EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ І ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА МЕРЕЖ
В. С. Пеньковський

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.4.64

УДК: 338.48:640

В. С. Пеньковський

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ І ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА МЕРЕЖ

Анотація

У статті здійснено детальне вивчення та оцінка умов функціонування підприємств готельно-ресторанного і туристичного бізнесу на сучасному етапі їх розвитку. Це дозволило визначити, що конкурентні переваги на ринку їх послуг мають великі інтеграційні об'єднання у формі готельних і готельно-ресторанних груп, альянсів, мереж. Ефект масштабу та стандартів послуг, єдина маркетингова політика дозволяють суттєво зменшувати операційні витрати та нарощувати прибутки навіть в ринковому середовищі з обмеженим попитом або його значною нестабільністю та спадом протягом двох останніх років. Отже, розвиток готельних мереж повинен супроводжуватись здійсненням ефективного операційного менеджменту. Вказаний висновок підтверджує аналіз функціонування національної готельної мережі Reikartz Hotel Group. Тому у статті поставлена мета — обгрунтувати основні напрями його розвитку та удосконалення. Напрями розвитку стосуються, насамперед, диверсифікації діяльності; розробки та розвитку брендів; розробки та забезпечення високих стандартів послуг із збереженням відносно помірних цін через створення власних підрозділів їх джерел, навчання персоналу; надання підвищених гарантій безпеки для відвідувачів і працівників. Удосконалення операційного менеджменту має грунтуватися на подальшому впровадженні цифрових технологій і операційних програм; розробці й дотриманні стандартів операційної діяльності; нових методів та інструментів, стратегів.

Ключові слова: готельно-ресторанні й туристичні підприємства; мережі; операційний менеджмент; стандарти; послуги; якість; бренди.

Література

1. Мармуль Л.О., Романюк І.А. Удосконалення структури ринку праці сільських територій шляхом розвитку підприємств сільського зеленого туризму. Економічний вісник університету. Вип. 38. 2018. С. 70—77.
2. Омельяненко Т.В., Осокіна А.В. Операційний менеджмент: презентаційний курс. К: КНЕУ, 2016. 197 с.
3. Шелеметьєва Т.В. SWOT-аналіз як дієвий інструмент процесу управління розвитком туризму в Україні. Інтелект ХХІ. 2018. № 6. С. 110—113.
4. Романюк І.А. Стратегічне управління розвитком галузі туризму на засадах формування корпоративної культури туристичних підприємств. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2016. № 2 (34). С. 24—27.
5. Старченко Г.В., Калінько І.В., Косач І.А. Операційний менеджмент. К.: Кондор, 2015. 230 с.
6. Мармуль Л.О., Пінчук Т.В. Організація та розвиток аграрного туризму в регіоні: монографія. Херсон: Айлант, 2009. 168 с.
7. Ihnatenko M.М., Marmul L.O., Sarapina O.A., Sakun A.Zh., Pylypenko К.А. Models of implementation of enterprises in agricultural green tourism in European countries and assessment of their efficiency. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering. Vol. 8. Issue-12, October 2019. С. 337—340.
8. Гакова М.В. Концептуальні підходи до управління персоналом підприємств готельно-ресторанного господарства. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2014. С. 130—136.
9. Сидоренко І.О. Якість туристичного і курортно-рекреаційного обслуговування в Україні. Вісник Донецького інституту туристичного бізнесу. 2014. № 18. С. 198—205.
10. Ihnatenko M., Antoshkin V., Postol A., Hurbyk Yu., Runcheva N. Features of the Content and Implementation of Innovation and Investment Projects for the Development of Enterprises in the Field of Rural Green Tourism. International Journal of Management (IJM), 11(3), 2020, pp. 304—315.
11. Ihnatenko M., Antoshkin V., Lokutova O., Postol A., Romaniuk I. Ways to develop brands and pr management of tourism enterprises with a focus on national markets. International Journal of Management (IJM). Vol. 11, Issue 5, May 2020, pp. 778—787.

