EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК КООПЕРАТИВНИХ ВІДНОСИН В МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ УКРАЇНИ
А. В. Семсал

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.7-8.47

УДК: 334.732:631.115.8:636.034(477)

А. В. Семсал

РОЗВИТОК КООПЕРАТИВНИХ ВІДНОСИН В МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ УКРАЇНИ

Анотація

Доведено, що в цілому система розвитку кооперації повинна бути багаторівнева і сформована за схемою "область — район — об'єднана територіальна громада". Управління розвитком кооперованих форм господарювання на рівні об'єднаних територіальних громад повинні здійснювати відповідні координаційні центри. Основними завданнями таких центрів повинні стати: консультаційна допомога кооперованим підприємствам у підготовці їхніх бізнес-планів та інвестиційних проєктів; допомога в отриманні кредитів, методичний супровід учасників проєктів; моніторинг виконання планових показників проєктів і бізнес-планів підприємств кооперованих форм господарювання.
Специфіка молочної кооперації виявляє себе і в економії за рахунок ефекту масштабу. При цьому індивідуальні виробники молока не втрачають свою самостійність, діють як окремі виробничі одиниці, зберігаючи за собою всі управлінські функції. У висококонцентрованих сільськогосподарських підприємствах при збільшенні обсягів виробництва молока знижується ефективність управління та рівень контролю. Пояснюється це тим, що на відміну від європейських країн в України концентрація сільгоспвиробництва не супроводжується процесами розвитку технологій виробництва та управління. Такий стан справ зумовлений відсутністю системи інформаційного забезпечення, об'єктивних даних про порівняльну ефективність різних форм управління стосовно до конкретних умов виробництва; низьким рівнем забезпеченості кваліфікованими управлінськими кадрами підприємств корпоративного сектору аграрної економіки. Кооперація може стати ланкою, яка виконуватиме перелічені вище функції.
За результатами проведеного дослідження можна зробити висновок про те, що розвиток кооперації в молочному скотарстві неможливий без урахування комплексу необхідних умов, які характеризують виробництво, переробку і реалізацію молока. Однак розвиток кооперації у молочному скотарстві сприятиме зниженню трансакційних втрат молока-сировини; посиленню конкурентних переваг сільських товаровиробників; ефективному використанню ресурсних можливостей; раціоналізації системи збуту; налагодженню жорсткого контролю за якістю молочної сировини і готової продукції; підвищенню інвестиційної привабливості галузі та ін.
Вважаємо, що в молочному скотарстві мають бути реалізовані тільки дві конкурентні стратегії — стратегія низьких витрат (лідерство в області витрат), метою якої є прагнення до отримання конкурентних переваг за рахунок ефекту масштабу і в кінцевому підсумку домінування на ринку, а також стратегія диференціації (стратегія відмінності), метою якої — отримання переваг за допомогою виробництва і реалізації молока і молочних продуктів з більш високим прибутком. При цьому агрохолдинги, які використовують обидві стратегії, виявляються більш конкурентоспроможними на ринку молока на відміну від конкурентів, які використовують тільки одну стратегію.

Ключові слова: кооперація; молочне скотарство; інтеграція; агрохолдин; суб'єкти господарювання.

Література

1. Шахраюк-Онофрей С.І. Кооперація як організаційна форма сільськогосподарського виробництва в системі сталого розвитку сільських територій. Науковий вісник [Буковинського державного фінансово-економічного університету]. Економічні науки. 2013. Вип. 2. С. 190—201.
2. Довгаль О.В. Кооперація як перспективний напрям розвитку підприємництва на селі. Формування ринкових відносин в Україні. 2013. № 9. С. 132—135.
3. Ревуцька А.О. Кооперація як перспективний напрям розвитку агропромислових підприємств. Економічний простір. 2014. № 84. С. 190—199.
4. Слатвінська Л.А. Становлення системи інвестиційного забезпечення розвитку молокопродуктового підкомплексу України. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2014. Вип. 149. С. 276—281.
5. Безус Р.М., Буртак С.Г., Крючко Л.С., Дуброва Н.П. Передумови і перспективи організації та розвитку сільськогосподарських кооперативів другого і третього рівнів в Україні: приклад молочних обслуговуючих кооперативів. Економіка АПК. 2020. №11 С. 90—98.
6. Петриченко О.А. Аналіз тенденцій розвитку галузі молочного скотарства в ланці молокопродуктового ланцюга. Економіка АПК. 2018. № 5. С. 33—39.
7. Чеботарьов В.А. Державне регулювання створення й функціонування формувань холдингового типу продовольчого комплексу: проблеми і перспективи. Економіка промисловості. 2011. № 1. С. 28—33.
8. Олійник О.О., Олійник Т.І. Становлення підприємств холдингового типу у сільському господарстві України: теоретичний аспект. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2014. № 1. С. 73—77.
9. Данкевич А.Є. Особливості функціонування холдингів в аграрному секторі економіки. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2013. № 2 (5). С. 82—91.

