EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ORGANIZATIONAL SUPPORT OF STATE MANAGEMENT OF WATER RESOURCES ACCORDING TO THE BASIN PRINCIPLE
O. Zhukova, M. Berezniy

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.5-6.33

УДК: 504.453

O. Zhukova, M. Berezniy

ORGANIZATIONAL SUPPORT OF STATE MANAGEMENT OF WATER RESOURCES ACCORDING TO THE BASIN PRINCIPLE

Summary

Water resources are an integral part of nature management, which in terms of market relations is considered a commodity. Uneven territorial distribution of water resources and significant anthropogenic pressure lead to acute water shortages. At present, Ukraine's water management has a significant number of problems, including: deepening the trend of irrational water use; unsatisfactory water quality in natural water bodies; significant increase in material damage from the negative impact due to floods, flooding of groundwater, waterlogging, secondary salinization of land, water erosion, reduced investment in water management. The realities of water use, especially in the field of water resources management, have led to the need to improve existing scientific approaches that will allow more efficient allocation of resources and will be based on the principles of sustainable development. For a long time there was a notion of unlimited water resources and, accordingly, of free access to them. However, with the development of the country's productive forces and especially water-intensive enterprises, pollution of water sources, disputes between water users over the use of water resources, and, finally, water scarcity in some large river basins, society's costs of increasing water resources and bringing them to quality standards have risen sharply. It has become clear that water is a limited and rather expensive resource for society. The main essence, features and main advantages of the basin principle of water resources management are considered in the work; the functions, types and features of the water resources management system based on the basin principle were studied and researched, the structure was analyzed, the main problems of implementation were identified and measures for the effective operation of the water resources management system were proposed. It is noted that the development of the basin system of water resources management in Ukraine should be carried out with maximum use and significant expansion of the functions provided by the water sector of the State Water Management. This approach makes it possible to predict the consequences of human activities, for early prevention of environmental and man-made disasters.

Keywords: water system; biotic communication; hydroecosystem; water resources; sustainable development; basin principle; water management.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (1995), "Water Code of Ukraine", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80 (Accessed 10 March 2022).
2. Tarasova, M.Yu. and Alexandrov, I.A. (2008), "Institutional aspects of nature management", Scientific works of Donetsk National Technical University. Series: Economic, vol. 34-2 (138), pp. 4—11.
3. Danilov-Danilyan, V.I. (2007), "Water — a strategic factor in the development of Russia", Bulletin of the Russian Academy of Sciences, vol. 77 (№ 2), pp. 108—114.
4. Danilov-Danilyan, V.I. (2009), Water resources of the world and prospects of the water complex of Russia, OOO "Typography Levko", Moskow, Russia.
5. Danilov-Danilyan, V.I. (2006), Water consumption: ecological, economic, social and political aspects, Science, Moskow, Russia.
6. Batluk, V.A. (2007), Fundamentals of ecology, Knowledge, Kyiv, Ukraine.
7. Sukharev, S.M., Chundak, S.Yu. and Sukhareva, O.Yu. (2006), Fundamentals of ecology and environmental protection, Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine.
8. Jacik, A.V. and Chorev, V.M. (2000), Water management in Ukraine, Geneza, Kyiv, Ukraine.

О. Г. Жукова, М. І. Березний

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ ЗА БАСЕЙНОВИМ ПРИНЦИПОМ

Анотація

Водні ресурси є невід'ємною частиною природокористування, яка в умовах ринкових відносин вважається товаром. Нерівномірний територіальний розподіл водних ресурсів та значний антропогенний тиск призводять до гострого дефіциту води. Нині водне господарство України має значну кількість проблем, серед яких: поглиблення тенденції нераціонального водокористування; незадовільна якість води в природних водоймах; значне збільшення матеріальних збитків від негативного впливу внаслідок паводків, підтоплення підземних вод, заболочення, вторинного засолення земель, водної ерозії, зменшення інвестицій у водне господарство. Реалії водокористування, особливо в сфері управління водними ресурсами призвели до необхідності вдосконалення існуючих наукових підходів, які дозволять більш ефективно розподіляти ресурси та будуть базуватись на принчипах сталого розвитку. Тривалий час існувало уявлення про необмеженість водних ресурсів та відповідно про безоплатність їх отримання. Однак, з розвитком виробничих сил країни та особливо водомістких підприємств, забрудненням водних джерел, виникненням протиріч між водокористувачами з приводу використання водних ресурсі, та, нарешті, з дефіцитом води в ряді басейнів великих річок, затрати суспільства на збільшення розташовуваних водних ресурсів та їх доведення до стандартів якості різко зросли. Стало очевидним, що вода являється обмеженим та доволі дорогим для суспільства ресурсом. В роботі розглянуто основну сутність, особливості та основні переваги басейнового принципу управління водними ресурсами; було вивчено та досліджено функції, типи та риси системи управління водними ресурсами за басейновим принципом, здійснено аналіз структури, виявлено основні проблеми впровадження та запропоновано заходи для ефективної роботи системи управління водними ресурсами. Зазначено, що розвиток басейнової системи управління водними ресурсами в Україні повинен здійснюватись з максимальним використанням та значним розширенням функцій, які забезпечуються водогосподарською галуззю Держводгоспу. Даний підхід дає можливість передбачити наслідки людської діяльності, для завчасного попередження екологіної та техногенної катастроф.

Ключові слова: водна система; біотична комунікація; гідроекосистема; водні ресурси; сталий розвиток; басейновий принвип; водний менеджмент.

№ 5-6 2022, стор. 33 - 38

Дата публікації: 2022-04-23

Кількість переглядів: 334

Відомості про авторів

O. Zhukova

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of of Labour and Environment Protection, Kyiv National University of Construction and Architecture

О. Г. Жукова

к. т. н., доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища, Київський національний універсистет будівництва і архітектури

ORCID:

0000-0003-0662-9996


M. Berezniy

Student of the 3rd year of specialty 101 "Ecology",Kyiv National University of Construction and Architecture

М. І. Березний

студент 3 курсу спеціальності 101 "Екологія",Київський національний універсистет будівництва і архітектури

ORCID:

0000-0003-3748-247

Як цитувати статтю

Zhukova, O. and Berezniy, M. (2022), “Organizational support of state management of water resources according to the basin principle”, Agrosvit, vol. 5-6, pp. 33–38. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.5-6.33

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.