекористування — це надзвичайно широке поняття і його слід розглядати як соціально-економічну та екологічну систему, яка охоплює сільськогосподарське, природоохоронне, рекреаційне та інше землекористування, його екологізацію, капіталізацію, соціалізацію, територіально-просторовий розвиток. Відповідно, економіка землевпорядкування є результатом моделювання сталого (збалансованого) землекористування. Відповідно, з позиції економічної науки екологічна сфера, як базова сталого землекористування — це не навколишнє природне середовище системи землекористування, а природоохоронна і ресурсозберігаюча праця, пов'язана з її відтворенням. Відтворення живої природи земельних та інших природних ресурсів, їх охорона — одна з фаз земле— та природокористування. Дві інші: експлуатація земельних та інших природних ресурсів та переробка природної речовини — відносяться до сфери реальної економіки. Система сталого (збалансованого) землекористування охоплює дві взаємопов'язані підсистеми: суспільне виробництво (виявлення, видобуток та переробка природної речовини) та власне екологічну сферу (цілеспрямоване продукування екосистем). Екологоорієнтована виробнича діяльність людини забезпечує природний розвиток екосистеми "землекористування". Отже, сутність сталого землекористування виражається через зміст такої категорії, як відтворення земельних природних благ. Обгрунтовано загальні та індивідуальні (галузеві) принципи формування сталого землекористування. Зокрема, виділено: принцип примату природи який передбачає, що землекористування, природа і суспільство розвиваються під впливом єдиних об'єктивних законів навколишнього світу; принцип нормативного землекористування, який передбачає нормативність соціально-економічного розвитку сталого землекористування в цілому; принцип соціалізації землекористування, який означає її перетворення на загальне благо. Разом з тим, соціалізація, як важлива умова досягнення сталості землекористування, має двоїстий характер. З одного боку, ефект, що надається землекористуванням, не є результатом чиєїсь діяльності і з точки зору соціальної справедливості не може бути об'єктом абсолютної приватної власності. З іншого боку, деякі земельні блага носять соціальний характер і одночасно задовольняють потреби багатьох людей; принцип екологізації землекористування, який передбачає стале відтворення земельних та інших природних ресурсів шляхом удосконалення технології, організації використання та охорони земель, підвищення ефективності землекористування в екологічній сфері. У системі сталого землекористування можна виділити дві найважливіші індивідуальні закономірності: максимізація суспільної (загальної) корисності земельних та інших природних ресурсів, стале відтворення земельних та інших природних ресурсів. Оскільки загальні принципи присутні у кожній із індивідуальних закономірностей, вони відображають не лише економічні, а й екологічні інтереси землекористування. Суспільну корисність землекористування необхідно розглядати з точки зору ефективності відтворення земельних та інших природних благ при задоволенні суспільних потреб. До індивідуальних принципів віднесено науковість, оптимальність, регіональність та просторову територіальність, комплексність, платність. Серед них виділимо принцип оптимальності, який передбачає забезпечення найефективнішого землекористування, вибір найкращого (або близького до нього) варіанта відтворення земельних та інших природних благ, оптимального вирішення господарських завдань з урахуванням соціальних та інтересів екології і принцип регіональності та просторової територіальності, який заснований на тому, що землекористування завжди здійснюється на певній території з урахуванням її природних та економічних умов, перспектив розвитку конкретних регіонів і територій територіальних громад.

Ключові слова: економіка землевпорядкування; стале (збалансоване) землекористування; індикатори змін землекористування.

