EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА
О. Г. Кубай, О. А. Заставнюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.4.68

УДК: 338.24: 334

О. Г. Кубай, О. А. Заставнюк

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті проведено аналіз специфічних підходів формування фінансово-економічної безпеки в системі антикризового управління аграрних підприємств. Встановлено мету забезпечення фінансово-економічної безпеки аграрного підприємства в сучасних умовах. Розглянуто етапи ефективної програми управління ризиком в агроформуваннях. Встановлено причини криз у сільськогосподарських підприємствах, які часто криються у виникненні й перебігу специфічних, нетипових для інших сфер економіки, процесів та явищ. Наведено результати діяльності сільськогосподарських підприємств України за основними показниками, які демонструють факт динамічного зростання основних показників діяльності аграрних підприємств. Однак, наявність диспропорцій у структурі виробництва аграрної продукції створює передумови для розвитку кризових явищ, пов'язаних з потенційними загрозами зміни кон'юнктури ринку тощо. Розглянуто основні показники розміру та проведено оцінку фінансового стану фермерського господарства "Агро. Поділля.", що розташоване у Вінницькій області. Здійснено діагностику кризового стану та прогнозування банкрутства підприємства на основі моделі з застосуванням коефіцієнтів Альтмана та Спрінгейта, результати якої дають підстави вважати банкрутство фермерського господарства "Агро. Поділля." малоймовірним та прогнозувати значні перспективи розвитку. Встановлено, що в сучасних умовах система антикризового управління має забезпечувати стабільне функціонування підприємства завдяки своєчасному виявленню загроз зовнішнього та внутрішнього середовища та реагуванню на них, а у випадку погіршення діяльності підприємства негайно вживати заходів з нейтралізації кризових явищ. З цією метою було проведено SWOT-аналіз діяльності фермерського господарства "Агро. Поділля.", який свідчить про те, що функціонування системи управління фінансово-економічною безпекою підприємства відбувається в умовах поєднання значної кількості сильних сторін та можливостей з слабкими сторонами та загрозами діяльності. Запропоновано напрями реалізації превентивного антикризового управління досліджуваного підприємства. Акцентовано увагу на необхідності розробки антикризової програми, метою якої має стати вихід із кризового стану і недопущення ймовірності банкрутства на основі організованого та скоординованого плану дій.

Ключові слова: антикризове управління; фінансово-економічна безпека; превентивне управління; антикризова програма; ризик.

Література

1. Бєлялов Т.Е., Корінь І. В. Фінансово-економічна безпека підприємства та напрями її підвищення. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Вип. 2 (07). 2017. С. 235—238.
2. Васильців Т.Г. Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення: монографія. Львів: Ліга-Прес, 2012. 386 с.
3. Гайворонська Ю.Є. Методичні основи функціонування механізму антикризового управління підприємством: дис.... канд. екон. наук: 08.06.01. Київ: Національний транспортний ун-т., 2006. 185 с.
4. Дудник О.С. Перспективи розвитку фермерства в Україні. Економіка АПК. 2016. № 3. С. 92—97.
5. Іванова Т., Крукеберг Дін. Криза. Саме час задуматися над тим, яким чином потрібно змінити корпоративну стратегію компанії не просто для того, щоб вижити, але щоб отримати з кризи вигоду. URL: https://dt.ua/ECONOMICS/korporativna_strategiya_kompaniyi_v_period_krizi.html (дата звернення: 07.02.2022).
6. Кубай О.Г. Проблеми та перспективи розвитку галузі рослинництвав контексті збалансованого використання земель сільськогосподарського призначення. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2021. № 2 (56). С. 79—94.
7. Кубай О.Г., Денега Ю.В. Диверсифікація діяльності як фактор збалансованого розвитку аграрних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 21. С. 85—92.
8. Ладунка І. С., Андрюшина О. І. Антикризове управління підприємством. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 8. С. 278—281.
9. Мельник О.І., Молчанова Т.В., Врабіє Н.В. Особливості розробки антикризових програм діяльності сільськогосподарських підприємств. Електронне наукове фахове видання з економічних наук "Modern Economics". 2018. № 12. С. 146—151.
10. Мойсеєнко І., Марченко О. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства: навч. посібник. Львів, 2011. 380 с.
11. Мостенська Т.Л., Юрій Е.О. Інструменти антикризового управління. Український журнал прикладної економіки. 2019. Т. 4. № 1. С. 64—72.
12. Муляр Т.С. Імплементація методик та моделей діагностики кризового стану в практику аграрних підприємств. Економіка та держава. 2017. № 4. С. 41—45.
13. Плескач М.О. Удосконалення механізмів антикризового управління діяльністю сільськогосподарських підприємств. Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал. URL: http://magazine.faaf.org.ua/udoskonalennya-mehanizmivantikrizovogo-upravlinnya-diyalnistyu-silskogospodarskihpidpriemstv.html. (дата звернення 06.02.2022).
14. Преображенська О.С. Особливості управління фінансово-економічною безпекою підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 3. С. 384—387. URL:http://global-national.in.ua/archive/3-2015/81.pdf.
15. Пріб К.А. Практика антикризового управління в сільськогосподарських підприємствах. Економіка АПК. 2019. № 10. C. 51—59.
16. Сільське господарство України: статистичний збірник. 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/09/zb_sg_20.pdf (дата звернення: 07.02.2022).
17. Столбов В., Шаповал Г. Особливості управління системою фінансово-економічної безпеки будівельних підприємств. Комунальне господарство міст: Зб. наук. праць. 2013. Вип. 111. С. 103—107.
18. Управління фінансовою безпекою економічних суб'єктів: навчальний посібник / за загальною редакцією С.М. Фролова. Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2015. 332 с.
19. Фермерське господарство — прогресивна форма господарювання на селі https://minagro.gov.ua/ua/napryamki/fermerstvo-i-kooperaciya/fermerstvo-ta-kooperaciya
20. Фінансова політика аграрному секторі економіки: стан та перспективи: монографія. За ред. проф. Д. І. Деми. Житомир: ЖНАЕУ, 2015. 364 с.
21. Шевчук В.В. Використання превентивного антикризового управління для стабілізації ринкової позиції підприємства. Бізнес Інформ. 2015. № 5. С. 264—268.
22. Шинькович А.В. Сутнісні характеристики антикризового управління агроформувань. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 7. С. 66—73.
23. Deb Hileman Effective Enterprise Risk Management Includes Crisis Preparedness. 2017. URL: http://www.preparedex.com/effective-enterprise-risk-managementincludes-crisis-preparedness/
24. Mikusova M. (2011) 'Small Enterprises vs. Crisis Management', 3rd International Conference on Information and Financial Engineering, IPEDR. Vol. 12 IACSIT Press, Singapore.URL: http://www.ipedr.com/vol12/9-C009.pdf

