EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИЗНАЧАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ
О. В. Погорєлова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.7-8.36

УДК: 330.15.35.39:551.583

О. В. Погорєлова

ВИЗНАЧАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Анотація

З метою встановлення визначальних детермінант формування продовольчого потенціалу проведено дослідження сучасних тенденцій у сфері продовольчої безпеки, в результаті якого встановлено наступне: країни пострадянського регіону діляться на дві групи щодо їхнього бачення продовольчої безпеки — група країн орієнтована на продовольче самозабезпечення та країни, що орієнтовані на цінності та політики ФАО; основні економічні напрями формування продовольчого потенціалу в пострадянських країнах зосереджено у чотирьох напрямах — модернізація сільського господарства, торгові інтервенції, регулювання цін на продовольство, управління товарними запасами, що визначило основні форми та методи регулювання продовольчої безпеки в пострадянських країнах; результати реалізації заходів продовольчої політики в пострадянських країнах свідчать про визначну роль у скороченні масштабів бідності загальноекономічного зростання, основним бенефіціаром якого виступає малозабезпечене населення, при цьому увага стала приділятися не калорійності харчування, а підвищенню його якості; основними детермінантами сучасних тенденцій щодо формування продовольчого потенціалу є конфлікти та війни, світові пандемії (COVID-19), мінливість клімату та екстремальні його прояви, уповільнення економічного зростання та економічні спади, політика у сфері харчування.

Ключові слова: конфлікти та війни; світові пандемії; мінливість клімату; економічні спади; політика; продовольчий потенціал.

Література

1. Арестова Л.М. Моделювання факторних складових регіональної продовольчої безпеки. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2009. Вип. 16 (2). С. 49—54.
2. Зеленська О., Зеленський С., Алєшугіна Н. Класифікація факторів продовольчої безпеки національного та регіонального рівнів. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер.: Економіка і управління. 2015. Вип. 31. С. 215—225.
3. Сіташ С.Д. Проблеми та фактори підвищення продовольчої безпеки регіону. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. № 4. С. 184—187.
4. Черевко О.В., Яковенко О.В. Основні фактори впливу на продовольчу безпеку регіону як основу національної безпеки. Економіка та держава. 2016. № 12. С. 68—71.
5. Бабич М.М., Загребаленко Ю.Ю. Продуктивність праці в сільському господарстві як фактор забезпечення продовольчої безпеки. Агросвіт. 2016. № 13—14. С. 24—29.
6. Криницька О.О., Ткачук Т.І. Капіталізація ринку землі як фактор продовольчої політики України. Економіка харчової промисловості. 2018. Т. 10, Вип. 2. С. 3—8.
7. Мандзик В.М. Водні ресурси як фактор продовольчої безпеки. Агросвіт. 2009. № 1. С. 29—30.
8. Арич М.І., Корнієнко М.В., Кріпак Я.В., Діденко Т.С. Інфляція та страхування як фактори впливу на безпеку продовольчого ринку: двофакторний регресійний аналіз. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2020. Т. 26, № 6. С. 68—81.
9. Гамма Т.М. Вертикальна інтеграція підприємств АПК як ключовий фактор продовольчої безпеки України. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2015. № 1 (2). С. 5—12.
10. Загородній А.Е. Якість сільськогосподарської продукції як фактор забезпечення продовольчої безпеки національної економіки. Агросвіт. 2015. № 22. С. 82—86.
11. Прунцева Г.О. Нанотехнології як фактор підвищення рівня виробництва сільськогосподарської продукції у контексті забезпечення продовольчої безпеки країни. Регіональна економіка. 2018. № 3. С. 88—96.
12. Серьогін В.К. Ефективність виробництва продукції рослинництва як фактор забезпечення продовольчої безпеки країни. Бізнес-навігатор. 2014. № 1. С. 99—103.
13. Kotykova O., Babych M. Economic Impact of Food Loss and Waste. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics. 2019. Vol. 11, No. 3, pp. 57—71. DOI: 10.7160/aol.2019.110306
14. Kotykova O., Babych М., Pohorielova O. Food loss and waste along the value chain of food products in Ukraine. Agricultural and Resource Economics. 2020. vol. 6, no. 3. pp. 191-220. DOI: https://doi.org/10.51599/ARE.2020.06.03.11.
15. Kotykova O., Babych M. and Oliinyk Т. Measures to reduce food loss and waste in Ukraine. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2020. Vol. 6, No. 4, pp. 144—167. eISSN 2414-584х. DOI: https://doi.org/10.51599/are.2020.06.04.08
16. Kotykova O., Babych M., Nadvynychnyy S., Cherven I., Shevchuk S. Assessing the Level of Household Food Security Based on Their Income Level. Intellectual Economics. 2021. No. 15 (2), pp. 175-204. eISSN 1822-8038. DOI:10.13165/IE-21-15-2-09
17. Зубков Р.С., Завгородній А.В., Долинська О.О. Основні фактори впливу на продовольчу безпеку економіки регіону. Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки. 2020. № 3. С. 304—316.
18. Стежко Н.В. Теоретико-методологічні підходи до визначення факторів та критеріїв світової продовольчої безпеки. Економіка і регіон. 2014. № 5. С. 41—51.
19. Юрченко Ю.Ю., Антошкін В.К. Соціально-економічна оцінка деструктивних факторів продовольчого самозабезпечення. Економіка та держава. 2019. № 10. С. 4—13.
20. Publication Regional Overview of Food Security Europe and Central Asia. Focus on healthy and balanced nutrition / FAO. Budapest, 2015. 23 pp. ISBN 978-92-5-108788-6.
21. Publication Regional Overview of Food Security Europe and Central Asia. The changing state of food security / FAO. Budapest, 2016. 60 pp. ISBN 978-92-5-409659-5.
22. Publication Regional Overview of Food Security and Nutrition in Europe and Central Asia 2018 / FAO. Budapest, 2018. 124 pp. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
23. Structural transformations of agriculture for improved food security, nutrition and environment. Regional Overview of Food Security and Nutrition in Europe and Central Asia 2019 / FAO. Budapest, 2019. 116 pp.
24. Europe and Central Asia — Regional Overview of Food Security and Nutrition 2021 — Statistics and trends / FAO. Budapest, 2021. 138 рр.

