EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ЗАКУПІВЛЯМИ ЯК ФАКТОР МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІДКРИТОЇ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ
Р. В. Яковенко, В. В. Зайченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.5-6.3

УДК: 338.242.4:35

Р. В. Яковенко, В. В. Зайченко

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ЗАКУПІВЛЯМИ ЯК ФАКТОР МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІДКРИТОЇ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ

Анотація

У статті здійснено повноформатне розкриття ролі державних закупівель у системі національної економіки та сучасної країни з урахуванням сучасного соціально-економічного і геополітичного стану України.
Визначено загальні характеристики сучасного економічного стану України, що гальмують економічний та цивілізаційний поступ нашої держави. Наведено розуміння та тлумачення поняття "модернізація" організаційно-економічної системи. До її внутрішньої компоненти віднесено прозорість розподілу виробленого національного доходу, мінімізацію корупційних складових бюджетоутворення, формування стимулів для впровадження досягнень НТП у виробництво та приділення пріоритетної уваги питанням розвитку здібностей людини. До її зовнішньої складової віднесено інформаційне використання досягнень внутрішньої компоненти з метою залучення іноземних інвестицій, формування сприятливого іміджу нашої держави з метою залучення іноземних туристів, позитивізацію платіжного балансу і чистого експорту.
Наведено роль державних закупівель та погляд на них з різних точок: загальноекономічної, макроекономічної, фінансової, юридичної, політичної, цивілізаційної, соціальної та суспільної, геополітичної. Зокрема визначено такі цивілізаційні аспекти державних закупівель: забезпечують проведення наукових досліджень, створення і впровадження новітніх технологій і розробок; сприяють пришвидшенню процесу переходу до нового технологічного укладу; фінансують витрати на захист від різних форм агресії, що здійснює рф по відношенню до України, що, в свою чергу, сприяє цивілізаційній трансформації економічної та суспільно-політичної системи України; через фінансування освіти формує цивілізаційні перспективи держави. Також сформульовано такі геополітичні можливості державних закупівель: спроможність посилення позицій та авторитету країни на світовому ринку через підвищення рівня життя та економічного розвитку; посилення конкурентних позицій на глобальному ринку через розвиток інфраструктури, зокрема туристичної і транзитної; посилення ролі країни у глобальній політиці та у глобальному поділі праці.

Ключові слова: державні закупівлі; відкрита російська агресія; державні видатки; ВВП; модернізація; нові технології.

Література

1. Зайченко В.В., Коряк О.М. Державні закупівлі у контексті економічної безпеки. Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених 16 квітня 2020 р. Кропивницький: РВЛ ЦНТУ, 2020. С. 110—112.
2. Коряк О.М. Державні закупівлі як регулятор розвитку економіки. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. Кропивницький: ЦНТУ, 2020. С. 180—183.
3. Розпутенко І. Управління державними видатками в перехідних економіках. Київ: Основи, 1993. 223 с.
4. Яковенко Р.В. Соціально-інфраструктурні фактори впливу на демографічні процеси. Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць: в 4 т. Дніпропетровськ: ДНУ. 2006. Вип. 217. Т. I. С. 212—218.
5. Яковенко Р.В. Відтворення людського потенціалу в умовах трансформаційної економіки: дис.... кандидата екон. наук: 08.00.01. Київ, 2011. 213 с.
6. Міняйло О.І. Державні закупівлі товарів і послуг у системі регулювання національної економіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата екон. наук: спец. 08.00.03 — "Економіка та управління національним господарством" Київ, 2011. 21 с.
7. Яковенко Р.В. Основи теорії економіки для технічних спеціальностей: навч. посіб. Кіровоград: "Поліграф-Сервіс", 2009. 120 с.: іл.
8. Мельников О.С. Особливості публічних закупівель як об'єкта державного регулювання економіки. Теорія та практика державного управління. 2016. № 1 (52). С. 129—135.
9. Мартинович Д.Є. Аналіз ефективності публічних закупівель як інструменту державної допомоги. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 18. С. 70—76.
10. Мельников О.С. Шляхи протидії корупції у сфері державних закупівель. Актуальні проблеми державного управління. 2016. № 1 (49). С. 1—5.
11. Міняйло В. Організація електронних державних закупівель. Вісник КНТЕУ. 2012. № 3. С. 36—44.
12. Яковенко Р.В. Національна економіка: навч. посіб. [2-ге вид., випр.]. Кіровоград: "КОД", 2010. 548 с.: іл.

