EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИТРАТ ЗЕРНОВОЇ ГАЛУЗІ
О. В. Олійник, В. В. Макогон

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.7-8.10

УДК: 631.354.2:633.11-027.3

О. В. Олійник, В. В. Макогон

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИТРАТ ЗЕРНОВОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

Висвітлено результати моделювання впливу на ефективність витрат на виробництво зерна пшениці капітальних інвестицій сільськогосподарських підприємств на оновлення зернозбиральної техніки. Встановлено, що запропонований методичний підхід дозволяє оцінити ефективність витрат на виробництва зерна пшениці та інвестицій оновлення парку зернозбиральних робіт з урахуванням агробіологічних особливостей виробництва і збирання пшениці, кон'юнктури цін на продукцію зернової галузі і зернозбиральні комбайни та фінансових чинників. Проведені розрахунки підвередили економічну недоцільність інвестування коштів у оновлення парку зернозбиральних комбайнів для дрібних та середніх товаровиробників. У той же час оцінка впливу залучення кредиту за програмою "Доступні кредити "5—7—9%"т для фінансування оновлення парку зернозбиральної техніки на прибутковість виробництва засвідчила, що більш прибутковим є обмолот 500 га пшениці двома комбайнами. Отже, застосування апробованого підходу дозволить уникати непродуктивних витрат за рахунок комплексного врахування технологічних і ринкових чинників формування оптимального рівня виробничих витрат.

Ключові слова: витрати; інвестиції; ефективність; зернозбиральний комбайн; оптимальний рівень витрат; кредитування.

