EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИРОБНИЧА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ
А. М. Третяк, В. М. Третяк, Л. А. Гунько, Н. А. Третяк, Р. А. Третяк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.7-8.3

УДК: 332.2+332.64

А. М. Третяк, В. М. Третяк, Л. А. Гунько, Н. А. Третяк, Р. А. Третяк

ВИРОБНИЧА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ

Анотація

З'ясовано, що методичний підхід нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення за єдиною уніфікованою методикою, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. № 1147 не враховує фактичну інтенсивність використання орних земель. Так, методика передбачає тільки врахування цільового призначення земельної ділянки та сільськогосподарських угідь (рілля, перелоги, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища) шляхом використання балів бонітету агровиробничих груп грунтів. Оскільки, в методиці за основу прийнято капіталізований рентний дохід від землекористування, а рентний дохід — це дохід, який можна отримати із землі як фактору виробництва, залежно від якості земель, інтенсивності їх використання та місця розташування земельної ділянки, то при грошовій оцінці необхідно враховувати існуючу інтенсивність землекористування. Для виявлення залежності врахування нормативів капіталізованого рентного доходу земель сільськогосподарського призначення від рівня інтенсивності використання орних земель в розрізі регіонів України запропоновано використати індекс рівня інтенсивності землекористування. Обгрунтовано, що існуючий рівень інтенсивності використання орних земель в розрізі регіонів значно різниться. Зокрема, в Тернопільській, Закарпатській, Сумській, Чернівецькій, Львівській та інших областях інтенсивність використання орних земель є вищою ніж середня по Україні (рівень індексу інтенсивності землекористування від 1,53 до 1,46 відповідно). В Одеській, Донецькій, Луганській, Миколаївській значно нижчий (рівень індексу інтенсивності землекористування від 0,46 до 0,67 відповідно). Встановлено, що інтенсивність використання орних земель обернено корелює із землемісткістю землекористування. Зокрема, землемісткість землекористування в Тернопільській, Закарпатській, Сумській, Чернівецькій, Львівській коливається від 0,04 до 0,05 га на 1000 грн виробленої валової продукції відповідно. В Одеській, Донецькій, Луганській, Миколаївській значно вижчий і коливається від 0,15 до 0,14 відповідно. Також встановлено кореляційний зв'язок між нормативною грошовою оцінкою, існуючим рівнем інтенсивності використання орних земель та землемісткістю землекористування в розрізі регіонів України. Оскільки дослідження відносяться до соціально-економічних, за яких на величину результативної ознаки крім факторної впливають багато інших ознак, які характеризуються тим, що між факторною і результативною ознаками немає повної відповідності, а лише є певне співвідношення, прийнята така градація коефіцієнта кореляції: відсутній зв'язок — 0,00; слабкий зв'язок — від 0,10 до 0,29; помірний — від 0,30 до 0,49; значний — від 0,50 до 0,69; сильний — від 0,70 до 0,89; дуже сильний -0,90-0,99. Зокрема, кореляційний зв'язок між нормативною грошовою оцінкою та існуючим рівнем інтенсивності використання орних земель характеризується слабким зв'язком — 0,22 і між нормативною грошовою оцінкою та землемісткістю землекористування теж слабким оберненим зв'язком — 0,27. Такий слабкий зв'язок вказує на недосконалість методичного підходу до нормативної грошової оцінки орних земель, який слабо враховує фактор інтенсивності землекористування, що підтверджується і зв'язком із землемісткістю землекористування. Здійснено коректування показників нормативної грошової оцінки орних земель з врахуванням існуючого рівня інтенсивності використання орних земель та порівняння надходжень від земельного податку при використанні існуючих показників НГО і НГО ріллі з врахуванням рівня інтенсивності землекористування. В результаті надходження від земельного податку за ставкою 0,3 відсотка, згідно статті 274-1 Податкового кодексу України, зрістають на 17433 грн з 1 гектара ріллі. З усієї площі ріллі, що перебувала у використанні 31472 тис. га — надходження від земельного податку зростають на 548 651 млн грн Отже, можна констатувати, що залежно від функцій, які виконують земельні та інші природні ресурси в процесі їх використання, повинні визначатися методичні підходи до визначення нормативної грошової оцінки земельних ділянок відповідних категорій земель. Крім того, в процесі удосконалення методичних підходів щодо визначення нормативної грошової оцінки земельних ділянок необхідне врахування підтипів землекористування які мають різну інтенсивність використання земель та доходність з одиниці площі. Ці напрями удосконалення потребують подальших досліджень, для того щоб дані нормативної грошової оцінки земельних ділянок можна було використати при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель, особливо формування сталого (збалансованого) землекористування. Таким чином, дослідження та аналіз методики здійснення нормативної грошової оцінки сільськогосподарських земельних ділянок за єдиною уніфікованою методикою (2021) дає змогу говорити про наявність низки методичних проблем, що пов'язані з особливостями функцій землі, зокрема інтенсивності використання як основного засобу виробництва.

