EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
П. В. Пивовар

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.5-6.24

УДК: 330.322.5

П. В. Пивовар

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

Сучасний світовий досвід свідчить, що економічна ефективність будь-якого соціально-економічного процесу як з громади так і загальної території (регіон, країна) залежить від рівня розвитку людського капіталу, так як стратегічне значення цього компоненту капіталу полягає у формуванні конкурентоспроможності як окремої особи, так і держави (або її певної території) загалом. Відповідно авторської концепції "Людський капітал" формується під впливом таких економічних категорій як: "Людський потенціал", "Трудові ресурси", "Робоча сила", "Трудовий потенціал". Таким чином в роботі було доведено що людський капітал це реалізована через виробничу діяльність частина людського потенціалу, яка трансформуючись через робочу силу та трудовий потенціал за умови наявності вроджених здібностей людей, інвестицій у набуття нових навичок і здібностей та мотивації до розвитку населення певних територій. В результаті монографічного метода дослідження було виділено чотири методологічні підходи до оцінки людського капіталу: 1) підхід на основі витрат — вартість людського капіталу розраховується як амортизована вартість потоку затрачених інвестицій, включаючи інвестиції, що надходять від окремої особи, сім'ї, роботодавців та урядів; 2) підхід, що грунтується на доходах населення протягом усього життя — вимірює людський капітал шляхом підсумовування дисконтованих величин усіх майбутніх потоків доходів, які населення очікує заробляти протягом свого життя; 3) підхід на основі показників — оцінює людський капітал на основі показників освітнього результату. 4) підхід на основі функціональної залежності — оцінка людського капіталу проводиться за допомогою економетричних функцій. В роботі запропоновано авторський методичний підхід до калькуляції людського капіталу як певної території так і країни в цілому на основі методу порівняння на регіональному рівні в розрізі сільських та міських територій. Першим етапом цього методу є визначення результативних елементів (компонент) людського капіталу (наприклад, люди з вищою освітою, студенти, науковці, оцінка наукової діяльності, ступінь використання потенційних трудових ресурсів, тощо), а потім обирають факторні змінні, пов'язані з цими компонентами. Наступним етапом є визначення природи компонентів людського капіталу (стимулюючий чи дестимулюючий вплив). Далі потрібно визначити вагу впливу кожної змінної на рівень людського капіталу. Для відбору результативних та факторних компонентів нами було запропоновано всі фактори розвитку людського капіталу країни або територій розділити на 5 груп (блоків): демографічний, соціальний, економічний, трудовий, освітньо-культурний.

Ключові слова: сільські території; людський капітал; компоненти людського капіталу; трудовий потенціал; робоча сила.