Література

1. Ефективність виробництва зернових культур в Україні: аналіз сучасного стану та перспективи підвищення / Черемісіна С.Г., Россоха В.В. Економіка АПК. 2021. № 6 С. 54—62.
2. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз. Київ: КНЕУ, 2006. 292 с.
3. Бойко В.І. Зерно і ринок. Київ: ННЦ ІАЕ, 2007. 312 с.
4. Витрати на ефективність виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах (моніторинг) / О.М. Шпичак, Ю.П. Воскобійник, О.Г. Шпикуляк та ін.; за ред. Ю.П. Воскобійника. Київ: ННЦ ІАЕ, 2013. 440 с.
5. Забуранна Л. В. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення в сільськогосподарських підприємствах. Економіка АПК. 2014. № 3. С. 55—61.
6. Bazaluk О., Yatsenko О., Zakharchuk О., Ovcharenko О., Khrystenko О., Nitsenko V. Dynamic Development of the Global Organic Food Market and Opportunities for Ukraine. Sustainabilitu. 2020. № 12(17). URL: https://susy.mdpi.com (дата звернення 07.02.2022).
7. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / М.В. Присяжнюк, М.В. Зубець, П.Т. Саблук та ін.; за ред. М.В. Присяжнюка, М.В. Зубця, В.Я. Месель-Веселяка, М.М. Федорова. Київ: ННЦ ІАЕ, 2011. 1008 с.
8. Клочан І.В. Підвищення економічної ефективності виробництва зерна в аграрних підприємствах Миколаївської області. Український журнал прикладної економіки. 2018. Т. 4. № 2. С. 76—86.
9. Кузьменко І.В. Інтенсифікація зерновиробництва як основний напрям підвищення конкурентоспроможності. Економіка АПК. 2015. №1. С. 121—127.
10. Методичні рекомендації щодо розширення ємності вітчизняного ринку сільськогосподарської продукції і продовольства та напрямів нарощення доданої вартості / О.М. Шпичак, О.В. Боднар, Ю.О. Лупенко та ін.; за ред. О.М. Шпичака. Київ: ННЦ ІАЕ, 2017. 56 с.
11. Месель-Веселяк В.Я. Виробництво зернових культур в Україні: потенційні можливості. Економіка АПК. 2018. № 5. С. 5—14.
12. Білоусько Я.К., Товстопят В.Л. Удосконалення техніко-технологічного оснащення аграрного виробництва. Київ: ННЦ ІАЕ, 2012. 59 с.
13. Адамчук В.В., Грицишин М.І. Система техніко-технологічного забезпечення виробництва продукції рослинництва. Київ: Аграрна наука, 2012. 416 с.
14. Адамчук В.В., Грицишин М.І., Перепелиця Н.М. Матеріально-технічна база галузі рослинництва України: стан та перспективи розвитку. Механізація та електрифікація сільського господарства. 2015. № 2 (101). С. 246—254.
15. Попко О.В., Ковшун А.О. Оцінка стану та перспектив розвитку ринку сільськогосподарської техніки України. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. 2011. Вип. 4 (56). С. 205—212.
16. Скоцик В.Є. Організаційно-економічні засади функціонування ринку сільськогосподарської техніки. Інноваційна економіка. 2012. № 10 (36). С. 308—311.
17. Сільськогосподарські та меліоративні машини / Д.Г. Войтюк, В.О. Дубровін, Т.Д. Іщенко та ін.; за ред. Д.Г.Войтюка. Київ: Вища освіта, 2004. 544 с.
18. Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку / Д.Г Войтюк, В.М. Барановський, В.М. Булгаков та ін.; за ред. Д.Г. Войтюка. Київ: Вища освіта, 2005. 464 с.
19. Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва / А.В. Рудь, І.М. Бендера, Д.Г. Войтюк та ін.; за ред. А.В. Рудь. Київ Агроосвіта, 2012. 584 с.
20. Проектування сільськогосподарських машин. / І.М. Бендера, А.В. Рудь, Я.В. Козій та ін.; за ред. І.М. Бендери. Кам'янець-Подільський: ФОП О.В. Сисин, 2011. 640 с.
21. Сільськогосподарські машини: теоретичні основи, конструкція, проектування / П.В. Сисолін, Т.І. Рибак, В.М. Сало; за ред. М.І. Черновола. Київ: Урожай, 2002. 364 с.
22. Олійник О.В., Макогон В.В. Ефективність виробництва пшениці при різних підходах до формування парку зернозбиральних комбайнів сільськогосподарських підприємств. Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки. 2021. № 1. С. 207—221.
23. Особливості збирання урожаю ранніх зернових і зернобобових культур в господарствах Харківської області у 2015 р. / В.В. Кириченко, С.І. Попов, Л.Н. Кобизєва, С.А. Балюк та ін.; за ред. В.В. Грицаєнко, О.С. Федишина. Харків, 2015. 24 с.
24. Сільськогосподарські машини: основи теорії та розрахунку / Д.Г. Войтюк, С.С. Яцун, М.Я. Довжик. Суми: Університетська книга, 2008. 543 c.
25. Довідник з машиновикористання в землеробстві / В.І. Пастухов, А.Г. Чигрин, П.А. Джолос, І.І. Мельник та ін. Харків: "Веста", 2001. 343 c.
26. Експлуатація машин і обладнання / М.А. Ружицький, В.І. Рябець, В.М. Кіяшко, В.М. Бурлака, М.Б. Івашина. Київ: Агроосвіта, 2011. 616 c.
27. Теорія і розрахунок зернозбиральних комбайнів / К.І. Шмат, О.Є. Самарін, Є.І. Бондарєв, О.В. Мигальов; Херсон. держ. техн. ун-т. Херсон: ОЛДІ-плюс, 2003. 253 c.
28. Машини для збирання зернових та технічних культур / За ред. Кравчука В.І., Мельника Ю.Ф. Дослідницьке: УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, 2009. 296 с.
29. Нормативи витрат живої та уречевленої праці на виробництво зернових культур / В.В. Вітвіцький, П.М. Музика, М.Ф. Кисляченко, І.В. Лобастов. Київ: НДІ "Украгропромпродуктивнысть", 2010. 352 с.
30. ДСТУ ISO 8210:2012. Збиральне устаткування. Комбайни зернозбиральні. Методика випробовування (ISO 8210:1989, IDT). Чинний від 2013.05.01. Київ: Мінекономрозвитку України, 2013. — V, 10 с.
31. 2022/2023 Cost of Production Farm Machinery. URL: https://www.gov.mb.ca/agriculture/farm-management/production-economics/pubs/ calculator-farm-machinery-custom-and-rental-guide.pdf (дата звернення 07.02.2022).
32. Harvest Equipment For Sale URL: https://www.tractorhouse.com/listings/for-sale/harvest-equipment/1102 (дата звернення 07.02.2022).
33. Уряд надає можливість отримати кредит до 60 млн грн будь-якому українському підприємству під 0% на час воєнного стану за Програмою "5—7—9%" URL: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-nadaye-mozhlivist-otrimati-kredit-do-60-mln-grn-bud-yakomu-ukrayinskomu-pidpriyemstvu-pid-0-na-chas-voyennogo-stanu-za-programoyu-5-7-9 (дата звернення 21.04.2022).

