EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
І. В. Свиноус, Н. І. Свиноус, Н. М. Присяжнюк, О. О. Рудич, О. Ю. Гаврик

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.7-8.30

УДК: 657.37:631.11

І. В. Свиноус, Н. І. Свиноус, Н. М. Присяжнюк, О. О. Рудич, О. Ю. Гаврик

ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Анотація

У сучасних умовах глобалізації та посилення конкуренції інформаційний ресурс відіграє важливу роль, що знаходить прояв у посиленні залежності економічного розвитку сільгосппідприємств молочного скотарства від функціонування інформаційної складової економічної системи. Очевидно, що без своєчасної й достовірної інформації про вплив чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, досягнення в інноваційному розвитку, зміну законодавчих норм та ін., неможливо забезпечити постановку ефективної системи планування в підприємствах молочного скотарства. Від рівня достовірності, оперативності та своєчасності одержаної інформації про фактори макроекономічного середовища залежить точність й об'єктивність планових показників. Наявність інформаційної системи постає основним елементом у реалізації стратегічного управління розвитком молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах.
Вважаємо, що твердження про об'єктивний розподіл витрат між видами продукції пропорційно її вартості за цінами реалізації є спірним, оскільки ці ціни не відповідають принципу виникнення витрат. Тому собівартість, обчислена цим методом, не може бути основою для формування політики цін. Такий метод може бути використаний при аналізі ефективності виробництва продукції молочного скотарства. Питання вибору тих чи інших методів калькуляції собівартості продукції має вирішуватися самостійно залежно від прийнятої моделі виробничого обліку витрат, виробничо-фінансової стратегічної та облікової політики.
З метою переходу від системи обліку повного розподілу до системи обліку обмеженої собівартості, а також аналізу маржинального доходу і прибутку вважаємо виправданим обчислення собівартості продукції сільського господарства, у т.ч молочного скотарства, оперативно-розрахунковим шляхом за прямими, змінними та сукупними витратами.
У процесі дослідження, з урахуванням виділених об'єктів калькуляції продукції молочного скотарства, нами розроблено методику обчислення собівартості продукції молочного скотарства відповідно до її якісних характеристик.
Перший аспект удосконалення калькулювання продукції полягає у заміні існуючої бази розподілу витрат на виробництво продукції. Об'єктивно розподілити витрати між основною, сполученою та побічною продукцією можна за єдиної, незмінної та незалежної основи, властивої всьому сільськогосподарському виробництву або окремим його галузям. Такою основою, на нашу думку, може бути калорійність сільськогосподарської продукції. Калорійність — це кількість енергії, що виражена в калоріях, яку може забезпечити певний вид продукції. Перевага єдиної бази калькулювання полягає в тому, що вона забезпечує сталість і взаємозв'язок між об'єктами калькуляції.
Другий аспект удосконалення калькуляції готової продукції молочного скотарства полягає у розрахунку фактичної собівартості одиниці натуральної продукції щодо її споживчих властивостей та якості.
При обчисленні собівартості молока з урахуванням якості об'єктом калькуляції є молоко у перерахунку на базисну жирність (3,4%) та базовий вміст білка (3,0%). Розподілом загальної суми витрат за обсяг продукції базисних кондицій визначається собівартість одиниці виробленої продукції з урахуванням її якості. Внаслідок калькулювання молока з урахуванням якісних характеристик рівень рентабельності виробленої продукції в досліджуваних господарствах може зрости більш ніж на 10 процентних пунктів.

Ключові слова: молочне скотарство; облік; міжнародні стандарти фінансової звітності; калькулювання; собівартість.

Література

1. Рибакова О.А. Класифікація біологічних активів птахівництва в системі бухгалтерського обліку. Збалансоване природокористування. 2015. № 4. С. 80—83.
2. Савчук В.К. Управління ефективністю сільськогосподарського виробництва: інформаційно-аналітичний аспект: [монографія] К.: видавництво "Вик Принт", 2013. 640 с.
3. Метелиця В.М. Стандартизація галузевої методології обліку як елементу професії. Економіка АПК. 2013. № 6. С. 45—53.
4. Грибовська Ю.М. Облік довгострокових біологічних активів рослинництва. Економіка та держава. 2019. № 12. С. 83—88.
5. Демчук О.М., Демчук Н.І., Ткаченко О.С. Бухгалтерський облік в управлінні сільськогосподарськими підприємствами. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2017. № 3. С. 256—262.
6. Брик М. Своєрідність обліку та контролю поточних біологічних активів в тваринництві. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2018. Вип. 23. С. 61—65.
7. Палюх М.С., Брик М.М. Особливості обліку біологічних активів з врахуванням міжнародних стандартів. Інноваційна економіка. 2018. № 9—10. С. 197—203.
8. Садовська І.Б., Бабіч І.І., Нагірська К.Є. Організація обліку і оподаткування у фермерських господарствах в контексті професійного бухгалтерського судження. Облік і фінанси. 2019. № 4. С. 45—53.

