EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ МОЛОЧНИХ КООПЕРАТИВІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
В. В. Лаврук, Н. А. Славіна, О. С. Лаврук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.36

УДК: 334.734:631.115.8

В. В. Лаврук, Н. А. Славіна, О. С. Лаврук

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ МОЛОЧНИХ КООПЕРАТИВІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація

Досліджено питання розвитку сільськогосподарських обслуговуючих молочних кооперативів, виявлені негативні чинники, що впливають сільськогосподарську молочарську кооперацію та окреслено подальші перспективи виробничого і економічного розвитку молочної галузі. Виділено переваги об'єднання виробників у молочарські кооперативи та визначено місце кооперування в системі засобів захисту економічних інтересів дрібних виробників молока. Розроблено організаційні, технологічні, технічні і економічні рішення, які б сприяли підвищенню якості молока від індивідуального селянського господарства. Запропоновано основні напрями розвитку сільськогосподарських обслуговуючих молочних кооперативів. Проведене анкетне опитування працівників індивідуальних селянських господарств у різних областях країни, результатами якого встановлено низка факторів, які суттєво впливають на якість молока. Окреслено структурні елементи факторів результативного впливу на якість видоєного молока у господарствах населення. Доведено, що створення і функціонування молочарських кооперативів, не вирішує проблему підвищення якості молока, оскільки воно поступає до кооперативу вже низької якості і в подальшому його не можливо довести до необхідних технологічних стандартів. Розроблено схему формування економічних взаємовідносин при функціонуванні обслуговуючого молочного кооперативу. За результатами вибіркового дослідження виявлена залежність підвищення обсягів і якості молока від організованого процесу доїння корів, зберігання продукції, кваліфікації дояра, санітарної обробки вимені. Встановлено, що вирішення окреслених проблем повністю залежить від зацікавленості селян у розвитку кооперації, модернізації виробничих процесів, державної підтримки і регулювання розвитку мережі обслуговуючих молочних кооперативів.

Ключові слова: розвиток; сільське господарство; молоко; кооператив; модернізація; конкурентоспроможність; тваринництво; економічний потенціал.

Література

1. Гуторов О.І., Рижик І.О. Формування системи та розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів молочного напряму. Економіка і організація управління. 2014. Вип. 1—2. С. 93—98. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eiou_2014_1-2_15
2. Сільське господарство України 2020: статистичний збірник. Київ: Державна служба статистики України, 2021. 221 с.
3. Яловега Л.В. Формування маркетингового потенціалу молокопереробних підприємств: автореф. на здоб. наук. ступеня к.е.н. / Л.В. Яловега. Київ, 2015. 20 с.
4. Жураковська Л.А. Сільськогосподарська кооперація як чинник стимулювання структурних зрушень у сільськогосподарському виробництві в Україні. Національний інститут стратегічних досліджень. 2020. С. 1—6. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-10/silskogospodarska-kooperatsiya.pdf
5. Лега О.В., Яловега Л.В., Прийдак Т.Б. Створення і функціонування обслуговуючих кооперативів у молочній галузі: облік та нормативно-правове забезпечення. Інноваційна економіка. 2017. № 1—2. С. 160—169.
6. Андрющенко А.М. Підвищення економічної ефективності діяльності сільськогосподарських виробничих кооперативів. Економіка АПК. 2006. № 8. С. 60.
7. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив: практичний посібник. Кол. авт. у співавторстві: Ю.П. Воскобійник, Ю.С. Воскобійник, В.В. Гончаренко, М.П. Гриценко. Аграрна освіта, 2009. 129 с.
8. Програма розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України на 2013—2020 роки. URL: http://соор-union.org.ua.
9. Гоцуєнко Є., Гоцуєнко Н. Продовольча безпека… з відстрочкою. Зеркало недели, 2013. Випуск №38. URL: http://gazeta.dt.ua/business/prodovolcha-bezpeka-z-vidstrochkoyu-_.html
10. Теслюк С.Р. Організація молочарських кооперативів як чинник ефективного господарювання. Економіка АПК. 2009. № 7. С. 143—146.

