EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА
Л. І. Дідковська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.44

УДК: 631.6

Л. І. Дідковська

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

Анотація

Досліджено сучасний стан нормативно-правового забезпечення формування та реалізації політики розвитку зрошуваного землеробства в Україні, зокрема проаналізовано нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Встановлено, що протягом останніх років розпочато процеси іригаційного реформування, що зосередженні на модернізації інфраструктурних об'єктів зрошення та підвищенні ефективності гідромеліоративної галузі. Зокрема важливим кроком є розробка та ухвалення у 2019 р. "Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року" та у 2020 р. — Плану заходів з реалізації зазначеної Стратегії, що стали базовими документами. Вагомим внеском у законодавче забезпечення впровадження механізмів децентралізації управління зрошенням є ухвалення закону України "Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель". Крім того, висвітлено рівень держпідтримки галузі.
Обгрунтовано необхідність удосконалення нормативно-правового забезпечення розвитку зрошення та розробки методичного забезпечення реалізації положень закону про ОВК.

Ключові слова: державна підтримка; іригаційна реформа; законодавство; зрошення; меліорація; розвиток.

Література

1. Ромащенко М.І., Яцюк М.В., Жовтоног О.І., Дехтяр О.О., Сайдак Р.В., Матяш Т.В. Наукові засади відновлення та розвитку зрошення в Україні в сучасних умовах // Меліорація і водне господарство. 2017. №2. С. 3—14.
2. Нечипоренко О.М. Зрошувальне землеробство — шлях до збереження чорнозему. URL: https://chornomorka.com/archive/22264-22265/a-15177.html
3. Amer М.H., Abd El-Hafez, Abdel Ghani. Water Saving in irrigated agriculture in Egypt. URL: www.ocid.org
4. Про результати діяльності Держводагентства за 2021 рік. Публічний звіт. URL: https://www.davr.gov.ua/news/pro-rezultati-diyalnosti-derzhvodagentstva-za-2021-rik-publichnij-zvit
5. Хто в Україні відповідатиме за меліорацію земель. URL: http://epl.org.ua/announces/hto-v-ukrayini-vidpovidatyme-za-melioratsiyu-zemel/
6. Деркач О. Зрушення у зрошенні. URL: https://agrotimes.ua/article/zrushennya-u-zroshenni-strategiya-zroshennya-ta-drenazhu-v-ukrayini/
7. Зрошення, меліорація та іригація: план проведення водної реформи в Україні. URL: https://agropolit.com/blog/500-zroshennya-melioratsiya-ta-irigatsiya--plan-provedennya-vodnoyi-reformi-v-ukrayini
8. Лещенко Р. Сталий розвиток сільського господарства через оновлення меліоративної інфраструктури // Формула сталого розвитку: синергія взаємодії держави, бізнесу та громад: матеріали онлайн-конференції (Київ, 3 лютого 2022 р.), 2022. URL: https://bit.ly/33z00Sd
9. Дехтяр О. "Поточні підходи до формування державної підтримки в сфері зрошення в сільському господарстві України"/ Матер. презентації на заході "Німецький досвід щодо інституційної організації та фінансування сільськогосподарської меліорації", що відбувся 22.02.22 р. URL: https://apd-ukraine.de/
10. Меліорація. URL: https://minagro.gov.ua/pidtrimka/melioraciya
11. Підтримка національного виробника: затверджено новий перелік сільгосптехніки, 25% вартості якої компенсує держава. URL: https://me.gov.ua

L. Didkovska

LEGAL BASES AND PUBLIC SUPPORT OF IRRIGATION DEVELOPMENT

Summary

The article examines the current state of regulatory and legal support for the formation and implementation of irrigation policy in Ukraine, in particular, analyzes the regulations of the Cabinet of Ministers of Ukraine, the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine and the Ministry of Environment and Natural Resources of Ukraine. It has been established that irrigation reform processes have been launched in recent years, focusing on the modernization of irrigation infrastructure and improving the efficiency of the reclamation industry. In particular, an important step is the development and adoption in 2019 of the "Irrigation and Drainage Strategy in Ukraine until 2030" and in 2020 the Action Plan for the implementation of this Strategy, which became the basic documents. An important contribution to the legislative support for the implementation of mechanisms for decentralization of irrigation management is the adoption of the Law of Ukraine "On the organization of water users and the promotion of hydraulic reclamation of land."
The paper also reveals the features of this law, in particular: voluntary membership in organizations; the same cost of water for members and other water users; the current permit for special water use is a pass to the membership of water user organizations, while its absence is a reason for deprivation of membership. Sources of financing of water user organizations are also revealed: contributions of members of organizations, fees for services and other sources of financing not prohibited by law. The article highlights the division of functions between ministries for the implementation of irrigation reform and the main stages of its implementation. In addition, the level of state support for irrigation development is highlighted and the main documents providing for this assistance are summarized.
We argued the necessity of further improvement of normative-legal maintenance of development of irrigated agriculture and development of methodical maintenance of realization of provisions of the law of Ukraine "About the organization of water users and stimulation of hydraulic reclamation of lands".

