EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОГО АГРОБІЗНЕСУ У ПРИЗМІ ПРІОРИТЕТІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
І. О. Крюкова, С. В. Степаненко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.3

УДК: 631.1 (338.1.)

І. О. Крюкова, С. В. Степаненко

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОГО АГРОБІЗНЕСУ У ПРИЗМІ ПРІОРИТЕТІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

Мета. Метою статті є визначення поточного стану ефективності аграрного бізнесу в Україні та його оцінка з позицій змісту та імперативів концепції сталого розвитку, яка набуває виключної пріоритетності у світовій практиці розвитку сільського господарства та сільських територій.
Методика дослідження: При написанні статті було використано сукупність загальнонаукових та специфічних методів економічних досліджень, зокрема, методи теоретичних узагальнень: аналіз, абстрактно-логічний метод (при обгрунтуванні архітектури сталого розвитку вітчизняного агробізнесу), економіко-статистичні методи (при оцінці сучасного стану ефективності агробізнесу); методи порівняння та наукового синтезу (при обгрунтуванні систематизації стратегічних напрямів розвитку сільського господарства і сільських територій); методи графічного відображення одержаних результатів досліджень.
Результати дослідження. У результаті проведених досліджень визначено, що імперативи сталого розвитку сьогодні постають виключним пріоритетом спільної аграрної політики країн ЄС та інших провідних країн світу. Відповідальна соціальна, екологічна та економічна поведінка бізнес суб'єктів необхідна не тільки з позицій розв'язання глобальних і національних завдань розвитку, алей й має значний вплив на результативність господарської діяльності. Проведений аналіз рівня ефективності аграрного сектору показав, що агробізнес сьогодні постає одним з найбільш рентабельних видів діяльності вітчизняної економки. Разом з тим, з позицій ключових індикаторів сталого розвитку сільське господарство України має значні проблеми, зокрема, у сфері екологічної та соціальної складових. На основі систематизації науково-практичної літератури було визначено ключові стратегічні орієнтири розвитку аграрного сектора і сільськи територій України, які корелюють із імперативами концепції сталого розвитку. Проаналізовано окремі аспекти САП країн ЄС, зокрема, у частині реалізації курсу "Green Deal", які постають корисними для визначення стратегічних напрямів сталого розвитку вітчизняного аграрного бізнесу.
Наукова новизна результатів дослідження полягає у окресленні основних елементів архітектури сталого розвитку вітчизняного агробізнесу з урахування світових та національних пріоритетів і стратегічних завдань розвитку аграрного сектору та сільських територій.
Практична значущість результатів дослідження. Виявлені в результаті проведених досліджень тенденції, пріоритети і ціннісні орієнтири є визначальними для подальшого вирішення завдання підвищення ефективності вітчизняного аграрного бізнесу та досягнення цілей сталого розвитку сільського господарства і сільських територій у контексті провідної світової практики.

Ключові слова: агробізнес; ефективність; сталий розвиток; сільське господарство; аграрний сектор; сільські території; стратегічні пріоритети.