O. Oliynyk, V. Makohon

MODELING THE IMPACT OF CAPITAL INVESTMENTS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES ON THE EFFICIENCY OF GRAIN INDUSTRY COSTS

Summary

The results of modeling the impact on the efficiency of costs for wheat grain production of capital investments of the agricultural enterprises during the renewal of grain harvesting equipment have been highlighted.
It has been established that the unsatisfactory technical condition of the combine harvester fleet of most agricultural enterprises of Ukraine causes unproductive losses of potential harvests and leads to reduced efficiency of the operating costs for production and sale of grain products. At the same time, despite the relatively fast pace of development of the grain industry, the growth rate of investment in renewing its own fleet of combine harvesters of agricultural producers is quite slow, the prerequisites for this are the high cost of these machines and the possibility of attracting them for harvesting on lease terms.
It has been proved that the proposed methodological approach allows to assess the cost-effectiveness of wheat grain and investment to upgrade the grain harvesting fleet, taking into account the agrobiological characteristics of wheat production and harvesting, prices for grain products and combine harvesters and financial factors. The calculations confirmed the economic inexpediency of investing in the renewal of the combine harvester fleet for small and medium-sized producers. At the same time, attracting a loan under the program "Available loans "5—7—9%" to finance the renewal of the fleet of grain harvesting equipment for profitability of production has shown that more profitable is threshing of 500 hectares of wheat with two combines. Therefore, application of the tested approach will allow avoiding unproductive costs by comprehensive consideration of technological and marketing factors in the formation of the optimal level of production costs.
At the same time, taking into account the significant impact of fixed costs on the financial efficiency of wheat production in terms of intensified investment activities of the agricultural enterprises, it is necessary to clarify the methodological aspects of assessing the impact of fixed costs on the formation of operating leverage and its effect under the conditions of action of the decreasing effect inherent in agricultural production.

Keywords: costs; investments; efficiency; combine harvester; optimal cost level; crediting.