O. Pohorielova

DETERMINING DETERMINANTS OF CURRENT TRENDS OF FOOD POTENTIAL FORMATION

Summary

The world faces unprecedented challenges in food security: global population growth, pandemics, wars and conflicts, economic cycles, and a number of other global and regional challenges require new ways to address political, technological, environmental, economic and social issues. Although global advances in food production have been impressive over the past 50 years, global inequalities in food rights (people's ability to access food and access to productive resources) remain one of the biggest obstacles to achieving food security for all. It is obvious that it is necessary to identify the determinants of food capacity building in order to develop appropriate measures and policies to eliminate their negative impact on food security at the regional, national and global levels. In order to identify the determinants of food capacity building, a study of current trends in food security was conducted, which resulted in the following: the post-Soviet countries are divided into two groups according to their vision of food security — food self-sufficiency and value-oriented countries. FAO policies; The main economic areas of food potential in the post-Soviet countries are concentrated in four areas — modernization of agriculture, trade interventions, food price regulation, inventory management, which identified the main forms and methods of food security in the post-Soviet countries; The results of the implementation of food policy measures in the post-Soviet countries show a significant role in reducing poverty of general economic growth, the main beneficiary of which is the poor, while the focus was not on caloric intake, but to improve its quality. A thorough analysis of the factors influencing the level of food security of the country revealed that the main determinants of current trends in food capacity building are conflicts and wars, global pandemics (COVID-19), climate variability and its extreme manifestations, slowing growth and economic downturns. nutrition. Therefore, the development of appropriate measures to reduce or reduce the negative impact of the complex, rather than individual measures in a particular area or industry, and the implementation of appropriate programs are crucial in ensuring food security in any country.

Keywords: conflicts and wars; global pandemics; climate variability; economic downturns; politics; food potential.