Keywords: public support; irrigation reform; legislation; irrigation; reclamation; development.

References

1. Romashchenko, M.I., Yatsiuk, M.V., Zhovtonoh, O.I., Dekhtiar, O.O., Saidak, R.V. and Matiash, T.V. (2017), "Scientific bases of restoration and development of irrigation in Ukraine in modern conditions", Melioratsiia i vodne hospodarstvo, vol. 2, pp. 3—14.
2. Nechyporenko, O.M. (2021), "Irrigated agriculture is a way to preserve chernozem", available at: https://chornomorka.com/archive/22264-22265/a-15177.html (Accessed 28 April 2022).
3. M.H. Amer, Abd El-Hafez, Abdel Ghani. (2017), "Water Saving in irrigated agriculture in Egypt", available at: www.ocid.org (Accessed 28 April 2022).
4. The official site of State Agency of Water Resources of Ukraine (2022), "On the results of the State Water Agency for 2021. Public report.", available at: https://www.davr.gov.ua/news/pro-rezultati-diyalnosti-derzhvodagentstva-za-2021-rik-publichnij-zvit (Accessed 28 April 2022).
5. Еcology right man (2021), "Who in Ukraine will be responsible for land reclamation", available at: http://epl.org.ua/announces/hto-v-ukrayini-vidpovidatyme-za-melioratsiyu-zemel/ (Accessed 28 April 2022).
6. Derkach, O. (2022), "Shifts and Irrigation", available at: https://agrotimes.ua/article/zrushennya-u-zroshenni-strategiya-zroshennya-ta-drenazhu-v-ukrayini/ (Accessed 28 April 2022).
7. Agropolit (2022), "Irrigation, reclamation and irrigation: a plan for water reform in Ukraine", available at: https://agropolit.com/blog/500-zroshennya-melioratsiya-ta-irigatsiya--plan-provedennya-vodnoyi-reformi-v-ukrayini (Accessed 28 April 2022).
8. Leshchenko, R. (2022), "Sustainable development of agriculture through renewal of reclamation infrastructure", Materialy onlain-konferentsii. Formula staloho rozvytku: synerhiia vzaiemodii derzhavy, biznesu ta hromad [Proceedings of the online conference. The formula of sustainable development: synergy of interaction between the state, business and communities], DLG, Kyiv, Ukraine, 3 February, available at: https://bit.ly/33z00Sd (Accessed 28 April 2022).
9. Dekhtiar, O.O. (2022), "Current approaches to the formation of state support in the field of irrigation in agriculture of Ukraine", Materialy prezentatsii na zakhodi. Nimetskyi dosvid shchodo instytutsiinoi orhanizatsii ta finansuvannia silskohospodarskoi melioratsii [Presentation materials at the event. German experience in institutional organization and financing of agricultural reclamation], APD Ukraine, Kyiv, Ukraine, 22 February, available at: https://apd-ukraine.de/ (Accessed 28 April 2022).
10. The official site of Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine (2021), "Reclamation", available at: https://minagro.gov.ua/pidtrimka/melioraciya (Accessed 28 April 2022).
11. The official site of Ministry of Economy of Ukraine (2021), "Support of the national producer: the new list of agricultural machinery which 25% of cost of which is compensated by the state is approved", available at: https://me.gov.ua (Accessed 28 April 2022).

№ 9-10 2022, стор. 44 - 50

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 928

Відомості про авторів

Л. І. Дідковська

к. е. н., старший науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

L. Didkovska

PhD in Economics, Senior Researcher, State Organization "Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine"

ORCID:

0000-0002-8696-6150

Як цитувати статтю

Дідковська Л. І. Нормативно-правові засади та державна підтримка розвитку зрошуваного землеробства. Агросвіт. 2022. № 9-10. С. 44–50. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.44

Didkovska, L. (2022), “Legal bases and public support of irrigation development”, Agrosvit, vol. 9-10, pp. 44–50. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.44

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.