References

1. Cheremisina, S.H. and Rossokha, V.V. (2001), "Efficiency of grain production in Ukraine: analysis of the current state and prospects for improvement", Ekonomika APK, vol. 6, pp. 54—62.
2. Andriychuk, V.H. (2006), Efektyvnist' diyal'nosti ahrarnykh pidpryyemstv: teoriya, metodyka, analiz [The efficiency of agricultural enterprises: theory, methodology, analysis], KNEU, Kyiv, Ukraine.
3. Boyko, V.I. (2007), Zerno i rynok [Grain and market.], NNTS IAE, Kyiv, Ukraine.
4. Shpychak, O.M., Voskobiynyk, Yu.P., and Shpykulyak O.H. (2013), Vytraty na efektyvnist' vyrobnytstva produktsiyi v sil's'kohospodars'kykh pidpryyemstvakh (monitorynh) [Costs of production efficiency in agricultural enterprises (monitoring)], NNTS IAE, Kyiv, Ukraine.
5. Zaburanna, L.V. (2014), "Economic efficiency of grain production and ways to increase it in agricultural enterprises", Ekonomika APK, vol. 3, pp. 55—61.
6. Bazaluk, О., Yatsenko, О., Zakharchuk, О., Ovcharenko, О., Khrystenko, О. and Nitsenko, V. (2020), "Dynamic Development of the Global Organic Food Market and Opportunities for Ukraine", Sustainabilitu, vol. 12(17), available at: https://susy.mdpi.com (Accessed 7 Feb 2022).
7. Prysyazhnyuk, M.V., Zubets', M.V., and Sabluk, P.T. (2011), Ahrarnyy sektor ekonomiky Ukrayiny (stan i perspektyvy rozvytku) [Agrarian sector of Ukraine's economy (state and prospects of development)], NNTS IAE, Kyiv, Ukraine.
8. Klochan, I.V. (2018), "Increase of economic efficiency of production of grain in the agricultural enterprises of the Nikolaev area", Ukrayins'kyy zhurnal prykladnoyi ekonomiky, vol. 4, no. 2, pp. 76—86.
9. Kuz'menko, I.V. (2015), "Intensification of grain production as the main direction of increasing competitiveness", Ekonomika APK, vol. 1, pp. 121—127.
10. Shpychak, O.M., Bodnar, O.V., Lupenko, Yu.O. and others (2017), Metodychni rekomendatsiyi shchodo rozshyrennya yemnosti vitchyznyanoho rynku sil's'kohospodars'koyi produktsiyi i prodovol'stva ta napryamiv naroshchennya dodanoyi vartosti [Methodical recommendations on expanding the capacity of the domestic market of agricultural products and food and areas of added value], NNTS IAE, Kyiv, Ukraine.
11. Mesel'-Veselyak, V.Ya. (2018), "Cereal production in Ukraine: potential opportunities", Ekonomika APK, vol. 5, pp. 5—14.
12. Bilous'ko, YA.K. and Tovstopyat V.L. (2019), Udoskonalennya tekhniko-tekhnolohichnoho osnashchennya ahrarnoho vyrobnytstva [Improving the technical and technological equipment of agricultural production], NNTS IAE, Kyiv, Ukraine.
13. Adamchuk, V.V. and Hrytsyshyn, M.I. (2012), Systema tekhniko-tekhnolohichnoho zabezpechennya vyrobnytstva produktsiyi roslynnytstva [System of technical and technological support for crop production], Ahrarna nauka, Kyiv, Ukraine.
14. Adamchuk, V.V., Hrytsyshyn, M.I. and Perepelytsya, N.M. (2015), "Material and technical base of the crop industry of Ukraine: state and prospects of development", Mekhanizatsiya ta elektryfikatsiya sil's'koho hospodarstva, vol. 2 (101), pp. 246—254.
15. Popko, O.V. and Kovshun, A.O. (2011), "Assessment of the state and prospects of development of the market of agricultural machinery of Ukraine", Visnyk Natsional'noho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannya, vol. 4 (56), pp. 205—212.
16. Skotsyk, V.Ye. (2012), "Organizational and economic principles of functioning of the market of agricultural machinery", Innovatsiyna ekonomika, vol. 10 (36), pp. 308—311.
17. Voytyuk, D.H., Dubrovin, V.O., and Ishchenko, T.D. (2004), Sil's'kohospodars'ki ta melioratyvni mashyny [Agricultural and reclamation machines], Vyshcha osvita, Kyiv, Ukraine.
18. Voytyuk, D.H., Baranovs'kyy, V.M., and Bulhakov, V.M. (2005), Sil's'kohospodars'ki mashyny. Osnovy teoriyi ta rozrakhunku [Agricultural machinery. Fundamentals of theory and calculation], Vyshcha osvita, Kyiv, Ukraine.
19. Rud', A.V., Bendera, I.M., and Voytyuk, D.H. (2012), Mekhanizatsiya, elektryfikatsiya ta avtomatyzatsiya sil's'kohospodars'koho vyrobnytstva [Mechanization, electrification and automation of agricultural production], Ahroosvita, Kyiv, Ukraine.
20. Bendera, I.M., Rud', A.V., and Koziy Yа.V. (2011), Proektuvannya sil's'kohospodars'kykh mashyn [Design of agricultural machinery], FOP Sysyn, O.V., Kam'yanets'-Podil's'kyy, Ukraine.