I. Svinous, N. Svinous, N. Prisyazhnyuk, О. Rudych, O. Gavryk

PROBLEMS OF EVALUATING THE ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES USING INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS

Summary

Reforming accounting and financial (financial) reporting in Ukraine provides for their progressive and harmonious development in accordance with generally accepted principles and requirements of International Financial Reporting Standards (IFRS). In this regard, the practical application of the provisions of IFRS 41 "Agriculture" is of particular importance for agricultural organizations. The importance of the fair value measurement principle of IFRS 41 should be emphasized here. IFRS 41 synthesizes the features of agriculture in the unique characteristics of agricultural activities as management of biotransformation of biological assets.
Standard 41 "Agriculture" includes accounting methodology and information on agricultural activities, which, until recently, were reflected in the Russian Accounting Standards. IFRS 41 introduces completely new concepts of biological assets, agricultural activities and introduces terms such as: biotransformation and fair value.
In accordance with International Financial Reporting Standard (IFRS) 41 Agriculture, a biological asset is a living animal or plant. International Financial Reporting Standard 41 applies accounting for biological assets and agricultural products, i. e. products obtained from biological assets at the time of collection. Subsequently, after the collection of products, IFRS 2 Inventories or other relevant international financial reporting standards is applied.
One of the features of a biological asset may be that it has the ability to reproduce and then re-produce agricultural products. This process is called biotransformation. To reveal the essence and peculiarity of the characteristic "biotransformation" should be based on the fact that biotransformation implies the process of general biological change.
General biological changes are a characteristic feature of living organisms that require consideration not only of natural but also managerial aspects, as biotransformation is a set of factors regulated by man.
IFRS 41 for the measurement of biological assets provides for the concept of "fair value", which is not used in domestic accounting practice. Fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction. Income from agricultural activities consists of the fair value of biological assets and agricultural products, calculated at the time of their recognition, as well as the changed fair value of biological assets at the next reporting date. Expenditures on agricultural activities consist of the cost of inventories spent, labor costs, social security contributions, depreciation deductions and other expenses of all ordinary activities in this reporting period.

Keywords: valuation; biological assets; international financial reporting standards; agricultural reporting; value.

References

1. Rybakova, O.A. (2015), "Classification of biological assets of poultry in the accounting system", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 4, pp. 80—83.
2. Savchuk, V.K. (2013), Upravlinnia efektyvnistiu sil's'kohospodars'koho vyrobnytstva: informatsijno-analitychnyj aspekt [Management of efficiency of agricultural production: information-analytical aspect], Vyk Prynt, Kyiv, Ukraine.
3. Metelytsia, V.M. (2013), "Standardization of industry accounting methodology as an element of the profession", Ekonomika APK, vol. 6, pp. 45—53.
4. Hrybovska, Y. Khodakivska, L. and Kononenko, Z. (2019), "Accounting for long-term biological assets of crop", Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 83—88.
5. Demchuk, O.M. Demchuk, N.I. and Tkachenko, O.S. (2017), "Accounting in the management of agricultural enterprises", Zbirnyk naukovykh prats' Tavrijs'koho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky), vol. 3, pp. 256—262.
6. Bryk, M. (2018), "Peculiarity of accounting and control of current biological assets in animal husbandry", Rehional'ni aspekty rozvytku produktyvnykh syl Ukrainy, vol. 23, pp. 61—65.
7. Paliukh, M.S. and Bryk, M.M. (2018), "Features of accounting for biological assets, taking into account international standards", Innovatsijna ekonomika, vol. 9—10, pp. 197—203.
8. Sadovs'ka, I.B. Babich, I.I. and Nahirs'ka, K.Ye. (2019), "Organization of accounting and taxation in farms in the context of professional accounting judgment", Oblik i finansy, vol. 4, pp. 45—53.

№ 7-8 2022, стор. 30 - 35

Дата публікації: 2022-04-30

Кількість переглядів: 453

Відомості про авторів

І. В. Свиноус

д. е. н., професор кафедри обліку і оподаткування, Білоцерківський національний аграрний університет

I. Svinous

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting and Taxation, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-0346-1596


Н. І. Свиноус

к. е. н., асистент кафедри обліку і оподаткування, Білоцерківський національний аграрний університет

N. Svinous

PhD in Economics, Assistant of the Department of Accounting and Taxation, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0003-3640-0519


Н. М. Присяжнюк

к. вет. н., доцент кафедри іхтіології та зоології, Білоцерківський національний аграрний університет

N. Prisyazhnyuk

PhD in Veterinary Sciences, Associate Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-4737-014


О. О. Рудич

к. е. н., доцент, Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти

О. Rudych

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva Institute of Continuing Professional Education

ORCID:

0000-0002-4594-2590


О. Ю. Гаврик

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Білоцерківський національний аграрний університет

O. Gavryk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-9816-0253

Як цитувати статтю

Свиноус І. В., Свиноус Н. І., Присяжнюк Н. М., Рудич О. О., Гаврик О. Ю. Проблеми оцінки діяльності сільськогосподарських підприємств з використанням міжнародних стандартів фінансової звітності. Агросвіт. 2022. № 7-8. С. 30–35. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.7-8.30

Svinous, I., Svinous, N., Prisyazhnyuk, N., Rudych, О. and Gavryk, O. (2022), “Problems of evaluating the activities of agricultural enterprises using international accounting standards”, Agrosvit, vol. 7-8, pp. 30–35. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.7-8.30

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.