References

1. Arestova, L. M. (2009), "Modeling of factor components of regional food security", Naukovi pratsi Kirovohrads'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 16 (2), рр. 49—54.
2. Zelens'ka, O., Zelens'kyj, S. and Alieshuhina, N. (2015), "Classification of food security factors at the national and regional levels", Zbirnyk naukovykh prats' Derzhavnoho ekonomiko-tekhnolohichnoho universytetu transportu. Ser.: Ekonomika i upravlinnia, vol. 31, рр. 215—225.
3. Sitash, S. D. (2012), "Problems and factors of improving food security in the region", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 4, рр. 184—187.
4. Cherevko, O. V. and Yakovenko, O. V. (2016), "The main factors influencing the food security of the region as a basis for national security", Ekonomika ta derzhava, vol. 12, рр. 68-71.
5. Babych, M. M. and Zahrebalenko, Yu. Yu. (2016), "Labor productivity in agriculture as a factor in ensuring food security", Ahrosvit, vol. 13—14, рр. 24—29.
6. Krynyts'ka, O. O. and Tkachuk, T. I. (2018), "Capitalization of the land market as a factor in food policy of Ukraine", Ekonomika kharchovoi promyslovosti, vol. 10, no. 2, рр. 3—8.
7. Mandzyk, V. M. (2009), "Water resources as a factor in food security", Ahrosvit, vol. 1, рр. 29—30.
8. Arych, M. I., Korniienko, M. V., Kripak, Ya. V. and Didenko, T. S. (2020), "Inflation and insurance as factors influencing food market security: a two-factor regression analysis", Naukovi pratsi Natsional'noho universytetu kharchovykh tekhnolohij, vol. 26, no. 6, рр. 68—81.
9. Hamma, T. M. (2015), "Vertical integration of agricultural enterprises as a key factor in food security of Ukraine", Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva, vol. 1 (2), рр. 5—12.
10. Zahorodnij, A. E. (2015), "The quality of agricultural products as a factor in ensuring food security of the national economy", Ahrosvit, vol. 22, рр. 82—86.
11. Pruntseva, H. O. (2018), "Nanotechnology as a factor in increasing the level of agricultural production in the context of food security", Rehional'na ekonomika, vol. 3, рр. 88—96.
12. Ser'ohin, V. K. (2014), "Efficiency of crop production as a factor in ensuring food security of the country", Biznes-navihator, vol. 1, рр. 99—103.
13. Kotykova, O. and Babych, M. (2019), Economic Impact of Food Loss and Waste, AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, vol. 11, no. 3, pp. 57—71. DOI: 10.7160/aol.2019.110306
14. Kotykova, O., Babych, М., Pohorielova, O. (2020), Food loss and waste along the value chain of food products in Ukraine. Agricultural and Resource Economics, vol. 6, no. 3, pp. 191—220. DOI: https://doi.org/10.51599/ARE.2020.06.03.11.
15. Kotykova, O., Babych, M. and Oliinyk, Т. (2020). Measures to reduce food loss and waste in Ukraine. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, vol. 6, no. 4, pp. 144—167. eISSN 2414-584х. DOI: https://doi.org/10.51599/are.2020.06.04.08
16. Kotykova, O., Babych, M., Nadvynychnyy, S., Cherven, I. and Shevchuk, S. (2021), "Assessing the Level of Household Food Security Based on Their Income Level", Intellectual Economics, vol. 15 (2), pp. 175—204. eISSN 1822-8038. DOI:10.13165/IE-21-15-2-09
17. Zubkov, R. S., Zavhorodnij, A. V. and Dolyns'ka, O. O. (2020), "The main factors influencing the food security of the region's economy", Visnyk KhNAU. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 3, рр. 304—316.
18. Stezhko, N. V. (2014), "Theoretical and methodological approaches to determining the factors and criteria of global food security", Ekonomika i rehion, vol. 5, рр. 41—51.
19. Yurchenko, Yu. Yu. and Antoshkin, V. K. (2019), "Socio-economic assessment of destructive factors of food self-sufficiency", Ekonomika ta derzhava, vol. 10, рр. 4—13.
20. FAO (2015),Publication Regional Overview of Food Security Europe and Central Asia. Focus on healthy and balanced nutrition, Budapest, Hungary.
21. FAO (2016), Publication Regional Overview of Food Security Europe and Central Asia. The changing state of food security, Budapest, Hungary.
22. FAO (2018), Publication Regional Overview of Food Security and Nutrition in Europe and Central Asia 2018, Budapest, Hungary.
23. FAO (2019), "Structural transformations of agriculture for improved food security, nutrition and environment", Regional Overview of Food Security and Nutrition in Europe and Central Asia 2019, Budapest, Hungary.
24. FAO (2021), Europe and Central Asia — Regional Overview of Food Security and Nutrition 2021 — Statistics and trends, Budapest, Hungary.

№ 7-8 2022, стор. 36 - 46

Дата публікації: 2022-04-30

Кількість переглядів: 421

Відомості про авторів

О. В. Погорєлова

к. е. н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова

O. Pohorielova

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Accounting and Economic Analysis, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

ORCID:

0000-0002-3103-4380

Як цитувати статтю

Погорєлова О. В. Визначальні детермінанти сучасних тенденцій формування продовольчого потенціалу. Агросвіт. 2022. № 7-8. С. 36–46. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.7-8.36

Pohorielova, O. (2022), “Determining determinants of current trends of food potential formation”, Agrosvit, vol. 7-8, pp. 36–46. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.7-8.36

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.