EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІЛОСОФІЯ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ЗЕМЕЛЬНОГО УСТРОЮ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
А. М. Третяк, В. М. Третяк, Т. М. Прядка

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.13

УДК: 332.2.021:332.5

А. М. Третяк, В. М. Третяк, Т. М. Прядка

ФІЛОСОФІЯ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ЗЕМЕЛЬНОГО УСТРОЮ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

Досліджено еволюцію розвитку теорії земельного устрою у Європейському співтоваристві і в Україні у кінці ХХ століття та початку ХХІ століття, яка характеризується двома базовими моделями функціонування земельного устрою. Кожна з цих моделей має суттєве значення для сільських територій. Так, галузева модель розвитку земельного устрою сільських територій базується на розвитку сільськогосподарського землекористування. У цій моделі в центр уваги ставиться сільське господарство. Територіальна (територіально-просторова) модель функціонування земельного устрою сільських територій базується на формуванні взаємозв'язків усередині територіального простору локальної економіки. Ця модель функціонування земельного устрою сільських територій не виходить із галузевих інтересів, не розглядає потреби територіального перерозподілу ресурсів, наприклад, між гірськими та іншими депресивними територіями, а розглядає територію у всій сукупності. Для територіально-просторової моделі функціонування земельного устрою сільських територій характерними є такі цілі політики як: використання внутрішніх земельних та інших природних ресурсів території; диверсифікація доходів сільськогосподарських підприємств; нові форми скорочення витрат; розповсюдження форм диверсифікованих типів (підтипів) землекористування; формування несільськогосподарських типів (підтипів) землекористування (промислове та рекреаційне, послуги та ін.). Основну роль у формуванні політики відіграє сільська територія, яка характеризується: територіально-просторовим плануванням розвитку землекористування як інструменту визначення стратегії розвитку території.

Ключові слова: теорія земельного устрою; галузева модель; територіально-просторова модель; сільські території.

Література

1. Третяк А.М., Третяк В.М., Прядка Т.М. Земельний устрій України: понятійні і інституційні аспекти розвитку. Агросвіт. 2020, № 24. С. 3—11.
2. Третяк А.М., Третяк В.М. Тенденції розвитку земельного устрою в Україні. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2017, № 1. С. 4—12.
3. Третяк А.М., Третяк В.М., Третяк Н.А. Земельна реформа в Україні: тенденції та наслідки у контексті якості життя і безпеки населення: монографія за заг. ред. А.М. Третяка. Херсон: Грінь Д.С., 2017. 522 с.
4. Третяк А.М., Третяк В.М. Нова модель земельного устрою в Україні у зв'язку із реформою місцевого самоврядування. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2017, № 2. С. 3—12.
5. Terluin I.J. (2001): Rural Regions in the EU. Exploring differences in rural development, Netherlands Geographical Studies 289, Utrecht/Groningen.
6. Murdoch J., Pratt A.C. (1993): "Rural studies, Modernism, Postmodernism and the "Post-rural"", Journal of Rural Studies, vol. 9, n. 4, pp. 411—427.
7. Сельское развитие в Европе. Политика, институты и действующие лица на местах с 1970-х годов до наших дней. FAO, 2010. URL: https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/tci/docs/WP4-%28rus%29Rural%20development%20in%20Europe.pdf
8. Saraceno E. (2002): Rural Development Policies and the Second Pillar of the Common Agricultural Policy, relazione presentata a un seminario all'Universita del-la Calabria del Dipartimento di Economia e Statistica, Rende.
9. Третяк А.М., Третяк В.М., Курильців Р.М., Прядка Т.М., Третяк Н.А. Управління земельними ресурсами та землекористуванням: базові засади теорії, інституціолізації, практики: монографія; за заг. ред. А.М. Третяка. Біла Церква: "ТОВ "Бiлоцеркiвдрук", 2021. 227 с.
10. Третяк А.М., Третяк В.М., Прядка Т.М., Третяк Н.А. Територіально-просторове планування: базові засади теорії, методології, практики: монографія за заг. ред. А.М. Третяка. Біла Церква: "ТОВ "Бiлоцеркiвдрук", 2021. 142 с.
11. Anton Tretiak, Valentina Tretiak, Tatyana Priadka, Nataliia Tretiak, Valeriy Lyashynskyy. Non-conventional agricultural land use: a way to accelerate ecologization and capitalization. SCIENTIFIC PAPERS SERIES MANAGEMENT, ECONOMIC ENGINEERING IN AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT. Volume 21, Issue 2/2021. Р. 661—670.