О. Kubai, O. Zastavniuk

IMPROVEMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY IN THE SYSTEM OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article analyzes of specific approaches to the formation of financial and economic security in the system of crisis management of agricultural enterprises. The purpose of ensuring financial and economic security of the agricultural enterprise in modern conditions is established. The stages of an effective risk management program in agricultural formations are considered. The causes of crises in agricultural enterprises, which often lie in the emergence and course of specific, atypical for other areas of the economy, processes and phenomena. The results of the activity of agricultural enterprises of Ukraine according to the main indicators are shown, which demonstrate the fact of dynamic growth of the main indicators of activity of agricultural enterprises. However, the presence of imbalances in the structure of agricultural production creates the preconditions for the development of crisis phenomena associated with potential threats to changes in market conditions and so on. The main indicators of the size and assessment of the financial condition of the farm "Agro. Podillya. "Located in Vinnytsia region. The diagnosis of the crisis situation and forecasting the bankruptcy of the enterprise on the basis of a model using the coefficients of Altman and Springgate, the results of which give grounds to consider the bankruptcy of the farm "Agro. Podillya. " unlikely and predict significant development prospects. It is established that in modern conditions the crisis management system should ensure stable operation of the enterprise through timely detection of threats to the external and internal environment and respond to them, and in case of deterioration of the enterprise immediately take measures to neutralize crisis phenomena. For this purpose, a SWOT-analysis of the activity of the farm "Agro. Podillya. ", Which indicates that the functioning of the financial and economic security management system of the enterprise takes place in the conditions of combining a significant number of strengths and opportunities with weaknesses and threats of activity. The directions of realization of preventive anti-crisis management of the researched enterprise are offered. Emphasis is placed on the need to develop an anti-crisis program, the purpose of which should be to overcome the crisis and prevent the possibility of bankruptcy on the basis of an organized and coordinated action plan.

Keywords: anti-crisis management; financial and economic security; preventive management; anti-crisis program; risk.