21. Sysolin, P.V., Rybak, T.I. and Salo, V.M. (2002), Sil's'kohospodars'ki mashyny: teoretychni osnovy, konstruktsiya, proektuvannya [Agricultural machines: theoretical foundations, construction, design], Urozhay, Kyiv, Ukraine.
22. Oliynyk, O.V. and Makohon, V.V. (2021), "Efficiency of wheat production with different approaches to the formation of the park of combine harvesters of agricultural enterprises", Visnyk KHNAU. Seriya: Ekonomichni nauky, vol. 1, pp. 207—221.
23. Kyrychenko, V.V., Popovб S.I., Kobyzyeva, L.N. and Balyuk, S.A. (2015), Osoblyvosti zbyrannya urozhayu rannikh zernovykh i zernobobovykh kul'tur v hospodarstvakh Kharkivs'koyi oblasti u 2015 rotsi [Peculiarities of harvesting early cereals and legumes in farms of Kharkiv region in 2015], KHNAU named after VV Dokuchaeva, Kharkiv, Ukraine.
24. Voytyuk, D.H., Yatsun, S.S. and Dovzhyk, M.Ya. (2008), Sil's'kohospodars'ki mashyny: osnovy teoriyi ta rozrakhunku [Agricultural machinery: basics of theory and calculation], Universytet·s'ka knyha, Sumy, Ukraine.
25. Pastukhov, V.I., Chyhryn, A.H., Dzholos, P.A. and Mel'nyk, I.I. (2001), Dovidnyk z mashynovykorystannya v zemlerobstvi [Handbook of machine use in agriculture], Vesta, Kharkiv, Ukraine.
26. Ruzhyts'kyy, M.A., Ryabets', V.I., Kiyashko, V.M., Burlaka, V.M. and Ivashyna, M.B. (2011), Ekspluatatsiya mashyn i obladnannya [Operation of machinery and equipment], Ahroosvita, Kyiv, Ukraine.
27. Shmat, K.I., Samarin, O.Ye., Bondaryev, YE.I. and Myhal'ov, O.V. (2003), Teoriya i rozrakhunok zernozbyral'nykh kombayniv [Theory and calculation of combine harvesters], OLDI-plyus, Kherson, Ukraine.
28. Kravchuk, V.I. and Mel'nyk, Yu.F. (2009), Mashyny dlya zbyrannya zernovykh ta tekhnichnykh kul'tur [Machines for harvesting grain and industrial crops], UkrNDIPVT im. L. Pohoriloho, Doslidnyts'ke, Ukraine.
29. Vitvits'kyy, V.V., Muzyka, P.M., Kyslyachenko, M.F. and Lobastov, I.V. (2010), Normatyvy vytrat zhyvoyi ta urechevlenoyi pratsi na vyrobnytstvo zernovykh kul'tur [Standards for the cost of living and tangible labor for the production of cereals], NDI Ukrahropromproduktyvnist', Kyiv, Ukraine.
30. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013), DSTU ISO 8210:2012. Zbyral'ne ustatkuvannya. Kombayny zernozbyral'ni. Metodyka vyprobovuvannya [Harvesting equipment. Combine harvesters. Test method], Minekonomrozvytku Ukrayiny, Kyiv, Ukraine.
31. Manitoba Government Inquiry (2022), "2022/2023 Cost of Production Farm Machinery", available at: https://www.gov.mb.ca/agriculture/farm-management/production-economics/pubs/ calculator-farm-machinery-custom-and-rental-guide.pdf (Accessed 7 Feb 2022).
32. TractorHouse.com (2022), "Harvest Equipment For Sale", available at: https://www.tractorhouse.com/listings/for-sale/harvest-equipment/1102 (Accessed 7 Feb 2022).
33. Information service of the Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine (2022), "The Government provides an opportunity to obtain a loan of up to UAH 60 million to any Ukrainian company at 0% during martial law under the Program "5—7—9%", available at: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-nadaye-mozhlivist-otrimati-kredit-do-60-mln-grn-bud-yakomu-ukrayinskomu-pidpriyemstvu-pid-0-na-chas-voyennogo-stanu-za-programoyu-5-7-9 (Accessed 21 Apr 2022).

№ 7-8 2022, стор. 10 - 21

Дата публікації: 2022-04-30

Кількість переглядів: 521

Відомості про авторів

О. В. Олійник

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Державний біотехнологічний університет

O. Oliynyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, State Biotechnology University

ORCID:

0000-0002-8783-6868


В. В. Макогон

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Державний біотехнологічний університет

V. Makohon

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, State Biotechnology University

ORCID:

0000-0002-5967-1760

Як цитувати статтю

Олійник О. В., Макогон В. В. Моделювання впливу капітальних інвестицій сільськогосподарських підприємств на ефективність витрат зернової галузі. Агросвіт. 2022. № 7-8. С. 10–21. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.7-8.10

Oliynyk, O. and Makohon, V. (2022), “Modeling the impact of capital investments of agricultural enterprises on the efficiency of grain industry costs”, Agrosvit, vol. 7-8, pp. 10–21. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.7-8.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.