А. Tretiak, V. Tretiak, T. Pryadka

PHILOSOPHY OF THE THEORY DEVELOPMENT FOR RURAL TERRITORIES LAND SYSTEM

Summary

The evolution of land management in European community and in Ukraine in the end XX century and in the beginning XXI century is characterized by to basic models of land management functioning. Each of these models is essential for rural areas. Thus, the sectoral model of development of land management in rural areas is based on the development of agricultural land use. In this model the focus is on the agriculture. Territorial (territorial-spatial) model of functioning of the land management of rural areas is based on the formation of relationships within the territorial space of the local economy. This model of functioning of the land management of the rural areas is not based on the sector interests, does not consider the territorial redistribution of resources need, for example, between mountainous and other depressed areas, and consider the territory as a whole. Evolution of the development of land system theory in the European Community and in Ukraine at the end of the XX century and at the beginning of the XXI century is characterized by two basic models of the land system. Each of these models is essential for rural areas. Thus, the sectoral model of the land system development for rural areas is based on the development of agricultural use of land. In this model, the focus is concentrated on agriculture. The territorial (territorial-spatial) model of functioning of the land system for rural areas is based on the formation of relationships inside the territorial space of the local economy. This model of functioning of the land system of rural areas is not based on sectoral interests, it does not consider the need for territorial redistribution of resources between mountainous and other depressed areas, however it considers the territory as a whole. It is substantiated that the concept of the sectoral model identifies the functioning of the land system for rural areas with the general modernization of agriculture and agri-food complex. This concept (the rapprochement concept) is based on the development of land use in agricultural sector and the reduction of disparities between the most backward rural areas and other sectors of the economy. The concept of territorial-spatial model identifies the functioning of the land system for rural areas with the development of territorial communities through the use of all resources available in the territory (land, human, natural, landscape, etc.). This concept uses the possibilities of the territory in its broadest sense. The main characteristics of the sectoral and territorial-spatial models of the functioning of the land system for rural areas are given. In particular, both models are characterized by such institutions as: policy targets, types of privileged policy, the role of territories, industries, social and institutional structures. The sectoral model of functioning of the land system for rural areas is characterized by such policy targets as: intensification of the land use (capital per unit area / labor); equalization of income with other industries; growth of production scales (at the enterprise level); compensation for the impact of adverse natural and socio-economic factors. The main role in policy-making is given to the agricultural sector. The territorial-spatial model of the functioning of the land system for rural areas is characterized by such policy targets as: use of internal land and other natural resources of the territory; diversification of incomes of agricultural enterprises; new forms of cost reduction; distribution of forms of diversified types (subtypes) of land use; formation of non-agricultural types (subtypes) of land use (industrial and recreational, services, etc.). The main role in policy-making is assigned to rural areas, which are characterized by: territorial and spatial planning of land use development as a tool for determining the strategy of territorial development; attentive attitude to ecologization and rural; resource heterogeneity of rural areas in regional and national contexts; multidimensional definition of "rural", "land use", boundaries with variable geometry; reducing the gap between weak rural areas and urban areas. For the territorial-spatial model of the functioning of the rural areas land management is characterized by such policy objectives as: use of domestic land and other natural resources of the territory; diversification of incomes of agricultural enterprises; new forms of cost reduction; distribution of forms of diversified types (subtypes) of land use; formation of non-agricultural types (subtypes) of land use (industrial and recreational, services, etc.). The main role in policy-making is played by rural areas, which are characterized by: territorial-spatial planning of land use development as a tool for determining the strategy of territorial development; attentive attitude to greening and all rural; resource heterogeneity of rural areas in regional and national contexts; multidimensional definition of "rural", "land use", boundaries with variable geometry; reducing the gap between weak rural areas and urban areas.