Література

1. Третяк А.М., Третяк В.М., Прядка Т.М., Трофименко П.І., Трофименко Н.В. Земельні ресурси та їх використання: навч. посіб. / за ред. А.М. Третяка. Біла Церква: ТОВ "Бiлоцеркiвдрук", 2022. 304 с.
2. Управління земельними ресурсами та землекористуванням: базові засади теорії, інституціолізації, практики: монографія / А.М. Третяк та ін. Біла Церква: ТОВ "Бiлоцеркiвдрук", 2021. 227 с.
3. Третяк А.М., Третяк В.М., Прядка Т.М., Третяк Н.А. Територіально-просторове планування: базові засади теорії, методології, практики: монографія / за заг. наук. ред. А.М. Третяка. Біла Церква: ТОВ "Бiлоцеркiвдрук", 2021. 142 с.
4. Третяк А.М., Третяк В.М., Трофименко П.І., Прядка Т.М., Трофименко Н.В. Стале (збалансоване) землекористування: понятійний базис та методологія інституціолізації. Агросвіт. 2021. № 24. С. 11—22.
5. Про землеустрій: Закон України від 22 травня 2003 року № 858-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 36. Ст. 282.
6. Третяк А.М. Земельний капітал: теоретико-методологічні основи формування та функціонування: монографія. Львів: СПОЛОМ, 2011. 520 с.
7. Рио-де-Жанейрская декларація по окружающей среде и развитию. Принята Конференцией ООН по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3—14 июня 1992 года. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_455#Text
8. Costanza R. What is ecological economics? Ecological Economics. 1989. Vol. 1, No 1, P. 1—7.
9. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України від 30.09.2019 р. № 722/2019. URL: https://www.president.gov.ua/documents/7222019&29825
10. Медоуз Д., Рандерс Й., Медоуз Д. Межі зростання. 30 років потому. Київ: Пабулум, 2018. 464 с.
11. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2030 року / Лупенко Ю.О. та ін. Київ: ННЦ "ІАЕ", 2020. 60 с.
12. Жук В.М. Обіг земель сільськогосподарського призначення за селозберігаючою моделлю аграрного устрою України: наукова доповідь. Київ: Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2017. 128 с.
13. Науково-практичні рекомендації з обгрунтування методичних підходів щодо ефективної реструктуризації аграрної галузі в умовах сталого розвитку сільських територій / Сава А.П. та ін. Тернопіль: ТДСГДС ІКСГП НААН, 2015. 80 с.
14. Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. акад. НАН України, д.т.н., проф., заслуженого діяча науки і техніки України Б.Є. Патона. Вид. 2-ге, переробл. і доповн. Київ: Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", 2016. 72.
15. Доктрина збалансованого розвитку. Вид. друге / за ред. Жилінської О. Львів: Кальварія, 2017. 164 с.
16. Мединська Н.В. Економічний механізм природокористування в умовах децентралізації: сутнісна характеристика, типи, ієрархія. Економіка та держава. 2022. № 2. С. 97—102.
17. Поленкова М.В. Господарський комплекс сільських територій: інтегральний аспект. Молодий вчений. 2013. № 2 (02). С. 32—39.
18. Терещенко В.К., Ланченко Є.О. Методологічні засади комплексної оцінки регіонального розвитку продуктивних сил сільських територій Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України: збірник тез V міжнар. наук. конф. м. Київ, 21—23 жовтня 2010 р. Київ, 2010. С. 8—9.
19. Белехова Г.В., Калашников К.Н., Шаров В.В. Об оценке социальной инфраструктуры сельских территорий. Проблемы развития территории. 2013. № 1 (63). С. 72—84.
20. Лісовий А.В. Методичні підходи до оцінювання сільських територій України. Економіка АПК. 2007. № 8. С. 123—130.
21. Третяк В., Третяк А., Малашевська О. Оцінка ефективності землеустрою та землевпорядкування. Економіка природокористування і сталий розвиток. 2019. № 5 (24). С. 91—95.

L. Hunko

FORMATION OF SUSTAINABLE (BALANCED) LAND USE — BASIS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF LAND PLANNING IN UKRAINE

