EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯМ МОЛОЧНИМ СКОТАРСТВОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
І. В. Свиноус, В. І. Радько, Н. І. Свиноус, Н. М. Присяжнюк, О. Ю. Гаврик

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.21

УДК: 657:004:636.2.034

І. В. Свиноус, В. І. Радько, Н. І. Свиноус, Н. М. Присяжнюк, О. Ю. Гаврик

ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯМ МОЛОЧНИМ СКОТАРСТВОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У сучасних умовах глобалізації та посилення конкуренції інформаційний ресурс відіграє важливу роль, що знаходить прояв у посиленні залежності економічного розвитку сільгосппідприємств молочного скотарства від функціонування інформаційної складової економічної системи. Очевидно, що без своєчасної й достовірної інформації про вплив чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, досягнення в інноваційному розвитку, зміну законодавчих норм та ін., неможливо забезпечити постановку ефективної системи планування в підприємствах молочного скотарства. Від рівня достовірності, оперативності та своєчасності одержаної інформації про фактори макроекономічного середовища залежить точність й об'єктивність планових показників. Наявність інформаційної системи постає основним елементом у реалізації стратегічного управління розвитком молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах.
Вважаємо, що твердження про об'єктивний розподіл витрат між видами продукції пропорційно її вартості за цінами реалізації є спірним, оскільки ці ціни не відповідають принципу виникнення витрат. Тому собівартість, обчислена цим методом, не може бути основою для формування політики цін. Такий метод може бути використаний при аналізі ефективності виробництва продукції молочного скотарства. Питання вибору тих чи інших методів калькуляції собівартості продукції має вирішуватися самостійно залежно від прийнятої моделі виробничого обліку витрат, виробничо-фінансової стратегічної та облікової політики.
З метою переходу від системи обліку повного розподілу до системи обліку обмеженої собівартості, а також аналізу маржинального доходу і прибутку вважаємо виправданим обчислення собівартості продукції сільського господарства, у т.ч молочного скотарства, оперативно-розрахунковим шляхом за прямими, змінними та сукупними витратами.
У процесі дослідження, з урахуванням виділених об'єктів калькуляції продукції молочного скотарства, нами розроблено методику обчислення собівартості продукції молочного скотарства відповідно до її якісних характеристик.
Перший аспект удосконалення калькулювання продукції полягає у заміні існуючої бази розподілу витрат на виробництво продукції. Об'єктивно розподілити витрати між основною, сполученою та побічною продукцією можна за єдиної, незмінної та незалежної основи, властивої всьому сільськогосподарському виробництву або окремим його галузям. Такою основою, на нашу думку, може бути калорійність сільськогосподарської продукції. Калорійність — це кількість енергії, що виражена в калоріях, яку може забезпечити певний вид продукції. Перевага єдиної бази калькулювання полягає в тому, що вона забезпечує сталість і взаємозв'язок між об'єктами калькуляції.
Другий аспект удосконалення калькуляції готової продукції молочного скотарства полягає у розрахунку фактичної собівартості одиниці натуральної продукції щодо її споживчих властивостей та якості.
При обчисленні собівартості молока з урахуванням якості об'єктом калькуляції є молоко у перерахунку на базисну жирність (3,4%) та базовий вміст білка (3,0%). Розподілом загальної суми витрат за обсяг продукції базисних кондицій визначається собівартість одиниці виробленої продукції з урахуванням її якості. Внаслідок калькулювання молока з урахуванням якісних характеристик рівень рентабельності виробленої продукції в досліджуваних господарствах може зрости більш ніж на 10 процентних пунктів.

Ключові слова: молочне скотарство; облік; міжнародні стандарти фінансової звітності; калькулювання; собівартість.

Література

1. Прокопишин О. Передумови становлення і розвитку управлінського обліку в Україні. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка АПК. 2013. № 20 (1). С. 223—230.
2. Зозуляк М.М. Взаємозв'язок управлінського обліку та аналізу в контексті стратегічного управління підприємством. Економічний аналіз. 2015. Т. 19, № 2. С. 201—206.
3. Сколотій І.В. Формування системи управлінського обліку в аграрних підприємствах. Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки. 2017. № 3. С. 174—183.
4. Гнатишин Л. Прокопишин О., Малецька О. Специфіка побудови системи обліку у тваринництві. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка АПК. 2019. № 26. С. 81—86.
5. Шевченко Л.Я. Сутність інтегрованого обліку та його складові. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 6 (3). С. 134—137.
6. Брик М. Своєрідність обліку та контролю поточних біологічних активів в тваринництві. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2018. Вип. 23. С. 61—65.
7. Людвенко Д.В. Облік галузі тваринництва крізь призму інституціональної теорії бухгалтерського обліку. Підприємництво та інновації. 2020. Вип. 11 (2). С. 118—123.
8. Скиба Г.І., Цімошинська О.В., Беженар І.М. Впровадження інформаційних систем обліку. Економіка АПК. 2020. № 11. С. 74—79.
9. Свиноус І.В., Гаврик О.Ю., Хомяк Н.В., Хомовий С.М., Заболотній В.С. Удосконалення методичних підходів до оцінки складових виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств в умовах трансформації системи обліку та фінансової звітності. Економіка та управління АПК. 2021. № 1. С. 154—165.

