EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КЛАСТЕРАМИ ТУРИЗМУ ІЗ ФОРМАМИ ГНУЧКОЇ (НЕСТАНДАРТНОЇ) ЗАЙНЯТОСТІ: НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
С. А. Жуков, Н. С. Кампов, Е. В. Тодьєрішко, О. С. Крімкова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.29

УДК: 338.48:338.486.1

С. А. Жуков, Н. С. Кампов, Е. В. Тодьєрішко, О. С. Крімкова

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КЛАСТЕРАМИ ТУРИЗМУ ІЗ ФОРМАМИ ГНУЧКОЇ (НЕСТАНДАРТНОЇ) ЗАЙНЯТОСТІ: НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

Елементарні ознаки (особливості) реалізації управлінського організуючого впливу в кластерах туризму досить важливі. Вони відіграють вагому роль у провадженні керованого розвитку, швидкого регулювання регіонального розвитку. Їх синтезоване поєднання є визначальними у формування прибутковості та самозбереженні кластерів туризму. Враховуючи значущість окресленого питання стаття орієнтована на формування усталеного погляду на зміст елементарних ознак реалізації управлінського організуючого впливу в кластерах із формами гнучкої (нестандартної) зайнятості. Зокрема, дослідження торкається питань визначення змісту таких елементарних ознак та їх генезису на прикладі кластерів туризму Закарпатської області. Основна увага дослідників зосереджена на конкретизації елементарних ознак управління кластерами туризму. Вивчення елементарних ознак реалізації управлінського організуючого впливу в кластері звертає увагу на їх зв'язок з паралельним розгортанням фізичних та віртуальних мереж, що здатні масштабуватися та інтерактивним інформаційним середовищем. Управлінський вплив здійснюється з боку єдиного центру — ради кластера. При цьому до елементарних ознак, які властиві реалізації управлінського організуючого впливу можна віднести: процес планування, організації, мотивації, контролю й регулювання спільної виробничої функції; побудова та розвиток штучної туристичної мережі кластерів; підключення всіх учасників до штучної туристичної мережі кластеру; об'єднання ресурсів учасників кластерів. Ознаки забезпечують прибутковість та самозбереження кластера лише за синтезованого поєднання.

Ключові слова: кластер туризму; об'єднання ресурсів; елементарні ознаки; зайнятість.

Література

1. Гладіліна О.В. Перспективи формування кластерів у бурякоцукровій галузі. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. 2011. Вип. 2. Т. 2. С. 43—47.
2. Маслиган О.О., Гоблик-Маркович Н.М., Тодьєрішко Е.В. Принципи, методи і форми регулювання туристично-рекреаційних кластерів у регіонах із застосуванням прийомів маршрутизації. Ефективна економіка. 2021. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9721 (дата звернення: 03.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.9
3. Маслиган О.О., Гоблик-Маркович Н.М., Тодьєрішко Е.В., Кампов Н.С. Концепція адміністрування та маршрутизації туристично-рекреаційних кластерів у хмарних середовищах. Економіка та держава. 2022. № 1. С. 34—38. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.34
4. Маслиган О.О., Тодьєрішко Е.В. Особливості використання категорії регіон у адресації пакетів керівних впливів в сфері туризму і рекреації. Економіка та держава. 2021. № 4. С. 78—82. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.78
5. Музиченко-Козловська О.В., Музиченко-Козловський А.В. Розвиток системи управління туристичними кластерами в Україні. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 2011. № 706. С. 120—125.
6. Обіход С.В. Нестандартна зайнятість в управлінні сучасними підприємствами. Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах ринкової економіки: тези V Міжнародної науково-практ.конференції (2—3 листопада 2017 р.), ЖДТУ. 2017. С. 208—211.
7. Патюрель Р. Создание сетевых организационных структур. Проблемы теории и практики управления. 1997. № 3. С. 26—31.
8. Садова Н.В. Виплив цифровізації на розвиток туристичної індустрії. Ефективна економіка, 2019. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2019/45.pdf
9. Тищенко А.Н., Петрова Н.Б. Особенности формирования туристского кластера. Социально-экономическое развитие Украины и её регионов: проблемы науки и практики. Харьков: ИД "Инжэк", 2010. 323 с.

