EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯМ МОЛОЧНИМ СКОТАРСТВОМ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
В. І. Радько

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.7-8.22

УДК: 659.132.21:636.034:631.11

В. І. Радько

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯМ МОЛОЧНИМ СКОТАРСТВОМ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

Стаття присвячена оцінці ролі і місцю інформаційного забезпечення в управлінні молочним скотарством сільськогосподарських підприємств. Інформаційне забезпечення управління підприємствами молочного скотарства є складним та багатокомпонентним, оскільки включає в себе різні інформаційні дані та алгоритми їх перетворення. При організації інформаційного забезпечення принципове значення має розподіл інформації на пряму, яка виходить від управляючої системи, та зворотну, що характеризує реакцію об'єкта управління на зміни та рішення, що приймаються.
Для сучасного етапу розвитку підприємств молочного скотарства характерне інтенсивне використання комп'ютеризованих систем управління технологічним процесом виробництва продукції, що певним чином характеризує його інноваційність та сприяє підвищенню стійкості їх розвитку.
У молочному скотарстві корпоративного сектору автоматизація формування інформації здійснюється на таких рівнях: технологічний процес; бухгалтерський облік; племінна справа. Однак ці бази даних є розрізненими в більшості суб'єктів господарської діяльності, тобто не є складовими єдиної інформаційної системи управління молочним стадом, що не дає змоги повною мірою сформувати переваги формування та функціонування інформаційної системи.
Нині електронні системи управління стадом (ЕСУС) є складовою технології на рівні з доїльним обладнанням і допомагають формувати інформаційні масиви про продуктивність, якісні показники молока, відтворення та фізіологічний стан тварин. Вони дають можливість звести всі дані про стан тварин в одну комп'ютерну базу. Система дає змоги отримувати і контролювати широкий масив показників, на основі яких оперативно приймати та реалізовувати раціональні управлінські рішення.
Як показує практика функціонування підприємств молочного скотарства, важливим резервом підвищення ефективності виробництва молока є індивідуальне обслуговування тварин і вдосконалення технологічних процесів доїння, годівлі та запліднення корів і нетелей базуються на застосуванні прецизійних (високоточних) технологій і технічних засобів.
Нині в України спостерігаються спроби активізувати надання послуг зовнішнього інформаційного забезпечення, зокрема, консалтингових фірм, консультаційних центрів, але їхні інформаційні ресурси недоступні для більшості сільськогосподарських підприємств через високу вартість.
Одним із підходів до відродження у вітчизняній практиці консультаційної підтримки сільгосптоваровиробників є активізація діяльності сільськогосподарських дорадчих служб шляхом залучення експертів із числа науковців НДІ системи НААН або вищих навчальних закладів аграрного профілю та створення на їхній базі консультаційних центрів. На нашу думку, консультаційні центри повинні функціонувати на основі державно-приватного партнерства на базі ВНЗ аграрного профілю, як це прийнято у провідних країнах світу.
Подальший розвиток інформаційної системи доцільно забезпечити в за такими напрямами: розробка додатків для роботи з системою через мобільні пристрої (смартфони, планшетні ПК), що забезпечить зацікавлених осіб найактуальнішою і достовірною інформацією; розвиток геоінформаційних модулів, що пропонують нові можливості для аналізу, управління і координації робіт; інтеграція ІС із поширеними системами племінного обліку, системами розрахунку індексів племінної цінності, системами електронного уряду тощо.

Ключові слова: інформаційне забезпечення; інформація; молочне скотарство; сільськогосподарське підприємство; консультаційний центр.

Література

1. Свиноус І.В., Гура А.М. Формування інформаційно-консультативного забезпечення функціонування суб'єктів аграрного ринку. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2017. № 1—2. С. 269—275.
2. Нєлєпова А.В. Програмне управління процесами в галузі тваринництва / А.В. Нєлєпова, Р.О. Трибрат, Л.В. Бондаренко. К.: "Кафедра", 2018. 200 с.
3. Інформаційні технології в зооінженерії: навч. посіб. / В.Г. Миронов, В.В. Морозов, М.Г. Поляков та ін. Херсон: ХДАУ РВЦ Колос, 2003. 110 с.
4. Науменко А.А. Роботизированные системы в животноводстве. Харків: ХНТУСХ ім. Петра Василенка, 2015. 171 с.
5. Пархомець М.К., Уніят Л.М. Економічна ефективність розвитку молочного скотарства у аграрних підприємствах регіону. Сталий розвиток економіки. 2014. № 1 [23]. C. 62—73.
6. Петриченко О.А. Технології створення, розве$ дення й оцінювання стад молочного скотарства: аналітичний огляд. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 2. С. 124—134.
7. Хопкінс Дж. Сучасні інформаційні технології в сільському господарстві США / Дж. Хопкінс, М. Морхарт // Режим доступу: http://www.propozitsiva.com/?page=149&itemid=304&nuinbcr=9
8. Березюк С.В., Оніщенко М.Л. Інформаційні технології в підприємницьких структурах. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 2. С. 118—131.