References

1. Bielialov, T.E. and Korin', I.V. (2017), "Financial and economic security of the enterprise and directions of its increase", Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, vol. 2 (07), pp. 235—238.
2. Vasyl'tsiv, T.H. (2012), Finansovo-ekonomichna bezpeka pidpryiemstv Ukrainy: stratehiia ta mekhanizmy zabezpechennia [Financial and economic security of Ukrainian enterprises: strategy and support mechanisms], Liha-Pres, Lviv, Ukraine.
3. Hajvorons'ka, Yu.Ye. (2006), "Methodical bases of functioning of the mechanism of anti-crisis management of the enterprise", Ph.D. Thesis, Economy, Natsional'nyj transportnyj un-t., Kyiv, Ukraine.
4. Dudnyk, O.S. (2016), "Prospects for the development of farming in Ukraine", Ekonomika APK, vol. 3, pp. 92—97.
5. Ivanova, T. and Krukeberh, D. (2009), "Crisis. It's time to think about how to change the company's corporate strategy not just to survive, but to benefit from the crisis", available at: https://dt.ua/ECONOMICS/korporativna_strategiya_kompaniyi_v_period_krizi.html (Accessed 07.02.2022).
6. Kubaj, O.H. (2019), "Problems and prospects for the development of crop production in the context of sustainable use of agricultural land", Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannia nauky i praktyky, vol. 2 (56), pp. 79—94.
7. Kubai, О. and Deneha, Yu. (2021), "Diversification of activity as a factor of balanced development of agricultural enterprises", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 85—92.
8. Ladunka, I.S. and Andriushyna, O.I. (2017), "Crisis managemt of enterprises", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 8, pp. 278—281.
9. Mel'nyk, O.I. Molchanova, T.V. and Vrabiie, N.V. (2018), "Features of the development of anti-crisis programs of agricultural enterprises", Elektronne naukove fakhove vydannia z ekonomichnykh nauk "Modern Economics", vol. 12, pp. 146—151.
10. Mojseienko, I. and Marchenko, O. (2011), Upravlinnia finansovo-ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva [Management of financial and economic security of the enterprise], Lviv, Ukraine.
11. Mostens'ka, T.L. and Yurij, E.O. (2019), "Anti-crisis management tools", Ukrains'kyj zhurnal prykladnoi ekonomiky, vol. 4, no. 1, pp. 64—72.
12. Mulyar, T. (2017), "Implementation of methods and models of diagnostics of crisis condition into a practice of agrarian companies", Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 41—45.
13. Pleskach, M.O. (2008), "Improving the mechanisms of crisis management of agricultural enterprises", Oblik i finansy APK: bukhhalters'kyj portal, available at: http://magazine.faaf.org.ua/udoskonalennya-mehanizmivantikrizovogo-upravlinnya-diyalnistyu-silskogospodarskihpidpriemstv.html (Accessed 06.02.2022).
14. Preobrazhens'ka, O.S. (2015), "Peculiarities of the enterprise financial and economic security management", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 3, pp. 384—387, available at: http://global-national.in.ua/archive/3-2015/81.pdf (Accessed 06.02.2022).
15. Prib, K.A. (2019), "Practice of crisis management in agricultural enterprises", Ekonomika APK, vol. 10, pp. 51—59.
16. State Statistics Service of Ukraine (2021), "Agriculture of Ukraine", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/09/zb_sg_20.pdf (Accessed 07.02.2022).
17. Stolbov, V. and Shapoval, H. (2013), "Features of management of financial and economic security of construction companies", Komunal'ne hospodarstvo mist, vol. 111, pp. 103—107.
18. Frolov, S.M. (2015), Upravlinnia finansovoiu bezpekoiu ekonomichnykh sub'iektiv [Management of financial security of economic entities], DVNZ "UABS NBU", Sumy, Ukraine.
19. Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine (2022), "Farming is a progressive form of rural management", available at: https://minagro.gov.ua/ua/napryamki/fermerstvo-i-kooperaciya/fermerstvo-ta-kooperaciya (Accessed 06.02.2022).
20. Dema, D.I. (2015), Finansova polityka ahrarnomu sektori ekonomiky: stan ta perspektyvy [Financial policy in the agricultural sector of the economy: status and prospects], ZhNAEU, Zhytomyr, Ukraine.
21. Shevchuk, V.V. (2015), "The use of preventive crisis management to stabilize the market position of the enterprise", Biznes Inform, vol. 5, pp. 264—268.
22. Shyn'kovych, A.V. (2019), "Essential characteristics of anti-crisis management of agroformations", Ekonomika, finansy, menedzhment: aktual'ni pytannia nauky i praktyky, vol. 7, pp. 66—73.
23. Hileman, D. (2017), "Effective Enterprise Risk Management Includes Crisis Preparedness", available at: http://www.preparedex.com/effective-enterprise-risk-managementincludes-crisis-preparedness/ (Accessed 06.02.2022).
24. Mikusova, M. (2011), "Small Enterprises vs. Crisis Management'", 3rd International Conference on Information and Financial Engineering, IPEDR, vol. 12, IACSIT Press, Singapore, available at: http://www.ipedr.com/vol12/9-C009.pdf (Accessed 06.02.2022).

№ 4 2022, стор. 68 - 78

Дата публікації: 2022-04-12

Кількість переглядів: 127

Відомості про авторів

О. Г. Кубай

к. е. н., доцент, доцент кафедри аграрного менеджменту та маркетингу,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

О. Kubai

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Agrarian Management and Marketing, Vinnytsia national agrarian university, Vinnytsia

ORCID:

0000-0001-5099-489X


О. А. Заставнюк

студентка факультету менеджменту та права,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

O. Zastavniuk

Student of the Department of Management and Law,Vinnytsia national agrarian university, Vinnytsia of the Faculty of Management and Law

ORCID:

0000-0002-5038-9777

Як цитувати статтю

Кубай О. Г., Заставнюк О. А. Удосконалення фінансово-економічної безпеки в системі антикризового управління аграрного підприємства. Агросвіт. 2022. № 4. С. 68–78. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.4.68

Kubai, О. and Zastavniuk, O. (2022), “Improvement of financial and economic security in the system of anti-crisis management of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 4, pp. 68–78. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.4.68

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.