V. Penkovskyi

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF OPERATIONAL MANAGEMENT OF HOTEL-RESTAURANT AND TOURIST ENTERPRISES AND NETWORKS

Summary

The article deals with a detailed study and assessment of the conditions of operation of hotel and restaurant and tourism businesses at the present stage of their development. This allowed us to determine that the competitive advantages in the market of their services have large integration associations in the form of hotel and hotel-restaurant groups, alliances, networks. The effect of scale and standards of services, a single marketing policy can significantly reduce operating costs and increase profits, even in a market environment with limited demand or its significant instability and decline over the past two years. Therefore, the development of hotel chains must be accompanied by the implementation of effective operational management. This conclusion is confirmed by the analysis of the functioning of the national hotel chain Reikartz Hotel Group. Therefore, the aim of the article is to substantiate the main directions of its development and improvement. Directions of development concern, first of all, diversification of activity; brand development and development; developing and ensuring high standards of services while maintaining relatively reasonable prices through the creation of their own units of their sources, staff training; providing increased security guarantees for visitors and employees. Improving operational management should be based on the further implementation of digital technologies and operational programs; development and compliance with operating standards; new methods and tools, strategists. The modern development of hotel and restaurant and tourist enterprises and networks is characterized by significant restrictions on the number of visitors, and therefore forced by reduced demand and increased safety requirements. To this should be added the traditionally high competition in this market of services. A comprehensive study of these and other conditions revealed that competitive advantages are not just companies with high quality services, but hotel chains with recognizable and widespread brands and high standards of quality of work and operations, its innovative areas and guaranteed efficiency. In addition, operational management provides increased security measures, and hence increased demand for services.

Keywords: hotel and restaurant and tourist enterprises; networks; operational management; standards; services; quality; brands.

References

1. Marmul', L.O. and Romaniuk, I.A. (2018), "Improving the structure of the labor market in rural areas through the development of rural green tourism enterprises". Ekonomichnyy visnyk universytetu, vol. 38, pp. 70—77.
2. Omel'yanenko, T.V. and Osokina, A.V. (2016), Operatsiynyy menedzhment [Operations Management]. KNEU, Kyiv, Ukraine.
3. Shelemet'yeva, T.V. (2018), "SWOT-analysis as an effective tool in the process of tourism development management in Ukraine". Intelekt XXI, vol. 6, pp. 110—113.
4. Romaniuk, I.A. (2016), "Strategic management of tourism development on the basis of forming the corporate culture of tourism enterprises". Visnyk Berdyans'koho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. (34), pp. 24—27.
5. Starchenko, H.V. Kalin'ko, I.V. and Kosach, I.A. (2015), Operatsiynyy menedzhment [Operational management]. Kondor, Kyiv, Ukraine.
6. Marmul', L.O. and Pinchuk, T.V. (2009), Orhanizatsiya ta rozvytok ahrarnoho turyzmu v rehioni [Organization and development of agrarian tourism in the region]. Aylant, Kherson, Ukraine.
7. Ihnatenko, M.M. Marmul, L.O. Sarapina, O.A. Sakun, A.Zh. and Pylypenko, K.A. (2019), "Models of implementation of enterprises in agricultural green tourism in European countries and assessment of their efficiency". International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering. Vol. 8. Issue-12, pp. 337—340.
8. Hakova, M.V. (2014), "Conceptual approaches to personnel management of hotel and restaurant enterprises". Naukovyy visnyk Poltavs'koho universytetu ekonomiky i torhivli, pp. 130—136.
9. Sydorenko, I.O. (2014), "Quality of tourist and resort-recreational services in Ukraine". Visnyk Donets'koho instytutu turystychnoho biznesu, vol. 18, pp. 198—205.
10. Ihnatenko, M., Antoshkin, V., Postol, A., Hurbyk, Yu. and Runcheva, N. (2020), "Features of the Content and Implementation of Innovation and Investment Projects for the Development of Enterprises in the Field of Rural Green Tourism". International Journal of Management (IJM), vol. 11 (3), pp. 304—315.
11. Ihnatenko, M. Antoshkin, V. Lokutova, O. Postol, A. and Romaniuk, I. (2020), "Ways to develop brands and pr management of tourism enterprises with a focus on national markets". International Journal of Management (IJM), vol. 11, Issue 5, pp. 778—787.

№ 4 2022, стор. 64 - 67

Дата публікації: 2022-04-12

Кількість переглядів: 125

Відомості про авторів

В. С. Пеньковський

к. е. н., викладач кафедри професійної освіти, Університет Григорія Сковороди у Переяславі, м. Переяслав

V. Penkovskyi

PhD in Economics, Lecturer of the Department of Professional Education,Hryhoriy Skovoroda University in Pereyaslav, Pereyaslav

ORCID:

0000-0002-3835-0650

Як цитувати статтю

Пеньковський В. С. Напрями розвитку та удосконалення операційного менеджменту готельно-ресторанних і туристичних підприємств та мереж. Агросвіт. 2022. № 4. С. 64–67. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.4.64

Penkovskyi, V. (2022), “Directions of development and improvement of operational management of hotel-restaurant and tourist enterprises and networks”, Agrosvit, vol. 4, pp. 64–67. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.4.64

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.