Ключові слова: нормативна грошова оцінка; сільськогосподарські земельні ділянки; інтенсивність використання земель.

Література

1. Третяк А.М., Третяк В.М., Вольська А.О. Наукові проблеми методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок в Україні. Наукові перспективи: журнал. 2022. № 3 (21). С. 131—144.
2. Методика нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. № 1147. Електронний ресурс: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-2021-%D0%BF#Text.
3. Закон України "Про оцінку земель". Електронний ресурс: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15#Text
4. Довідник показників нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь в Україні станом на 01.01.2020. Електронний ресурс: http://volynska.land.gov.ua/info/dovidnyk-pokaznykiv-normatyvnoi-hroshovoi-otsinky-silskohospodarskykh-uhid-v-ukraini-stanom-na-01-01-2020/
5. Податковий кодекс України. Електронний ресурс: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text

А. Tretiak, V. Tretiak, L. Hunko, N. Tretiak, R. Tretiak

PRODUCTION VERIFICATION OF METHODICAL APPROACHES TO NORMATIVE MONETARY EVALUATION OF AGRICULTURAL LAND IN UKRAINE

Summary

It was found that the methodological approach of normative monetary evaluation of agricultural land according to a single unified methodology, endorsed by the Cabinet of Ministers of Ukraine of November 3, 2021 № 1147 does not take into account the actual intensity of arable land use. Thus, the methodology provides only for the purpose of land and agricultural areas (arable land, fallow land, perennial plantations, hayfields, pasturages) by using the scores of creditworthiness of agricultural soil groups. Because the methodology is based on capitalized rental income from land use, and rental income is income that can be obtained from land as a factor of production, depending on the quality of land, intensity of their use and location of land, so the monetary valuation must take into account existing intensity of land use. To identify the dependence of taking into account the norms of capitalized rental income of agricultural land from the level of intensity of arable land use in the context of the regions of Ukraine, it is proposed to use the index of the level of land use intensity. It is substantiated that the existing level of intensity of arable land use varies significantly by regions. In particular, in Ternopil, Zakarpattia, Sumy, Chernivtsi, Lviv and other regions the intensity of arable land use is higher than the average in Ukraine (the level of land use intensity index from 1.53 to 1.46, respectively). In Odesa, Donetsk, Luhansk, Mykolaiiv regions it is much lower (the level of the land use intensity index is from 0.46 to 0.67, respectively). It is established that the intensity of arable land use is inversely correlated with land use. In particular, the land use capacity in Ternopil, Zakarpattia, Sumy, Chernivtsi, Lviv regions ranges from 0.04 to 0.05 ha per 1000 UAH of gross output, respectively. In Odessa, Donetsk, Luhansk, Mykolaiv regions it is much higher and fluctuates from 0,15 to 0,14, respectively. A correlation was also established between the normative monetary assessment, the existing level of arable land use intensity and land use capacity in the context of the regions of Ukraine. Because the research is socio-economic, in which the value of the productive feature in addition to the factor is influenced by many other features, characterized by the fact that between the factorial and productive features there is no complete correspondence, but only a certain relationship, adopted such a gradation of correlation: no connection — 0.00; weak connection — from 0.10 to 0.29; moderate — from 0.30 to 0.49; significant — from 0.50 to 0.69; strong — from 0.70 to 0.89; very strong — 0.90-0.99. In particular, the correlation between the normative monetary evaluation and the existing level of arable land use intensity is characterized by a weak correlation — 0.22 and between the normative monetary valuation and land use capacity is also a weak inverse correlation — 0.27. Such a weak connection indicates the imperfection of the methodological approach to the normative monetary evaluation of arable land, which weakly takes into account the factor of land use intensity, which is confirmed by the connection with land use. Adjustments of normative monetary valuation of arable land had been taken into account the existing level of arable land use intensity and comparison of land tax revenues using existing indicators of NGOs and arable land NGOs taking into account the level of land use intensity. As a result of income from the land tax at a rate of 0.3 percent, according to Article 274-1 of the Tax Code of Ukraine, increase by 17433 UAH per 1 hectare of arable land. Of the total area of arable land that was in use 31472 thousand hectares — revenues from land tax increase by 548 651 million UAH. So, it can be stated that depending on the functions performed by land and other natural resources in the process of their use, methodological approaches to determining the normative monetary evaluation of land plots of the respective land categories should be determined. In addition, in the process of improving methodological approaches to determine the normative monetary evaluation of land, it is necessary to take into account subtypes of land use that have different intensity of land use and profitability per unit area. These directions of improvement need further research, so that the data of normative monetary evaluation of land can be used in the development of indicators and mechanisms of economic incentives for rational use and protection of land, especially the formation of sustainable (balanced) land use. So, the study and analysis of the method of normative monetary evaluation of agricultural land by a single unified methodology (2021) allows us to talk about the presence of a number of methodological problems associated with the features of the functions of the land, in particular the intensity of use as the main means of production.