Література

1. Lassara C., Orero-Blat V., Ribeiro-Navarrete S. The financial performance of listed companies in pursuit of the sustainable development goals (SDG). Economic Research-Ekonomsta Istrazivanja. 2021. Vol. 1. Pp. 139—145.
2. Brundtland G.H. Our common future. United Nations World Commission on Environment and Development (Brundtland Commission). Oxford University Press. 1987. 256 р.
3. Zhang Xin, Yao Guolin, Vishwakarma Srishti, Musumba Mark, Heyman Amy, Devidson Eric A. Quantitative assessment of agricultural sustainability reveals divergent priorities among nations. One Earth. 2021. № 4. Рр. 1262—1277.
4. Memon A., Yong An Z., & Memon M.Q. Does financial availability sustain financial, innovative, and environmental performance? Relation via opportunity recognition. Corporate Social Responsibility and Environmental Management. 2020. №. 27. Pp. 562—575.
5. Лопатинський Ю.М., Буринська О.І. Складові та пріоритети сталого розвитку аграрного сектору економіки: концептуально-теоретичний дискурс. Економіка АПК. 2018. № 6. С. 94—100.
6. Malik M. Value-enhancing capabilities of CSR: A brief review of contemporary literature. 2015. Journal of Business Ethics, 127(2), 419—438.
7. https://www.tandfonline.com/servlet/linkout?suffix=CIT0067&dbid=16&doi=10.1080%2F1331677X.2021.1877167&key=10.1007%2Fs10551-014-2051-9European Green Deal. URL: https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en. (дата звернення: 18.03.2022).
8. Sustainable development in the European Union. Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021. 366 р.
9. Zhang Х., Li Q. Does Green Proactiveness Orientation Improve the Performance of Agricultural New Ventures in China? The Mediating Effect of Sustainable Opportunity Recognition. Sage Journals. 2021, December 14. URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/21582440211067224. https://doi.org/10.1177/21582440211067224 (дата звернення: 18.03.2022).
10. Ukraine and FAO sustainable food systems for food security and nutrition. URL: https://www.fao.org/about/en/ (дата звернення: 18.03.2022).
11. Пінчук А.О. Стратегія забезпечення сталого розвитку сільського господарства в умовах діджиталізації економіки України: автореф. дис. … докт. економ наук: 08.00.03. Чернігів, 2020. 36 с.
12. Butnariu A., Avasilcai, S. The Assessment of The Companies' Sustainable. Procedia Economics and Finance. 2015. № 23. Рр. 1233—1238.
13. Reytar K. Indicators of sustainable agriculture: a scoping analysis. Installment 8 of "Creating a sustainable food future" A working paper for the World Resources Report. 2013. URL: https://www.academia.edu/28309416/Indicators_of_Sustainable_Agriculture_A_Scoping_Analysis. (дата звернення: 18.03.2022).
14. Zhang, X., Yao, G., Vishwakarma, S., Musumba, M., Heyman. A., Eric A., Davidson. Quantitative assessment of agricultural sustainability reveals divergent priorities among nations. One Earthe. 2021. № 4, 1262—1277.
15. Krоlczyk, J.B. & Latawiec, A.E. Sustainability indicators for agriculture in the European Unionю 2015. Рр. 182—189. URL: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110450507-015/html (дата звернення: 18.03.2022).
16. Сільське господарство України. 2020: стат зб. / Держ. служба статистики України. Київ, 2020. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_sg2017_pdf.pdf. (дата звернення: 18.03.2022).
17. Комплексна оцінка бідності та соціального відчуження в Україні за 2016-2018 роки. Аналітична записка Інституту демографії та соціальних досліджень. 2019. URL: https://idss.org.ua/public (дата звернення: 18.03.2022).
18. Діяльність підприємств. 2020: стат зб. / Держ. служба статистики України. Київ, 2020. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_sg2017_pdf.pdf. (дата звернення: 18.03.2022).
19. Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Булавка О.Г. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2030 року / за ред. Ю.О. Лупенка. Київ: ННЦ "ІАЕ", 2020. 60 с.
20. Красноруцький О.О., Міненко С.І. Побудова комплексного механізму управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства в умовах еволюції ринкових відносин. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2020. № 3. С. 18—23.
21. Митяй О.В., Лагодієнко В.В., Сафонов В.В. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств як основний важіль сталого розвитку аграрної сфери. Економічний часопис — XXI. 2015, №155 (11—12). С. 59—62.
22. Лагодієнко Н.В., Лагодієнко В.В. Оцінка економічної складової сталого розвитку аграрного виробництва в умовах відкритості національної економіки. Український журнал прикладної економіки. 2019. Том 4. № 4. С. 265—281. DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-4-31.