V. Lavruk, N. Slavina, O. Lavruk

MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SERVING DAIRY COOPERATIVES: PROBLEMS AND PROSPECTS

Summary

Problematic issues of development of agricultural service dairy cooperatives are investigated, negative factors influencing agricultural dairy cooperatives are revealed and further prospects of production and economic development of dairy industry are outlined. The problem of low milk quality due to low culture of milking cows, lack of compliance with sanitary and veterinary requirements when removing milk from the cow's udder and the fact that cow owners in most cases dilute milk with water and other chemicals to increase the amount of milk and concealment of its quality in case of insufficient primary control at milk collection points. The advantages of uniting producers in dairy cooperatives are highlighted and the place of cooperation in the system of means of protection of economic interests of small milk producers is determined. Organizational, technological, technical and economic solutions have been developed that would help improve the quality of milk from individual farms. The main directions of development of agricultural service dairy cooperatives are offered. A questionnaire survey of employees of individual farms in different regions of the country, which identified a number of factors that significantly affect the quality of milk. The structural elements of the factors of effective influence on the quality of milk produced in households are outlined. It is proved that the creation and operation of dairy cooperatives, which decentrally receive milk from milked cows in individual farms, does not solve the problem of improving milk quality, as it enters the cooperative of low quality and can not be brought to the necessary technological standards. The scheme of formation of economic relations at functioning of the serving dairy cooperative is developed. According to the results of a sample study, the dependence of improving the volume and quality of milk on the organized process of milking cows, product storage, milkman's qualification, udder sanitation was revealed. It is proved that the creation and operation of dairy cooperatives, which decentrally receive milk from milked cows in individual farms, does not solve the problem of improving milk quality, as it enters the cooperative of low quality and can not be brought to the necessary technological standards.

Keywords: development; agriculture; milk; cooperative; modernization; competitiveness; animal husbandry; economic potential.

References

1. Hutorov, O.I. and Ryzhyk, I.O. (2014). "Formation of the system and development of agricultural service cooperatives in the dairy direction", Ekonomika i orhanizatsiya upravlinnya, vol. 1—2, pp. 93—98.
2. State Statistics Committee of Ukraine (2021), Silske hospodarstvo Ukrainy 2020. Statystychnyi zbirnyk [Agriculture of Ukraine 2020. Statistical yearbook], Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, Кyiv, Ukraine.
3. Yaloveha, L.V. (2015), "Formation of marketing potential of the dairy processing enterprises", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Kyiv, Ukraine.
4. Zhurakovska, L. A. (2020) "Agricultural cooperation as a factor in stimulating structural changes in agricultural production in Ukraine", Natsional'nyy instytut stratehichnykh doslidzhen, available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-10/silskogospodarska-kooperatsiya.pdf (accessed 10 March 2022).
5. Leha, O. V., Yaloveha, L. V. and Pryydak, T. B. (2017), "Establishment and operation of service cooperatives in the dairy industry: accounting and regulatory support", Innovatsiyna ekonomika, vol. 1—2, pp. 160—169.
6. Andryushchenko, A. M. (2006), "Improving the economic efficiency of agricultural production cooperatives", Ekonomika APK, no. 8, pp. 60.
7. Voskobiynyk, Yu. P., Voskobiynyk, Yu. S., Honcharenko, V. V. and Hrytsenko M. P. (2009), Sil's'kohospodars'kyy obsluhovuyuchyy kooperatyv [Agricultural Service Cooperative], Ahrarna osvita, Kyiv, Ukraine.
8. The Agricultural Service Cooperatives Union of Ukraine (2012), "Program of development of agricultural service cooperatives of Ukraine for 2013—2020", Available at: http://соор-union.org.ua (accessed 09 March 2022).
9. Hotsuyenko, Ye. and Hotsuyenko, N. (2013), "Food security… with delay", Zerkalo nedely, vol. 38, available at: http://gazeta.dt.ua/business/prodovolcha-bezpeka-z-vidstrochkoyu-_.html (accessed 07 March 2022).
10. Teslyuk, S. R. (2009), "Organization of dairy cooperatives as a factor of efficient management", Ekonomika APK, vol. 7, pp. 143—146.

№ 9-10 2022, стор. 36 - 43

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 856

Відомості про авторів

В. В. Лаврук

д. е. н., професор кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем, Заклад вищої освіти "Подільський Державний Університет"

V. Lavruk

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance, Banking, Insurance And Еlectronic Payment Systems, Higher educational institution "Podillia State University"

ORCID:

0000-0002-0778-7227


Н. А. Славіна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

N. Slavina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University

ORCID:

0000-0002-3761-9865


О. С. Лаврук

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

O. Lavruk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University

ORCID:

0000-0001-9089-237X

Як цитувати статтю

Лаврук В. В., Славіна Н. А., Лаврук О. С. Управління розвитком сільськогосподарських обслуговуючих молочних кооперативів: проблеми та перспективи. Агросвіт. 2022. № 9-10. С. 36–43. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.36

Lavruk, V., Slavina, N. and Lavruk, O. (2022), “Management of the development of agricultural serving dairy cooperatives: problems and prospects”, Agrosvit, vol. 9-10, pp. 36–43. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.36

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.