Література

1. Бурдаш У. Відтворення людського потенціалу. Інноваційний розвиток національної економіки: матеріали наук.-теорет. інтернет-конф., 7—8 квіт. 2011 р. Тернопіль: АПВ НААН, 2011. C. 109—110.
2. Врублевский В.К. Развитой социализм: труд и НТР. Очерки теории труда. Москва: Политиздат, 1984. 240 c.
3. Глевацька Н.М. Конкурентоспроможність робочої сили як виробничий фактор. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 2001. № 417: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. С. 73—77.
4. Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки. Київ: Знання, 2001. 254 с.
5. Давидюк Т.В. Трудові ресурси, трудовий потенціал, робоча сила, людський капітал: взаємозв'язок категорій. Вісник ЖДТУ. Сер. Економічні науки. 2009. № 1 (47). С. 32—35.
6. Дерій Ж.В. Механізм державного регулювання системи відтворення людського потенціалу. Інноваційна економіка. 2012. № 3 (29). С. 279—285.
7. Джаин И.О. Оценка трудового потенциала: монография. Сумы: Университетская книга, 2002. 250 с.
8. Задорожна С.М. Відтворення людського потенціалу в умовах трансформації регіональних соціально-економічних систем: автореф. дис. на здобутя наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.09.01. Київ, 2006. 25 с.
9. Ларина Я.С., Брацлавська О.С. Розвиток людського капіталу в умовах глобалізації: монографія. Київ: Академія, 2012. 248 с.
10. Лебедєв Ж. Сутність та ознаки поняття "людський потенціал". Український географічний журнал. 2010. № 1. C. 37—39.
11. Лєх Т.А. Концепція формування та відтворення людського капіталу. Ефективна економіка. 2012. № 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_2_7
12. Людський капітал регіонів України в контексті інноваційного розвитку: монографія / В.П. Антонюк, О.І. Амоша, Л.Г. Мельцер та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Донецьк, 2011. 308 с.
13. Людський капітал України: стан, проблеми, перспективи відтворення: монографія / В.М. Лич, І.К. Бондар, І.О. Лютий та ін.; за ред. В.М. Лича. Київ: КНУБА, 2009. Ч. І. 224 с.
14. Маркс К. К критике политической экономии. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Москва: Гос. изд-во полит. л-ры, 1968. T. 46, ч. 1. C. 107.
15. Михайлова Л.І. Людський капітал: формування та розвиток в сільських регіонах: монографія. Київ: Центр учбової л-ри, 2008. 388 с.
16. Михайлова Л.І. Управління персоналом: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 248 с.
17. Населення України за 2018 рік: демограф. щорічник / Держ. служба статистики України. Київ, 2019. 188 с.
18. Политическая экономия: словарь / под ред. О.И. Ожерельева и др. Москва: Политиздат,1990. 408 с.
19. Прушківська Е.В., Переверзєва А.В. Людський капітал: проблеми та перспективи. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2007. № 3. C. 17—24.
20. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш. Учебный экономический словарь. Москва: Айрис-пресс, 1999. C. 24.
21. Социально-экономический потенциал региона / М.И. Долишний, Е.И. Бойко, И.М. Петрович и др. Киев: Наукова думка, 1985. 220 с.
22. Томчук О.В. Соціально-економічні детермінанти розвитку людського потенціалу територій: теоретичний та прикладний аспект. Економіка і організація управління. 2020. № 3 (39). C. 265—277.
23. Фомішин С.В. Дослідження людського капіталу — вимога часу. Культура народов Причерноморья. 2012. № 238. С. 194.
24. Шахно А.Ю. Закономірності розвитку людського капіталу в умовах глобалізації. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. № 20 (3). C. 139—143.
25. Шедяков В. Стан людського капіталу та вирішення завдань розвитку країни. Політологічний вісник. 2011. T. 58. C. 102—113.
26. Яковенко Р.В. Відтворення людського потенціалу в умовах трансформаційної економіки: дис. … канд. екон. наук: 08.00. 01 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2011. 213 с.
27. Bollman R. Human capital and rural development: what are the linkages? Ottawa: Statistics Canada Agriculture Division, 1999. 36 p. (Working paper №39). URL: https://www.researchgate.net/publication/23515875_Human_Capital_and_Rural_Development_What_Are_the_Linkages
28. Education at a Glance 2016: OECD Indicators / OECD. Paris: OECD Publishing, 2016. 510 p.
29. Eisner R. The total incomes system of accounts. Chicago: University of Chicago Press, 1989. 423 p.
30. Fraumeni B. M. Human Capital and Investment in Education: a Streamlined Approach: presentation at a Fondazione Giovanni Agnelli /OECD workshop on human capital accounts. Turin, Italy, 2008. URL: http://www.oecd.org/document/39/0,3343,en_2649_33715_41153767_1_1_1_1,00.html
31. Goldin C., Katz L. F. The Incubator of Human Capital: The NBER and the Rise of the Human Capital Paradigm. Cambridge: National Bureau of Economic Research, 2020. 24 p. (Working Paper №26909). URL: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w26909/w26909.pdf.
32. Guide on measuring human capital / United Nations. Geneva: United Nations publication, 2016. 156 p.
33. Taylor J. E., Martin Ph. L. Human capital: Migration and rural population change. Handbook of agricultural economics. 2001. Vol. 1. P. 457—511.