Summary

It was found that the emergence of the problem of limited land and other natural resources and, above all, land resources, their value characteristics are directly related to production activities, their target orientation and motivation. It is the economic interest in the current consumption of tangible and intangible goods and services, as well as their accumulation without regard to the state and limitations of the most important and indispensable land resources of human life, led to environmental needs. Given that the term "sustainable (balanced) land use" is interpreted more broadly: "it is a system of organization of use and protection of land and other natural resources and biodiversity and related land relations, environmental and economic factors of land use development, normalization of land and other natural resources (neutral degradation), meeting the material and spiritual needs of present and future generations", the land planning is aimed at balancing environmental, social, economic and institutional factors influencing the formation of sustainable land use. It is substantiated that the model of sustainable (balanced) land use for Ukraine is not only land, efficient land use, but also the appropriate structure of land planning and the institutional environment of the land planning system. The model of sustainable (balanced) land use is an extremely broad concept and should be considered as a socio-economic and ecological system, which includes agricultural, environmental, recreational and other land use, its greening, capitalization, socialization, spatial development. Accordingly, the economics of land planning is the result of modeling sustainable (balanced) land use. Accordingly, from the standpoint of economics, the ecological sphere as the basis of sustainable land use is not the natural environment of the land use system, but environmental and resource-saving work associated with its reproduction. Reproduction of wildlife of land and other natural resources, their protection — one of the phases of land and nature management. The other two: the exploitation of land and other natural resources and the processing of natural matter — belong to the real economy. The system of sustainable (balanced) land use includes two interconnected subsystems: social production (discovery, extraction and processing of natural matter) and the actual environmental sphere (targeted production of ecosystems). Ecologically oriented human productive activity ensures the natural development of the ecosystem "land use". Thus, the essence of sustainable land use is expressed through the content of such a category as the reproduction of natural land resources. The general and individual (branch) principles of formation of sustainable land use are substantiated. In particular, the following are highlighted: the principle of the primacy of nature, which assumes that land use, nature and society develop under the influence of common objective laws of the world; the principle of normative land use, which provides for the normative socio-economic development of sustainable land use in general; the principle of socialization of land use, which means its transformation into a common good. However, socialization, as an important condition for achieving sustainability of land use, has a dual nature. On the one hand, the effect of land use is not the result of one's activities and, from the point of view of social justice, cannot be the object of absolute private property. On the other hand, some land goods are social in nature and at the same time meet the needs of many people; the principle of greening of land use, which provides for the sustainable reproduction of land and other natural resources by improving technology, organization of land use and protection, improving the efficiency of land use in the environmental sphere. In the system of sustainable land use there are two most important individual patterns: maximizing the social (general) usefulness of land and other natural resources, sustainable reproduction of land and other natural resources. Since the general principles are present in each of the individual laws, they reflect not only economic but also environmental interests of land use. The public utility of land use must be considered in terms of the effectiveness of the reproduction of land and other natural resources in meeting public needs. Individual principles include scientific, optimal, regional and spatial territoriality, complexity, payment. Among them we highlight the principle of optimality, which involves ensuring the most efficient land use, choosing the best (or close to it) option for the reproduction of land and other natural resources, the optimal solution of economic.

Keywords: economics of land planning; sustainable (balanced) land use; indicators of land use change.