R. Yakovenko, V. Zaychenko

PUBLIC PROCUREMENT MANAGEMENT AS A FACTOR OF MODERN UKRAINE MODERNIZATION IN THE FACE OF WIDE RUSSIAN AGGRESSION

Summary

The article presents a full-fledged disclosure of the role of public procurement in the system of the national economy and the modern country, taking into account the current socio-economic and geopolitical situation of Ukraine.
The general characteristics of the current economic situation of Ukraine, which hinder the economic and civilization progress of our state, are determined. The understanding and interpretation of the concept of "modernization" of the organizational and economic system are given. Its internal component includes transparency of distribution of the national income, minimization of corruption components of budgeting, formation of incentives for implementation of scientific and technological progress achievements in production and giving priority to the issues of development of human abilities. To its external component we include informational use of achievements of the internal component for the purpose of attracting foreign investments, formation of favorable image of our country for the purpose of attracting foreign tourists, positivization of the balance of payments and net exports.
The role of public procurement and view of them from different points are presented: basic economic, macroeconomic, financial, legal, political, civilization, social and public, geopolitical. In particular, the following civilization aspects of public procurement are identified: they provide research, creation and implementation of the latest technologies and developments; facilitate the process of transition to a new technological way; finance the costs of defense against various forms of aggression by the russian federation in relation to Ukraine, which contributes to the civilizational transformation of the economic and socio-political system of Ukraine; through education financing forms civilization prospects of the state. The following geopolitical public procurement opportunities have also been formulated: the ability to strengthen the country's position and authority in the world market by improving living standards and economic development; strengthening competitive position in the global market through the development of infrastructure, including tourism and transit; strengthening the country's role in global politics and in the global division of labour.

Keywords: public procurement; wide aggression; public expenditure; GDP; modernization; new technologies.

References

1. Zaychenko, V.V. and Koriak, O.M. (2020), "Public procurement in the context of economic security", Materialy Vseukrains'koi naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv, aspirantiv ta molodykh uchenykh. Napriamy ekonomichnoho zrostannia ta innovatsijnoho rozvytku pidpryiemstv [Proceedings of the All-Ukrainian scientific-practical conference of students, graduate students and young scientists. Directions of economic growth and innovative development of enterprises], Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyy, Ukraine, pp. 110—112.
2. Koriak, O.M. (2020), "Public procurement as a regulator of economic development", Materialy 3-i mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Konkurentospromozhna model' innovatsijnoho rozvytku ekonomiky Ukrainy [Proceedings of the 3th International Scientific and Practical Conference. [Competitive model of innovative development of Ukraine's economy], Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyy, Ukraine, pp. 180—183.
3. Rozputenko, I (1993), Upravlinnia derzhavnymy vydatkamy v perekhidnykh ekonomikakh [Public Expenditure Management in Transition Economies], Osnovy, Kyiv, Ukraine.
4. Yakovenko, R.V. (2006), "Social and infrastructural factors of influence on the demographic processes", Ekonomika: problemy teorii ta praktyky, vol. 217, no. 1, pp. 212—218.
5. Yakovenko, R.V. (2011), "Reproduction of human potential in a transformational economy", Abstract of Ph.D. dissertation, Economic Theory and History of Economic Thought, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
6. Miniajlo, O.I. (2011), "Public procurement of goods and services in the system of regulation of the national economy", Ph.D. Thesis, Economy and Management of the National Economy, Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv, Ukraine.
7. Yakovenko, R.V. (2009), Osnovy teorii ekonomiky dlia tekhnichnykh spetsial'nostej [Bases of economics for technical specialties], Polihraf-Servis, Kirovohrad, Ukraine.
8. Mel'nykov, O.S. (2016), "Features of public procurement as an object of state regulation of the economy", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 1 (52), pp. 129—135.
9. Martynovych, D.Ye. (2016), "Analysis of the effectiveness of public procurement as a tool of state aid", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 70—76.
10. Mel'nykov, O.S. (2016), "Ways to Combat Corruption in Public Procurement", Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia, vol. 1 (49), pp. 1—5.
11. Miniajlo, V. (2012), "Organization of electronic public procurement", Visnyk KNTEU, vol. 3, pp. 36—44.
12. Yakovenko, R.V. (2010), Natsional'na ekonomika [National economy], 2nd ed, "KOD", Kirovohrad, Ukraine.

№ 5-6 2022, стор. 3 - 9

Дата публікації: 2022-04-23

Кількість переглядів: 433

Відомості про авторів

Р. В. Яковенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та економіки, Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті, м. Кропивницький

R. Yakovenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Management and Economics, Robert Elvorti Economics and Technology Institute, Kropyvnytskyy

ORCID:

0000-0002-8103-8590


В. В. Зайченко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри "Економіка та підприємництво", Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

V. Zaychenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economics and Entrepreneurship, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyy

ORCID:

0000-0002-3648-2258

Як цитувати статтю

Яковенко Р. В., Зайченко В. В. Управління державними закупівлями як фактор модернізації сучасної України в умовах відкритої російської агресії. Агросвіт. 2022. № 5-6. С. 3–9. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.5-6.3

Yakovenko, R. and Zaychenko, V. (2022), “Public procurement management as a factor of modern Ukraine modernization in the face of wide russian aggression”, Agrosvit, vol. 5-6, pp. 3–9. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.5-6.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.