Keywords: theory of land system; sectoral model; territorial-spatial model; rural areas.

References

1. Tretiak A., Tretiak V. and Pryadka T. (2020), "Land system of Ukraine: conceptual and institutional aspects of the development", Agrosvit, vol. 24, рp. 3—11.
2. Tretiak A. and Tretiak V. (2017), "Trends in land system development in Ukraine", Zemleny ustrij, kadastr i monitoryng zemel, vol. 1, pp. 4— 12.
3. Tretiak, A. Tretiak V. and Tretiak N. (2017), Zemelna reforma v Ukrayini: tendenciyi ta naslidky u konteksti yakosti zhyttya i bezpeky naselennya [Land reform in Ukraine: trends and consequences in the context of quality of life and security of the population], Grin` D.S., Kherson, Ukraine.
4. Tretiak, A. and Tretiak, V. (2017), "A new model of land system in Ukraine in connection with the reform of local self-administration", Zemleustrij, kadastr i monitoryng zemel, vol. 2, pp. 3—12.
5. Terluin, I.J. (2001), Rural Regions in the EU. Exploring differences in rural development, Netherlands Geographical Studies 289, Utrecht / Groningen.
6. Murdoch, J. and Pratt, A.C. (1993), "Rural studies, Modernism, Postmodernism and the "Post-rural", Journal of Rural Studies, vol. 9, no. 4, pp. 411—427.
7. Mantino, F. (2010), "Rural development in Europe. Policies, institutions and actors on the ground from the 1970s to the present day", FAO Publication, available at: https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/tci/docs/WP4-%28rus%29Rural%20development%20in%20Europe.pdf (Accessed 30 March 2022).
8. Saraceno, E. (2002), Rural Development Policies and the Second Pillar of the Common Agricultural Policy, related to a seminar at the University of Calabria of the Department of Economics and Statistics, Rende.
9. Tretiak, A. Tretiak, V. Kuriltsiv, R. Pryadka, T. and Tretiak, N. (2021), Upravlinnia zemel'nymy resursamy ta zemlekorystuvanniam: bazovi zasady teorii, instytutsiolizatsii, praktyky [Management of land resources and land use: basic principles of theory, institutionalization, practice], Belotserkivdruk LLC, Bila Tserkva, Ukraine.
10. Tretiak, A. Tretiak, V. Pryadka, T. and Tretiak, N. (2021), Terytorial'no-prostorove planuvannia: bazovi zasady teorii, metodolohii, praktyky [Territorial-spatial planning: basic principles of theory, methodology, practice], Belotserkivdruk LLC, Bila Tserkva, Ukraine.
11. Tretiak, A., Tretiak, V., Priadka, T., Tretiak, N. and Lyashynskyy, V. (2021), "Non-conventional agricultural land use: a way to accelerate ecologization and capitalization", SCIENTIFIC PAPERS SERIES MANAGEMENT, ECONOMIC ENGINEERING IN AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, Vol. 21, Issue 2, pp. 661—670.

№ 9-10 2022, стор. 13 - 20

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 1186

Відомості про авторів

А. М. Третяк

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН, професор кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру, Білоцерківський національний аграрний університет

А. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher, Professor of the Department of Land Resources Management and Land Cadastre, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-1154-4797


В. М. Третяк

д. е. н., професор, професор кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-6779-1941


Т. М. Прядка

к. е. н., доцент, завідувач кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру, Білоцерківський національний аграрний університет

T. Pryadka

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Land Resources Management and Land Cadastre, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-6179-0128

Як цитувати статтю

Третяк А. М., Третяк В. М., Прядка Т. М. Філософія розвитку теорії земельного устрою сільських територій. Агросвіт. 2022. № 9-10. С. 13–20. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.13

Tretiak, А., Tretiak, V. and Pryadka, T. (2022), “Philosophy of the theory development for rural territories land system”, Agrosvit, vol. 9-10, pp. 13–20. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.13

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.