References

1. Tretіak, A. Tretіak, V. Pryadka, T. Trofimenko, P. and Trofimenko, N. (2022), Zemel'ni resursy ta ikh vykorystannia [Land resources and their use], Belotserkivdruk LL, Bila Tserkva, Ukraine.
2. Tretіak, A. Tretіak, V. Kuriltsiv, R. Priadka, T. and Tretіak, N. (2021), Upravlinnia zemel'nymy resursamy ta zemlekorystuvanniam: bazovi zasady teorii, instytutsiolizatsii, praktyky [Management of land resources and land use: basic principles of theory, institutionalization, practice], Belotserkivdruk LL, Bila Tserkva, Ukraine.
3. Tretіak, A. Tretіak, V. Priadka, T. and Tretіak, N. (2021), Terytorial'no-prostorove planuvannia: bazovi zasady teorii, metodolohii, praktyky [Territorial-spatial planning: basic principles of theory, methodology, practice], Belotserkivdruk LL, Bila Tserkva, Ukraine.
4. Tretiak, A., Tretiak, V., Trofymenko, P., Priadka, T. and Trofimenko, N. (2021), "Sustainable (balanced) land use: conceptual basis and institutionalization methodology", Agrosvit, vol. 24, pp. 11—22.
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), Law of Ukraine "On Land Management", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15#Text (Accessed 05 May 2022).
6. Tretіak, A. (2011), Zemel'nyj kapital: teoretyko-metodolohichni osnovy formuvannia ta funktsionuvannia [Land capital: theoretical and methodological foundations of formation and operation], SPOLOM, Lviv, Ukraine.
7. United Nations Conference on Environment and Development (1992), "Rio Declaration on Environment and Development", Rio de Janeiro, June 3-14, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_455#Text (Accessed 05 May 2022).
8. Costanza, R. (1989), "What is ecological economics?", Ecological Economics, Vol. 1, No 1, pp. 1—7.
9. President of Ukraine (2019), Decree "On the Goals of Sustainable Development of Ukraine for the period up to 2030", available at: https://www.president.gov.ua/documents/7222019&29825 (Accessed 27.01.2022).
10. Meadows, D. Randers, J. and Meadows, D. (2018), Mezhi zrostannia. 30 rokiv potomu [Growth limits. 30 years later], Kyiv, Ukraine.
11. Lupenko, Y.O. Malik, M.J. Bulavka, O.G. and others (2020), Stratehichni napriamy staloho rozvytku sil's'kykh terytorij na period do 2030 roku [Strategic directions of sustainable development of rural areas for the period up to 2030] SC "IAE", Kyiv, Ukraine.
12. Zhuk, V. (2017), Obih zemel' sil's'kohospodars'koho pryznachennia za selozberihaiuchoiu modelliu ahrarnoho ustroiu Ukrainy [Circulation of agricultural lands according to the village-preserving model of the agrarian system of Ukraine: scientific report], National Research Center "Institute of Agrarian Economics", Kyiv, Ukraine.
13. Sava, A.P. Saenko, M.G. Oliynyk, O.R. and others (2015), Naukovo-praktychni rekomendatsii z obgruntuvannia metodychnykh pidkhodiv schodo efektyvnoi restrukturyzatsii ahrarnoi haluzi v umovakh staloho rozvytku sil's'kykh terytorij [Scientific and practical recommendations for substantiating methodological approaches to effective restructuring of the agricultural sector in terms of sustainable development of rural areas], Ternopil, Ukraine.
14. Paton, B.E. (2016), Natsional'na paradyhma staloho rozvytku Ukrainy [National paradigm of sustainable development of Ukraine], 2nd ed, reworked. and add, State Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv, Ukraine.
15. Zhylins'ka, O. (2017), Doktryna zbalansovanoho rozvytku [The doctrine of balanced development], 2nd ed, Calvary, Lviv, Ukraine.
16. Medynska, N. (2022), "Economic mechanism of nature management in the context of decentralization: essential characteristics, types, hierarchy", Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 97—102.
17. Polenkova, M.V. (2013), "Economic complex of rural areas: integral aspect", Molodyj vchenyj, vol. 2 (02), pp. 32—39.
18. Tereshchenko, V.K. and Lanchenko, E.A. (2010), "Methodological principles of comprehensive assessment of regional development of productive forces of rural areas", http://elibrary.nubip.edu.ua/ 6132/1 / docx (Accessed 05 May 2022).
19. Belekhova, G.V. Kalashnikov, K.N. and Sharov, V.V. (2013), "Problems of territorial development" [Online], vol. 1 (63), available at: http://cyberleninka.ru/article/n/ob-otsenke-sotsialnoy-infrastruktury selskih-territoriy (Accessed 05 May 2022).
20. Lisovy, A.V. (2007), "Methodical approaches to the assessment of rural areas of Ukraine ", Ekonomika APK, vol. 8, pp. 123—130.
21. Tretіak, А. Tretіak, V. and Malashevskaya, O. (2019), "Estimation of efficiency of land management and land management", Ekonomika pryrodokorystuvannia i stalyj rozvytok, vol. 5 (24), pp. 91—95.

№ 9-10 2022, стор. 51 - 61

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 1508

Відомості про авторів

Л. А. Гунько

к. е. н., доцент, доцент кафедри землевпорядного проектування, Національний університет біоресурсів і природокористування України

L. Hunko

PhD in Economics, Associate Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-9454-744Х

Як цитувати статтю

Гунько Л. А. Формування сталого (збалансованого) землекористування — базова основа розвитку економіки землевпорядкування в Україні. Агросвіт. 2022. № 9-10. С. 51–61. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.51

Hunko, L. (2022), “Formation of sustainable (balanced) land use — basis of economic development of land planning in Ukraine”, Agrosvit, vol. 9-10, pp. 51–61. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.51

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.