I. Svinous, V. Radko, N. Svinous, N. Prisyazhnyuk, O. Gavryk

INFORMATION AND ACCOUNTING SUPPORT FOR DAIRY CATTLE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

In the current conditions of globalization and increasing competition, the information resource plays an important role, which is manifested in increasing the dependence of economic development of dairy farms on the functioning of the information component of the economic system. It is obvious that without timely and reliable information on the impact of external and internal factors, achievements in innovative development, changes in legislation, etc., it is impossible to ensure the establishment of an effective planning system in dairy enterprises. The accuracy and objectivity of the planned indicators depend on the level of reliability, efficiency and timeliness of the received information on the factors of the macroeconomic environment. The availability of an information system is a key element in the implementation of strategic management of dairy farming in agricultural enterprises.
We believe that the statement about the objective distribution of costs between types of products in proportion to its value at selling prices is controversial, because these prices do not meet the principle of cost. Therefore, the cost calculated by this method cannot be the basis for the formation of pricing policy. This method can be used to analyze the efficiency of dairy production. The choice of certain methods of calculating the cost of production should be decided independently depending on the adopted model of production cost accounting, production and financial strategic and accounting policies.
In order to move from a full distribution accounting system to a limited cost accounting system, as well as the analysis of marginal revenue and profit, we consider it justified to calculate the cost of agricultural products, including dairy, operational and settlement for direct, variable and total costs.
In the process of research, taking into account the selected objects of calculation of dairy products, we have developed a method of calculating the cost of dairy products in accordance with its qualitative characteristics.
The first aspect of improving product costing is to replace the existing cost allocation base. Objectively, costs can be distributed between the main, combined and by-products on a single, unchanging and independent basis, inherent in all agricultural production or its individual industries. Such a basis, in our opinion, may be the caloric content of agricultural products. Caloric content is the amount of energy expressed in calories that a certain type of product can provide. The advantage of a single costing base is that it provides consistency and interconnection between costing objects.
The second aspect of improving the calculation of finished dairy products is to calculate the actual unit cost of natural products in terms of its consumer properties and quality.
When calculating the cost of milk, taking into account the quality of the object of calculation is milk in terms of basic fat content (3.4%) and basic protein content (3.0%). The distribution of the total amount of costs for the volume of production of basic conditions determines the unit cost of production, taking into account its quality. Due to the calculation of milk taking into account the qualitative characteristics, the level of profitability of products produced in the studied farms may increase by more than 10 percentage points.

Keywords: dairy farming; accounting; international financial reporting standards; calculation; cost.

References

1. Prokopyshyn, O. (2013), "Prerequisites for the formation and development of management accounting in Ukraine", Visnyk L'vivs'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika APK, vol. 20 (1), pp. 223—230.
2. Zozuliak, M.M. (2015), "The relationship of management accounting and analysis in the context of strategic enterprise management", Ekonomichnyj analiz, vol. 19, no. 2, pp. 201—206.
3. Skolotij, I.V. (2017), "Formation of management accounting system in agricultural enterprises", Visnyk KhNAU. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 3, pp. 174—183.
4. Hnatyshyn, L. Prokopyshyn, O. and Malets'ka, O. (2019), "The specifics of building a accounting system in animal husbandry", Visnyk L'vivs'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika APK, vol. 26, pp. 81—86.
5. Shevchenko, L.Ya. (2016), "The essence of integrated accounting and its components", Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 6 (3), pp. 134—137.
6. Bryk, M. (2018), "Peculiarity of accounting and control of current biological assets in animal husbandry", Rehional'ni aspekty rozvytku produktyvnykh syl Ukrainy, vol. 23. pp. 61—65.
7. Liudvenko, D.V. (2020), "Accounting for the livestock industry through the prism of institutional accounting theory", Pidpryiemnytstvo ta innovatsii, vol. 11 (2), pp. 118—123.
8. Skyba, H.I. Tsimoshyns'ka, O.V. and Bezhenar, I.M. (2020), "Introduction of accounting information systems", Ekonomika APK, vol. 11, pp. 74—79.
9. Svynous, I.V. Havryk, O.Yu. Khomiak, N.V. Khomovyj, S.M. and Zabolotnij, V.S. (2021), "Improving methodological approaches to assessing the components of the production potential of agricultural enterprises in the transformation of the accounting system and financial reporting", Ekonomika ta upravlinnia APK, vol. 1, pp. 154—165.

№ 9-10 2022, стор. 21 - 28

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 1072

Відомості про авторів

І. В. Свиноус

д. е. н., професор кафедри обліку і оподаткування, Білоцерківський національний аграрний університет

I. Svinous

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting and Taxation, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-0346-1596


В. І. Радько

д. е. н., доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності,Національний університет біоресурсів і природокористування України

V. Radko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Organization of Entrepreneurship and Exchange Activities, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-6740-9527


Н. І. Свиноус

к. е. н., асистент кафедри обліку і оподаткування, Білоцерківський національний аграрний університет

N. Svinous

PhD in Economics, Assistant of the Department of Accounting and Taxation, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0003-3640-0519


Н. М. Присяжнюк

к. вет. н., доцент кафедри іхтіології та зоології, Білоцерківський національний аграрний університет

N. Prisyazhnyuk

PhD in Veterinary Sciences, Associate Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-4737-014


О. Ю. Гаврик

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Білоцерківський національний аграрний університет[||PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Bila Tserkva National Agrarian University

O. Gavryk

ORCID:

0000-0001-9816-0253

Як цитувати статтю

Свиноус І. В., Радько В. І., Свиноус Н. І., Присяжнюк Н. М., Гаврик О. Ю. Інформаційно-облікове забезпечення управлінням молочним скотарством сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2022. № 9-10. С. 21–28. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.21

Svinous, I., Radko, V., Svinous, N., Prisyazhnyuk, N. and Gavryk, O. (2022), “Information and accounting support for dairy cattle management of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 9-10, pp. 21–28. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.21

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.