I. Kryukova, S. Stepanenko

EFFICIENCY OF DOMESTIC AGROBUSINESS IN PRISMS OF PRIORITIES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

Goal. The aim of the article is to determine the current state of efficiency of agrarian business in Ukraine and its assessment from the standpoint of the content and imperatives of the concept of sustainable development, which acquires exclusive priority in world practice of agricultural development and rural areas.
Research methodology: A set of general and specific methods of economic research have been used when writing the article, in particular, methods of theoretical generalizations: analysis, abstract-logical method (in substantiating the architecture of sustainable development of domestic agribusiness), economic and statistical methods (assessing the current state of agribusiness efficiency); methods of comparison and scientific synthesis (in substantiation of systematization of strategic directions of development of agriculture and rural territories); methods of graphical display of research results.
Results of the research. As a result of the conducted research, it is determined that the imperatives of sustainable development today become an exclusive priority of the common agricultural policy of the EU and other leading countries of the world. Responsible social, environmental and economic behavior of business entities is necessary not only from the standpoint of solving global and national development challenges, but also has a significant impact on economic performance. The analysis of the level of efficiency of the agricultural sector showed that agribusiness today is one of the most profitable activities of the domestic economy. At the same time, from the standpoint of key indicators of sustainable development, Ukraine's agriculture has significant problems in the field of environmental and social components. Based on the systematization of scientific and practical literature, key strategic guidelines for the development of the agricultural sector and rural areas of Ukraine were identified, which correlate with the imperatives of the concept of sustainable development. Some aspects of the SAP of the EU countries are analyzed in the implementation of the course "Green Deal", which are useful for determining the strategic directions of sustainable development of domestic agricultural business.
The scientific novelty of the research results is to outline the main elements of the architecture of sustainable development of domestic agribusiness, taking into account global and national priorities and strategic objectives of the agricultural sector and rural areas.

Keywords: agribusiness; efficiency; sustainable development; agriculture; agricultural sector; rural areas; strategic priorities.