S. Zhukov, N. Kampov, E. Todierishko, A. Krimkova

FEATURES OF MANAGING TOURISM CLUSTERS WITH FORMS OF REMOTE (NON-STANDARD) EMPLOYMENT: ON THE EXAMPLE OF THE TRANSCARPATHIAN REGION

Summary

The basic features (features) of realization of managerial organic influence in clusters of tourism are important. They play a significant role in the implementation of managed development, and rapid regulation of regional development. Their synthesized combination is decisive in forming profitability and self-preservation of tourism clusters. Taking into account the issue importance, the article orients on the formation of a statutory view on the content of elementary features of realization of managerial organic influence in clusters with forms of flexible (non-standard) employment. In particular, the study concerns the definition of the content of such elementary features and their genesis in the example of tourism clusters of the Transcarpathian region. The main attention of the researchers is focused on the concretization of elementary features of management of clusters of tourism. The study of elementary features of realization of management organic influence in clusters pays attention to their connection with the parallel deployment of physical and virtual networks, capable of scale and interactive information environment. Management influence is carried out on the part of a single-center — the cluster Council. The interactive information environment is oriented on the construction of a single route network, in which as operators involved tourist business entities and other participants. The basic features of realization of management organizational influence can be attributed to the: process of planning, organization, motivation, control, and regulation of joint production function; construction and development of artificial tourist network of clusters; connection of all participants to artificial tourist network of the cluster; consolidation of resources of participants of clusters. The features provide profitability and self-preservation of the cluster only through a synthesized combination. Prospects of further developments in this direction lie in the possibility of using the obtained results to determine the basic methods of parameterization of the tourist route network and transmission of the administrative organizational influence in the tourist route network.

Keywords: tourism cluster; resource consolidation; elementary features; employment.

References

1. Hladilina, O.V. (2011), "Prospects for clustering in the beetsugar industry", Naukovi pratsi Poltavs'koyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi, vol. 2 (2), pp. 43—47.
2. Maslihan, O., Goblyk-Markovych, N. and Todierishko, E. (2021), "Principles, methods and forms of regulation of tourism and recreation clusters in regions using routing techniques", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9721 (Accessed 03 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.9
3. Maslihan, O., Goblyk-Markovych, N., Todierishko, E. and Kampov, N. (2022), "Concept of administration and routing of tourist and recreational clusters in cloud environments", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 34—38. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.34
4. Maslihan, O. and Todierishko, E. (2021), "Features of the application of the category to address management packages for tourism and recreation", Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 78—82. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.78
5. Muzychenko-Kozlovs'ka, O.V. and Muzychenko-Kozlovs'kyy, A.V. (2011), "Development of the tourism cluster management system in Ukraine", Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika", vol. 706, pp. 120—125.
6. Obikhod S.V. (2017), "Non-standard employment in the management of modern enterprises", Zbirka tez V Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi [Collection of theses of the V International Scientific and practical Conference], JDTU, Ukraine, pp. 208—211.
7. Patyurel', R. (1997), "Creation of network organizational structures", Problemy teorii i praktiki upravleniya, vol. 3, pp. 26—31.
8. Sadova, N. V. (2019), "The impact of digitalization on the development of the tourism industry", Efektyvna ekonomika, vol. 9, аvailable at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2019/45.pdf (Accessed 13 Jan 2021).
9. Tishchenko, A.N. and Petrova, N.B. (2010), "Features of the formation of a tourist cluster", Sotsial'no ekonomicheskoye razvitiye Ukrainy i yeyo regionov: problemy nauki i praktiki [Social'nojekonomicheskoe razvitie Ukrainy i ejo regionov: problemy nauki i praktiki], ID "Inzhek", Khar'kiv, Ukraine.

№ 9-10 2022, стор. 29 - 35

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 1079

Відомості про авторів

С. А. Жуков

д. е. н., с. н. с., проф. кафедри ділового адміністрування, маркетингу та менеджменту, ДВНЗ "Ужгородський національний Університет"

S. Zhukov

Doctor of Economic Sciences, Senior Researcher, Professor of the Department of Business Administration, Marketing and Management, Uzhhorod National University

ORCID:

0000-0002-0499-7990


Н. С. Кампов

старший викладач кафедри менеджменту, управління економічними процесами та туризму, Мукачівський державний університет

N. Kampov

Senior Lecturer of the Department of Management, Management of Economic Processes and Tourism, Mukachevо State University

ORCID:

0000-0003-3661-3899


Е. В. Тодьєрішко

аспірант кафедри економіки та фінансів, Мукачівський державний університет

E. Todierishko

Postgraduate student of the Department of Economics and Finance, Mukachevo State University

ORCID:

0000-0002-3055-0244


О. С. Крімкова

аспірант кафедри економіки та фінансів, Мукачівський державний університет

A. Krimkova

Postgraduate student of the Department of Economics and Finance, Mukachevo State University

ORCID:

0000-0001-8180-4841

Як цитувати статтю

Жуков С. А., Кампов Н. С., Тодьєрішко Е. В., Крімкова О. С. Особливості управління кластерами туризму із формами гнучкої (нестандартної) зайнятості: на прикладі закарпатської області. Агросвіт. 2022. № 9-10. С. 29–35. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.29

Zhukov, S., Kampov, N., Todierishko, E. and Krimkova, A. (2022), “Features of managing tourism clusters with forms of remote (non-standard) employment: on the example of the transcarpathian region”, Agrosvit, vol. 9-10, pp. 29–35. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.29

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.