Keywords: normative monetary evaluation; agricultural land areas; land use intensity.

References

1. Tretiak, A.M. Tretiak, V.M. and Volska, A.O. (2022), "Scientific problems of the methodology of normative monetary evaluation of land areas in Ukraine", Scientific perspectives, vol. 3 (21), рp. 131—144.
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), Resolution "Methods of normative monetary evaluation of land areas", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-2021-%D0%BF#Text (Accessed 30 March 2022).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), Law of Ukraine "On Land Valuation", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15#Text (Accessed 15 Dec 2021).
4. Derzhheokadastr (2020), "Handbook of indicators of normative monetary evaluation of agricultural lands in Ukraine as of 01.01.2020", available at: http://volynska.land.gov.ua/info/dovidnyk-pokaznykiv-normatyvnoi-hroshovoi-otsinky-silskohospodarskykh-uhid-v-ukraini-stanom-na-01-01-2020/ (Accessed 30 March 2022).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), "Tax Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (Accessed 30 March 2022).

№ 7-8 2022, стор. 3 - 9

Дата публікації: 2022-04-30

Кількість переглядів: 659

Відомості про авторів

А. М. Третяк

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН, професор кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру, Білоцерківський національний аграрний університет

А. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-1154-4797


В. М. Третяк

д. е. н., професор, професор кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-6779-1941


Л. А. Гунько

к. е. н., доцент, доцент кафедри землевпорядного проектування, Національний університет біоресурсів і природокористування України

L. Hunko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Land-Use Planning, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-9454-744Х


Н. А. Третяк

к. е. н., старший науковий співробітник відділу проблем економіки земельних та лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України"

N. Tretiak

PhD in Economics, Senior Researcher of the Department of Land and Forest Resources Economics, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine"

ORCID:

0000-0001-7602-8606


Р. А. Третяк

к. е. н., начальник відділу оцінки екологічної безпеки та природокристуванння, ТОВ "Науково-дослідний центр екологічної безпеки та природокористування"

R. Tretiak

PhD in Economics, Head of the Department of Environmental Safety and Nature Assessment, LLC "Research Center for Environmental Safety and Nature Management"

ORCID:

0000-0002-4980-3002

Як цитувати статтю

Третяк А. М., Третяк В. М., Гунько Л. А., Третяк Н. А., Третяк Р. А. Виробнича перевірка методичних підходів нормативної грошової оцінки сільськогосподарських земель в Україні. Агросвіт. 2022. № 7-8. С. 3–9. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.7-8.3

Tretiak, А., Tretiak, V., Hunko, L., Tretiak, N. and Tretiak, R. (2022), “Production verification of methodical approaches to normative monetary evaluation of agricultural land in Ukraine”, Agrosvit, vol. 7-8, pp. 3–9. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.7-8.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.