References

1. Lassara, C., Orero-Blat, V. and Ribeiro-Navarrete, S. (2021), "The financial performance of listed companies in pursuit of the sustainable development goals (SDG)", Economic Research-Ekonomsta Istrazivanja, vol. 1, pp. 139—145.
2. Brundtland, G. H. (1987), Our common future, United Nations World Commission on Environment and Development (Brundtland Commission). Oxford University Press, Oxford, UK.
3. Zhang, Xin, Yao, Guolin, Vishwakarma, Srishti, Musumba, Mark, Heyman, Amy, and Devidson, Eric A. (2021), "Quantitative assessment of agricultural sustainability reveals divergent priorities among nations ", One Earth, vol. 4, pр. 1262—1277.
4. Memon, A., Yong An, Z. and Memon, M. Q. (2020), "Does financial availability sustain financial, innovative, and environmental performance? Relation via opportunity recognition", Corporate Social Responsibility and Environmental Management, vol. 27, pp. 562—575.
5. Lopatinsryy, Yu. V. (2018), "Components and priorities of sustainable development of the agricultural sector of the economy: conceptual and theoretical discourse", Ekonomika APK, vol. 6, pp. 94—100.
6. Malik, M. (2015). "Value-enhancing capabilities of CSR: A brief review of contemporary literature ", Journal of Business Ethics, vol. 127 (2), pp. 419—438.
7. European Commission (2022), "European Green Deal", available at: https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en. (Accessed 18 March 2022).
8. European Union (2021), Sustainable development in the European Union. Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
9. Zhang, Х. and Li Q. (2021), "Does Green Proactiveness Orientation Improve the Performance of Agricultural New Ventures in China? The Mediating Effect of Sustainable Opportunity Recognition", Sage Journals, December 14, available at: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/21582440211067224 (Accessed 18 January 2022).
10. FAO (2022), "Ukraine and FAO sustainable food systems for food security and nutrition", available at: https://www.fao.org/about/en/ (Accessed 18 January 2022).
11. Pinchuk, A.O. (2020), "Strategy for ensuring sustainable development of agriculture in the context of digitalization of Ukraine's economy ", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Chernihiv, Ukraine.
12. Butnariu, A. and Avasilcai, S. (2015), "The Assessment of The Companies' Sustainable", Procedia Economics and Financ, vol. 23, pp. 1233—1238.
13. Reytar, K. (2013), Indicators of sustainable agriculture: a scoping analysis. Installment 8 of "Creating a sustainable food future", A working paper for the World Resources Report, available at: https://www.academia.edu/28309416/Indicators_of_Sustainable_Agriculture_A_Scoping_Analysis (Accessed 18 January 2022).
14. Zhang, X., Yao, G., Vishwakarma, S., Musumba, M., Heyman. A. and Eric A., Davidson (2021), "Quantitative assessment of agricultural sustainability reveals divergent priorities among nations", One Earthe, vol. 4, pp, 1262—1277.
15. Krоlczyk, J.B. and Latawiec, A.E. (2015), "Sustainability indicators for agriculture in the European Union", pр. 182—189, available at: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110450507-015/html (Accessed 18 January 2022).
16. State Statistics Service of Ukraine (2020), "Agriculture of Ukraine", available at: http://www.ukrstat.gov.ua. (Accessed 18 January 2022).
17. IDSS (2019), "Comprehensive assessment of poverty and social exclusion in Ukraine for 2016-2018", Analitychna zapyska Instytutu demografii ta socialnyh doslidzhen, available at: https://idss.org.ua/public (Accessed 18 January 2022).
18. State Statistics Service of Ukraine (2020), "Activities of enterprises", available at: http://www.ukrstat.gov.ua. (Accessed 18 January 2022).
19. Lupenko, Yu. O. and Malik, M.Y. (2020), Strategichni napryamy stalogo rozvytku silskih teritoriy na period do 2030 roku [Strategic directions of sustainable development of rural areas for the period up to 2030], NNC, IAE. Ukraine.
20. Krasnoruckyy, O.O. and Minenko, S.I. (2020), "Construction of a comprehensive mechanism for managing the competitiveness of agricultural enterprises in the evolution of market relations", Aktulni problemy innovaciinoy ekonomiky, vol. 3, pp. 18—23.
21. Mytiaj, O.V., Lahodiienko, V.V. and Safonov V.V. (2015), "Competitiveness of agricultural enterprises as the main lever of sustainable development of the agricultural sector", Economic annals — XXI, vol. 155 (11—12), pp. 59—62.
22. Lahodiienko, N.V. and Lahodiienko, V.V. (2019), "Assessment of the economic component of sustainable development of agricultural production in an open national economy", Ukrains'kyj zhurnal prykladnoi ekonomiky, Vol, 4, no. 4. pp. 265—281. DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-4-31

№ 9-10 2022, стор. 3 - 12

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 1991

Відомості про авторів

І. О. Крюкова

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування,Одеський державний аграрний університет

I. Kryukova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Accounting and Taxes, Odessa State Agrarian University

ORCID:

0000-0002-0577-6364


С. В. Степаненко

к. е. н., докторант, старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Державний біотехнологічний університет

S. Stepanenko

PhD in Economics, Doctoral candidate, Senior Lecturer of the Department of the Department of Finance, Banking and Insurance, State Biotechnological University

ORCID:

0000-0002-6132-328X

Як цитувати статтю

Крюкова І. О., Степаненко С. В. Ефективність вітчизняного агробізнесу у призмі пріоритетів сталого розвитку. Агросвіт. 2022. № 9-10. С. 3–12. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.3

Kryukova, I. and Stepanenko, S. (2022), “Efficiency of domestic agrobusiness in prisms of priorities of sustainable development”, Agrosvit, vol. 9-10, pp. 3–12. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.