A. Semysal

DEVELOPMENT OF COOPERATIVE RELATIONS IN DAIRY CATTLE BREEDING IN UKRAINE

Summary

It was proved that in general the system of cooperation development should be multilevel and formed according to the scheme "region — district — united territorial community". Management development of cooperative farming forms at the level of united territorial communities should be managed by appropriate coordination centers.The main tasks of such centers should be: counselling to cooperative enterprises in the preparation of their business plans and investment projects; assistance in obtaining loans, methodological support of project participants; monitoring of project targets and business plans of enterprises of cooperative business forms.
The specificity of dairy cooperation reveals itself through economies of scale. At the same time, individual milk producers do not lose their autonomy, act as separate production units, retaining all management functions. In highly concentrated agricultural enterprises, as milk production increases, management efficiency and control are reduced. This is because, unlike European countries, agricultural concentration in Ukraine is not accompanied by the development of production and management technologies. This is due tothe lack of information management system, objective data on the comparative effectiveness of different forms of management in relation to specific conditions of production; the low level of provision of qualified managerial staff in enterprises in the corporate sector of the agrarian economy. Cooperation can be the link that performs the above functions.
According to the results of the study it can be concluded that the development of cooperation in dairy farming is impossible without taking into account the set of necessary conditions that characterize the production, processing and sale of milk. However, the development of dairy cooperatives will facilitate reduction of transaction losses of raw milk; strength hening the competitive advantages of rural producers; efficient use of resource; rationalization of the sales system; establishing strict control over the quality of raw milk and finished products; increasing the investment attractiveness of the industry, etc.
We believe that only two competitive strategies should be implemented in dairy farming. There is low expenses strategy (expenses leadership), which aims to gain a competitive advantage through economies of scale and eventual market dominance, and differentiation strategy (difference strategy), the purpose of which is to receive advantages with the help of production and sales of milk and dairy products with a higher profit. In this case, agroholdings that use both strategies are more competitive in the milk market as opposed to competitors who use only one strategy.

Keywords: cooperation; dairy cattle breeding; integration; agroholding; business entities.

References

1. Shakhraiuk-Onofrej, S.I. (2013), "Cooperation as an organizational form of agricultural production in the system of sustainable development of rural areas", Naukovyj visnyk Bukovyns'koho derzhavnoho finansovo-ekonomichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 2, pp. 190—201.
2. Dovhal', O.V. (2013), "Cooperation as a promising area of rural entrepreneurship", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 9, pp. 132—135.
3. Revuts'ka, A.O. (2014), "Cooperation as a promising direction of development of agro-industrial enterprises", Ekonomichnyj prostir, vol. 84, pp. 190—199.
4. Slatvins'ka, L.A. (2014), "Formation of the system of investment support for the development of the dairy subcomplex of Ukraine", Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu sil's'koho hospodarstva imeni Petra Vasylenka, vol. 149, pp. 276—281.
5. Bezus, R.M. Burtak, S.H. Kriuchko, L.S. and Dubrova, N.P. (2020), "Prerequisites and prospects for the organization and development of agricultural cooperatives of the second and third levels in Ukraine: the example of dairy service cooperatives", Ekonomika APK, vol. 11, pp. 90—98.
6. Petrychenko, O.A. (2018), "Analysis of trends in the dairy industry in the dairy chain", Ekonomika APK, vol. 5, pp. 33—39.
7. Chebotar'ov, V.A. (2011), "State regulation of the creation and operation of formations of the holding type of food complex: problems and prospects", Ekonomika promyslovosti, vol. 1, pp. 28—33.
8. Olijnyk, O.O. and Olijnyk, T.I. (2014), "Formation of holding-type enterprises in agriculture of Ukraine: theoretical aspect", Visnyk Berdians'koho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 1, pp. 73—77.
9. Dankevych, A.Ye. (2013), "Features of the functioning of holdings in the agricultural sector of the economy", Zbirnyk naukovykh prats' Tavrijs'koho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky), vol. 2 (5), pp. 82—91.

№ 7-8 2022, стор. 47 - 52

Дата публікації: 2022-04-30

Кількість переглядів: 462

Відомості про авторів

А. В. Семсал

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

A. Semysal

Postgraduate student, BilaTserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-5918-4233

Як цитувати статтю

Семсал А. В. Розвиток кооперативних відносин в молочному скотарстві України. Агросвіт. 2022. № 7-8. С. 47–52. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.7-8.47

Semysal, A. (2022), “Development of cooperative relations in dairy cattle breeding in Ukraine”, Agrosvit, vol. 7-8, pp. 47–52. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.7-8.47

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.