V. Radko

INFORMATION SUPPORT FOR DAIRY CATTLE MANAGEMENT IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article is devoted to the assessment of the role and place of information support in the management of dairy farming of agricultural enterprises. Information support for the management of dairy enterprises is complex and multi-componentissue, as it includes various information data and algorithms for its transformation. In the organization of information support there is a fundamental importance of the division of information for direct one which comes from the control system, and the feedback, which describes the management object reaction for changes and decisions.
The current stage of dairy enterprises development is characterized by intensive use of computerized control systems of the technological process of production, which in some way characterizes its innovation and helps to increase the sustainability of their development.
In the corporate segment ofdairy sector the automation of information generation is carried out at the following levels: technological process; accounting; cattle breeding. However, these databases are different in most economic entities, so they are not part of a single information system for dairy herd management, which does not allow to realize the benefits of the the information systemformation and operation fully.
Today, electronic herd management systems (EHMS) are part of the technology together with milking equipment and help to create information arrays about productivity, milk quality, reproduction and physiological condition of animals. They make it possible to summarize all the data on the condition of animals in one computer database. The system allows to obtain and control a wide range of indicators which are used to make and implement sound management decisionsquickly.
As the practice of dairy enterprises shows, an important reserve for the milk production efficiency improving is individual care of animals and improvement of technological processes of milking, feeding and insemination of cows and heifers based on the use of precision (high-precision) technologies and technical means.
Now, in Ukraine there are attempts to intensify the provision of external information services,in particular, consulting firms, consulting centers, but their information resources are not available to most agricultural enterprises due to high cost.
One of the approaches to the revival in the domestic practice of consulting support for agricultural producers is to intensify agricultural advisory services by attracting experts from among scientists from NAAS Research Institutes or higher agricultural institutions and creating consulting centers based on the above institutions. In our opinion, consulting centers should operate on the public-private partnership in agricultural universities, as it is very common for leading foreign countries.
Further development of the information system should be provided in the following directions: development of applications for working with the system via mobile devices (smartphones, tablets), which will provide stakeholders with the most relevant and reliable information; development of geoinformation modules that offer new opportunities for analysis, management and coordination of work; integration of information systems with pedigree accounting systems, tribal value index calculation systems, e-government systems etc.

Keywords: information support; information; dairy cattle breeding; agricultural enterprise; consulting center.

References

1. Svynous, I.V. and Hura, A.M. (2017), "Formation of information and advisory support for the functioning of agricultural market entities", Zbirnyk naukovykh prats' Tavrijs'koho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky), vol. 1—2, pp. 269—275.
2. Nieliepova, A.V. Trybrat, R.O. and Bondarenko, L.V. (2018), Prohramne upravlinnia protsesamy v haluzi tvarynnytstva [Program management of processes in the field of animal husbandry], Kafedra, Kyiv, Ukraine.
3. Myronov, V.H. Morozov, V.V. and Poliakov, M.H. (2003), Informatsijni tekhnolohii v zooinzhenerii [Information technology in zooengineering], KhDAU RVTs Kolos, Kherson, Ukraine.
4. Naumenko, A.A. (2015), Robotyzyrovannye systemy v zhyvotnovodstve [Robotic systems in animal husbandry], KhNTUSKh im. Petra Vasylenka, Kharkiv, Ukraine.
5. Parkhomets', M.K. and Uniiat, L.M. (2014), "Economic efficiency of dairy farming development in agricultural enterprises of the region", Stalyj rozvytok ekonomiky, vol. 1 [23], pp. 62—73.
6. Petrychenko, O.A. (2018), "Technologies for the creation, breeding and evaluation of dairy herds: an analytical review", Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannia nauky i praktyky, vol. 2, pp. 124—134.
7. Khopkins, Dzh. and Morkhart, M. (2021), "Modern information technology in US agriculture", available at: http://www.propozitsiva.com/?page=149&itemid=304&nuinbcr=9 (Accessed 20 April 2022).
8. Bereziuk, S.V. and Onischenko, M.L. (2020), "Information technology in business structures", Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannia nauky i praktyky, vol. 2, pp. 118—131.

№ 7-8 2022, стор. 22 - 29

Дата публікації: 2022-04-30

Кількість переглядів: 506

Відомості про авторів

В. І. Радько

д. е. н., доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності,Національний університет біоресурсів і природокористування України

V. Radko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Organization of Entrepreneurship and Exchange Activities, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-6740-9527

Як цитувати статтю

Радько В. І. Інформаційне забезпечення управлінням молочним скотарством в сільськогосподарських підприємствах. Агросвіт. 2022. № 7-8. С. 22–29. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.7-8.22

Radko, V. (2022), “Information support for dairy cattle management in agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 7-8, pp. 22–29. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.7-8.22

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.