P. Pyvovar

METHODICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF HUMAN CAPITAL IN RURAL AREAS

Summary

Modern world experience shows that the economic efficiency of any socio-economic process, including both communities and common areas (region, country) depends on the level of human capital development, as the strategic importance of this capital is to build the competitiveness of both individuals and state (or its specific territory) in general. According to the author's concept, "Human capital" is formed under the influence of such economic categories as: "Human potential", "Labor resources", "Labor force", "Labor potential". Thus, the paper proved that human capital is a part of human potential realized through productive activity, which is transformed through labor and labor potential provided the innate abilities of people, investment in acquiring new skills and abilities and motivation to develop certain areas. As a result of the monographic research method, four methodological approaches to the assessment of human capital were identified: 1) cost-based approach — the cost of human capital is calculated as the amortized cost of investment, including investment from individuals, families, employers and governments; 2) a lifelong income-based approach — measures human capital by summing the discounted values of all future income streams that people expect to earn over their lifetime; 3) approach based on indicators — evaluates human capital based on indicators of educational results. 4) approach based on functional dependence — the assessment of human capital is carried out using econometric functions. The author's methodical approach to the calculation of human capital of a country or a certain territory on the basis of the method of comparison at the regional level in terms of rural and urban areas is proposed. The first step in this method is to determine the performance elements (components) of human capital (eg, people with higher education, students, scientists, evaluation of scientific activities, the degree of use of potential labor resources, etc.), and then select the factor variables associated with these components. The next step is to determine the nature of the components of human capital (stimulating or disincentive effects). Next you need to determine the severity of the impact of each variable on the level of human capital. To select the effective and factor components, we proposed to divide all the factors of human capital development of the country or territory into 5 groups (blocks): demographic, social, economic, labor, educational and cultural.

Keywords: ural areas; human capital; components of human capital; labor potential; labor force.

References

1. Burdash, U. (2011), "Reproduction of human potential", Innovatsijnyj rozvytok natsional'noi ekonomiky Materialy nauk.-teoret. internet-konf. [Innovative development of the national economy], APV NAAN, Ternopil, Ukraine, 7-8 april, pp. 109—110.
2. Vrublevskij, V.K. (1984), Razvitoj socializm: trud i NTR. Ocherki teorii truda [Developed socialism: labor and scientific and technological revolution. Essays on the theory of labor], Politizdat, Moskva, Russia.
3. Hlevatska, N.M. (2001), "Competitiveness of the labor force as a factor of production", Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika", vol. 417, pp. 73—77.
4. Hrishnova, O.A. (2001), Liudskyj kapital: formuvannia v systemi osvity i profesijnoi pidhotovky [Human capital: formation in the system of education and training], Znannia, Kyiv, Ukraine.
5. Davydiuk, T.V. (2009), "Labor resources, labor potential, labor force, human capital: the relationship of categories", Visnyk ZhDTU. Ser. Ekonomichni nauky, vol. 1, pp. 32—35.
6. Derij, Zh.V. (2012), "The mechanism of state regulation of the system of human potential reproduction", Innovatsijna ekonomika, vol. 3, pp. 279—285.
7. Dzhain, I.O. (2002), Ocenka trudovogo potenciala [Labor potential assessment], Universitetskaya kniga, Sumy, Ukraine.
8. Zadorozhna, S.M. (2006), "Reproduction of human potential in the conditions of transformation of regional socio-economic systems", Ph.D. Thesis, Demography, labor economics, social economics and politics, Kyiv, Ukraine.
9. Laryna, Ya.S. and Bratslavska, O.S. (2012), Rozvytok liudskoho kapitalu v umovakh hlobalizatsii [Development of human capital in the context of globalization], Akademiia, Kyiv, Ukraine.
10. Lebediev, Zh. (2010), "The essence and features of the concept of "human potential", Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal, vol. 1, pp. 37—39.
11. Liekh, T.A. (2012), "The concept of formation and reproduction of human capital", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_2_7 (Accessed 20 March 2022).
12. Antoniuk, V.P. (2011), Liudskyi kapital rehioniv Ukrainy v konteksti innovatsiinoho rozvytku [Human capital of the regions of Ukraine in the context of innovative development], NAN Ukrainy, Instytut ekonomiky promyslovosti, Donetsk, Ukraine.
13. Lych, V.M. (2009), Liudskyi kapital Ukrainy: stan, problemy, perspektyvy vidtvorennia [Human capital of Ukraine: state, problems, prospects of reproduction], vol.1, KNUBA, Kyiv, Ukraine.
14. Marks, K. (1968), "To the critique of political economy", Marks, K. and Engels, F. Sochineniya [Essays], Gos. izdatelstvo polit. literatury, Moskva, Russia, vol. 46, part 1, pp. 107.
15. Mykhailova, L.I. (2008), Liudskyi kapital: formuvannia ta rozvytok v silskykh rehionakh [Human capital: formation and development in rural areas], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
16. Mykhailova, L.I. (2007), Upravlinnia personalom [HR], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
17. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2019), Naselennia Ukrainy za 2018 rik [The population of Ukraine in 2018], Kyiv, Ukraine.
18. Ozherelyev, O.I. Ulyukayev, A.V. and Faminskiy, I.P. (1990), Politicheskaya ekonomiya [Political Economy], Politizdat, Moskva, Russia.
19. Prushkivska, E. V. and Pereverzieva, A. V. (2007). "Human capital: problems and prospects", Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu, vol. 3, pp. 17—24.
20. Rayzberg, B.A. and Lozovskiy, L.Sh. (1999), Uchebnyy ekonomicheskiy slovar [Educational vocabulary of economics], Ayris-press, Moskva, Russia.
21. Dolishniy, M.I. Boyko, E.I. and Petrovich, I.M. (1985), Sotsialno-ekonomicheskiy potentsial regiona [Socio-economic potential of the region], Naukova dumka, Kiyev, Ukraine.
22. Tomchuk, O.V. (2020), "Socio-economic determinants of human potential development of territories: theoretical and applied aspect", Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, vol. 3 (39), pp. 265—277.
23. Fomishyn, S.V. (2012), "Research of human capital — requirement of time", Kultura narodov Prychernomoria, vol. 238, pp. 194.
24. Shakhno, A.Yu. (2018), "Patterns of human capital development in the context of globalization", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Ser. Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 20 (3), pp. 139—143.
25. Shediakov, V. (2011), "The state of human capital and solving the problems of the country's development", Politolohichnyi visnyk, vol. 58, pp. 102—113.
26. Yakovenko, R.V. (2011), "Reproduction of human potential in a transformational economy", Abstract of Ph.D. dissertation, Ekonomichna teoriia ta istoriia ekonomichnoi dumky, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
27. Bollman, R. (1999), Human capital and rural development: what are the linkages?, Statistics Canada Agriculture Division, Ottawa, Working paper № 39, available at: https://www.researchgate.net/publication/23515875_Human_Capital_and_Rural_Development_What_Are_the_Linkages (Accessed 20 March 2022).
28. OECD (2016), Education at a Glance 2016: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris.
29. Eisner, R. (1989), The total incomes system of accounts, University of Chicago Press, Chicago.
30. Fraumeni, B. M. (2008), "Human Capital and Investment in Education: a Streamlined Approach, presentation at a Fondazione Giovanni Agnelli", OECD workshop on human capital accounts. Turin, Italy, available at: http://www.oecd.org/document/39/0,3343,en_2649_33715_41153767_1_1_1_1,00.html (Accessed 20 March 2022).
31. Goldin, C. and Katz, L. F. (2020), "The Incubator of Human Capital: The NBER and the Rise of the Human Capital Paradig", National Bureau of Economic Research, Cambridge, Working Paper №26909, available at: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w26909/w26909.pdf (Accessed 20 March 2022).
32. United Nations (2016), Guide on measuring human capital, United Nations publication, Geneva.
33. Taylor, J.E. and Martin, Ph.L. (2001), "Human capital: Migration and rural population change", Handbook of agricultural economics, vol. 1, pp. 457—511.

№ 5-6 2022, стор. 24 - 32

Дата публікації: 2022-04-23

Кількість переглядів: 645

Відомості про авторів

П. В. Пивовар

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції, Поліський національний університет

P. Pyvovar

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations and European Integration, Polissia National University

ORCID:

0000-0001-7668-2552

Як цитувати статтю

Пивовар П. В. Методичні підходи до оцінки людського капіталу сільських територій. Агросвіт. 2022. № 5-6. С. 24–32. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.5-6.24

Pyvovar, P. (2022), “Methodical approaches to the assessment of human capital in rural areas”, Agrosvit, vol. 5-6, pp. 24–32. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.5-6.24

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.